ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  Γ.Ο.Χ.
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ

"ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ"

῾Η παροῦσα ἐκυκλοφόρησε τήν 23-5-2000, λόγῳ ὅμως τῆς ἐξαιρετικῆς σημασίας της, ἐπανατυπώνεται, μερίμνῃ τῶν ᾿Ενοριτῶν τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίου Δημητρίου Μενιδίου, εἰς τά πλαίσια τῆς συμβολῆς των εἰς τόν ἀγῶνα κατά τῶν νέων ταυτοτήτων καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, προκειμένου νά διανεμηθῇ εἰς τήν Πανελλαδικήν συγκέντρωσιν τῆς Τετάρτης 31 Μαΐου 2000 (ν.ἡ.). Τό σύνθημά μας εἶναι: ΟΧΙ εἰς τάς Νέας ταυτότητας. ΟΧΙ εἰς τήν διαγραφήν τοῦ θρσηκεύματος ἀπό τάς ταυτότητας. ΟΧΙ εἰς τό ἠλεκτρονικόν καί ὁποιοδήποτε ἄλλο φακέλλωμα. ΟΧΙ εἰς τήν "῾Ομογενοποίησιν" τῆς Εὐρώπης καί τήν "Παγκοσμιοποίησιν" τῆς ἀντιχρίστου "Νέας ᾿Εποχῆς". ῎ΟΧΙ εἰς τήν κυριαρχίαν τῆς ἀντιχρίστου "Νέας Τάξεως Πραγμάτων", ἡ ὁποία ἀπεργάζεται καί ἐπιδιώκει τόν ἀφανισμόν τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς μας ταυτότητος. Νά μή μείνωμεν ἀδρανεῖς μπροστά στή νέα πρόκλησι. Νά ἀγωνισθοῦμε μέχρις ἐσχάτων διά τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ καί τό ΕΘΝΟΣ. ῎Αν χάσωμεν τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ, θά χάσωμεν καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός). "Νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών".
"...᾿Επανερχόμεθα ἐπί τοῦ σοβαροῦ τούτου θέματος διά νά ὑπενθυμίσωμεν εἰς ἅπαντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς λόγους διά τούς ὁποίους ἀρνούμεθα τήν ἔκδοσι καί παραλαβή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καί νά ὑπογραμμίσωμεν τήν ἀνάγκη νά μή μείνωμεν ἀδρανεῖς ἐμπρός εἰς τήν νέαν αὐτήν πρόκλησιν, ἡ ὁποία ὡς εῖναι γνωστόν ἐκκινεῖ ἀπό κέντρα, τά ὁποῖα ἀπεργάζονται τόν ἀφανισμόν τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητός μας:
᾿Εν πρώτοις ὑπογραμμίζομεν, ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία ἀνάγκη διά τήν ἔκδοσιν ταυτοτήτων νέου τὐπου. Αἱ ταυτότητες πού ὑπάρχουν σήμερα ἐξυπηρετοῦν πλήρως τόν σκοπόν διά τόν ὁποῖον ἐξεδόθησαν. Γεννᾶται δέ καί τό ἑξῆς ἐρώτημα, πρός ποῖον σκοπόν θά ἀρχίσῃ ἡ ἔκδοσις ταυτοτήτων νέου τύπου, ἡ ὁποία μάλιστα εἰς καιρόν μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως θά ἐπιβαρύνῃ τόν ῾Ελληνικόν λαόν μέ οἰκονομικήν θυσίαν πολλῶν δισεκατομυρίων δραχμῶν; Σημειωτέον, ὅτι εἰς πολλάς Εὐρωπαϊκάς χώρας, ὅπως τήν Μ. Βρεττανία, τήν ᾿Ιρλανδία, τήν ᾿Ολλανδία, τήν Δανία κλπ. δέν ὑπάρχει ὁ θεσμός τοῦ Δελτίου ταυτότητος. ᾿Αναφέρεται, ὅτι οἱ Βρεττανοί καί οἱ ᾿Ιρλανδοί ἀντεστάθησαν μέ μεγάλην σφοδρότητα εἰς τήν ἰδέαν τοῦ θεσμοῦ τῶν ταυτοτήτων γενικῶς. ᾿Ακόμη καί ἡ ἐπίσημη Κυβερνητική γραμμή στήν Βρεττανία ἦτο πάντοτε ὅτι: "κανένας λόγος στήν ἐνιαία ἀγορά δέν ἐπιβάλλει τήν καθιέρωσιν δελτίου ταυτότητος διά τούς Βρεττανούς". Στούς ᾿Ολλανδούς ἡ ἰδέα τῆς ἐκδόσεως ταυτοτήτων προεκάλεσεν ἐντονωτάτην ἀπέχθειαν, διότι τούς ἐνθυμίζει ὅτι εἶχαν ἐξαναγκασθεῖ νά φέρουν δελτία ταυτότηος κατά τήν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Αὐτά τά μελανά σημεῖα τῆς ᾿Ολλανδικῆς συλλογικῆς μνήμης ἔκαναν πολλές προσπάθειες τῆς ᾿Ολλανδικῆς Κυβερνήσεως  διά τήν καθιέρωση τῶν ταυτοτήτων νά ναυαγήσουν" (Βλ. "Καθημερινή", 17.9.1992, σελ. 10). Κατά συνέπειαν δέν εὐσταθεῖ τό λεγόμενον ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἔκδοσις ταυτοτήτων νέου τύπου, διότι τό ἀπαιτεῖ ἡ ΕΟΚ.
