ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Α.Π.  120
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς 26-4-2000 (Ε.Η.)
ΠΡΟΣ
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Πειραιῶς καί Νήσων
κ. Νικόλαον

[ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προπαγάνδας τοῦ Μητροπ.  Πειραιῶς  κ. Νικολάου ὅτι δῆθεν ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἔκανε σχίσμα]

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ, Μητροπολῖτα τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ῾Η Χάρις τοῦ ἐκ νεκρῶν ᾿Αναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ εἴη μεθ᾿ ὑμῶν καί ἡμῶν. Τήν λίαν μοι ἀγαπητήν Σεβασμιότητα ἀσπαζόμενος παρακαλῶ διά τάς πρός Κύριον ἀδελφικάς ὑμῶν εὐχάς.
Σεβασμιώτατε, κατά βεβαίας πληροφορίας τάς ὁποίας ἔχομεν, προχθές Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. εἰς τόν χῶρον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κουβαρᾶ ᾿Αττικῆς, ἐσχολιάζετο μεταξύ τῶν πατέρων, ὅτι "εἰς τό κήρυγμά του τήν πρωΐαν (τῆς ἰδίας ἡμέρας), ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς κ. Νικόλαος εἶπε, ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος θά φύγῃ ἀπό τόν Μακαριώτατο, θά κάνῃ σχίσμα καί θά ἀνακοινώσῃ τοῦτο κατά τήν Σύναξιν τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων εἰς τήν ῾Αγίαν Αἰκατερίνην". Εἰς τήν συνέχειαν τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐδέχθην τηλεφώνημα ἐκ Κερατέας, διά τοῦ ὁποίου ἐζητεῖτο ἐναγωνίως νά μάθουν τί συμβαίνει, "ἄν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, ὅπως τά εἶπε στό κήρυγμά του ὁ Σεβ/τος Νικόλαος", δηλαδή ἄν ἐπίκειται σχίσμα ἐκ μέρους μου διά τό ὁποῖον "θά προβῶ", ὡς εἴπατε, "εἰς ἀνακοινώσεις τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων".
Παρακαλῶ, Σεβασμιώτατε, ἐν τῇ ᾿Αρχιερατικῇ εὐθύνῃ Σας καί τιμῇ νά μοί γνωρίσητε, ἐάν ἀληθεύουν τά ἀνωτέρω. ῞Οσον ἀφορᾶ διά τήν Σύναξιν τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων εἰς τήν Μητρόπολίν μου, ἤδη σᾶς ἔχω ἀποστείλει σχετικήν Πρόσκλησιν, θά ἀποτελέσῃ δέ ἰδιαιτέραν τιμήν δι᾿ ἡμᾶς νά παραστῆτε αὐτοπροσώπως καί  νά χαιρετήσετε δι᾿ ὀλίγων τήν ἐκδήλωσίν μας.
῞Οσον ἀφορᾶ διά τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1100/2-4-2000 ἐπιστολήν σας πρός τήν Α.Μ. τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον θά ἀκολουθήσῃ ἀπάντησις. Τό παρόν κοινοποιῶ εἰς τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ᾿Ανδρέαν.
᾿Ασπαζόμεθα τήν Σεβασμιότητά Σας ἀναφωνοῦντες τό Χριστός ᾿Ανέστη.
᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός ῾Υμῶν
+῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006