ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  151
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 2 ᾿Οκτ..2000 (Π.Η.)
 
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
  ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΔΗΛΩΣΙΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

  ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


[
Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΛΠ.
]

῾Ο ὑπογραφόμενος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, μέλος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ὑπό τήν ἰδιότητα: α) Τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως Αὐτῆς, καί  β) Τοῦ β' μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ "Μηνιαίου Δημοσιογραφικοῦ ᾿Οργάνου τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.  ῾Ελλάδος", "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ", ἀναφορικῶς μέ τό "ρεπορτάζ - ᾿Ανακοίνωσιν", ὑπό τόν τίτλον: "῾Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας συνεκλήθη εἰς τήν Α' τακτικήν Αὐτῆς Συνεδρίασιν διά τό τρέχον ἔτος", τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὡς ἄνω περιοδικόν (ἀριθμ. τεύχους 269/᾿Ιούλιος 2000, σελ. 155-157), καί τό ὁποῖον ἐκυκλοφορήθη τό τρίτον δεκαήμερον τοῦ Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ..

 
ΔΗΛΟΥΜΕΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
 
῾Ημεῖς, ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, δέν ἔχομεν οὐδεμίαν ἀπολύτως σχέσιν πρός τό ὡς ἄνω μνημονευθέν "Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοίνωσιν", διότι:
α)  Κατά τάς ἐργασίας τῆς ὡς ἄνω ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, συγκληθείσης τήν 17 καί 18 Μαΐου ἐ.ἔ., ἡμεῖς διεφωνήσαμεν καί διεχωρίσαμεν τάς εὐθύνας μας,  καί ἐπί τῶν ἀντικανονικῶν διαδικασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐφαρμόζονται, καί ἐπί τῶν ἀποφάσεων, τάς ὁποίας, ὡς ἀντικανονικῶς καί ὅλως ἀντιδεοντολογικῶς ληφθείσας, τάς θεωροῦμεν ἀκύρους, ἐνῶ ἀποβαίνουν καί εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας.
β) Τό ἐν λόγῳ "ρεπορτάζ-᾿Ανακοίνωσις" δέν διετυπώθη καί δέν ἐξεδόθη παρ᾿ ἡμῶν, ὡς ἁρμοδίου ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά  καί ἀγνοούσαμε τοῦτο, ὅπως καί ὅλας τάς ἀντικανονικάς καί παρανόμους διαβουλεύσεις ἐκ τῶν ὁποίων προέκυψε τοῦτο. Διά πρώτην φοράν εἴδομεν τοῦτο τήν πρωΐαν τῆς 15ης Σεπτεμβρίου (π.ἡ.), ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τήν αἴθουσαν διεκπεραιώσεως, καί ἁρμοδίως διεκόψαμεν ἀμέσως τήν διεκπεραίωσίν του, καί ἠσφαλίσαμεν τήν αἴθουσαν, διά νά μή διαρρεύσῃ. Παραλλήλως ἐνημερώσαμεν τόν Διευθυντήν τοῦ "Κ.Γ.Ο."., καί  ἀπεστείλαμεν πρός τόν Μακαριώτατον καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 149/15/28-9-2000 ἐπιστολήν. Αὕτη παρεδόθη εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου (τήν Γραμματέα του Μοναχή Δέσποινα) τήν πρωίαν τῆς Παρασκευῆς 16 Σεπτεμβρίου (π.ἡ.).
Δι᾿ αὐτῆς ἐπισημαίνεται ἡ κατάλυσις τῆς Κανονικῆς τάξεως, τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης, κατελήγαμε δέ εἰς τό αἴτημα: "Νά συγκληθῇ ἀμέσως ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας διά νά ἀποφασίση αὕτη κανονικῶς διά τά περαιτέρω, μέχρι δέ τότε νά μή κυκλοφορήσῃ τό τεῦχος τοῦ μηνός ᾿Ιουλίου, εἰς τό ὁποῖον ἔχει περιληφθεῖ τό ἀπαράδεκτον ρεπορτάζ. Διά λόγους ἀσφαλείας, καί πρός ἀποφυγήν διασυρμοῦ μας, ἡμεῖς ὡς ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ὡς τό δεύτερον μέλος τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς (τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ), μόλις σήμερον ἀντελήφθημεν, ὅτι ἐξεδόθη τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου, μέ τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ,  ἠσφαλίσαμεν τοῦτο ἐν τοῖς Γραφείοις, διά νά μή διαρρεύσῃ".
 ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς (16-9-2000 (π.ἡ.), καί περί ὥραν 6ην περίπου βραδυνήν, ὅπως ἀργότερον τό ἴδιο βράδυ ἐπληροφορήθημεν,  ἔφθασαν εἰς τά Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου (Μάρκου Μπότσαρη 8, Περιστέρι) ὁ κ. Δ. Κάτσουρας καί ὑπό τήν προστασίαν τοῦ συνοδεύοντος αὐτόν Σεβ/του Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου καί τοῦ κ. Γεωργίου Ντοῦζα, εἰσῆλθον ὁμοῦ εἰς τό Συνοδικόν Μέγαρον καί δι᾿ ἀντικλειδίου, ἀποσφαλίσαντες τήν θύραν τῆς αἰθούσης, ὅπου εἴχομεν ἀσφαλίσει τό Περιοδικόν, τό μετέφερον  λάθρᾳ εἰς ἄγνωστον τόπον, καί λάθρᾳ τό διεκπεραίωσαν καί τό ἐταχυδρόμησαν.
