ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000




ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π.  132                                                                 ᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 16/29 - 5 - 2000

Πρός τόν
Κύριον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας

ΑΝΑΦΟΡΑ
᾿Επισκόπου Κηρύκου, κατά κόσμον Μηνᾶ Κοντογιάννη τοῦ Θωμᾶ, Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος, κατοίκου Κορωπίου ᾿Αττικῆς, Μητροπολιτικόν ῞Ιδρυμα ῾Αγίας Αἰκατερίνης Στρογγύλη. Τηλ. 6020176.

᾿Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε.

Τό Πολίτευμα τῆς ῾Ελλάδος, καθόσον γνωρίζομεν, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, θεμέλιον τοῦ Πολιτεύματος νά εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία, καί ἅπασαι αἱ ἐξουσίαι νά πηγάζουν ἐκ τοῦ Λαοῦ καί νά ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ ῎Εθνους (῎Αρθρον 1 τοῦ Συντάγματος). ῾Υμεῖς δέ εἶσθε ὁ Πρόεδρος τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας, καί ὑπό τήν ἰδιότητά Σας ταύτην εἶσθε ὁ ρυθμιστής τοῦ Πολιτεύματος καί ἔχετε ὁμώσει κατά τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 33 ` 1 τοῦ Συντάγματος, εἰς τό ὄνομα τῆς ῾Αγίας καί  ῾Ομοουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος νά φυλάσσετε τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, νά μεριμνᾶτε διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, νά ὑπερασπίζεσθε τήν ᾿Εθνικήν ἀνεξαρτησίαν καί ἀκεραιότητα τῆς Χώρας, νά προστατεύετε τά δικαιώματα καί τάς ἐλευθερίας τῶν ῾Ελλήνων καί νά ὑπηρετῆτε τό γενικόν συμφέρον καί τήν πρόοδον τοῦ ῾Ελληνικοῦ Λαοῦ.
῞Οθεν, λαμβάνω τήν τιμήν νά ὑποβάλω ῾Υμῖν τήν παροῦσαν ἀναφοράν μου καί νά παρακαλέσω διά τά καθ᾿ ῾Υμᾶς, ὡς ἀκολούθως:
 ῾Ο  ῾Ελληνικός Λαός οὐδόλως εἶχεν ἐνημερωθῇ προεκλογικῶς διά τά σχέδια διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δελτία ταυτότητος καί δι᾿ ὅ,τι συνάπτεται μέ αὐτά. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ῞Ελληνες ψηφοφόροι αἰσθάνονται ὅτι ἡ ψῆφός των ἔχει ὑφαρπαγῆ. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ῞Ελληνες, ἀποτελοῦντες, συμφώνως πρός προσφάτους δημοσκοπήσεις, τό 82 ο/ο τοῦ ᾿Εκλογικοῦ Σώματος, τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ὑπέρ τῆς ὑποχρεωτικῆς.
Οἱ ῞Ελληνες εἶναι ἀντίθετοι πρός τά "σενάρια" ἀφανισμοῦ τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς των ταυτότητος. Τά "σενάρια" ταῦτα προέρχονται καί ὐπαγορεύονται προδήλως ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων. ᾿Αποσκοποῦν δέ εἰς τήν "ὁμογενοποίησιν" των, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς "παγκοσμιοποιήσεως" καί τῆς "Νέας Τάξεως Πραγμάτων". Καί τοῦτο, διά νά καταστοῦν ἄτομα ἐστερημένα ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ἄνευ ὀρθοδόξου πίστεως καί ἄνευ ἱστορικῆς μνήμης, ἐπιλήσμονες τοῦ πολιτισμοῦ των καί τῶν ἀγωνιστικῶν των παραδόσεων, οὕτως, ὥστε νά εἶναι εὐάλωτοι καί πειθήνιοι εἰς τήν προπαγάνδαν, εἰς τήν ἐξουσίαν, εἰς τά συμφέροντα καί τά κελεύσματα τῶν πάσης φύσεως τυράννων καί ἐκμεταλλευτῶν τῆς ἀνθρωπότητος.
