ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  158
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 25 ᾿Οκτ..2000 (Π.Η.)

ΠΡΟΣ
1) Τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν ὑπό τήν ἰδιότητα: α) Τοῦ Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, β) Τοῦ ᾿Εκδότου τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ἐπισήμου ᾿Οργάνου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί Γ) Τοῦ μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς.
2) Τόν ὑπεύθυνον Διευθυντήν τοῦ περιοδικοῦ "Κ.Γ.Ο." κ. Δημήτριον Κάτσουραν.
3) Τήν Συντακτικήν ᾿Επιτροπήν: α) ᾿Αρχιμ. π. Στέφανον Τσακίρογλου, β) ῾Ιερομ. π. Νεόφυτον Τσακίρογλου καί γ) θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην.

[Θέμα:  Διαμαρτυρία διά τήν δημοσίευσιν εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157.]

᾿Εν σχέσει πρός τό ρεπορτάζ - ᾿Ανακοίνωσιν, πού ἀφορᾶ τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 17ης καί τῆς 18ης Μαίου ἐ.ἔ. καί τό οποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", τεῦχος 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157, (ἐκυκλοφόρησε τό πρῶτον δεκαήμερον τοῦ μηνός ᾿Οκτωβρίου), παρατηρῶ, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ ᾿Επισκόπου μέλους τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ "Κ.Γ.Ο.", τά ἀκόλουθα:
α) ῾Ημεῖς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, καί ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μέ τό δημοσίευμα τοῦτο. Τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα ἀφορῶν εἰς τάς ἐργασίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, κατά τάς συνεδριάσεις αὐτῆς  τῆς 17ης καί τῆς 18ης Μαΐου 2000, ὄχι μόνον δέν προέρχεται ἀπό ἡμᾶς, παρά τό ὅτι ὡς  ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, εἴμεθα ὁ μόνος ἁρμόδιος δι᾿ αὐτό, ἀλλ᾿ ούδέ κἄν ἐτέθη ὑπ᾿ ὄψιν μας πρό τῆς δημοσιεύσεώς του, ὡς ὤφειλε νά γίνῃ, καί διά τόν πρόσθετον καί οὐσιαστικόν λόγον, ὅτι εἴμεθα ἕν ἐκ τῶν δύο μελῶν τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ τούτου, τό ὁποῖον εἶναι τό ἐπίσημον ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
β) ᾿Επειδή, ἡ δημοσίευσις τοῦ ἐν λόγῳ ρεπορτάζ-ἀνακοινώσεως, τῆς ὁποίας, ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος, τυχαίως ἐλάβομεν γνῶσιν μόλις τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης 15/28 Σεπτεμβρίου, ὅτε διά πρώτην φοράν εἴδομεν τετυπωμένον τό τεῦχος τοῦ μηνός 'Ιουλίου 2000  εἰς τήν αἴθουσαν τῆς διεκπεραιώσεως αὐτοῦ, ἦτο ἀντικανονική καί παράτυπος, τό δέ περιεχόμενόν του δέν ἀντεπεκρίνετο εἰς τήν πραγματικότητα, μέ συνέπειαν νά διασύρεται δι᾿ αὐτοῦ ἡ τιμή καί ἡ ὑπόληψις ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ὑπῆρχε δέ καί ὁ κίνδυνος προκλήσεως ἐξ αὐτοῦ ἐσφαλμένων ἐντυπώσεων καί συγχύσεως καί σκανδαλισμοῦ εἰς τούς ἀναγνώστας, ἐδώσαμεν ἀμέσως ἐντολήν νά ἀνασταλοῦν αἱ ἐργασίαι τῆς διεκπεραιώσεως. Παραλλήλως δέ ἐνημερώσαμεν αὐθημερόν τόν Διευθυντήν τοῦ "Κήρυκος" καί ἐγγράφως ἀπετάνθημεν εἰς τόν Μακαριώτατον. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ  ἐπεδιώξαμεν καί προσεπαθήσαμεν νά μή κυκλοφορήσῃ τό τεῦχος τοῦτο, μέχρις οὗ ἀποφανθῇ σχετικῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. Λόγῳ αὐθαιρέτων καί ἀπαραδέκτων ἐνεργειῶν καί ὑπό περιστάσεις, καί κατά τρόπον πού γνωρίζουν καλῶς οἱ εὐθυνόμενοι εἰς αὐτάς δέν κατωρθώθη νά ἀνασταλῇ τό κακόν.
