ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  138
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 16-6-2000 (Ν.Η.)
 
ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
(τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας)
 
ΘΕΜΑ: ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
 
Διά τάς νέας ἠλεκτρονικάς ταυτότητας καί τό ἠλεκτρονικόν φακέλλωμα γενικῶς:
 
1) Αἱ ὑπάρχουσαι ταυτότητες ἐξυπηρετοῦν πλήρως τόν σκοπόν διά τόν ὁποῖον ἐξεδόθησαν, καί ἑπομένως δέν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἀνάγκη διά νέες ταυτότητες καί μάλιστα ἠλεκτρονικές. Αὐτό ἐτόνισεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἤτοι ἤδη ἀπό τό 1986, ὅταν πρωτοενεφανίσθη τό θέμα, καί ἡ ῾Ιερά ἡμῶν Σύνοδος, διά τῆς Ποιμαντορικῆς (ὑπ᾿ ἀριθμ. 2236/12-6-1986) ᾿Εγκυκλίου της, εἰς τήν ὁποίαν ἐμμένει. 
2) Εἰς πολλάς χώρας τῆς Εὐρώπης , ὅπως τήν Μεγάλη Βρεττανία, τήν ᾿Ιρλανδία, τήν ᾿Ολλανδία, τήν Δανία κλπ. δέν ὑπάρχει ὁ θεσμός τοῦ Δελτίου Ταυτότητος. ῾Επομένως τό λεγόμενον ὅτι δῆθεν μᾶς τό ἐπιβάλλει ἡ Ε.Ε. εἶναι ἀναληθές. Εἶναι γεγονός, ὅμως, ὅτι τοῦτο ἐπιβάλλεται καί ἐπιδιώκεται ἀπό ὑπερκείμενα κέντρα ἐξουσίας καί ἀποφάσεων, τά ὁποῖα σκοποῦν εἰς τήν ἀποχριστιανοποίησίν μας καί τήν ἀποξένωσίν μας ἀπό τήν ᾿Ορθοδοξία. Στήν ᾿Ολλανδία ἡ ἰδέα τῆς ἐκδόσεως ταυτοτήτων προεκάλεσεν παλαιότερον ἐντονωτάτην ἀπέχθειαν, διότι τούς φέρνει στή μνήμη τήν ἀπαισίας μνήμης  γερμανικήν κατοχήν, ὅταν εἶχαν ἐξαναγκασθεῖ νά φέρουν δελτία ταυτότητας. ῞Οταν  δέ ἡ ᾿Ολλανδική Κυβέρνησις ἐπεχείρησε νά καθιερώσῃ τά δελτία ταυτότητος, ἐναυάγησαν αἱ προσπάθειαι λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων. Σημειωτέον ἐνταῦθα, ὅτι, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ᾿Ολλανδίαν, εἰς τήν ῾Ελλάδα, κατά τήν Γερμανικήν κατοχήν, στίς ταυτότητες ἀνεγράφετο τό θρήσκευμα πρός τόν σκοπόν διασώσεως τῶν ῾Εβραίων, οἱ ὁποῖοι ἐνεφανίζοντο, πρός τόν σκοπόν τοῦτον , ἀπό τόν τότε Διευθυντήν τῆς ᾿Αστυνομίας, ὡς ᾿Ορθόδοξοι.
3) Μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες προσβάλλεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ θά περιλαμβάνωνται εἰς αὐτάς πληροφοριακά στοιχεῖα ἀπόρρητα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν σφαῖραν τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τά ὁποῖα θά συλλέγωνται, θά ταξινομοῦνται καί θά "ἀξιοποιοῦνται" ἀναλόγως ἀπό Κυβερνητικάς καί μή ὑπηρεσίας καί ἄλλα ἐμφανῆ καί ἀφανῆ, εἰς τό ἐσωτερικόν καί ἐξωτερικόν, κέντρα ἀποφάσεων, καί αὐτό θά γίνεται μέ ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, ἐν ἀγνοίᾳ καί χωρίς τήν δυνατότητα ἐλέγχου ἀπό ἐκεῖνον τόν ὁποῖον ἀφοροῦν.
