ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π.  118
᾿Εν Κορωπίῳ ᾿Αττικῆς τῆ 28-4-2000.

ΠΡΟΣ
τήν εὐλαβεστάτην ἐν Χριστῷ ἀδελφήν
᾿Αντιγόνην Παπαμιχαήλ
Εἰς Λάρισαν

[ ΘΕΜΑ: Εὐχαριστήριον διά συμμετοχήν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς 'ὉΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ."]

Εὐλαβεστάτη ἐν Χριστῷ ἀδελφή ᾿Αντιγόνη, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ᾿Επί ταῖς ἁγίαις ἐορταῖς τοῦ Πάσχα εὐχόμεθα, ὅπως ἡ Χάρις, ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐλογία  τοῦ ἐκ νεκρῶν ᾿Αναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ εἴησαν ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί πάντας "τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν" καί συναγωνιζομένους τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως, φωτίζουσα καί ἐνισχύουσα ἅπαντας εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα, ἵνα  "ἐν καινότητι ζωῆς περιπατοῦντες", "καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ᾿Αναστάσεως ".
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν πρωτίστως, διότι συμπάσχετε καί συναγωνιᾶτε μεθ᾿ ἡμῶν "ἐν τοῖς (παροῦσι ἐκκλησιαστικοῖς) πειρασμοῖς", καί διά τάς προσευχάς σας (Πράξ. ιβ, 5), τάς ὁποίας πάντοτε, ἀλλά ἰδιαιτέρως σήμερον, ἔχομεν ἀνάγκην. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης καί διά τήν λίαν εὐγενῆ καί πολύτιμον οἰκονομικήν σας ἐνίσχυσιν πρός εὐόδωσιν τοῦ ἔργου πού συντελεῖται διά τοῦ δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Μητροπόλεώς μας "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ", ἡ ὁποία ἐλπίζομεν, μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπην καί συμπαράστασιν τῶν ἐν ἐπιγνώσει γνησίων τέκνων τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νά γίνῃ δυνατωτέρα καί νά "πνεύσῃ" ἰσχυροτέρα, ὥστε νά διαλύσῃ καί νά διασκορπίσῃ τά νέφη καί τόν ζόφον τῶν πειρασμῶν, πού προῆλθαν ἀπό τήν νέαν τεχνητήν κρίσιν, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τούς πάντας καί τά πάντα, ἰδιαίτερα δέ τούς ἀδυνάτους ἐν τῇ πίστει Πατέρας καί ᾿Αδελφούς.
_Στήκετε, ὅθεν, ἐν τῇ πίστει, ἐν Χριστῷ ἀδελφή καί τέκνον τῆς Μητρός ἡμῶν Γνησίας  ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἀγωνιζομένη ὑπέρ τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας, καί θαρσεῖτε,  διότι "αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν". Μή πτοῆσθε ἀπό τάς διαβολάς τῶν ὑπεναντίων, ἀλλά συνεχίσατε ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεστε τόν καλόν ἀγῶνα, καί ἄς ἔχομεν ὅλοι τάς ἐλπίδας μας εἰς τόν ᾿Αναστάντα Κύριον, διότι "Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ ἡμῶν" (Σοφία Σειράχ).
 Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης
῾Ο ἐν ᾿Επισκόποις ἐλάχιστος
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006