᾿Ιδιαιτέρως ἐπισημαίνομεν, ὅτι, παρά τήν ἐπί τετραήμερον  ἐπιμονήν μας, (ἀπό Πέμπτην ἕως Κυριακήν 15-18 Σεπτ.(π.ἡ.) νά ἐπικοινωνήσωμεν τηλεφωνικῶς μετά τοῦ Μακαριωτάτου, κατέστη ἀδύνατον, καί μόνον τήν Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, ὅτε εἶχεν ὁλοκληρωθεῖ ἡ διεκπεραίωσις καί ἡ ἀποστολή τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ", μέ ἀνεζήτησεν ὁ Μακαριώτατος!  Εἰς τήν ἐρώτησίν μου: "Ποῖος, Μακαριώτατε, ἔδωσε ἐντολήν δι᾿ ὅλας αὐτάς τάς ἐνεργείας"; μοί εἶπεν:"᾿Εγώ, διότι ἔπρεπε νά φύγῃ, εἶναι ἀπόφασις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί τί πράγματα εἶναι αὐτά πού γράφεις στήν ἐπιστολή σου". ῾Η ἀπάντησίς μου ἦτο σαφής καί κατηγορηματική: "Μακαριώτατε, ἐπειδή πιθανόν νά μήν ἔχετε καταλάβει τίς συνέπειες (ἐκκλησιαστικές, κανονικές καί νομικές) πού προκύπτουν ἀπ᾿ αὐτό τό δημοσίευμα, σᾶς παρακαλῶ νά συναντηθοῦμε καί νά τό συζητήσουμε ἀπό κοντά". ῾Η ἀπάντησίς του ἦταν περίπου αὐτή: "Δέν ἔχουμε νά ποῦμε τίποτα...".
Δυστυχῶς, τόν τελευταῖο καιρό, ἡ ἀλλαγή  εἰς τήν συμπεριφοράν τοῦ Μακαριωτάτου, καί ἐντός καί ἐκτός Συνόδου, εἶναι λίαν ἀνησυχητική καί μπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ καί ὡς ἀπαράδεκτος. Τόν διακρίνει μία μόνιμος αὐταρχικότης, ἕνα πνεῦμα "ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν", ὅταν κυρίως χαλοῦν κάποια σχέδια τῶν συμβούλων του. Εἰς αὐτό, ἴσως νά μή πταίῃ καθ᾿ ὁλοκληρίαν ὁ ἴδιος. Λυπούμεθα πάντως καί ἀνησυχοῦμε, διότι, ἡ Μακαριότης του, τελευταίως, δέν λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν του, πώς δέν πρέπει νά "διαφεντεύῃ" τῶν Συνεπισκόπων του, ἤ δέν πρέπει νά προσπαθῇ νά "περνοῦν" τά σχέδια τῶν συμβούλων του, ἀλλ᾿ ὅτι πρέπει νά συνεργάζεται Κανονικῶς μετά τῶν Συνεπισκόπων του, ὡς "πρῶτος μεταξύ ἴσων".
Λυποῦμαι, διότι, ἐνῶ ἡμεῖς ἁρμοδίως καί κανονικῶς ἐπιδιώξαμε, ἔστω τήν τελευταίαν στιγμήν, νά περισώσωμεν γενικώτερα τό κῦρος τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί τό Συνοδικόν καί τό προσωπικόν τῶν ᾿Αρχιερέων, πρωτίστως τοῦ Μακαριωτάτου, ὅμως μέ τό "ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν", ἤ "ἔκλεισε αὐτό τό θέμα, πᾶμε σέ ἄλλο", δέν ἀπεφεύχθη πανελλαδικῶς, ἀλλά καί παγκοσμίως, νά κατεξευτελισθοῦν ἱεροί θεσμοί καί ἐκκλησιαστικά Πρόσωπα, διότι ἀπό μακροῦ αὐτό ἀπήτησεν ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός διά τῶν συμβούλων τοῦ Μακαριωτάτου.
Κατεξευτελίζεται ὁ Συνοδικός θεσμός, διότι αὐτή καθ᾿ ἑαυτή ἡ ἐνέργεια τῆς δημοσιεύσεως ἑνός ἐσωτερικοῦ Συνοδικοῦ θέματος, τό ὁποῖον ἔντεχνα ἐδημιουργήθη, διά ἰδικῶν μας ἀνθρώπων, (διά τούς ὁποίους ἴσως θά πρέπῃ νά διερωτηθῶμεν μήπως πράγματι ποιοῦν ἔργον ἐγκαθέτων;)  οἱ ὁποῖοι τό ἐπέβαλον εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον. Αὐτή ἡ ἐνέργεια, ἐπαναλαμβάνομεν, μαρτυρεῖ τήν ἐσχάτην πτῶσιν καί τήν γενικωτέραν κρίσιν τῆς Συνοδικότητος πού διερχόμεθα. ῎Ας διερωτηθῇ καί ὁ Μακαριώτατος καί κάθε ᾿Αρχιερεύς, εἰς τί ὠφέλησε τήν ᾿Εκκλησία ἡ ἀνεύθυνος καί ἀλλαζονική αὐτή ἐνέργεια;
῾Η δημοσιευθεῖσα ἀνακοίνωσις δέν ἀναφέρει, καί δέν στοιχειοθετεῖ καμμίαν συγκεκριμένην κατηγορίαν, ἀλλά ἀοριστολογεῖ ἀφηρημένα, μέ ἀποτέλεσμα τό ἴδιο τό ρεπορτάζ νά ἀποβαίνῃ μία "συνοδική" συκοφαντία, ἡ ὁποία οὐσιαστικά ἐκθέτει μόνον τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, καί τόν "ΚΗΡΥΚΑ". Τοῦτο ὅλον ἐγένετο, διότι ἀποδεδειγμένως  τό ἀπήτησαν, μετ᾿ ἐπιμονῆς, οἱ Φλωριναῖοι καί οἱ πέντε. Δηλαδή, ἀφοῦ σκοντάφτει ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν καταχθονίων σχεδίων, περί προδοσίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, εἰς τήν ἀνάγκην, ὅπως καί κατά τήν περίοδον 91-95, ἔτσι καί πάλιν μέ τάς νέας συκοφαντίας, θά ἐπιδιωχθῇ νά προκύψῃ νέος σάλος, μίση, σκάνδαλα, μισαλλοδοξίες, καί νά ἐπέλθῃ οὕτω ἕνα ἄλλο καίριο πλῆγμα κατά τοῦ πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐνῶ, ἐπίστευσαν, ὅτι μέ αὐτή τήν πρόκλησι, "θά βγοῦν ἔξω ὁ ᾿Αμφιλόχιος καί ὁ Γκουτζίδης". ᾿Ασφαλῶς ὅσον τούς ἔβγαλαν οἱ πέντε, τόσον θά τούς βγάλουν καί ὡρισμένοι σημερινοί, εἰς τούς ὁποίους φαίνεται, ὅτι παρέδωσαν τήν σκυτάλη οἱ πέντε. ῎Ας προσέξουν μόνον, διότι ἄν παραμείνουν ἀκόμη ἀμετανόητοι θά βγοῦν οἱ ἴδιοι, ἄν δέν ἔχουν ἤδη "βγῇ ἔξω". ᾿Από τήν ᾿Εκκλησία βγαίνουν μόνοι τους οἱ ὑποκριταί καί ὅσοι πολεμοῦν τήν ᾿Εκκλησία μέ αὐτό τόν τρόπο.