Πέραν τούτου μέ τάς ταυτότητας νέου τύπου προσβάλλεται γενικῶς ἡ ἐλευθερία καί ἡ προσωπικότης τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ θά περιλαμβάνωνται εἰς αὐτάς πληροφοριακά στοιχεῖα ἀπόρρητα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν σφαῖραν τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τά ὁποῖα θά συλλέγωνται καί θά ταξινομοῦνται καί θά "ἀξιοποιοῦνται" δι᾿ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐν ἀγνοίᾳ καί ἄνευ δυνατότητος ἐλέγχου, ἀπό ἐκεῖνον εἰς τόν ὁποῖον ἀφοροῦν, ἀπό Κυβερνητικάς καί μή ὑπηρεσίας καί ἄλλα ἐμφανῆ καί ἀφανῆ, εἰς τό ἐσωτερικόν καί τό ἐξωτερικόν, κέντρα ἀποφάσεων. ᾿Αναφέρεται μάλιστα, ὅτι τά στοιχεῖα αὐτά θά συγκεκτρώνωνται εἰς ἕνα ἠλεκτρονικόν ὑπολογιστήν τεραστίας χωρητικότητος καί δυνατότητος εὑρισκόμενον εἰς τάς Βρυξέλλας καί λειτουργοῦντα μέ τόν κωδικόν ἀριθμόν 666. ᾿Ανεξαρτήτως τοῦ ἀριθμοῦ τούτου, ὁ ὀποῖος λέγεται ὅτι ὑπάρχει εἰς τόν ἠλεκτρονικόν αὐτόν ὑπολογιστήν, εἶναι εὔκολον εἰς τόν καθένα νά ἀντιληφθῇ τό τί δυνατότητες θά παρέχῃ ὁ ὑπολογιστής οὗτος εἰς τόν κάτοχον καί χρήστην του καί ποίους κινδύνους καταχρήσεως ἐξουσίας εἰς βάρος τῶν ἠλεκτρονικῶς "φακελλωμένων" ἐγκυμονεῖ. Εἶναι λοιπόν φανερόν, ὅτι κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον προσβάλλεται ἡ ἐλευθερία καί ἡ προσωπικότης τοῦ ἀνθρώπου.
῾Η ἔκδοσις τῶν νέων ταυτοτήτων προσβάλλει βαρύτατα τήν θρησκευτικήν συνείδησιν καί ἐλευθερίαν τῶν εὐσεβῶν καί ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν. Τοῦτο δέ, διότι ἐνθυμίζει εἰς αὐτούς τό προφητευόμενον εἰς τήν ᾿Αποκάλυψιν τοῦ ᾿Ιωάννου χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου. Τό σχετικόν χωρίον τῆς ᾿Αποκαλύψεως ἔχει ὡς ἑξῆς: "Καί ποιεῖ (ὁ ἀντίχριστος), ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν καί ἵνα μή τις δύναται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῾Ωδε ἡ σοφία ἐστίν, ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου·  ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ 666" (᾿Αποκ. ιγ, 15-17).