4) Τά στοιχεῖα αὐτά θά συγκεντρώνωνται σέ ἕνα ἠλεκτρονικόν ὑπολογιστήν τεραστίας χωρητικότητος καί δυνατότητος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς Βρυξέλλας καί λειτουργεῖ μέ τόν κωδικόν ἀριθμόν 666. ᾿Ανεξάρτητα, ὅμως, ἀπό τόν ἀριθμόν αὐτόν, εἶναι εὔκολο στόν καθένα νά καταλάβῃ πόσες δυνατότητες δίνει ὁ ὑπολογιστής αὐτός εἰς τόν κάτοχον καί χρήστην του, καί ποίους κινδύνους καταχρήσεως ἐξουσίας ἐγκυμονεῖ σέ βάρος τῶν ἠλεκτρονικῶς φακελλωμένων.
5) ῾Η ἔκδοσις τῶν νέων ταυτοτήτων προσβάλλει βαθύτατα καί τήν θρησκευτικήν συνείδησιν καί ἐλευθερίαν τῶν ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν, διότι ἐνθυμίζει τό χωρίον τῆς ᾿Αποκαλύψεως , κατά τό ὁποῖον δέν θά μπορεῖ κάποιος νά ἀγοράσῃ ἤ νά πωλήσῃ εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου, ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τό 666. ᾿Ακόμη καί σέ περίπτωσι πού δέν θά ὑπάρχῃ, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, ὁ ἀριθμός αὐτός εἰς τάς νέας ταυτότητας, δέν παύει ἡ προσβολή τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως  καί ἐλευθερίας, διότι ὁ κωδικός ἀριθμός τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὁποιοσδήποτε καί ἄν εἶναι, μπορεῖ νά θεωρηθῇ ὡς προδρομικόν τοῦ ἀντιχρίστου, διότι ἐξοικειώνει ἐκεῖνον εἰς τόν ὁποῖον δίδεται εἰς τό νά ὑποτάσσεται, προκειμένου νά πωλήσῃ καί νά ἀγοράσῃ, καί ἔτσι ἐπιβάλλεται ἡ καταδυνάστευσις εἰς τούς ἀνθρώπους, ἡ ὑλική καί ἡ πνευματική.
6) Εἰς τάς νέας ταυτότητας προβλέπεται νά ἀναγράφωνται τά στοιχεῖα τοῦ κατόχου  μέ λατινικούς χαρακτῆρες, πράγμα τό ὁποῖον θά συντελέσῃ  δι᾿ ἡμᾶς τούς ῞Ελληνας εἰς τήν ἀποκοπήν ἀπό τίς ρίζες μας, εἰς τόν ἀφελληνισμόν μας καί μαζί μέ τά ὑπόλοιπα, τά ὁποῖα προγραμματίζονται, θά ὁδηγήσουν εἰς τήν ὑποβάθμισιν τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος. ῾Η ἔκδοσις τῶν νέων ταυτοτήτων συνάπτεται μέ ἐξουσιαστικά κέντρα, ὑπερκείμενα καί αὐτῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως, θά συντελέσῃ δέ εἰς τήν καταστρατήγησιν τῆς ἐθνικῆς μας καί προσωπικῆς ἐλευθερίας, χάριν τῆς τυραννικῆς ὑπερεξουσίας αὐτῶν τῶν ὑπερεθνικῶν σιωνιστικῶν, παπικῶν, κλπ ὑπερκέντρων, τά ὁποῖα ἀπρόσιτα καί ἀνεξέλεγκτα θά μᾶς ἐκμεταλλεύωνται, θά μᾶς κατατυραννοῦν καί θά μᾶς καταδυναστεύουν.
7) Αὐτός ὁ κίνδυνος ὑπάρχει γιά ὅλους τούς λαούς καί ὄχι μόνο διά τήν ῾Ελλάδα. Καί θά εἶναι τραγικόν διά τούς Εὐρωπαϊκούς λαούς, πρωτίστως, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἀντεστάθησαν στήν Γερμανική κυριαρχία, καί ἐκατομύρια ἄνθρωποι ἐθυσιάσθησαν, χάριν τῆς ἐθνικῆς των ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας, καί δι᾿ ἡμᾶς τούς ῞Ελληνας, χάριν τῆς ἐλευθερίας τῶν ὁποίων ἐχύθησαν τόσα αἵματα, τώρα νά κινδυνεύωμε νά ὑποδουλωθοῦμε ἑκουσίως εἰς τό περισσότερον ἐπικίνδυνον καί ἀπρόσωπον ὑπερκράτος  τῆς ἐλεγχομένης ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως. ῾Επομένως χρειάζεται ἀγώνας διά νά διαφυλάξωμε τήν ἐλευθερία μας, τήν ἐθνική καί τήν προσωπική, καί διά νά μή γίνουμε σκλάβοι σέ πιό ἀπαίσιες τυραννικές καταστάσεις.
 