Κατόπιν τούτων ἡ δημοσιογραφική δεοντολογία καί ὁ περί τύπου νόμος, (λόγῳ τῆς δημοσίας συκοφαντήσεως καί προσβολῆς τρίτων κλπ.) ἀπαιτοῦν καί ὑποχρεώνουν νά δημοσιευθοῦν, ἀπό τῆς ἰδίας στήλης τοῦ "Κήρυκος" ὅ,τι ἔγραψε καί κατήγγειλεν ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς, καί ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης καί ὅσα διεδραματίσθησαν παρασκηνιακῶς, διότι Συνοδικῶς οὐδέν ἐγένετο, διά νά γίνῃ καταφανές ποῖοι πράγματι ἀσεβοῦν, ποῖοι προδίδουν, ποῖοι συκοφαντοῦν, ποῖοι διαστρέφουν τήν ἀλήθεια, ποῖοι εἶναι "καινοτόμοι", καί ποῖοι ἐθελοτυφλοῦν πρός τάς ῾Αγιογραφικάς καί Πατερικάς μαρτυρίας. ῎Ετσι θά προκύψῃ καί ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον δέν ἀπεφεύχθη καί αὐτή ἡ πτῶσις. Διά τοῦτο ἡ ἐλαχιστότης μου δέν συνεφώνησα μέ ὅλα αὐτά τά ἐκκλησιαστικά ἐγκλήματα, καί ἐφ᾿ ὅσον κατόπιν διετοῦς περίπου ἐπιμόνου προσπαθείας μου δέν ἀναχαιτίζεται τό κακόν, πλέον ἀνοικτά καταγγέλλω. Διότι δέν νοεῖται οἱ ἀναγνῶσται τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ" νά θεωροῦνται, πανελλαδικῶς καί παγκοσμίως, ὡς μειωμένης ἀντιλήψεως ἀπό τούς νεοφανεῖς φωστῆρες κ.κ. Τσακίρογλου καί Κάτσουρα. Δέν νοεῖται νά παραπληροφορῆται πλέον καί ἀπό τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ" τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, νά ἁπλοῦται παγκοσμίως ὡς καρκίνωμα ἡ συκοφαντία, καί ἡμεῖς νά ἀρκούμεθα εἰς ἁπλᾶς ἐσωτερικάς διαμαρτυρίας καί καταγγελίας, αἱ ὁποῖαι δέν λαμβάνονται ὑπ᾿ ὄψιν, διότι ἀσκεῖται μεγάλη πίεσις(;).  Δέν νοεῖται νά "ἀνασκάπτουν" μέ τούς "βομβαρδισμούς" τῶν συκοφαντιῶν καί τῶν ραδιουργιῶν, τήν ἀγάπην, τήν ἀλήθεια,  καί τό δίκαιον, νά διασαλεύουν τήν ἐνότητα καί νά παραβλάπτεται τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας, ὑποκρινόμενοι, ὅτι δῆθεν "ἀγαποῦν" καί θέλουν τήν "εἰρήνη", ὅπως τό "ΝΑΤΟ" καί ὁ "Κλίντον" πού κατέστρεψαν τόν πολιτισμόν τῆς Σερβίας διά τήν "εἰρήνην" καί τήν "φιλανθρωπίαν" εἰς τά Βαλκάνια...., καί ἡμεῖς εὐγενῶς φερόμενοι... νά σιωπῶμεν.
 ῞Οταν μέσω τοῦ "Κήρυκος" γίνεται λόγος περί τοιούτων ἀποφάσεων, αὐταί πρέπει νά δημοσιεύωνται, καί μαζί καί ὅλαι αἱ κανονικαί, τίμιαι, ἠθικαί ἐνέργειαι, αἱ ὁποῖαι ἀβίαστα τεκμηριώνουν τάς ἀποφάσεις, ὡς ἀντικειμενικάς, ἀληθεῖς, δικαίας καί ἑπομένως συμβάλλουν εἰς τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Περαιτέρω νά παρουσιασθοῦν καί τά Πρακτικά, καί αἱ Εἰσηγήσεις, αἱ Γνωμοδοτήσεις καί τά Πορίσματα ἐπί τῶν ὁποίων ἐστηρίχθησαν αἱ ἀποφάσεις αὐταί τῆς πλειοψηφίας τῶν ᾿Επισκόπων, καί νά καταγράφωνται, ἄν ὑπάρχουν, αἱ ἐνστάσεις, αἱ παρατηρήσεις,ἤ αἱ τυχόν καταγγελίαι. ῎Αλλως νά μή δημοσιεύωνται τέτοιου εἴδους ρεπορτάζ. Αὐτό ἀπαιτεῖ ἠ ᾿Ηθική καί ἡ Κανονική τάξις. Διαφορετικά ἡ ἴδια ἡ "πλειοψηφία" τῶν ᾿Αρχιερέων ἐπιφορτίζεται ὅλην τήν συκοφαντίαν μέ κίνδυνο νά χαρακτηρισθῇ ἡ ἰδία "συκοφάντης" καί "ἀσεβής", καί "καινοτόμος"μέ ὅ,τι συνεπάγονται αὐτά.
᾿Εν προκειμένῳ ἐρωτῶμεν: Διατί δέν ἐξεδώσαμεν ἀνακοίνωσιν τόν Μάϊον, καί διατί δέν ἐδημοσιεύθη τίποτε εἰς τό ἀντίστοιχον τεῦχος τοῦ "Κήρυκος"; Ποῦ τό δύσκολον; Ποῦ ἡ ἀδυναμία; Διατί οὔτε εἰς τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουνίου εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος, τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ; ᾿Επερίμεναν ὡρισμένοι νά ἀπουσιάσωμεν εἰς τό ἐξωτερικόν, νά ἔλθῃ ὁ Σεπτέμβριος, διά νά κυκλοφορήσῃ λάθρᾳ καί ληστρικά τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου, μέ τό συγκεκριμένον ἐλεεινόν συκοφαντικόν ρεπορτάζ; Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Δέν σημαίνουν δολιότητα, δέν ἐξυπηρετοῦν καταχθόνια σχέδια; Ποίαν ἄλλην ἀκόμη ἀπόδειξιν θέλουν μερικοί, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἐνσυνειδήτως, εἴτε ἐξ  ἐνδογενοῦς ἀδυναμίας, δέν ἀντιλαμβάνονται, ἤ δέν θέλουν νά ἀντιληφθοῦν τά πράγματα;
 