῞Οθεν καί ἄν ἀκόμη ὑποτεθῇ ὅτι δέν εἶναι βάσιμοι αἱ καταγγελίαι, ὅτι εἰς τάς νέας ταυτότητας θά περιέχεται ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, ὁ ἀριθμός οὗτος τοῦ ἀντιχρίστου 666, καί πάλιν δέν παύει ἡ προσβολή τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καί ἐλευθερίας, διότι  ὁ κωδικός ἀριθμός τῶν νέων ταυτοτήτων, ὁποιοσδήποτε καί ἄν εἶναι, δύναται νά θεωρηθῇ ὡς προδρομικόν τοῦ ἀντιχρίστου. ᾿Εξοικειώνει, δηλαδή, ἐκεῖνον εἰς τόν ὀποῖον δίδεται εἰς τό νά ὑποτάσσεται καί νά δέχεται οἱονδήποτε "σφράγισμα" προκειμένου  νά ἀγοράσῃ, ἤ νά πωλήσῃ, ἤ νἀ κινηθῇ.  Εἶναι προφανής ἡ καταδυνάστευσις καί ἡ τυραννία ὑλική καί πνευματική ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται εἰς τούς ἀνθρώπους κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον.
Τέλος εἰς τάς νέας ταυτότητας προβλέπεται νά ἀναγράφωνται τά στοιχεῖα τοῦ κατόχου καί μέ λατινικούς χαρακτῆρας, πράγμα τό ὁποῖον μαζί μέ τό ὅτι ἡ ἔκδοσις τῶν νέων ταυτοτήτων συνάπτεται εὐθέως μέ τά ἐξουσιαστικά κέντρα τῆς Ε.Ο.Κ., θά συντελέσῃ εἰς τήν ὑποβάθμισιν τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος καί ἐλευθερίας, χάριν τῆς τυραννικῆς ὑπερεξουσίας κάποιων ὑπερεθνικῶν σιωνιστικῶν, παπικῶν κλπ. ὑπερκέντρων, τά ὁποῖα ἀπρόσιτα καί ἀνεξέλεγκτα ἀπό τούς λαούς τῆς Εὐρώπης θά τούς ἐκμεταλλεύωνται, θά τούς κατατυραννοῦν καί θά τούς καταδυναστεύουν.
Εἶναι χαρακτηριστικόν ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ἔχουν ἀπό καιρό ἀρχίσει νά ἀφυπνίζωνται καί νά ἐξεγείρωνται κατά τῆς ἀπεμπολήσεως τῆς ᾿Εθνικῆς των ταυτότητος καί κυριαρχίας, ὡς συνέβη λ.χ. παλαιότερον μέ τά δημοψηφίσματα εἰς τήν Δανίαν καί τήν Γαλλίαν. ῎Εχουν, δηλ. ἀρχίσει νά συνειδητοποιοῦν, ὅτι ἐνῶ ἀντεστάθησαν εἰς τήν Γερμανικήν κυριαρχίαν κατά τόν Β' Παγκόσμιον Πολεμον, ὅπου ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἐθυσιάσθησαν, χάριν τῆς ἐθνικῆς των ἐλευθερίας καί ἀνεξαρτησίας, τώρα κινδυνεύουν νά ὑποδουλωθοῦν "ἑκουσίως" εἰς τόν περισσότερον ὕπουλον καί  δι᾿ αὐτὀ περισσότερον ἐπικίνδυνον ἀπρόσωπον ὑπερκράτος τῆς ἐλεγχομένης ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις ΕΟΚ. ᾿Εμεῖς οἱ ῞Ελληνες πότε θά τό ἀντιληφθῶμεν καί πότε θά ἀφυπνισθῶμεν; Πότε θά συνειδητοποιήσωμεν, δηλαδή, τόν κίνδυνον μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς τυραννίας πρός τήν ὁποία μᾶς ὁδηγοῦν;
Πρέπει νά γίνῃ ἀπαίτησις ὅλων μας, ὅλων τῶν ῾Ελλήνων πολιτῶν, ἄν θέλουμε νά μείνουμε ἐλεύθεροι ἀπό κάθε εἴδους τυραννία. Νά μή πραγματοποιηθῇ καί νά μή προχωρήσῃ κατ᾿ οὐδένα τρόπον, ἡ ἔκδοσις τῶν νέων ταυτοτήτων, καθόσον προσβάλλονται ἠ θρησκευτική μας συνείδησις καί ἡ ἐλευθερία, τά πολυτιμώτατα αὐτά ἀγαθά, διά τήν διαφύλαξιν τῶν ὁποίων ἐχύθησαν ποταμοί αἱμάτων ἀπό τούς προγόνους μας. Αἰ ὑπάρχουσαι σήμερον ταυτότητες ἐπιτελοῦν καί μέ τό παραπάνω τόν προορισμόν τους. Κατά συνέπειαν ὅλοι μαζί εἰς τόν ἀγῶνα κατά τῶν νέων ταυτοτήτων. Τό σύνθημά μας: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006