ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ο.Χ.


ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2000
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α.Π. 103
᾿Εν ᾿Αθήναις τῆ 27-1-2000(π.ἡ.)
 
ΠΡΟΣ
τόν κ. Δημήτριον Κάτσουραν
Δ/ντήν τοῦ περιοδικοῦ  "ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ"

[ΘΕΜΑ: 'Επί τῆς προτάσεως κ. Κάτσουρα διά νέους συνεργάτας τοῦ Κ.Γ.Ο., μεταξύ τῶν ὁποίων προέτεινε καί τόν κ. Βασίλειον Σακκᾶν].
 

Μέ ἀφορμήν τήν σκέψιν σας νά προτείνετε καί νέους συνεργάτας διά τήν σύνταξιν τοῦ περιοδικοῦ  "Κ.Γ.Ο.", πέραν τῶν ὁρισθέντων ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, θεωρῶ σκόπιμον νά σᾶς ὑπενθυμίσω κάτι πού πρέπει νά λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν: Πρῶτον, ὅτι οἱ συνεργάτες πού θά προταθοῦν, πρέπει ὁπωσδήποτε νά  ἀνήκουν ὀργανικά εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, καί νά μήν ἀφίστανται καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον τῆς ῾Ομολογίας-᾿Εκκλησιολογίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, καί δεύτερον, ὅτι ὑπάρχει ἀπό ἐτῶν ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ὁρισθεῖσα Συντακτική ᾿Επιτροπή, τήν ὁποίαν δέν πρέπει νά παραβλέψετε καί εἰς τό συγκεκριμένον θέμα. Δέν σχολιάζω βέβαια ἐδῶ τό γεγονός, ὅτι καί τήν Συντακτικήν ᾿Επιτροπήν, ἀλλά καί τήν ᾿Εποπτεύουσαν, κατά βάσιν τάς ἔχετε καταργήσει, ὅμως τήν μή συνεργασίαν μετά τῆς Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς καί ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, τήν θεωρῶ ἀπαράδεκτον.
Βεβαίως, ἐάν οἱ πρός οὕς σκέπτεσθε νά ἀπευθυνθῆτε, ἀπαντήσουν θετικῶς εἰς τήν πρόσκλησιν, εἶναι εὐνόητον, ὅτι ἔχετε χρέος εἰς τήν συνέχειαν νά θέσετε τό θέμα, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, κανονικῶς, ὑπ᾿ ὄψιν καί τῆς Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς, καί τῆς ᾿Εποπτευούσης, ἀλλά καί κυρίως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου,  ὥστε νά ἀποφανθῇ αὕτη, ἐάν τά προτεινόμενα πρόσωπα πληροῦν τάς  ὡς ἄνω ἀναφερθείσας προϋποθέσεις, ἐἀν δηλαδή ἀνήκουν ὀργανικά εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἐάν δέν ἀφίστανται καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας Αὐτῆς.
᾿Επ᾿ εὐκαιρίᾳ σᾶς ὑπενθυμίζω καί μίαν ἄλλην σοβαράν παράλειψίν σας, ὅσον ἀφορᾶ τήν σύνταξιν τοῦ Κ.Γ.Ο.  Οὔτε τήν ὕλην αὐτοῦ ὑποβάλετε κανονικῶς εἰς τήν ᾿Εποπτεύουσαν ᾿Επιτροπήν πρός ἔλεγχον καί ἔγκρισιν, ὡς ἔχετε χρέος, οὔτε μέ τήν Συντακτικήν ᾿Επιτροπήν συνεργάζεσθε, ἀφοῦ οὔτε διά τήν ἐπιλογήν τῶν θεμάτων ἤ διά τήν ἀξιολόγησιν τῆς ὕλης συζητήσατε ποτέ, οὔτε καί τήν γενικήν ἐκτίμησιν τῆς πορείας τοῦ περιοδικοῦ μελετήσατε ἀπό κοινοῦ. Τό νά προσκομίζετε ἐκ τοῦ προχείρου, ἤ καί συμπτωματικῶς, προσωπικά εἰς ἐμέ, ἐνίοτε τήν παραμονήν τῆς κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ, ἤ καί ἐκ τῶν ὑστέρων (ναί ἔγινε καί αὐτό), κάποια δοκίμια - χειρόγραφα, διά νά "ἐλέγξω" δῆθεν τήν ὕλη, ἡ ὁποία ὅμως ἤδη ἔχει ἐκτυπωθῇ, ἀντιλαμβάνεσθε τί σημαίνει. Καί εἶναι δυνατόν μετά ἀπό αὐτά νά μή χάσῃ ὁ "ΚΗΡΥΚΑΣ" τήν ταυτότητά του;  ῾Η εὐθύνη βεβαίως δέν βαρύνει μόνον ἐσᾶς, ἀλλά ἐδῶ τό ἀναφέρω, ὅσον ἔχει σχέσιν μέ τήν ἰδικήν σας εὐθύνην.
