ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  143
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 13-6-2000 (Π.Η.)

ΠΡΟΣ
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κίτρους Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
κ. Γοργόνιον
Εἰς Κατερίνην

[ΘΕΜΑ: 'Απάντησις εἰς ἀπορίας τοῦ Σεβ.  Γοργονίου].

Σεβασμιώτατε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Εἰς ἀπάντησιν τῶν ἀπό 28-3-2000 καί 3-5-2000 ἐπιστολῶν σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου  σᾶς ἀπαντῶ τά κάτωθι:
Εἰς τό γραφέν εἰς τήν πρώτην ἐπιστολήν σας, ὅτι σᾶς ἀνησύχησε τό περιεχόμενον τοῦ ὑπ᾿ ἐμοῦ τό ὑπό τόν τίτλον "῾Ο Παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός" σταλέντος ῾Υπομνήματος, καί κυρίως τό ὅτι γράφω: "ὅτι ἄτομα κατεργάζονται ἐναντίον τῆς ᾿Εκκλησίας ἡμῶν καί ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἔχει κακούς συμβούλους" εἶναι εὐχάριστον. Διότι αὐτός ἦτο ὁ σκοπός τῆς συγγραφῆς τοῦ ῾Υπομνήματος, νά δημιουργηθῇ ἀνησυχία ὑπό τήν καλήν ἔννοιαν, διά τά ὅσα συμβαίνουν ἐσχάτως εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν μας χῶρον, καί ἐνδιαφέρον διά τήν κατά Θεόν ἀντιμετώπισιν τῶν ὅσων συμβαίνουν.῎Αν καί θά ἔπρεπε πρίν σταλῇ τό ῾Υπόμνημα νά εἴχατε ἀνησυχήσει, διότι πολλά ἄλλα προηγουμένως ἔχουν γραφεῖ καί καταγγελεθεῖ καί ὑπ᾿ ἀμοῦ καί ὑπ᾿ ἄλλων, ὅμως δέν ἐδόθη καμμιά σημασία, τουναντίον ἐπεχειρήθη νά τρομοκρατηθῶ καί νά σταματήσω νά γράφω.
῞Ομως σέ αὐτό πού γράφετε κατόπιν, ὅτι "δέν κατονομάζω κανέναν, οὔτε ἀπό τούς μέν, οὔτε ἀπό τούς δέ" καί μέ ἐρωτᾶτε ἄν ἔχω "συγκεκριμένα τέτοια ἄτομα νά μᾶς τό ἀποδείξετε νά πεισθῶμεν καί ἡμεῖς οἱ ἄλλοι ᾿Αρχιερεῖς", ἤ "Μήπως εἶναι φανταστικά σας αὐτά τά ἄτομα;", ἤ ὅτι ὁ "Χαῖνκερ (ὅπως τόν γράφετε) τά γράφει πολύ καλά γιά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο" αὐτά εἶναι πού ἀνησυχοῦν πλέον ἐμένα, διότι διαπιστώνω πώς δέν καταλάβατε τίποτα ἀπό ὅλο αὐτό τό ῾Υπόμνημα.