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΛΕΟΝ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ

 
Καί τονίζομεν, ὅτι ὅταν λέγωμεν, ὅτι δέν ἐτηρήθη ἡ Κανονική τάξις κυριολεκτοῦμεν, ὅπερ σημαίνει, ὅτι προκειμένου νά ληφθοῦν αὐταί αἱ ἀποφάσεις ὑπό τῆς πλειοψηφίας τῶν ᾿Αρχιερέων:
Δέν ὑπεβλήθησαν Κανονικαί Καταγγελίαι
.
Δέν ὡρίσθησαν κἄν ἀνακριταί κατά τήν προδικασίαν
.
Δέν ὑπῆρξαν κἄν ὑπεύθυνοι μαρτυρίαι παρά ἀξιοπίστων μαρτύρων. 
Δέν ἐμελετήθησαν, κἄν, ἐν Συνόδῳ, τά κείμενα τῶν συκοφαντουμένων, οὔτε καί ἠνοίγησαν, κἄν, οἱ ὀγκώδεις καί σαφεῖς κατά τό περιεχόμενον φάκελλοι.
Δέν προέκυψε, οὔτε διετυπώθη ἐν Συνόδῳ κανένα ἀπολύτως Κατηγορητήριον.
Δέν ὑπῆρξεν ἠτιολογημένη καί Κανονική παραπομπή, ἤ ἄλλη ἀπόφασις.
᾿Επαναλαμβάνομεν, ὅτι τά πάντα, ὡς ἀποδεικνύουν τά γεγονότα, ἐκίνησαν, διά τῶν ἡμετέρων κ.κ. μ. Μαξίμου καί Δημητρίου Κάτσουρα, οἱ Φλωριναῖοι καί οἱ πέντε, οἱ ὁποῖοι θίγονται ἀπό τά κείμενα τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου καί τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, διότι παρεμποδίζουν τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἤτοι τῆς προδοσίας.
Τά πάντα ἔφθαναν εἰς τήν αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων τῆς Συνόδου, οὐσιαστικά διά τοῦ μ. Μαξίμου καί Δ. Κάτσουρα, ἀφοῦ πρῶτα ἐπί μακρόν μετά τό 1995 ἐπείσθη(;), καθ᾿ ἡμᾶς, ὁ Μακαριώτατος, ὅτι ἄν παραμερισθῇ ὁ κ. Γκουτζίδης μπορεῖ εὔκολα νά γίνῃ ἕνωσις μετά τῶν Φλωριναίων καί τῶν πέντε". Καί τότε.... θά ἐνωθοῦν αἱ ἐνορίαι, θά ἑνωθῇ  ἡ ᾿Αδελφότης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς, καί θά εἰσέλθῃ πάλιν "θριαμβευτικά" ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν Ναόν τῶν Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου, ὡς "πρῶτος τῇ τάξει" μιᾶς ὑπερμείζονος Συνόδου. ῾Ημεῖς ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι ὡρισμένοι, πλανώμενοι, ζοῦν μέ αὐτήν τήν ἀπατηλήν προσδοκίαν, καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν τείνουν ὅλαι αἱ ἐνέργειαί των, μέχρι καί τό ἀλλαζονικόν καί ἀνεύθυνον ρεπορτάζ. Εἴμεθα ὑπέρ τῆς ἀληθοῦς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ὅλων ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, δέν εἴμεθα ὅμως ὑπέρ τῆς ἑνώσεως εἰς τό νέον σχῆμα τοῦ κ. Χρυσοστόμου Κιούση, οὔτε τοῦ κ. Χριστοδούλου. ῾Ωστόσον, ὅσοι θέλουν αὐτήν τήν ἕνωσιν ἄς τήν κάνουν μιά ὥρα γρηγορώτερα, καί ἄς ἀφήσουν ἥσυχον τήν ᾿Εκκλησίαν.
Αὐτή κατά τήν προσωπικήν μας κρίσιν-ἄποψιν εἶναι ἡ "ἀπάτη" μέ τήν ὁποίαν ἐξηπατήθη ὁ Μακαριώτατος, δηλ. ἡ προσδοκία τῆς ἑνώσεως καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῶ Μακαριωτάτου εἰς τόν Ναόν τῶν Εἰσοδείων, τήν ὁποίαν ἀπό διετίας καί πλέον προπαγανδίζει ὁ μοναχός Μάξιμος, πράγμα τό ὁποῖον ἐπεχειρήθη, ἀνεπιτυχῶς, καί διά τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου (βλ. ἐπιστολάς Καλλινίκου πρός Μακαριώτατον καί τούς πέντε, κ. ἄ.), ὁ δέ Μακαριώτατος ἐνθουσιασμένος ἀπό τάς προσδοκίας αὐτάς, μετ᾿ ἐπιγνώσεως, ἤ ὄχι, προωθεῖ τά σχέδια τοῦ μ. Μαξίμου καί τοῦ κ. Κάτσουρα, καί τοῦ εὐρυτέρου περιβάλλοντός του. Οἱ ἴδιοι παραλλήλως καί "θαυμασίως", κατώρθωσαν καί "ἔπεισαν" καί τόν Σεβ/το κ. Νικόλαο, ὁ ὁποῖος ἀπό ἀντίδικος τῶν ἰδίων, ὅπως καί τοῦ Μακαριωτάτου, μετά τήν 26 ᾿Ιουνίου 1999 ἐγένετο "φίλος", καί "ἀγαπητός συνεργάτης" των, καί "ἀγαλλομένῳ ποδί" συμπορεύονται ὅλοι εἰς τόν "ἱερόν των ἀγῶνα" νά ἐξωστρακίσουν τόν ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιον καί τόν θεολόγον κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην.
῎Ετσι ὁ Μακαριώτατος κ. ᾿Ανδρέας, ἔφθασε μέχρι καί τό συγκεκριμένο ἀδίκημα, νά διατάξῃ τήν δημοσίευσιν  αὐτοῦ τοῦ διάτρητου, πλήν ἀποκαλυπτικοῦ,  τῆς ὅλης προδοσίας, "ρεπορτάζ",  ὡς δῆθεν ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, κατόπιν δέ καί τήν ὑπεξαίρεσιν τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ, (τεῦχος ᾿Ιουλἰου 2000), καί τήν δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ κυκλοφορίαν του.  Λυπούμεθα, ἀλλά καθ᾿ ἡμᾶς, τόν ἐλάχιστον ἐν ᾿Επισκόποις Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκον, ἡ πράξις αὐτή χαρακτηρίζεται τό ὀλιγώτερον ἀπαράδεκτος.
῾Ημεῖς, ὡς εἴχομεν χρέος, καί ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ β' μέλους τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς, ἠθελήσαμεν νά προφυλάξωμεν, τό κῦρος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί αὐτοῦ τοῦ ἐπισήμου  δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς ᾿Εκκλησίας, τοῦ "Κήρυκος Γνησίων ᾿Ορθοδόξων",  ἀπό τήν δημοσιοποίησιν ἐνδοσυνοδικῶν κακῶν πράξεων καί ἐνεργειῶν, καί ἀπό συκοφαντικά καί ἄδικα δημοσιεύματα, τά ὁποῖα προσκρούουν εἰς τάς διατάξεις τοῦ περί τύπου Νόμου, ὅπως, ἄλλωστε, ἔπραξα τοῦτο ὑπευθύνως ἐπί δύο συναπτάς δεκαετίας. Δυστυχῶς προσκρούσαμε εἰς τήν σκοπιμότητα καί ἀνευθυνότητα, καί ἐπεκράτησεν ὁ σκοτισμός καί ἡ ἀλαζονεία.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ
 
