ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  124
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 17-5-2000.


Πρός
τήν ᾿Εφημερίδα
"ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ"

ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Κύριε Διευθυντά
῾Ο ῾Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλος εἰς τήν συνέντευξίν του πρός τήν ᾿Εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" τῆς 8 Μαΐου 2000, σελ. 6-7, δικαιολογεῖ τήν μή ὑποχρεωτικήν ἀναγραφήν τοῦ θρησκεύματος εἰς τάς νέας ταυτότητας μέ τό ἑξῆς ἐπιχείρημα: "Εἶναι, ἤδη, χωρίς συγκατάθεσι τοῦ προσώπου, ἀντίθετη πρός τό Νόμο 2472/1997 γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων, ἐπειδή πρόκειται γιά εὐαίσθητο δεδομένο".  ῞Ομως τό ἐπιχείρημα τοῦτο τοῦ κ. ῾Υπουργοῦ ἀποτελεῖ τόν πλέον ἰσχυρόν λόγον διά τήν μή ἔκδοσιν καί τήν μή ἀποδοχήν τῶν νέων ταυτοτήτων, λαμβανομένου ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι, ὡς παρετηρήθη ἤδη ἀνωτέρω, οἱ νέες ταυτότητες καί τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα πού γίνεται μέ αὐτές (ΕΚΑΜ κλπ.), παραβιάζουν ὅλα συλλήβδην τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου καί τά πλέον εὐαίσθητα. Μέ βάσιν λοιπόν τό ἐπιχείρημα αὐτό τοῦ κ. ῾Υπουργοῦ καί ἡ ὑποχρέωσις  παραλαβῆς τῶν νέων ταυτοτήτων ἀπό κάθε ῞Ελληνα πολίτην εἶναι ἀπολύτως ἀπαράδεκτος. Σέ ἀντίθετη περίπτωσι δύναται νά λεχθῇ ἐν προκειμένω  τό τῆς Παροιμίας "ἔσταξεν ἡ οὐρά τοῦ ποντικοῦ". Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τόν ἐξαναγκασμόν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν νά παραλάβουν τίς νέες ταυτότητες, ὁ ἐξαναγκασμός αὐτός εἶναι καί ἀντισυνταγματικός, λαμβανομένου ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι προσβάλλει βαρύτατα τήν θρησκευτική των συνείδησιν καί κατά συνέπειαν τήν ἀξίαν των ὡς ἀνθρώπων. Τοῦτο δέ σύμφωνα μέ τήν διάταξι τοῦ ἄρθρου 2 ` 1 τοῦ Συντάγματος τῆς ῾Ελλάδος, κατά τήν ὁποία "ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας". Εἰς τήν ἔννοιαν τῆς Πολιτείας περιλαμβάνονται ὅλα τά ὄργανα αὐτῆς, ἤτοι τῆς νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς καί τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, ὅπως ἔχει γίνει δεκτόν καί μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 40/1998 ᾿Απόφασιν τῆς ῾Ολομελείας  τοῦ ᾿Αρείου Πάγου.