Σεβ/τε Γοργόνιε, δέν ἦταν πρόθεσίς μου νά ἀνφέρω συγκεκριμένα ἄτομα πού τώρα τελευταῖα ἀπεργάζονται πράγματι κακόν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν καί συμβεουλεύουν κακῶς τόν Μακαριώτατον. ῞Ομως ἔχω τήν ἐντύπωσι, ὅτι τά ὅσα γράφω εἶναι ἔτσι γραμμένα, ὥστε νά μπορῇ ὁ "νοῦν ἔχων" καί ἐκεῖνος πού πραγματικά ἐνδιαφέρεται διά τήν ᾿Εκκλησία, τί συμβαίνει σήμερα καί τί πρέπει νά προσέξωμε. ῎Αν αὐτά δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε τότε γεννᾶται τό ἐρώτημα: " Γιατί ἄλλα πράγματα τά καταλαβαίνουμε τόσο εὔκολα,καί αὐτά δέν μποροῦμε νά τἀ καταλαβαίνουμε; Μήπως δέν θέλουμε νά τά καταλάβουμε; ῎Η μήπως κάπου καί μεῖς ἔχουμε τήν δική μας εὐθύνη;"
῞Οσον ἀφορᾶ γιά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο, ὁ Χένκερ ὁ ὁποῖος τά γράφει καλά, ὅπως γράφετε, ὁ ἴδιος γράφει ὅτι συμφωνεῖ μέ τόν π. ᾿Αμφιλόχιο στό θέμα τῶν Εἰκόνων, ἐσεῖς συμφωνεῖτε;  Τὠρα ὅτι γράφει ὁ Χένκερ, ὅτι καλά ἐπέβαλε ὁ Σεβ. Πανάρετος τήν ᾿Αργία εἰς τόν π. ᾿Αμφιλόχιο, πράγμα τό ὁποῖο προσέξατε καί ὑπογραμμίσατε, αὐτό δέν σᾶς λέγει τίποτα. ῎Αλλωστε αὐτό εἶναι τό νόημα ὅλων τῶν Καταγγελιῶν μου, ὅτιτά ὅσα συμβαίνουν σήμερα κατευθύνονται ἀπό μιά ὁμάδα παρασυνοδικήν, στήν ὁποία "προΐσταται" ἀοράτως ὁ γνωστός ἄγνωστος Χένρι, καί αὐτό πού δέν ἐπιχερεῖ ἀπό χρόνια, πλήν ματαίως, μέσω τοῦ Σεβ/του Κιτίου, τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν, καί τήν πτῶσίν μας, "ἀλά Κάλλιστον", αὐτό ἐπιχειρεῖ τώρα μέ ἀνθρώπους δικούς μας, μέ τούς ὁποίους συνεργάζεται καί διά τῶν ὁποίων κατευθύνει τά πράγματα. Θέλετε ἀκόμη ἀποδείξεις διά τό τί συμβαίνει, καί ἀπό ποῖο μεγάλο κίνδυνο περνᾶμε, καί πόσο πρέπει νά προσέξουμες
῾Η τελευταία παράγραφος τῆς πρώτης ἐπιστολῆς σας, ὅτι "ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος μᾶς συκοφαντεῖ ὅλους τούς ᾿Αρχιερεῖς ὅτι δέν ὀρθοτομοῦμε τήν ᾿Ορθοδοξία καί τήν ὀρθοτομεῖ αὐτός" Καί εἰς τήνσυνέχεια μέ ἐρωτᾶτε: "Καί σύ Σεβ/τε Κήρυκε τό δικαιολογεῖς:", μέ ἀναγκάζει νά σᾶς ἐρωτήσω: ᾿Αφοῦ μᾶς καταγγέλλει γιά θέματα Πίστεως, πρέπει νά ἐξετάσωμεν μήπως .ἔχει δίκιο. ῎Αν ἔχῃ ἄδικο νά τόν τιμωρήσουμε, ἄν ὅμως ἔχει δίκαιο νά τόν εὐχαριστήσουμε πού γίνεται αἰτία νά διορθώσουμε. ῞Ομως γιατί δέν συμβάλατε καί σεῖς, νά ἐξετάσουμε προηγουμένως αὐτά τά θέματα, πού μᾶς καταγγέλλει ἀπό τό 1998, νά ξεδιαλύνουμε τό περί πίστεως θέμα, καί τότε νά ἐξετάσουμε τίς Καταγγελίες σας ἐναντίον του. ᾿Μήπως πιστεύουμε πώς ἐπειδή εἴμαστε ᾿Αρχιερεῖς εἴμαστε καί ἀλάθητοι καί δέν ἔχουν δικαίωμα οἱ ῾Ιερεῖς ἤ οἱ λαϊκοί νά μᾶς ἐλέγχουν; Αὐτό ὅμως εἶναι καθαρά παπιστική νοοτροπία. Οἱ Πατέρες λένε "ἀξιοπιστότερα τραύματα φίλων, παρά φιλήματα ἐχθρῶν". Προσωπικά ἄν μέ ἐλέγξῃ ἕνας, εἴτε ῾Ιερεὐς, εἴτε μοναχός, εἴτε λαΪκός διά κάποια σφάλματά μου διά θέματα πίστεως, θά τοῦ εἶμαι εὐγνώμων, διότι μέ βοηθάει νά καταλάβω τό λάθος μου.
