ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π.  149
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 15/28-9-2000 (Π.Η.)

ΠΡΟΣ
τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

[Θέμα:  Ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἱκουμενισμός μέσω τῶν ἐγκαθέτων προκαλεῖ Συνοδικήν κρίσιν.]

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς, ὅτι κατά τά δύο τελευταῖα ἔτη, διά μακρᾶς σειρᾶς ἐπιστολῶν καί ἐγγράφων μου, διετύπωσα ἐνστάσεις καί παρατηρήσεις, καί εἰσηγήθην ὑπευθύνως ὡς ᾿Αρχιερεύς, τόσον ἐπί θεμάτων λειτουργίας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅσον καί ἐπί ἄλλων σοβαρῶν θεμάτων, Κανονικῆς τάξεως καί Πίστεως. Καί τοῦτο διότι, καθ᾿ ὅλην τήν περίοδον τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν κατεβλήθη ἰδιαιτέρα προσπάθεια νά διαβληθοῦν καί νά περιθωριοποιηθοῦν ἐκκλησιαστικά Πρόσωπα, εἰς τά ὁποῖα προσέκρουσε τό κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας κίνημα προδοσίας τοῦ "παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ",  (ὁ ὁποῖος ὑπόσχεται ὅτι θά λύσῃ τό, κατά τόν κ. Χριστόδουλον, "παλαιοημερολογιτικόν πρόβλημα"), πρός χάριν δέ αὐτοῦ τοῦ κινήματος, διά τῶν ἐνεργειῶν μας, ἐντός καί ἐκτός τῆς Συνόδου, ἐφθάσαμεν εἰς τό σημεῖον νά καταλύωμεν συλλήβδην τήν ἱεροσυνοδικήν Κανονικήν τάξιν, νά καλύπτωμεν τήν ἀλήθειαν καί νά συντρίβωμεν τό δίκαιον τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας. ᾿Επανελάβαμε, δηλαδή, τάς ἀντικανονικότητας τῶν πέντε, τῶν ὁποίων, ὅμως, εἴδομεν τά ἀποτελέσματα.
῾Η ἐλαχιστότης μου ὕστερα ἀπό ἐκείνην τήν εὐλογημένην ἡμέραν τῆς 29-6-2000, καθ᾿ ἥν ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετος ἀνέλαβε τάς ᾿Αρχιερατικάς του εὐθύνας καί διέρρηξε τά δεσμά, (μέ τά ὁποῖα τόν εἶχον δεσμεύσει αὐτοί πού δεσμεύουν καί τήν πλειοψηφία τῶν ᾿Αρχιερέων) καί οὕτω ἐπέδειξε πνεῦμα ἀγάπης καί συνέσεως, καί ἀνεπαύθη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἐπί τοῦ ἰδίου καί ἐπί τῶν πιστῶν τῆς Μητροπόλεώς του, ἠλπίζαμεν, ὅτι θά ἐπεκράτει νηφαλιότης καί σύνεσις, καί θά ἐμιμούμεθα τό παράδειγμά του. ᾿Ηλπίζαμεν, ὅτι ἐν ταπεινώσει θά ἀναζητούσαμε ὅλοι τήν βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ μας, ὥστε νά δυνηθῶμεν νά θέσωμεν φραγμόν εἰς τάς ἐξωεκκλησιαστικάς καί ἐξωσυνοδικάς παρεμβολάς, διά τῶν ὁποίων μέχρι σήμερον μόνον τά καταχθόνια σχέδια τῆς προδοσίας  κατά τῆς ᾿Εκκλησίας ηὐνοήθησαν.
Τελευταῖος σαπρός καρπός, (διατί νά μή τόν χαρακτηρίσωμεν καί ὡς τορπίλλην κατά τοῦ σκάφους τῆς ᾿Εκκλησίας), ἀπεδείχθησαν αἱ δῆθεν συνοδικαί ἀποφάσεις τῆς 17 καί 18 Μαΐου, αἱ ὁποῖαι, ἐνῶ, καθ᾿ἡμᾶς, δέν εἶναι κἄν Κανονικαί καί Συνοδικαί, ἐνῶ δέν εἶναι κἄν δίκαιαι καί ἀληθεῖς, ὅμως ὑπηρετοῦν, ἀπολύτως καί ἀποκλειστικῶς, τόν παλαιοημερολογιτικόν οἰκουμενισμόν, ὁ ὀποῖος ἐκτελεῖ  τά σχέδια περί ὑπαγωγῆς τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τόν Νεοημερολογιτισμόν. Αὐτά τά σχέδια καί αὐτάς τάς ἐνεργείας, κατά τήν γνώμην μου, μόνον ἐπιστήμονες "ἐγκάθετοι" τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων θά μποροῦσαν νά προωθήσουν, καί ὄχι ὀρθόδοξοι καί τέκνα τῆς Μητρός Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, πολύ δέ περισσότερον νά τάς ἐκτελοῦν μέσω Γνησίων ᾿Ορθοδόξων ᾿Αρχιερέων.
