ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  130
᾿Εν Κορωπίῳ τῆ 10/23-5-2000(Ν.Η)

᾿Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Εὐσέβιε καί ῾Ελένη.
Εὔχομαι νά εῖσθε πάντα καλά.

Εἰς τό ἐρώτημα - ἀπορία σχετικῶς μέ τό ἐπιχείρημα τῶν Φλωρινικῶν, ὅτι ὁ ἅγιος Πατέρας δέν εἶχε νά δικαίωμα νά χειροτονήσῃ, διότι ὁ ἴδιος εἶχε χειροτονηθῇ ὡς τιτουλάριος ἤ χωροεπίσκοπος, σᾶς ἀπαντῶ τά ἐξῆς:
1) ῾Ο ᾿Αρχιερεύς ἀπό τήν στιγμή τῆς χειροτονίας κατέχει τό πλήρωμα τῆς ᾿Αρχιερωσύνης καί ἔχει τό δικαίωμα νά τελῇ ὅλα τά μυστήρια. Τό "τιτουλάριος" ἤ "χωροεπίσκοπος" ἔχει νά κάνῃ μέ διοικητικές ἁρμοδιότητες, καί ὄχι μέ τήν χάριν τῆς ᾿Αρχιερωσύνης. Τό ὅτι ἑπομένως ἐχειροτονήθη "πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ᾿Επισκοπῆς" δέν τοῦ ἀφαιρεῖ τίποτα ἀπό τά δικαιώματα πού ἐκέκτητο καί εἶχεν ὡς ᾿Αρχιερεύς. Τό δέ "χωροεπίσκοπος" πρώτη φορά ἀκούω νά τό ἐπικαλοῦνται, ἀλλά καί κάτι τέτοιο ἐάν συνέβαινε, τίποτα δέν ἀλλάζει ἀπό τά ἀνωτέρω. ῾Επομένως καί εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν ἔχει τό δικαίωμα τοῦ χειροτονεῖν.
2) Μπορεῖ νά ἔγινε ἡ χειροτονία εἰς τιτουλάριον, ὅμως εὐθύς ἐξ  ἀρχῆς ἔλαβε διοικητικάς ἁρμοδιότητας. καί αὐτό φαίνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι τήν περιοχή τῆς Σπάρτης, ὅπου ἡ ᾿Επισκοπή Βρεσθένης, τήν διεποίμαινεν οὗτος, καί οὐχί ἄλλος ᾿Αρχιερεύς. ᾿Επίσης ἀπό τό γεγονός, ὅτι εἰς τάς ὀλίγας ᾿Εγκυκλίους, τάς ὁποίας ἐπρόλαβαν νά ἐκδώσουν μετά τάς χειροτονίας οἱ τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς ὁμιλοῦν περί συγκροτήσεως ἑπταμελοῦς Συνόδου, ὅπερ σημαίνει, ὅτι οἱ τέσσερις χειροτονηθέντες εἶχον καί εὐρυτέρου χαρακτῆρος διοικητικάς ἁρμοδιότητας, ἄν καί ἐχειροτονήθησαν ἅπαντες τιτουλάριοι, ἐκτός τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ.
3) ᾿Από τήν πρότασιν πού ἔκανε πρός τήν Σύνοδον τό ἔτος 1937 περί ἐκδόσεως ᾿Εγκυκλίου ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας κλπ. φαίνεται καθαρά, ὅτι συμμετεῖχε ἐνεργῶς εἰς τάς συνεδριάσεις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὡς κανονικόν μέλος αὐτῆς, ἑπομένως καί ἐκ τούτου ἀποδεικνύεται, ὅτι εἶχε καί  διοικητικάς εὐρυτέρου χαρακτῆρος ἁρμοδιότητας.
4) Εἰς τάς ᾿Εγκυκλίους πού ἐξέδωκε μετά τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου ἐν ἔτει 1937, κατά καί μετά τήν ἀποκήρυξιν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου καί Δημητριάδος Γερμανοῦ, καί ὁ Κυκλάδων Γερμανός καί ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ὑπογράφουν ὡς Μητροπολῖται.
5) Τέλος τό κυριώτερον, εἴτε ἦτο τιτουλάριος, εἴτε Μητροπολίτης, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς ἔμεινε μόνος εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν, ὄχι μόνον εἶχε δικαίωμα ὡς ᾿Αρχιερεύς νά χειροτονήσῃ, ἀλλά καί ἐπιβεβλημένον καθῆκον, διά νά διαφυλαχθῇ ἡ γνησία ᾿Αποστολική Διαδοχή.
Κατόπιν τούτων, ἀποδεικνύεται ὅτι τό ἐπιχείρημα τῶν Φλωριναίων, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ψευδές, εἶναι καί καιροσκοπικόν καί κακῆς σκοπιμότητος.
Διά τό θέμα, ἄν ἡ Παναγία τοῦ ἔδωσε τήν ἐντολή νά κατέβη ἀπό τό ῞Αγιον ῎Ορος εἰς τάς ᾿Αθήνας νά βοηθήσῃ τούς ᾿Ορθοδόξους, αὐτό ἄν καί τό ἔχω ἀκούσει ἀπό ἀνθρώπους πού ἔζησαν χρόνια μαζί του, ἀλλά καί νομίζω κάπου ἔχει γραφῇ, δέν τό ἠρεύνησα περαιτέρω, διότι τά θαύματα δέν ἐρευνοῦνται, πιστεύονται. Καί οὔτε μέ ἀπησχόλησε ἰδιαιτέρως. Διότι ἐγώ, ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ καί ἄλλη φορά, μεγαλύτερο θαῦμα θεωρῶ τό ὅτι ἄφησε τήν γνησίαν ᾿Αποστολικήν Πίστιν, καί τήν γνησίαν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν διά νά συνεχίζεται τό ἔργον τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἰς τούς ἐσχάτους τούτους καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς.
Μετά τοῦ ἀναστασίμου χαιρετισμοῦ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

Υ.Γ. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν μετάφραση πού μοῦ ἐστείλατε. Γιά τήν εὐλογία πού ζητᾶτε διά τά Καρπάθια νά εἶναι εὐλογημένο. ᾿Εδῶ τώρα ἔχομεν μεγάλον ἀγῶνα διά τό θέμα τῶν ταυτοτήτων. Σᾶς στέλνω μερικά ἔντυπα πού κυκλοφορήσαμε. Σᾶς εὔχομαι κάθε εὐλογίαν καί χάριν παρά Θεοῦ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006