Αὐτή εἶναι ἡ δική μου ἀπάντησις στά ἐρωτήματα τῆς πρώτης ἐπιστολῆς.
Καί ἔρχομαι τώρα εἰς τήν δευτέραν ἀπό 3-5-2000῎εἰς τήν ὁποίαν παραπονεῖσθε ὅτι δέν σᾶς ἀπήντησα εἰς τήν προηγουμένην. Μάλιστα ἐδῶ κάνετε πιό συγκεκριμένα τά ἐρωτήματα: "Τότε ἀρχάς τῆς Πέμπτης ῾Εβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς σοῦ ἔγραψα γράμμα, νά μέ πληροφορήσῃς, ἄν ἔχῃς ἀποδείξεις, ὅτι ὑπάρχουν στόν χῶρό μας ἐκφρασταί τοῦ κ. Καλλινίκου τοῦ Φλωριναίου, καί ὄχι ὑποψίες. ᾿Από τότε πέρασαν 35 μέρες καί ἀπάντησίν σας ἀκόμη δέν ἔλαβα, περί τῆς ἐρωτήσεώς μου. Για αὐτό ἀπεφάσισα νά σᾶς γράψω γράμμα περί τῶν ἀνησυχιῶν μου". Καί ἐπαναλαμβάνετε ἐπίσης πώς "ἀλλα᾿ αὐτός ὁ Χένρι εἶδες τί καλά τά γράφει γιά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο;"
Σᾶς ἀπαντῶ λοιπόν καί σ᾿ αὐτό. Δέν σᾶς ἔγραψα διότι τό θεώρησα περιττόν. ῎Αν τόσα πού ἔγραφα στό ῾Υπόμνημα δέν σᾶς ἔπεισαν τί ἄλλο νά γράψω γιά νά σᾶς πείσῃ; Καί ἀπόδειξις τό τί γράφετε πάλι διά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο:
Ρωτᾶτε: "Γράφει (ὁ Χένρι) ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος ὅτι δέν ἀναγνωρίζει ὡς οἰκεῖον ᾿Επίσκοπον τόν Λαρίσης κ. Πανάρετον, τότε ποιός τόν ἔστειλε στήν Λάρισα τόν π. ᾿Αμφιλόχιον;" Σᾶς ἀπαντῶ καί ἀπαντῶ καί εἰς τόν Χένρι. Κατ᾿ ἀρχήν εἰς αὐτό τό θέμα ἔχουν γραφῇ τόσα πολλά πού ἡ ἐπανάληψις θά εἶναι χωρίς νόημα. ᾿Επαναλαμβάνω ἐν ὀλίγοις: ῾Ο π. ᾿Αμφιλόχιος ἀνήκει εἰς τήν δύναμιν τῶν Κληρικῶν τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Εἶναι διωρισμένος ἀπό τόν Μακαριώτατο στήν ἐνορία τῶν Φαρσάλων, καί ἀποστέλλεται πάλιν ἀπό τόν Μακαριώτατον, ὕστερα ἀπό αἴτησι τοῦ Σεβ. Παναρέτου, νά ἐξυπηρετήσῃ τήν Μητρόπολι Λαρίσης, ὅπως γίνεται καί μέ ὅλες τίς Μητροπόλεις. ῾Επομένως ὁ Σεβ/τος Πανάρετος δέν εἶχε δικαίωμα νά ἐπιβάλῃ ἀργία, θά ἔπορεπε τό θέμα νά τό παραπέμψῃ εἰς τόν Μακαριώτατον εἰς τήν δύναμιν τῶν Κληρικῶν τοῦ ὁποίου ἀνήκει καί ὁ Μακαριώτατος θά τόν ἐνημέρωνε διά τίς ἐνέργειές του. Δέν εἶπε πουθενά ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, ὅτι δέν τόν ἀναγνωρίζει ὡς οἰκεῖον (εἰς τήν Μητρόπολιν