Τήν ἀντικανονικήν καί δολίαν ἐνέργειαν ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι καί αὐτῆς τῆς διατυπωθείσης ἀναληθοῦς καί πεπλανημένης ἀνακοινώσεως καί τῆς δημοσιεύσεώς της, δι᾿ ἧς βάναυσα θίγεται παγκοσμίως ἡ τιμή καί ἡ ὑπόληψις ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐνῶ εὐτελίζεται ὁ ἱερός Συνοδικός θεσμός καί πλήττεται τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας ἐπί μεγίστῳ σκανδαλισμῷ τοῦ πιστοῦ πληρώματος Αὐτῆς.
Καταγγέλλομεν, ὅτι τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὑπό τῆς ἀκύρου "πλειοψηφίας" τῶν ᾿Αρχιερέων,  κατέστη ἐν τοῖς πράγμασιν ὄργανον ἐξωεκκλησιαστικῶν παραγόντων, οἱ ὀποῖοι διά παρασκηνιακῶν διαβουλεύσεων, δροῦν ἐν ταῖς Συνόδοις καί παρασύρουν τήν πλειοψηφίαν τῶν ᾿Αρχιερέων.
Διευκρινίζομεν καί ὑπογραμμίζομεν, ὅτι εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν,  αἱ Κανονικῆς καί δογματικῆς φύσεως Συνοδικαί ἀποφάσεις ποτέ δέν λαμβάνονται "πλειοψηφικῶς", ἀλλά  πάντοτε ἰσχύει ἡ γνώμη, ἡ σύμφωνος πρός τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιον, ἔστω καί ἄν αὕτη ἐκφράζεται ὑπό ἑνός. ᾿Ακόμη καί εἰς περίπτωσιν, καθ᾿ ἥν δέν θά ὑπάρχῃ οὔτε ἕνας νά ἐκφράσῃ τήν ὀρθήν θέσιν, τήν ἀλήθεια, τό δίκαιον, ἡ ἀπόφασις κρίνεται ὑπό ἄλλης Συνόδου ἤ καί ἀπό αὐτόν τόν πιστόν Κλῆρον καί Λαόν.

 ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος δέν εἶναι Κοινοβούλιον, οὔτε διπλωματικόν Σῶμα, οὔτε Σωματεῖον. Αἱ Συνοδικαί ἀποφάσεις εἶναι ἔγκυροι καί ἀπαιτοῦν σεβασμόν  ἀπόλυτον, ὅταν προκύπτουν κατόπιν Κανονικῆς διαδικασίας καί συνάδουν πρός τήν Κανονικήν τάξιν, τήν δογματικήν ἀλήθειαν, ὅταν εἶναι δίκαιαι καί ἠθικαί. Μοναδική περίπτωσις, ὅπου γίνεται λόγος περί πλειοψηφίας εἶναι ἀποκλειστικῶς ὁ Κανών ὁ σχετικός μέ τήν ἐκλογήν ᾿Επισκόπου.
Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν, ἄν εὑρεθοῦν δύο ἤ τρεῖς ᾿Επίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δέν θά δεχθοῦν τήν ἐκλογήν ἐνός ᾿Επισκόπου, διότι δέν τόν συμπαθοῦν, δηλαδή ἐξ ἐμπαθείας μειοψηφοῦν, τότε ὁ ῾Ιερός Κανών ὁρίζει νά μή λαμβάνωνται οὗτοι ὑπ᾿ ὄψιν, ἀλλά νά ἰσχύῃ ἡ ψῆφος τῶν περισσοτέρων.
Λέγει ἀκριβῶς ὁ ΣΤ' Κανών τῆς Α' Οἱκουμενικῆς Συνόδου:"᾿Εάν μέν τοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ, καί κατά Κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἤ τρεῖς, δι᾿ οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος". Δηλαδή, κατά τήν ἐρμηνεία τοῦ ῾Ιεροῦ Νικοδήμου: "῎Αν ὅλοι ψηφίσουν τινά εἰς ᾿Επισκοπήν κατά Κανόνας ἐκκλησιαστικούς (σ.σ. δηλ. τηρουμένης ἐπακριβῶς τῆς Κανονικῆς τάξεως), δύο δέ ἤ καί τρεῖς ἀντιλέγωσιν, ὄχι εὐλόγως καί δικαίως, ἀλλά φιλονείκως καί κατά πεισμονήν, νά ὑπερνικᾶ ἡ ψῆφος τῶν περισσοτέρων".
῾Η ἀκριβής ἐφαρμογή καί τήρησις τῆς Κανονικῆς τάξεως εἶναι βασική προϋπόθεσις διά νά ὑπάρχῃ εἰρήνη στήν ᾿Εκκλησία. Κατά τήν διατύπωσιν  τοῦ Α' Κανόνος τοῦ ῾Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας καί Προέδρου τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου:  "...Κάθε πρᾶγμα ἐκκλησιαστικόν, ὅταν γίνεται κατά τήν εὐταξίαν τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων, ὄχι μόνον δέν προξενεῖ εἰς ἡμᾶς τούς ἱερωμένους καμμίαν ταραχήν καί δυσφημίαν, ἀλλά μάλιστα καί ἐπαίνους ἀπό τούς φρονίμους καί διακριτικούς. Ποῖος γάρ δέν ἐπαινεῖ τήν ἀφιλοπρόσωπον καί δικαίαν ἀπόφασιν;  ῎Η πῶς δέν εἶναι ἔξω ἀπό κάθε ἐπίπληξιν καί κατηγορίαν ἡ ὀρθή καί νόμιμος κρίσις, καί γεμάτη ἀπό κάθε εὐφημίαν καί ἔπαινον;" (῾Ερμηνεία ῾Ιεροῦ Νικοδήμου, εἰς Πηδάλιον, ἐκδ. 1970, σελ. 688). Καί κατά τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν καί Πρόεδρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου: "῾Ο σεβασμός καί ἡ συμμόρφωσις (σ.σ. τῶν ᾿Επισκόπων) εἰς τάς ἐπιταγάς τῆς παραδοθείσης Πίστεως, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Κανονικῆς τάξεως τῆς ᾿Εκκλησίας, εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἐγγύησις διά τήν κατά Θεόν εἰρήνην, ἐνότητα, καί πρόοδον Αὐτῆς... Εὔχομαι, ὁ Τριαδικός Θεός νά μᾶς φωτίσῃ, διά νά λάβωμεν ὀρθάς ἀποφάσεις, ὥστε νά ἐπιλυθοῦν θεαρέστως ὅλα τά ὑπάρχοντα προβλήματα, τό δέ ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἡ θεία Αὐτῆς ἀποστολή νά συνεχισθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί καταισχύνην τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους". ("Κήρυξ Γνησίων ᾿Ορθοδόξων", τόμος 1998, σελ. 285).
 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΖΗΤΩΜΕΝ
 
