ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. - 140
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 5-6-2000 (Ε.Η.)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ


[ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ]

῾Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  ῾Ελλάδος ἐμμένουσα σταθερῶς εἰς τάς ἀπό τοῦ ἔτους 1986 ἐκφρασθείσας ἀπόψεις της, ἐπί τοῦ θέματος τῶν νέων ταυτοτήτων, ἐκτιμᾶ ὡς περιττήν καί ἐπιζήμιον τήν ἔκδοσιν νέων δελτίων ταυτότητος, εἰς τά ὁποῖα μάλιστα δέν θά ἀναγράφεται, ὡς ἤδη ἔχει ἀναγγελθεῖ, τό θρήσκευμα. Τό τοιοῦτον θεωρεῖ ὅτι συνιστᾶ περιορισμόν καί προσβολήν τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί ἐλευθερίας τοῦ ῾Ελληνικοῦ Λαοῦ.
᾿Επί πλέον θεωρεῖ ἀπαράδεκτον  τήν ἔκδοσιν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, μετά ἤ ἄνευ τοῦ ἀριθμοῦ 666, διότι πιστεύει, ὅτι μέ αὐτάς προσβάλλεται ἡ θεόσδοτος ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ θά περιλαμβάνουν, καί δή ἀφανῶς, ἀπόρρητα προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κατόχου αὐτῆς, τά ὁποῖα, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν θά ἔχῃ τήν δυνατότητα νά ἐλέγχῃ, τό τοιοῦτον, καθώς καί ἡ συλλογή καί ἐπεξεργασία τούτων (ἠλεκτρονικόν φακέλλωμα) θά εἶναι ἐφικτόν εἰς τρίτους.
Τέλος, θεωρεῖ ἀνελεύθερον καί προσβλητικόν ἔναντι τῶν Παραδόσεων τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ, τήν ἐπιβολήν οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω μέτρων καί καλεῖ τούς ὑπευθύνους καί ἁρμοδίους φορεῖς τῆς ῾Ελληνικῆς Πολιτείας νά ἐπανεκτιμήσουν τήν κατάστασιν αἱρόμενοι εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων, διά τό καλόν τῆς Πατρίδος μας καί τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ.
᾿Εντολῇ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου

Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006