Λαρίσης) ᾿Επίσκοπον, ἄλλο τό θέμα ὅτι δέν ἔχει ἐνθρονισθῇ ἀκόμα. Νομίζω εἶναι ἁπλᾶ τά πράγματα, διατί ἐπιμένουν μερικοί εἰς τό νά τά διστράφουν. ῞Οσον ἀφορᾶ τόν Χένρι λυποῦμαι πού ἔδωσε τέτοιες "ἐντολές", πού ἀποκαλύπτουν, ὅτι ἐνεργεῖ μέ κακήν σκοπιμότητα, γιατί ἄν εἶναι δυνατόν νά μή γνωρίζει αὐτό τό ἀπλό θέμα, ἕνας τόσο πολύξερος.
Σᾶς πείραξε πού ἔγραψα πώς ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος ἔχει ἐκατοντάδες πιστούς, ἀφοῦ κατά τήν δική σας γνώμη" εἶναι "καμμιά εἰκοσαριά ἄτομα Λαρισαῖοι, καμμιά δεκαριά Ξανθιῶτες καί μερικοί Φαρσαλιῶτες, ποῦ εἶναι οἱ ἑκατοντάδες;" Σεβασμιώτατε τό πρόβλημα δέν εἶναι ἐκεῖ, στό πόσα πνευματικοπαίδια ἔχει ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος. Σᾶς ἐρώτησα τότε στό τηλέφωνο: "αὐτό εἶναι τό πρόβλημά σας;". Καί σᾶς ἐρωτῶ καί τώρα: "῎Εχει σημασία πόσα πνευματικοπαίδια ἔχει ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, πού ἐγώ τά ὑπολογίζω πράγματι σέ ἑκατοντάδες, ἀφοῦ ὅπου καί ἄν πάῃ μαζεύει κόσμο, ἤ ἄν αὐτό πού ἔγινε εἰς βάρος του εἶναι ἄδικο; Δηλαδή μποροῦμε νά ἀδικοῦμε ἄνετα κάποιον Κληρικό, ἀρκεῖ νά ἔχῃ λίγα πνευματικοπαίδια; Εἶναι χριστιανική λογική αὐτό;
Παρακάτω γράφετε: "᾿Εκεῖνος (ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος) καί ὁ κύριος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης γράφουν ὅτι οἱ πέντε πού χώρισαν ἀπό τήν Σύνοδο καί τήν ᾿Εκκλησία, ἄλλαξαν πίστι καί ἔχουν αἱρετικά φρονήματα. Ναί ἀλλά οἱ πέντε ᾿Επίσκοποι λένε ὅτι πρωταίτιοι τοῦ σχίσματος εἶναι ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος καί αὐτά πού ἔγραψε ἐναντίον τῆς Εἰκόνος τῆς ῾Αγίας Τριάδος". Σεβασμιώτατε, ἐγώ ἐρωτῶ ἐσᾶς. Οἱ πέντε ἄλλαξαν πίστι, ἔχουν αἱρετικά φρονήματα; ᾿Εάν ἀπαντήσετε ὄχι γιά νά εἶσθε συνεπεῖς πρέπει νά καταθέσετε τό ὠμοφόριόν σας, δέν εἶσθε ᾿Επίσκοπος, γιατί ἐκεῖνοι καθήρεσαν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο. ᾿Εάν πῆτε ναί, τώρα πρός τί τά βάζετε μέ τόν π. ᾿Αμφιλόχιο καί τόν κ. ᾿Ελευέριο Γκουτζίδη, πρέπει νά τά βάλετε μέ ἐκείνους πού ἱσχυρίζονται ὅτι "οἱ πέντε ἔχουν τό ἴδο πιστεύω μέ ἀμᾶς".