Τό ρεπορτάζ περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τό ὁποῖον, μέ τόν γνωστόν εἰς ῾Υμᾶς τρόπον, ἐμελετήθη καί ἐξετυπώθη εἰς τό τεῦχος τοῦ μηνός ᾿Ιουλίου ἐ.ἔ.(14/27-9-2000), ἐπιβεβαιώνει, ὅτι πλέον ἡ προδοσία τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, διά τήν ὁποίαν μετ᾿ ἐπιγνώσεως ἔγραψα, ἤδη κατά τό μᾶλλον συνετελέσθη, οἱ δέ κ.κ. Κάτσουρας καί μ. Μάξιμος μποροῦν πλέον νά καυχῶνται, ἀλλά καί νά καλύπτωνται, ἀφοῦ τάς εὐθύνας τῶν ἐνεργειῶν των τάς ἐπέρασαν πλέον εἰς τήν πλειοψηφίαν τῶν ᾿Αρχιερέων, καί οὕτω τάς ἐνέδυσαν μέ ψευδοσυνοδικόν μανδύαν.
Μακαριώτατε, λυποῦμαι, ἀλλά δέν δύναμαι πλέον, ὡς ᾿Αρχιερεύς, νά μή εἴπω εὐθέως, ὅτι τήν μεγαλυτέραν εὐθύνην διά τά ὅσα συμβαίνουν σήμερον εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας, δυστυχῶς, τήν ἔχετε ἡ Μακαριότης σας. Σεῖς καλύπτετε αὐτούς πού προωθοῦν αὐτά τά σχέδια. Σεῖς ἔρχεσθε εἰς τάς Συνόδους "προετοιμασμένος" διά τό πῶς θά προωθήσετε τάς προειλημμένας ἐξωσυνοδικῶς ἀποφάσεις, καί πῶς θά ἀντιδράσετε εἰς τάς ἀναμενομένας ἐνστάσεις τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου. Τόν τελευταῖο μάλιστα καιρό ἐπιβάλλεσθε μέ αὐταρχικό τρόπο, πράγμα τό ὁποῖον ἦτο ἄγνωστον εἰς τήν Μακαριότητά σας ὅλα τά ἔτη πού συνεργαζόμεθα. ῾Η Μακαριότης σας "προτείνετε" τά ἑκάστοτε ἐξωσυνοδικῶς "ἀποφασιζόμενα", καί "ἀποφασίζετε", χωρίς νά ἀφήνετε περιθώρια νά συζητοῦνται καί νά ἐρευνῶνται τά θέματα, ἤ νά ἀκούωνται αἱ γνῶμαι τῶν ᾿Αρχιερέων. ᾿Αποτέλεσμα, ὡρισμένοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, σιωπηλά νά ἀποδέχωνται τάς προειλημμένας ἀποφάσεις, ἐνῶ πολλάκις παρεμποδίζεται καί ἀφαιρεῖται ὁ λόγος μέ τήν χαρακτηριστική φράσι: ""τελειώσαμε, ἔκλεισε αὐτό τό θέμα, πᾶμε στό ἐπόμενο". ῎Ετσι ὡρισμένοι ᾿Αρχιερεῖς ἀπό σεβασμό εἰς τό πρόσωπό σας, ἀλλά καί δι᾿ ἄλλους λόγους, σιωποῦν καί διά τήν "ὑπακοήν" ὑπογράφουν. Μέ αὐτό τόν τρόπο, λοιπόν, προωθοῦνται τοῦ μ. Μαξίμου καί τοῦ κ. Κάτσουρα τά σχέδια, τά ὁποῖα ἀσφαλῶς δέν εἶναι μόνον ἰδικά των, καί χαίρονται διά τάς "ἐπιτυχίας" των, ὅπως χαίρονται καί ὅσοι ἐξυπηρετοῦνται ἀπό αὐτάς  τάς ἐπιτυχίας. ῞Ολα αὐτά τά ἔχω καταγγείλλει ἐπανειλημμένως ἐν Συνόδῳ, ἀλλά καί ἐγγράφως τά κατέθεσα, ἀλλ᾿ ὁ ᾿Επίσκοπος πάντοτε περιεφρονήθη, ἐσυκοφαντήθη καί διεσύρθη, ἐνῶ εἰσηκούσθησαν μέχρι κεραίας ὁ μ. Μάξιμος καί ὁ κ. Κάτσουρας καί ἀσφαλῶς ὄχι μόνον αὐτοί.