Διά τήν διαγραφήν τοῦ θρησκεύματος ἀπό τάς ταυτότητας:
 
α) ῾Η διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τάς ταυτότητας τῶν ῾Ελλήνων πολιτῶν ἐπιδιώκεται εἰς τά πλαίσια τῆς ἐπιδιωκομένης "ὁμογενοποιήσεως" εἰς τόν χῶρον τῆς ῾Ενωμένης Εὐρώπης καί τῆς "παγκοσμιοποιήσεως", καί τῆς "Νέας Τάξεως πραγμάτων", σχέδια τά ὁποῖα προωθοῦνται μέ διάφορα "σενάρια" ὑπαγορευόμενα ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων, καί ἀποσκοποῦντα εἰς τό νά καταστήσουν τούς ῞Ελληνες καί ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἄτομα ἐστερημένα ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ἄνευ ὀρθοδόξου πίστεως καί ἄνευ ἱστορικῆς μνήμης, ἐπιλήσμονες τοῦ πολιτισμοῦ των καί τῶν ἀγωνιστικῶν των παραδόσεων, ὥστε νά εἶναι εὐάλωτοι καί πειθήνιοι εἰς τήν προπαγάνδαν, τήν ἐξουσία, τά συμφέροντα καί τά κελεύσματα τῶν πάσης φύσεως τυράννων καί ἐκμεταλλευτῶν τῆς ἀνθρωπότητος. ῞Εν ἐξ αὐτῶν τῶν "σεναρίων",  τά ὁποῖα ἀπεργάζονται καί προωθοῦν σκοτεινά κέντρα ἐξουσίας, εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς μας ἀκεραιότητος, εἶναι καί ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας καί μάλιστα παρά τήν θέλησιν ἐκείνου, τόν ὁποῖον ἀφορᾶ, πράγμα τό ὁποῖον εἶναι κατάφωρα ἀπαξιωτικόν τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀνελεύθερον, ἀντεθνικόν, ἀντισυνταγματικόν καί  ἀντίχριστον. ῎Ερχεται δέ εἰς ἀντίθεσιν μέ  τό ἄρθρο 2 ` 1 τοῦ Συντάγματος, τό ὁποῖον προβλέπει τόν σεβασμόν καί τήν προστασίαν τῆς ἀξίας  τοῦ ἀνθρώπου, ὡς τήν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας. Εἰς τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου περιλαμβάνεται ἡ ἀξία τῆς προσωπικότητος, θεμελιώδη συστατικά τῆς ὁποίας εἶναι ἡ θρησκευτική καί ἐθνική του συνείδησις. Εἰς δέ τήν θρησκευτικήν συνείδησιν ὑπάγεται καί ἡ ῾Ομολογία τῆς Πίστεως, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μέ τήν ἀξίωσιν ἀναγραφῆς εἰς τά δελτία ταυτότητος τοῦ θρησκεύματος, ὅπως ἐγίνετο ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
β) Οὐδείς εἶχε προειδοποιήσει προεκλογικῶς τόν ῾Ελληνικόν Λαόν, ὅτι εὐθύς μετά τάς ἐκλογάς θά ἐτίθεντο εἰς ἐφαρμογήν σχέδια κατά τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ ῎Εθνους, καί ούδόλως ἀνέμενον οἱ ῞Ελληνες νά ἀντιμετωπίζωνται ὡς θύματα τῆς πλέον ἀνοήτου καί συγχρόνως δολίας προπαγάνδας, ὅτι δηλαδή τό μέτρον αὐτό λαμβάνεται "πρός τό καλόν των", δηλαδή πρός περιφρούρησιν τῶν ἀτομικῶν των δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν των ἐλευθεριῶν, ἐνῶ συμβαίνει τό ἐντελῶς ἀντίθετον, ἀποτελεῖ καίριον πλῆγμα κατά τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἐν γένει, ἀλλά καί κατ᾿ αὐτοῦ τοῦ δημοκρατικοῦ μας Πολιτεύματος. Καί ταῦτα, ὅταν ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί τό γεγονός, ὅτι ἡ  ἀπόφασις ἐλήφθη κατεπειγόντως, καί κατά, ἄλλως, ἀνεξήγητον προτεραιότητα, ὡς νά μή ὑπάρχουν ἄλλα σοβαρά προβλήματα, πού μαστίζουν τήν κοινωνίαν, καί ἄλλοι κίνδυνοι, πού ἀπειλοῦν τόν λαόν καί τό ῎Εθνος.
γ) Πιστεύομεν, ὅτι ὅλος ὁ θόρυβος ἐπενοήθη "αἰφνιδιαστικῶς" καί διωγκώθη "ἀποπροσανατολιστικῶς", διά νά ἀποτελέσῃ ἕνα προστάδιον τοῦ ἀπαισίου, τερατώδους καί ἐφιαλτικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τό ὁποῖον εἶναι ἀποφασισμένοι νά ἐπιβάλουν. ῾Η ἄποψις τοῦ κ. Σταθοπούλου, ῾Υπουργοῦ Δικαιοσύνης, ὅτι τό θρήσκευμα εἶναι εὐαίσθητον προσωπικόν δεδομένον, καί πρέπει νά τό προφυλάξωμεν, εἶναι ἡ μεγίστη ὑποκρισία, διότι ὑπάρχουν τόσα ἄλλα εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τά ὁποῖα, ἐπίσης, καί αὐτά πρέπει νά προφυλάξωμεν. ῾Ο λόγος, λοιπόν, αὐτός τοῦ κ. Σταθοπούλου περί μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος συνηγορεῖ εὐθέως ὑπέρ τῆς μή ἐκδόσεως καθ᾿ ὁλοκληρίαν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.
