ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  126
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 18-5-2000.


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΠΟΥ ΕΞΕΣΠΑΣΕ
ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Τελευταίως πολύς θόρυβος καί πολύς σάλος ἔχει ἐκσπάσει σχετικῶς μέ τό ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων, οἱ ὁποῖες βεβαίως οὐδεμίαν ἀνάγκην καλύπτουν, καθόσον μέ τάς ὑπαρχούσας ἐξυπηρετεῖται ἡ πιστοποίησις τῆς ταυτότητος τοῦ κατόχου. Παρατηροῦμεν, ὅτι ὁ θόρυβος αὐτός, καί ὁ τρόπος, κατά τόν ὁποῖον προέκυψεν ἀπό τούς προπαγανδιστάς τῶν νέων ταυτοτήτων, εἶναι ἀποπροσανατολιστικός καί γι᾿ αὐτό δέν πρέπει νά πέσουμε στήν παγίδα.
Εἰδικώτερον;
Εἴμεθα ἀπολύτως καί ἀνυποχωρήτως ἀντίθετοι εἰς τήν ἀπάλειψιν  τοῦ θρησκεύματος ἀπό τάς ταυτότητας. Εἶναι προφανές, ὅτι τοῦτο καθοδηγεῖται ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων τά ὁποῖα ἐπιθυμοῦν νά μή ἀποκαλύπτωνται οἱ ὁπαδοί των, ὥστε νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά δροῦν ὡς πράκτορες ἀντορθοδόξων καί ἀνθελληνικῶν συμφερόντων. Τοῦτο ὅμως δέν εἶναι καθόλου ἀρκετόν. ᾿Αρνούμεθα τάς νέας ταυτότητας καί ἄν ἀκόμη τελικῶς ἀναγράφεται εἰς αὐτάς τό θρήσκευμα. εἴτε ὑποχρεωτικῶς, εἴτε προαιρετικῶς. Τοῦτο δέ διότι εἰς τάς νέας ταυτότητας  θά ὑπάρχῃ ὡς γνωστόν τό 666 καί ἡ μαγνητική ταινία, ἡ ὁποία θά περιέχῃ ὅλα τά προσωπικά δεδομένα, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί τά πλέον εὐαίσθητα. Αὐτά, βεβαίως, θά εἶναι πρός χρῆσιν τῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν κέντρων ἐκείνων εἰς τήν διάθεσιν τῶν ὁποίων θά εὑρίσκωνται (ἠλεκτρονικόν φακέλωμα).
 
῞Οθεν ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006