1) Τήν ἄμεσον σύγκλησιν τῆς ᾿Ενδημούσης Συνόδου εἰς τήν ὀποίαν θά τεθοῦν τά ἐν τῇ παρούσῃ θέματα, καί νά ἀποφασίσῃ ἐπειγόντως αὕτη περί τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ι.Σ.Ι., προκειμένου, κάθε ἐκκλησιαστικόν θέμα νά ἐπιλυθῇ κατά τήν εὐταξίαν τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων, ὥστε καί ἡ ᾿Αλήθεια καί ἡ Δικαιοσύνη νά γίνουν ἀπόλυτα σεβασταί. ῎Ετσι καμμία ταραχή καί καμμία δυσφημία νά μή μᾶς ἀγγίζῃ, ἀλλά καί νά εὐφημούμεθα διά τάς Κανονικάς ἀφιλοπροσώπους, δικαίας καί ἀληθεῖς ἀποφάσεις μας, καί νά ἀναπαύεται καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἰς ἡμᾶς.
2) Τήν ἄμεσον ἀνάκλησιν τοῦ ἄκρως ἀναληθοῦς καί συκοφαντικοῦ "Ρεπορτάζ - ᾿Ανακοινώσεως" εἰς τό ἀμέσως ἑπόμενον τεῦχος τοῦ Κ.Γ.Ο., μηνός Αὐγούστου, τό ὁποῖον (τεῦχος) δέν πρέπει ἐπ᾿ οὐδενί νά κυκλοφορήσῃ, πρό τῆς συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί πρίν τόν ἔλεγχον καί ἔγκρισιν τῆς ὕλης αὐτοῦ, ὑπό τοῦ ἀρμοδίου καί Κανονικοῦ διωρισμένου ᾿Εποπτικοῦ ᾿Οργάνου. Οὕτω μέ τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ μας θά μποροῦμε νά ἐλπίζωμεν εἰς τήν θεραπείαν πολλῶν κακῶν πρός τό ἴδιον ἡμῶν συμφέρον, καί γενικώτερον τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας.
3) Τήν ἄμεσον ἐξέτασιν τῶν λόγων τῆς παραιτήσεως τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νησων κ. Νικολάου, ἐκ τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς τοῦ "Κήρυκος Γνησίων ᾿Ορθοδόξων", γενομένης πρό δύο ἐτῶν, καί νά ἀποφασίσῃ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τόν ἐπαναδιορισμόν του, ἤ νά ὁρίσῃ ἄλλο μέλος, διότι ἡ Α.Μ. ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἀνέλαβε μέλος τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς προσωρινῶς. Δεδομένου δέ ὅτι διά καθαρά νομικούς λόγους,  ἀπό τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1979 φέρεται, ἀντί τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὡς ᾿Εκδότης ὁ Μακαριώτατος, νομίζομεν, ὅτι δέν συνάδει, ἀπό κάθε ἄποψιν, νά εἶναι καί ᾿Εκδότης καί μέλος τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς.
4) Τήν ἄμεσον ἀπαλλαγήν τοῦ κ. Δημ. Κάτσουρα ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ "Κ.Γ.Ο." καί τήν ἀνάθεσιν εἰς ἕτερον πρόσωπον.
 
ΕΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ,
 
καθ᾿ ἥν, μή γένοιτο, ἤθελε συνεχισθεῖ, οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ ὀλισθηρά ὁδός, ζητῶμεν νά δημοσιευθῇ ἡ παροῦσα εἰς τό ἀμέσως προσεχές τεῦχος τοῦ "ΚΗΡΥΚΟΣ" μηνός Αὐγούστου, κατά δημοσιογραφικήν δεοντολογίαν καί σύμφωνα μέ τόν περί τύπου Νόμον, ἐνῶ ἐπιφυλασσόμεθα διά κάθε περαιτέρω νόμιμον καί Κανονικήν ἐνέργειαν, ἡ ὁποία θά εἶναι κατά τῆς συντελουμένης προδοσίας καί ὑπέρ τοῦ πληρώματος τῆς ῾Αγιωτάτης Μητρός μας ᾿Εκκλησίας.
Ταῦτα, διότι, ἡμεῖς πιστεύομεν, ὅτι ἡ ἱστορική περίοδος τήν ὁποίαν διέρχεται ἡ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι περισσότερον δύσκολη τῆς περιόδου 1937, μέχρι καί τοῦ 1971, καθώς καί τῆς περιόδου 1991-95. ᾿Εκτιμῶμεν, ὅτι τό 2000 ἔτος μ.Χ. θά παραμείνῃ σταθμός-ὁρόσημον, ἐνδεικτικόν τῶν "ἐσχάτων καιρῶν", καθ᾿ οὕς φοβούμεθα μήπως πλανηθῶσι καί πολλοί ἀπό τούς ἐκλεκτούς.
᾿Εν κατακλεῖδι καί  ἐπειδή, ὅπως καί κατά τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, καθώς γράφει ὁ ἴδιος εἰς ἐπιστολήν του πρός ἀσκητάς: " Λαλεῖται τό ψεῦδος ἀφόβως, ἡ ἀλήθεια συγκαλύπτεται", καί "οἱ μέν καταδικάζονται ἄκριτα, οἱ δέ κατηγοροῦντες εἰσακούονται ἀνεξέταστα", κλείνω τήν παροῦσαν μέ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τάς ᾿Αποστολικάς Διαταγάς, πού  ἀναφέρονται εἰς "ἀπερισκέπτους καί ἀδίκους καταδικαστικάς ἀποφάσεις":
 
"῾Ο ᾿Επίσκοπος, ἐντέλλονται αἱ ᾿Αποστολικαί Διαταγαί, πρέπει νά κρίνῃ σωστά, ὅπως εἶναι γραμμένο. "Νά εἶστε δίκαιοι στίς κρίσεις" καί ἀλλοῦ: "Γιατί δέν κρίνετε μόνοι σας ποιό εἶναι σωστό". Νά εἶσθε λοιπόν ἐπιστήμονες σάν τούς ἀργυραμοιβούς. ῞Οπως ἐκεῖνοι ἀπορρίπτουν τά κίβδηλα νομίσματα, ἐνῶ τά γνήσια τά κάνουν δικά τους, κατά τόν ἴδιο τρόπο πρέπει καί ὁ ᾿Επίσκοπος, τά ἄμεμπτα νά τά κρατεῖ, ἐνῶ τά ἐπίμεμπτα ἤ νά τά θεραπεύσῃ, ἤ, ἐάν ἡ ἀρρώστεια τους εἶναι ἀνίατη, νά τά ἀπορρίπτῃ, καί νά μή τά ἀποκόπτῃ γρήγορα, οὔτε νά πιστεύῃ σ᾿ ὁποιονδήποτε. Γιατί εἶναι ἐνδεχόμενο μερικοί ἐξαιτίας ζήλειας ἤ φθόνου ἐναντίον κάποιου ἀδελφοῦ νά σκηνοθετήσουν ψεύτικη κατηγορία, ὅπως οἱ δύο πρεσβύτεροι τῆς Σωσσάνας στή Βαβυλῶνα καί ἡ αἰγυπτία εἰς βάρος τοῦ ᾿Ιωσήφ. Σύ λοιπόν, ὡς "ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ" νά μή τά δέχεσαι αὐτά πρόχειρα, γιά νά "μή σκοτώσεις τόν ἀθῶο καί φονεύσεις τόν δίκαιο". Γιατί αὐτός πού θέλει νά τά παραδέχεται αὐτά εἶναι πατέρας τῆς ὀργῆς μᾶλλον καί ὄχι τῆς εἰρήνης. Καί ὅπου ὑπάρχει ὀργή, ὄντας φίλη τοῦ σατανᾶ, ἐννοῶ τήν ὀργή πού ξεκινᾶ ἄδικα ἀπό τούς ψευδαδέλφους, δέν ἀφήνει νά ὑπάρχῃ ποτέ εἰρήνη στήν ᾿Εκκλησία" (᾿Εκ τῶν ᾿Αποστολικῶν Διαταγῶν ΝΑ,ΝΒ, ΝΖ)
.
 
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
 + Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006