δ) ᾿Αξιεπαίνως ὁ ἐπίτιμος ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς ᾿Επικρατείας κ. Μιχαήλ Δεκλερῆς, ἐπιφανής νομικός καί δή συνταγματολόγος, διετύπωσεν εὐθέως τήν ἄποψιν, ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ πολίτη, τονίζων, ὅτι: "τό δελτίο ταυτότητος πρέπει νά περιλαμβάνει ὅλα ἐκεῖνα  τά στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καταστάσεως τῶν πολιτῶν, εὐαίσθητα καί μή, πού ὀφείλει νά γνωρίζει καί νά βεβαιώνει ἐγκύρως τό κράτος, χάριν τοῦ δημοσίου συμφέροντος", βασικά δέ στοιχεῖα κατά τόν κ. Δεκλερῆ τῆς προσωπικῆς καταστάσεως τῶν πολιτῶν εἶναι: ἡ ἐθνικότητα, τό θρήσκευμα, τό ἐπάγγελμα, ἡ οἰκογενειακή κατάστασι, ἡ κατοικία κλπ. Τά στοιχεῖα αὐτά ἔχει ἔννομο συμφέρον νά ἀποδεικνύει εὐχερῶς καί κατά βούληση ὁ κάτοχος τοῦ δελτίου ταυτότητας, ἀλλά καί εὐχερῶς νά συγκροτοῦνται οἱ μέ αὐτό συνάπτοντες  ἔννομες σχέσεις, προσωπικές καί δικαιοπρακτικές". ῾Ως δέ παρατηρεῖ ὁ ἴδιος, "ἡ ἁπλοϊκή λογική καί μινιμαλιστική θεωρία τῶν ἐλαχίστων στοιχείων πού θά περιέχῃ τό δελτίο ταυτότητας, εἶναι παραπλήσια τῆς λογικῆς τοῦ συστήματος ταυτοτήτων τῶν ναζιστικῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως, ὅπου ἡ ταυτότητα τῶν κρατουμένων ἀποδεικνυόταν μέ τήν ἀναγραφή μόνο ἀριθμοῦ ἐπί τοῦ σώματος " (᾿Εφημ. "ΤΥΠΟΣ τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ", 4-6-2000, σ. 28).
ε) ῎Εχει προκύψει τεραστία διάστασις μεταξύ τῶν ἀσκούντων τήν κρατικήν ἐξουσίαν καί τοῦ ᾿Εκλογικοῦ Σώματος, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν προανηγγέλθη προεκλογικῶς μία τόσον σοβαρή ἀπόφασις, καί διά νά μή εὑρεθῇ ἡ Βουλή, ἐάν ἐγκρίνῃ τήν ἀπόφασιν, εἰς δυσαρμονίαν πρός τό λαΐκόν αἴσθημα, ἐθεωρήσαμεν χρέος μας, ὡς ᾿Επίσκοπος καί ῞Ελλην πολίτης, μέ προσωπικήν μας ἀναφοράν,  εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλον, νά προτείνωμεν, ὅπως εἰς τά πλαίσια τῶν ἁρμοδιοτήτων του,  καί σύμφωνα μέ τίς σχετικές Διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ὑποβάλῃ πρότασιν εἰς τήν Κυβέρνησιν, ἐάν δέν τό κάνῃ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ της, νά διενεργήσῃ Βουλευτικές ἐκλογές, ὥστε κάθε κόμμα καί κάθε ὑποψήφιος Βουλευτής νά ἐξαγγείλουν εὐθέως, μετά πληρότητος καί σαφηνείας καί ἄνευ περιστροφῶν, τάς προθέσεις των, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπισιν τῆς θρησκείας ἐν γένει καί τό ἠλεκτρονικόν φακέλλωμα, ὥστε νά ψηφισθοῦν ἤ καταψηφισθοῦν ἀναλόγως, καί οὕτω νά ἐκφρασθῇ γνησίως τό φρόνημα τοῦ Λαοῦ.
στ) ῾Υποστηρίζομεν τήν, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Νεοημερολογιτικῆς ᾿Εκκλησίας, κινητοποίησιν τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ, κατά τῆς διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος, κατά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, κατά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, κατά τοῦ 666, καί τῶν λοιπῶν συναφῶν, ὡς καί κάθε ἄλλην νόμιμον ἀγωνιστικήν προσπάθειαν, χωρίς νά σημαίν·η τοῦτο συμβιβασμόν, ἤ συγχρωτισμόν, ἤ ὑποχώρησιν ἐπί  θεμάτων, τά ὁποῖα μᾶς χωρίζουν ἀπό αὐτούς, ὅσον ἀφορᾶ τήν Γνησία ᾿Ορθοδοξία. Πιστεύομεν, δέ ὅτι ὁ ἀγών αὐτός ἔπρεπε νά εἶχεν ἀρχίσει πρό πολλοῦ.  ῞Ομως, ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Διότι, ἴσως, τώρα ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, νά καταλάβουν, ὅσοι θελήσουν νά καταλάβουν, πόθεν, πότε καί πῶς ἤρχισε αὐτό τό ... "ξήλωμα" τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς μας ταυτότητος.
 