᾿Ιδού τί ἐγράψαμε παλαιότερα (τόν Μάρτιο τοῦ 1993) γιά τίς νέες ταυτότητες, τά ὁποῖα καί τώρα ἐπαναλαμβάνουμε:
"Πολλά δισεκατομμύρια δραχμές ὑπολογίζεται, ὅτι θά σπαταληθοῦν γιά τίς νέες ταυτότητες, σέ καιρούς ἄλλων μεγάλων ἀναγκῶν, λιτότητας καί φτώχειας. Τά ποσά αὐτά ἀναγκάζονται νά πληρώσουν οἱ φορολογούμενοι ῞Ελληνες ἀπό τόν κόπο τους καί τό ὑστέρημά τους. Γιατί γίνεται αὐτό; ῾Υπάρχει καμμιά ἀνάγκη; Καμμιά ἀπολύτως ἀνάγκη δέν ὑπάρχει. Γι  αὐτό οἱ σχεδιαστές τῶν νέων ταυτοτήτων, μή ἔχοντας κανένα σοβαρό ἐπιχείρημα γιά νά δικαιολογηθοῦν, λένε ὅτι οἱ νέες ταυτότητες χρειάζονται γιατί θά εἶναι περισσότερο κομψές καί καλαίσθητες ἀπό τίς παλιές. ῞Οσο γιά τίς ἀνάγκες, πού ὑποτίθεται, ὅτι ἔρχονται νά ἐξυπηρετήσουν οἱ νέες ταυτότητες, οἱ ἀνάγκες αὐτές ἐξυπηρετοῦνται καί μέ τό παρά πάνω ἀπό τίς ταυτότητες πού ὑπάρχουν. Δέν ὑπάρχει, λοιπόν, καμμιά ἀνάγκη. ῞Ομως ὑπάρχει κάποιος σκοπός;
῾Ο σκοπός αὐτός εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ...Εἶναι τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα τῶν ῾Ελλήνων. Τί εἶναι αὐτό τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα; Εἶναι ἡ καταγραφή καί τῶν πλέον ἀπορρήτων στοιχείων τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τά μύχια βάθη τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς του ὀντότητος, ἡ καταγραφή ὅλων τῶν μυστικῶν τοῦ ἀτομικοῦ, οἰκογενειακοῦ καί πολιτικοῦ του βίου. ῾Η καταγραφή αὐτή θά γίνεται μέ ἠλεκτρονικά μέσα καά τρόπον τέτοιον πού αὐτοί, οἱ ὁποῖοι φακελώνονται, δέν θά μποροῦν νά τόν παρακολουθήσουν. ῞Ολα αὐτά τά πληροφοριακά στοιχεῖα θά τροφοδοτοῦν ἕνα κεντρικόν ἠλεκτρονικόν ὑπολογιστήν, πού λειτουργεῖ μέ βάσιν τόν κωδικό ἀριθμό 666!
῞Ομως ὁ ἀριθμός αὐτός 666 (χξς') δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τό ὄνομα τοῦ προφητευομένου ᾿Αντιχρίστου. Θά εἶναι δέ ὁ ᾿Αντίχριστος, συμφώνως πρός τάς ἀλαθήτους προφητείας τῆς ῾Αγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας, ἄνθρωπος σατανοφόρος, ὁ ὁποῖος θά κυριαρχήσει καί θά ἐγκαταστήσει ἐπί τῆς γῆς τυραννίαν τόσον ἀπάνθρωπον, πού ὅμοιάν της οὐδέποτε ξαναεῖδε ἡ ἀνθρωπότης!
῾Η προφητεία αὐτή γιά τό χάραγμα καί τό ὄνομα τοῦ ᾿Αντιχρίστου, ὑπάρχει στήν ῾Αγία Γραφή καί συγκεκριμένα στήν ᾿Αποκάλυψιν τοῦ ᾿Ιωάννου, ΙΓ'16-18, καί ἔχει ὡς ἑξῆς: "καί ποιεῖ τούς πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς'.
῞Οθεν ἐρωτᾶται: Αὐτό εἶναι ἀπλῆ σύμπτωσις, χάθηκε ἄλλος ἀριθμός γιά τά "κομπιοῦτερς" καί τίς νέες ταυτότητες; π.χ. 888 ἤ 999; ῞Οσο γιά τήν ἐπαλήθευση τῆς προφητείας, βλέπουμε ὅτι καί τά νήπια ἀκόμη θά φακελώνωνται μέ τίς νέες ταυτότητες. Βλέπουμε ὅτι σιγά - σιγά τίποτε δέν θά μποροῦμε νά κάνουμε χωρίς αὐτές καί τίς ἀνάλογες κάρτες, οὔτε νά ἐξυπηρετηθοῦμε ἀπό τίς διάφορες ὑπηρεσίες, οὔτε νά ἀγοράσουμε, οὔτε νά πωλήσουμε, οὔτε νά κινηθοῦμε.