Οὐδείς τούς εἶχε προειδοποιήσει προεκλογικῶς, ὅτι  εὐθύς μετά τάς ἐκλογάς θά ἐτίθετο εἰς ἐφαρμογήν τό πρῶτον στάδιον (ΣΗΜ. ᾿Αρκεῖ τό ξήλωμα ἑνός "πόντου" διά νά ξηλωθῇ ἐν συνεχείᾳ ὁλόκληρον τό πλεκτόν) τῶν ἐν λόγῳ σχεδίων, ἤτοι ἀφαίρεσις ἀπό τάς ταυτότητας τοῦ θρησκεύματος, ἡ ἀναγραφή τοῦ ὁποίου εἰς αὐτάς ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν οὐδεμίαν βλάβην καί οὐδέν πρόβλημα εἶχε προξενήσει εἰς οὐδένα. Οὐδόλως δέ ἀνέμενον νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ῞Ελληνες πολῖται ὡς εὔκολα θύματα τῆς πλέον ἀνοήτου, συγχρόνως δέ καί δολίας προπαγάνδας, ὅτι δηλαδή, τό μέτρον αὐτό λαμβάνεται "πρός τό καλόν των", ἤτοι πρός περιφρούρησιν τῶν ἀτομικῶν των δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν των ἐλευθεριῶν. Καί τοῦτο τήν στιγμήν, κατά τήν ὁποίαν, ἡ ἐνέργεια αὕτη, ἡ ἀπαγόρευσις, δηλαδή, τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος, εἰς τά δελτία ταυτότητος, τά ὁποῖα σχεδιάζεται νά ἐκδοθοῦν, ἀποτελεῖ καίριον πλῆγμα κατά τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἐν γένει, ἀλλά καί κατ᾿ αὐτοῦ τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος, διά τούς ἀκολούθους λόγους:
Κατά τό ἄρθρον 2 ` 1 τοῦ Συντάγματος τῆς ῾Ελλάδος ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας. Εἰς τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου περιλαμβάνεται ἡ ἀξία  τῆς προσωπικότητός του, θεμελιώδη συστατικά στοιχεῖα τῆς ὁποίας εἶναι  ἡ θρησκευτική καί ἡ ἐθνική του συνείδησις. Εἰς τήν θρησκευτικήν συνείδησιν ὑπάγεται ἡ ὁμολογία τῆς Πίστεως. ῾Η δέ ὁμολογία τῆς πίστεως ἐκδηλοῦται καί, πρῶτον μέν, μέ τήν ἀξίωσιν ἀναγραφῆς της εἰς τά δελτία ταυτότητος, ὡς συμβαίνει ἀδιαταράκτως ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν μέχρι σήμερον, χωρίς νά ἔχῃ προκληθῆ ἐξ  αὐτοῦ ἡ παραμικρά ἀντίδρασις, δεύτερον δέ μέ τήν ἄρνησιν διαγραφῆς της ἀπό τά δελτία ἀστυνομικῆς, ἤ ἄλλης, ταυτότητος, πού πρόκειται νά ἐκδοθῇ. ῞Οθεν, ἡ ὡς ἄνω ἐνέργεια τῆς Πολιτείας ἀποτελεῖ διά τόν ῞Ελληνα πιστόν προσβολήν τῆς ἀξίας του ὡς ἀνθρώπου, τοῦθ᾿ ὅπερ ἀντίκειται εἰς τήν ὡς ἄνω διάταξιν τοῦ ἄρθρου 2 ` 1 τοῦ Συντάγματος τῆς ῾Ελλάδος. Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτον καί πρέπει νά ἐπισημανθῇ μετ᾿ ἐμφάσεως, ὅτι, ἐπειδή ἡ ὡς ἄνω διάταξις τοῦ ἄρθρου 2 ` 1 τοῦ Συντάγματος περιλαμβάνεται, ὡς γίνεται δεκτόν καί μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 40/1998 ἀπόφασιν τῆς ῾Ολομελείας τοῦ ᾿Αρείου Πάγου, εἰς τάς διατάξεις ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι καθορίζουν τήν μορφήν καί τήν λειτουργίαν, ἤτοι καί αὐτήν ταύτην τήν ὑπόστασιν τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος, ἡ ἐν λόγῳ ἐνέργεια συνιστᾶ καί βαρύτατον πλῆγμα κατά τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος, τό ὁποῖον οὕτω σείει ἐκ θεμελίων.