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος
 
Παραθέτομεν καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 136/6-6-2000 Δελτίον Τύπου τό ὁποῖον ἐξέδωσεν ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς,, διά τοῦ ὁποίου  ἐνημερώνει διά τήν ἀποστολήν "᾿Αναφορᾶς" εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλον γιά τίς νέες ταυτότητες:
 
"ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"
 
᾿Αναφορά γιά τίς ταυτότητες ὑπέβαλε στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (Γ.Ο.Χ.) τῆς ῾Ελλάδος. ᾿Αναφέρει ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες ἀποτελεῖ ῾Ομολογία Πίστεως προστατευομένη ἀπό τό Σύνταγμα καί τήν διεθνῆ σύμβαση τῆς Ρώμης περί προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, καί ὅτι ἡ μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος παρά τήν θέληση τῶν ἐνδιαφερομένων προσβάλλει τήν θρησκευτική τους συνείδηση καί τήν ἀξία τους ὡς ἀνθρώπων, ἡ ὁποία προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγμα. ᾿Αναφέρει, ἐπίσης, ὅτι ἡ μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀποτελεῖ τό πρῶτο βῆμα κρατικοῦ διωγμοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας στήν ῾Ελλάδα καί ὅτι τό ἐπιχείρημα περί εὐαισθήτου προσωπικοῦ δεδομένου ἀποτελεῖ  ὑποκρισία, τήν στιγμή, κατά τήν ὁποία μέ τίς νέες ταυτότητες, πού σύμφωνα μέ ἔγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες ἤδη ἑτοιμάζονται, ὅλα τά προσωπικά δεδομένα καί τά πλέον εὐαίσθητα, θά συγκεντρώνωνται, θά κωδικοποιοῦνται, καί θά χρησιμοποιοῦνται, καί μάλιστα καί ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας καί ἀποφάσεων. Τέλος, ἐκτός τῶν ἄλλων, παρατηρεῖ ὅτι τά θέματα αὐτά δέν εἶχαν τεθεῖ προεκλογικῶς, ὅπότε ἄλλο θά ἦταν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα καί ζητεῖ, ἀντί γιά δημοψήφισμα, τήν προκήρυξη βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ὅπου ὄλα τά κόμματα καί ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές νά ἐκθέσουν μέ σαφήνεια καί πληρότητα τίς θέσεις τους καί τίς προθέσεις τους σχετικῶς, οὕτως ὥστε νά ψηφισθοῦν ἤ νά καταψηφισθοῦν ἀναλόγως, καί  ἔτσι νά προκύψει γνησία ἐκπροσώπηση τοῦ ᾿Εκλογικοῦ Σώματος στή Βουλή πού θά ἀναδειχθῇ ἀπό τίς ἐκλογές αὐτές.
᾿Εκ τῶν Γραφείων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006