Μακαριώτατε, διαμαρτύρομαι καί ἐνίσταμαι καί διά τά ὅσα ἔχουν συμβεῖ ἀπό τοῦ παρελθόντος ἔτους μέχρι σήμερον, καί διά τό συγκεκριμένο ρεπορτάζ, τό ὁποῖον εἶναι ὁ πικρός καρπός σειρᾶς ὅλης ἀντικανονικῶν πράξεων καί ἐνεργειῶν. Δι᾿ αὐτοῦ δίδεται καί τό "μήνυμα" τόσον πρός τούς πέντε, ὅσον καί πρός τούς Φλωρινικούς, ὅτι ὁ ἀπό ἐτῶν τεθείς ὅρος τους: "ἔξω ὁ Γκουτζίδης", "ἔξω ὁ ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος", ἤδη ἐξετελέσθη, ὅπως αὐτοί τόν ἔθεσαν, ἐνῶ εἰς τήν συνέχεια ὁ ὅρος ἐπεκτείνεται καί εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου καί εἰς κάθε ἄλλον, ὁ ὁποῖος δέν συνεργεῖ καί τολμᾶ νά ἀντισταθῇ εἰς τό κίνημα τῆς προδοσίας τοῦ "παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ".
᾿Ενίσταμαι καί καταγγέλλω, διότι ἐνῶ, ὡς ᾿Αρχιγραμματεύς, καί ὡς μέλος τῆς ᾿Εποπτευούσης  ᾿Επιτροπῆς τοῦ ΚΓΟ, ἔπρεπε νά ἐρωτηθῶ καί διά τήν ὕλην τοῦ τεύχους τοῦ ᾿Ιουλίου, ἀλλά κυρίως διά τό ἐν λόγῳ  ρεπορτάζ, ὅμως δέν ἠρωτήθην, ἀλλά καί κρυφίως συνεκροτήθη ἡ ὕλη, καί ἐξετυπώθη τό τεῦχος, καί ἐμελετᾶτο ἡ ἀστραπιαία καί λάθρᾳ διεκπεραίωσις καί ἀποστολή του. Τό σπουδαιότερον δέ ὅτι σκοπίμως ἀνεμένετο ἡ μετάβασίς μου εἰς τό ἐξωτερικόν, ὥστε ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, νά συγκληθῇ, ὡς ἐπληροφορήθην, καί ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος, προκειμένου προφανῶς νά "ἐγκρίνῃ" καί νά χαρακτηρίσῃ τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ καί ὡς "Συνοδικόν" πρός μεγάλην ἱκανοποίησιν τοῦ συντάκτου κ. Κάτσουρα, καί κατ᾿ ἐπέκτασιν τοῦ κ. Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος κατώρθωσε μέ τόν τρόπον του, νά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν Σύνοδον καί νά ἀποσπάσῃ ἐν τέλει καί τό ἐπιθυμητόν ἀποτέλεσμα!!! Καί ἐνῶ μέν ὅλοι αὐτοί ἀγάλλονται διά πολλούς λόγους, Σεῖς μέ τήν ἐνδημοῦσα, διά τοῦ ἐν λόγῳ ρεπορτάζ, ἐπεχειρήσατε νά μεταφέρεται τό ὀξύ ἐνδοσυνοδικόν πρόβλημα εἰς ὁλόκληρον τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐπί μεγίστῳ σκανδαλισμῷ τῶν πιστῶν.
Διά τοῦτο ζητῶ: Νά συγκληθῇ ἀμέσως ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας διά νά ἀποφασίση αὕτη κανονικῶς διά τά περαιτέρω, μέχρι δέ τότε νά μή κυκλοφορήσῃ τό τεῦχος τοῦ μηνός ᾿Ιουλίου, εἰς τό ὁποῖον ἔχει περιληφθῇ τό ἀπαράδεκτον ρεπορτάζ. Διά λόγους ἀσφαλείας, καί πρός ἀποφυγήν διασυρμοῦ μας, ἡμεῖς ὡς ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ὡς τό δεύτερον μέλος τῆς ᾿Εποπτευούσης ᾿Επιτροπῆς, μόλις σήμερον ἀντελήφθημεν, ὅτι ἐξεδόθη τό τεῦχος τοῦ ᾿Ιουλίου, μέ τό ἐν λόγῳ ρεπορτάζ,  ἠσφαλίσαμεν τοῦτο ἐν τοῖς Γραφείοις, διά νά μή διαρρεύσῃ..
Διατελοῦμεν
ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδεφός καί συλλειτουργός
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006