Τελευταῖα ἔχει τεθῇ τό δίλημμα: Νά ἀναγράφεται ἤ ὄχι τό θρήσκευμα στίς νέες ταυτότητες. ῾Υποχρεωτική ἤ προαιρετική ἡ ἀναγραφή του; ᾿Αλλά τό δίλημμα δέν εἶναι ἀληθινό δίλημμα. Εἶναι ψευδοδίλημμα. ᾿Εμεῖς ξεπερνᾶμε τό ψευδοδίλημμα αὐτό, τόν ἀποπροσανατολισμόν αὐτόν, καί ἀπαντᾶμε; Μέ ἤ χωρίς τό θρήσκευμα ΟΧΙ στίς νέες ταυτότητες.! ᾿Αλήθεια, γιατί δέν ὑπάρχουν ταυτότητες στίς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί στό ᾿Ισραήλ; Γιατί στήν ῾Ελλάδα;
῞Ομως καί τό δίλημμα ἤ ψευδοδίλημμα αὐτό ἔχει κάποια βάση. ᾿Ενῶ ἀρχικά ἦταν ἀποφασισμένο νά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος, ἡ ἀναρμόδια γιά τό ζήτημα αὐτό ῾Υφυπουργός Βιργινία Τσουδεροῦ, γνωστή καί ἀπό τίς ἐπισκέψεις της στό ᾿Ισραήλ καί στόν Πάπα, μέ ἀπόρρητο ἔγγραφό της -γιατί ἀπόρρητο;- ζήτησε τήν μή ὑποχρεωτική ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος, γιά νά μή ἐνοχληθοῦν, λέει, οἱ ἑβραϊκές ὀργανώσεις τοῦ ᾿Εξωτερικοῦ!
῞Ομως γιατί νά ἐνοχληθοῦν; Στήν ῾Ελλάδα δέν γίνονται θρησκευτικές διακρἰσεις καί οἱ ῞Ελληνες δέν εἶναι ρατσιστές. ᾿Απεναντίας κατά τήν περίοδο τῆς Γερμανικὴς κατοχῆς  ἔσωσαν ῾Εβραίους συμπολίτας των μέ κίνδυνον τῆς ζωῆς των. ῎Αλλο λοιπόν ἔχουν στό νοῦ των οἱ κύκλοι τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ καί τά ὄργανά των... Καί κάτι ἄλλο: ῾Η κ. Τσουδεροῦ καί ἡ Κυβέρνηση πού τήν ἄκουσε ἐνδιαφέρεται γιά τίς ἀντιδράσεις τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ καί δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀντίδραση τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ  καί τῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Ορθόδοξε ῞Ελληνα Χριστιανέ: Θά ἀρνηθῆς τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ, γιά χάρη τῆς κ. Τσουδεροῦ καί τῶν ἑβραίων; Θά δεχθῆς δηλαδή τίς νέες ταυτότητες, πού εἶναι ἡ προδρομία τοῦ χαράγματος τοῦ ἀντιχρίστου; Μή γένοιτο! ἐλεύθερε ῞Ελληνα πολίτη: Δέχεσαι νά πληρώνῃς γιά νά σέ φακελώνουν; Θά δεχθῆς τό ἠλεκτρονικό φακέλωμά σου, τήν προσβολή τῆς προσωπικότητός σου, τήν στέρησιν τῆς ἐλευθερίας σου, τήν ἀφαίρεσιν τῆς ἀξιοπρεπείας σου; ῾Η ἀπάντησις εἶναι βεβαίως ΟΧΙ. ῞Ενα μεγάλο λοιπόν καί ἀταλάντευτο ΟΧΙ. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. ΟΧΙ στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα.  ῎ΟΧΙ στόν ἐξανδραποδισμό τῶν ῾Ελλήνων. ΟΧΙ στό χάραγμα τοῦ ᾿Αντιχρίστου.
Αὐτά ἐγράφαμε τότε (Μάρτιος 1993). Τά αὐτά ἐπαναλαμβάνουμε μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς ψυχῆς μας καί σήμερα. Καί σημειώνουμε ὅτι ἡ ἴδια ἀνάγκη ἀγῶνος ὑπάρχει καί σήμερα πού ἡ Κυβέρνησις προωθεῖ τήν ἔκδοσι τῶν νέων ταυτοτήτων.
᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί. "Χρεία ἀγῶνος"  καί τούτου μεγάλου. ῎Ας μήν ἀφήσουμε νά περάσουν τά σχέδια τοῦ Σιωνισμοῦ. ᾿Ας διαφυλάξουμε μέ κάθε θυσίαν τήν ῾Ελληνοορθόδοξη παράδοσι καί ταυτότητά μας. "Δέν λέγομεν περισσότερα, διότι εἶσθε  φρόνιμοι καί γνωστικοί καί θά καταλάβετε", ὅπως διά κάπως παρόμοια θέματα ἔλεγεν ὀ ῞Αγιος Κοσμᾶς τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας. "Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών".
Μετά τιμῆς
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
(τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος)
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006