᾿Εξ  ἄλλου, κατά τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 5 ` 1 τοῦ Συντάγματος τῆς ῾Ελλάδος,  διασφαλίζοντος τήν προστασίαν τῆς προσωπικότητος, ἕκα-στος δικαιοῦται νά ἀναπτύσσῃ ἐλευθέρως τήν προσωπικότητά του, ἐν ὧ, κατά τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 13 ` 1 τοῦ Συντάγματος, ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως εἶναι ἀπαραβίαστος. ᾿Αλλά καί κατά τήν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 9 τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως τῆς Ρώμης διά τήν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν, πᾶν πρόσωπον δικαιοῦται εἰς τήν ἐλευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως καί θρησκείας, τοῦθ᾿ ὅπερ ἐπάγεται τήν ἐλευθερίαν ἐκδηλώσεως τῆς θρησκείας, ἤ τῶν πεποιθήσεων, μεμονωμένως, ἤ συλλογικῶς, δημοσίως, ἤ κατ᾿ ἰδίαν.
᾿Εκ πάντων τούτων, ἀλλά καί ἐκ πολλῶν ἄλλων, ἀβιάστως συνάγεται ὅτι πᾶσα προσπάθεια καταργήσεως τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας καί δή παρά τήν θέλησιν τοῦ εἰς ὅν ἀφορᾶ, εἶναι καταφώρως ἀπαξιωτική τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀνελευθέρα, ἀντεθνική, ἀντισυνταγματική καί ἀντίχριστος.
῾Η αἰφνιδιαστική σχετική ἀπόφασις, ληφθεῖσα κατεπειγόντως, ὡς νά μή ὑπάρχουν ἄλλα προβλήματα μαστίζοντα τήν κοινωνίαν καί ἄλλοι κίνδυνοι ἐπαπειλούμενοι διά τόν Λαόν καί τό ῎Εθνος, χωρίς νά γίνῃ προεκλογικῶς ἡ παραμικρά, ἔστω, σχετική νύξις, ὁπότε ὁπωσδήποτε ἄλλο θά ἦτο τό ἐκλογικόν ἀποτέλεσμα, χάριν δῆθεν τῆς προστασίας εὐαισθήτου προσωπικοῦ δεδομένου, καί δή εἰς ἐποχήν ἀπαισίου, τερατώδους καί ἐφιαλτικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, μέ ὅλα τά συναφῆ καί μέ ὅλα τά ἐντεῦθεν ἐπακόλουθα, δρᾶ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀποπροσανατολιστικῶς, ὡς προπέτασμα καπνοῦ, ἀφ᾿ ἐτέρου δέ αἰφνιδιαστικῶς, λαμβανομένου ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι κατά τήν παροιμίαν, "ὁ λύκος στήν ἀναμπαμπούλα χαίρεται". Καθόσον ἀφορᾶ εἰς τό ἠλεκτρονικόν φακέλλωμα, διά τῶν νέων ταυτοτήτων, εἰς εἰδικόν μέρος τῶν ὁποίων θά καταχωρίζεται ἀπειρία προσωπικῶν δεδομένων, καί τῶν πλέον εὐαισθήτων, τοῦτο ἑτοιμάζεται ἤδη, συμφώνως πρός ἐγκύρους δημοσιογραφικάς πληροφορίας.
Μή λησμονῶμεν ὅτι ἠ ὀρθόδοξος πίστις καί ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη καί δή συνυφασμένη μέ τήν συνείδησιν καί τήν ὑπόστασιν τοῦ Γένους, ὅτι τό ῾Ελληνικόν Κράτος, τοῦ ὁποίου ἡμεῖς πολῖται τυγχάνομεν σήμερον, ἱδρύθη χάρις εἰς τούς ἀγῶνας καί τάς θυσίας τῶν προπατόρων μας ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐμάχοντο καί ἐθυσιάζοντο "ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος". ῾Η δέ ὕπαρξίς του, μέχρι σήμερον, ὀφείλεται εἰς τούς ἐν συνεχείᾳ ἐπί τῆς αὐτῆς βάσεως ἀγῶνας.
Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό "ἐπιχείρημα" ὅτι ἡ μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς ταυτότητας ἀπεφασίσθη δῆθεν πρός ἀποφυγήν δυσμενῶν διακρίσεων εἰς βάρος τῶν ἑτεροθρήσκων καί ἑτεροδόξων συμπολιτῶν μας, τοῦτο ἀποτελεῖ δεινήν καί ἐπαίσχυντον ὕβριν κατά τοῦ ἐλευθέρου δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος, ἀφοῦ, κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον, ἡ ῾Ελληνική Πολιτεία ἐμφανίζεται ὅτι διέπεται ἀπό καθεστώς ἀνελευθερίας καί διακρίσεων. Τοῦτο δέν ἀποτελεῖ μόνον ἀθλίαν συκοφαντίαν, ἀλλά καί ἀντίφασιν καί αὐτοαναίρεσιν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ῾Ελληνική Πολιτεία προβαίνει εἰς τήν ἐνέργειαν ταύτην, διά νά διαφυλάξῃ τά δῆθεν θύματα τῶν δυσμενῶν διακρίσεών της, ἀπό τάς δυσμενεῖς διακρίσεις της(!).
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω συνάγονται τά ἑξῆς:
᾿Εκ τῆς μή προαναγγελθείσης προεκλογικῶς τοιαύτης ἀποφάσεως τοιούτου χαρακτῆρος, ἔχει προκύψει τεραστία διάστασις, μεταξύ τῶν ἀσκούντων τήν κρατικήν ἐξουσίαν καί τοῦ ᾿Εκλογικοῦ Σώματος, ἡ δέ Βουλή, ἐάν στέρξῃ, ὅ μή γένοιτο, εἰς τήν ἐγκρισιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης, θέλει εὑρεθῇ ἀναποτρέπτως εἰς προφανῆ δυσαρμονίαν πρός τό λαϊκόν αἴσθημα.
῾Επομένως ἀντί  δημοψηφίσματος, περί τοῦ ὁποίου ὁμιλοῦν τινες, ἡμεῖς προτείνομεν καί αἰτούμεθα προσφυγήν είς τήν λαϊκήν ἐτυμηγορίαν. Τοῦτο δύναται νά ἐπιτευχθῇ ὡς ἑξῆς: Συμφώνως πρός τάς σχετικάς διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ὡς τοῦτο ἰσχύει καί μετά τήν ἔν ἔτει 1986 ἀναθεώρησίν του ὑπό τῆς ΣΤ' ᾿Αναθεωρητικῆς Βουλῆς τῶν ῾Ελλήνων, νά κληθῇ ἡ Κυβέρνησις καί νά ὑποβάλῃ καθ᾿ ὑπόδειξίν Σας, ἄν δέν τό πράξῃ ἀφ᾿ ἑ αυτῆς, πρότασιν διά διενέργειαν Βουλευτικῶν ᾿Εκλογῶν. Τοῦτο δέ, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθῇ ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικόν θέμα. Τό ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐθνικόν τοῦτο θέμα συνίσταται εἰς τήν ἔκδηλον λαϊκήν δυσφορίαν καί τήν σοβοῦσαν καί τείνουσαν νά λάβῃ ἀπροσμετρήτους διαστάσεις λαϊκήν ἀντίδρασιν καί ἀναταραχήν. ῞Αμᾳ δέ τῇ προκηρύξει τῶν νέων ἐκλογῶν τούτων πάντες οἱ ὑποψήφιοι βουλευταί καί πάντα τά προτιθέμενα νά λάβουν μέρος εἰς τάς ἐκλογάς κόμματα, νά ἐξαγγείλουν εὐθέως, μετά πληρότητος καί σαφηνείας καί ἄνευ περιστροφῶν τάς προθέσεις των, ἰδίᾳ καθόσον ἀφορᾶ εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς θρησκείας ἐν γένει, καί εἰς τό ἠλεκτρονικόν φακέλλωμα, ὥστε νά ψηφισθοῦν ἤ νά καταψηφισθοῦν ἀναλόγως, πρός γνησίαν ἔκφρασιν τοῦ λαϊκοῦ φρονήματος.
῎Αλλως, οἱ ῞Ελληνες, εἰς τόν πατριωτισμόν τῶν ὁποίων ἐπαφίεται ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος, μνήμονες τῶν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων μέχρι σήμερον παραδόσεών των ἀντιστάσεως μέχρις αὐτοθυσίας κατά τῆς πάσης φύσεως καί μορφῆς βίας καί ἀνελευθερίας, θέλουν ἀσκήσει καθηκόντως τά, ἐκ τοῦ ἄρθρου 120 τοῦ Συντάγματος καί ὄχι μόνον, δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις των.

᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 16/29η Μαΐου 2000

Μετά τιμῆς
᾿Επίσκοπος Κήρυκος, κατά κόσμον Μηνᾶς Κοντογιάννης τοῦ Θωμᾶ, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος, ῞Ελλην Πολίτης καί Χριστιανός ᾿Ορθόδοξος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006