῞Οσον ἀφορᾶ γιά κάποιες διατυπώσεις πού ἀνεκάλεσε ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος, γιατί ἐπανέρχεσθε. ῾Η ἀργία δέν μπῆκε γιά θέματα Εἰκόνων. ἡ ἀργία μπῆκε γιατί ἔκανε ἀποτείχισι εἰς ἀντίδρασιν ἐκείων πού ἔκλεγαν οἱ πέντε, περί χειροθεσίας καί διότι δέν ἐδέχετο τήν Β' ᾿Εγκύκλιο, καί καλά ἔκανε. Καλόν εἶναι νά μελετήσετε σεῖς τήν ἀπόφασι τῆς ἄρσεως τῆς ἀργίας, νά δῆτε πῶς ἀκριβῶς ἔχουν τά πράγματα.
Γι αὐτό πού ἔγραφε ὁ ᾿Ελευθέριος, πρίν τό 95, ὅτι ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος εἶχε πεπλανημένον φρόνημα: Τό πρόβλημα ἐδῶ δέν εἶναι τί γράφει ὁ κ. ᾿Ελευθέριος διά τόν π. ᾿Αμφιλόχιο, ἄν εἶχε πεπλανημένο φρόνημα ἤ ὄχι, ἀλλά ποιό ἦταν τό φρόνημά του κρινόμενο κατά τήν διδασκαλία τῶν ῾Αγίων Πατέρων. ῎Αν π.χ. τότε ὁ κ . ᾿Ελ. Γκουτζίδης δέν εἶχε ὑπ᾿ ὄψι του κάποια πράγματα, καί διετύπωσε κάποια ἄποψι ἴσως ἀντίθεττη ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας καί τώρα τό διορθώνει αὐτό εἶναι εἰς .....Στό θέμα αὐτό δέν γνωρίζαμε τί λένε οἱ πατέρες. Μετά τά διαβάσαμε.
Γιά τήν καθαίρεσι τῶν πέντε: Καλά λέγει ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος γιατί δέν καθαιροῦμε τούς πέντε. Αὐτό τό λέγω καί ἐγώ. Καί ἐπειδή κάνα δυό ἐπικαλεσθήκατε τήν ἐπιστολή τοῦ μακαριωτάτου τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τοῦ 96 σπας λέγω ὅτι δέν τά θυμᾶστε καλά τά πράγματα.   Διότι ἀπό τότε ὑπῆρχε ἀπόφασις νά προχωρήσῃ ἡ διαιδκασία τῆς καιθαιρέσεως. ῞Ομως εθιπαμε νά στείλαμε μία ἀκόμη ἐπιστολή πρίν προχωρήσῃ αὐτή ἡ διαδικασία.
᾿Εγράψατε: Πάτερ ᾿Αμφιλόχιε δέν σέ βλέπω καλά". ᾿Εγώ δέν συμφωνῶ. ᾿Εγώ δέν βλέπω καλά τούς ἑαυτούς μας, πού ἀπό τήν φαντασία μας ὅτι τά ξέρουμε ὅλα, δέν ἀκοῦμε καί κάποια ἄλλη γνώμη.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντησίς μου στήν ἐπιστολή σας…

‘Ελάχιστος ἀδελφός και συλλειτουργός σας
+ Ὁ  Μεσογαίας και Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006