γ)᾿Εκ τοῦ δημοσιεύματος τούτου ἠγέρθησαν σοβαρά θέματα Κανονικῆς καί ἠθικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς τάξεως, διά τά ὁποῖα οἱ ὑπεύθυνοι καί ἠθικοί αὐτουργοί καλοῦνται διά τοῦ παρόντος νά ἀναλογισθοῦν καί ἀναλάβουν ἀμέσως τάς μεγάλας εὐθύνας των. Καί ἐρωτῶμεν: Ποῖος ἤ ποῖοι, ὅλως ἀναρμοδίως καί ἀντικανονικῶς ἐνεργοῦντες, συνέταξαν τό ἐν λόγῳ Ρεπορτάζ-᾿Ανακοίνωσιν; Ποῖον ᾿Εκκλησιαστικόν ῎Οργανον καί πότε ἐνέκρινε τοῦτο καί ὑπό ποίας πιέσεις ἐνδεχομένως ἐνέδωσεν είς τήν δημοσίευσίν του ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως εἰς τό ἐξωτερικόν; Διατί δέν ἐνημερώθημεν ἅμᾳ τῇ ἐπιστροφῇ μας ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ ρεπορτάζ; Ποῖοι ἐν τέλει "ὑπέκλεψαν" τό ὑφ᾿ ἡμῶν ἀσφαλισθέν περιοδικόν (τεῦχος ᾿Ιουλίου 2000) ἐκ τῆς αἰθούσης διεκπεραιώσεως τοῦ Συνοδικοῦ μεγάρου, τό μετέφεραν εἰς ἄγνωστον εἰς ἡμᾶς τόπον καί ἐκεῖ τό διεκπεραίωσαν καί τό ἐταχυδρόμησαν; Ποῖοι εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί αὐτοῦ τοῦ δημοσιεύματος, μέ τό ὁποῖον διεσύρθησαν βαρύτατα καί ἐκκλησιαστικοί θεσμοί, καί ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, ἀλλά  καί ἐν τέλει ἀπέβη καί εἰς βάρος τοῦ ἔργου τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας, προκαλέσαν μέγα σκανδαλισμόν εἰς παγκόσμιον κλίμακα;
δ) Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό περιεχόμενον τοῦ δημοσιεύματος, ἀφ᾿ ἑνός μέν δέν ἀποδίδει τήν πραγματικότητα, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ αἱ φερόμεναι ὡς ἀποφάσεις εἶναι ἀντικανονικαί καί κατά συνέπειαν ἄκυροι, ἀποτελοῦν δέ ἐνεργείας κακῆς σκοπιμότητος καί ἀποκαλύπτουν πλήρη ἀνευθυνότητα, ὡς ὁποία, ὡς τορπίλλη ἔπληξε τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην, ἀπειλεῖ δέ καί τήν ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας, καί ταῦτα ὑπέρ τοῦ Παλαιοημερογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως κατά κόρον ἔχομεν γράψει. ᾿Αλλ᾿ ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐπιφυλάσσομαι νά ἀναφερθῶ ἁρμοδίως.
᾿Επειδή διά τοῦ ὡς ἄνω δημοσιεύματος ἐπλήγει τό κῦρος ἡμῶν ὡς ᾿Επισκόπου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ὡς ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, μόνου ἁρμοδίου νά ἐκδίδῃ ἀνακοινώσεις, κατόπιν βεβαίως ἀποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἤ νά δίδῃ πρός δημοσίευσιν ἀποφάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου σχετικῶς μέ τάς ἐργασίας Αὐτῆς,
᾿Επειδή εἰς παγκόσμιον κλίμακα, ὅπου ταχυδρομεῖται τό περιοδικόν, δίδεται ἡ ἐντύπωσις, ὅτι τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ τό συνετάξαμεν ἡμεῖς, καί ἐπομένως οὐδείς γνωρίζει, ὅτι ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μέ αὐτό τό πανταχόθεν διάτρητον δημοσίευμα, καί ὅτι ἐποιήσαμεν τό πᾶν διά νά μή ἴδῃ τό φῶς τῆς δημοσιότητος, καί
᾿Επειδή δημοσιευθέν τοῦτο ἔχει προξενήσει εἰς τούς ἀναγνώστας ἀλγεινήν ἐντύπωσιν, ἀλλά καί σύγχυσιν καί σκανδαλισμόν, προσέτι δέ καί ἀντιδράσεις καί καθημερινάς διαμαρτυρίας, τῶν ὁποίων εἶμαι ἀποδέκτης, τόσον ἀπό τούς ἐν ῾Ελλάδι συνδρομητάς τοῦ "Κήρυκος", ὅσον καί ἀπό τό ἐξωτερικόν, καταθέτω τήν παροῦσαν, ἵνα δημοσιευθῇ εἰς τό ἀμέσως προσεχές τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ, καί εἰς ἀντιστοίχους σελίδας αὐτοῦ πού ἐδημοσιεύθη τό ρεπορτάζ, καί τοῦτο πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν καί ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006