῾Υπογραμμίζω, ἀκόμη, ὅτι ἡ μέχρι σήμερον σημειωθεῖσα ἔλλειψις συνεργασίας, ἔσχε καί πολλάς ἀρνητικάς συνεπείας. ῞Οπως τήν γενικήν ἀντίληψιν τῶν ἀνθρώπων ἔξω, ὅτι τό περιοδικόν ἔχει γίνει προσωπική ὑπόθεσις τοῦ κ. Κάτσουρα, εἰκόνα,  ἡ ὁποία δέν ἁρμόζει, ἀλλά καί εἶναι ἀπαράδεκτος διά τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Αναφέρω καί μίαν ἀκόμη ἀπό τάς πολλάς ἀρνητικάς συνεπείας αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. ᾿Αφορᾶ τό ρεπορτάζ διά τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 20-10-99, διά νά περιορισθῷ εἰς αὐτό καί μόνον: Δημοσιεύσατε ἀναρμοδίως εἰς τόν Κ.Γ.Ο. μηνός ᾿Οκτωβρίου, ὅλως ἀναληθῆ πληροφόρησιν - ἀνακοίνωσιν, καί παρουσιάζετε ψευδῆ εἰκόνα τῶν πεπραγμένων τῆς συγκεκριμένης ῾Ιεραρχίας, γράφοντες, σκοπίμως ἤ οὐχί δέν τό ἐξετάζω, ὅτι κατά τήν Γ' τακτικήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιεραρχίας: "ἐτέθησαν ὑπ᾿ ὄψιν τῆς ῾Ιεραρχίας ἐπιστολαί ἀποσταλεῖσαι ἐκ μέρους τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου τῆς "᾿Ακακιακῆς παρατάξεως"καί τοῦ ᾿Επισκόπου (τῆς αὐτῆς παρατάξεως) κ. Καλλινίκου πρός τήν ῾Ι. Σύνοδον  διά τό θέμα τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου" (σωστά μέχρις ἐδῶ). Συνεχίζετε "αἱ ὁποῖαι τελικῶς παρεπέμφθησαν εἰς τήν ἁρμοδίαν ἐπί τοῦ θέματος Συνοδικήν ᾿Επιτροπήν, προκειμένου νά τάς μελετήσῃ καί εἰσηγηθῇ σχετικῶς εἰς τήν ῾Ι. Σύνοδον" (ἐδῶ εἶναι τό πρόβλημα). Διότι, κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν καί ἐπί τοῦ θέματος "ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ", ἀνεγνώσθησαν πράγματι ὑπό τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως καί Προέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου αἱ ἐπιστολαί τῶν Φλωρινικῶν (ὑπ᾿ ἀριθμ. 641/24-8-99 καί ἀπό 30-8-99), ὅμως ἀνεγνώσθησαν καί Σχέδια ἀπαντητικῶν πρός αὐτούς ἐγγράφων, ἕν τοῦ Μακαριωτάτου καί ἕτερον τοῦ Προέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, τά ὁποῖα ἔτυχον τῆς ἀπολύτου καί ἀνεπιφυλάκτου ἐγκρίσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί ἀπεφασίσθη νά ἀποσταλοῦν εἰς τούς Φλωρινικούς, διά δέτήν ὑλοποίησιν τῆς ἀποφάσεως ἐδόθη σχετική ἐντολή εἰς τόν Πρόεδρον τῆς ᾿Επιτροπῆς. Διερωτῶμαι: Διά ποῖον λόγον δέν ἐνημερώθην ἐπί τοῦ συγκεκριμένου ρεπορτάζ, ὥστε νά ἀπεφεύγετο ἡ ἐν λόγῳ παραποίησις;
Κατόπιν τούτων εἶναι εὐνόητον, ὅτι, ὲφ᾿ ὅσον ὁ "ΚΗΡΥΞ" εἶναι τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, καί δέν εἶναι προσωπικόν δημοσιογραφικόν ὄργανον οὐδενός, τοιαῦται σκέψεις - προτάσεις δέν πρέπει νά ὑποβάλλωνται προφορικῶς καί μεμονωμένως εἰς τούς ᾿Αρχιερεῖς, ὥστε νά "ἐκμαιεύωνται", τρόπον τινα, αἱ προσωπικαί των ἀπόψεις.  Αὗται δέον  ἀπαραιτήτως νά ὑποβάλλωνται γραπτῶς ὑπό τῆς Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς εἰς τήν ᾿Εποπτεύουσαν καί δι αὐτῆς εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, μόνης οὐσιαστικῶς ἁρμοδίας, ἀλλά καί ὑπευθύνου καί δι  αὐτά τά θέματα. Μόνον κατά τήν ἐν Συνόδῳ συζήτησιν τοιούτων θεμάτων εἶναι δυνατόν νά ἀκουσθοῦν ὅλαι αἱ ἀπόψεις, καί νά ληφθοῦν ὀρθαί ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι δέν θά ἔχουν εἰς τήν συνέχειαν ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις. ῎Αλλως διακρίνω, ὅτι εἰς αὐτήν τήν προσπάθειάν σας νά πλαισιωθῆτε ἀπό νέους συνεργάτας, ἐνῶ δέν συνεργάζεσθε μέ τούς παλαιούς, ἀλλά καί προκαλέσατε καί διάστασιν μετ᾿ ἐκείνων τούς ὁποίους εὑρήκατε εἰς τόν ἀγῶνα, καί ἀπό τούς ὁποίους οὐσιαστικά ἐπροτάθητε εἰς συνεργασίαν, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐκτεθῆτε περαιτέρω, καί νά ἐκθέσητε καί τόν "ΚΗΡΥΚΑ", ὡς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Μετ᾿ εὐχῶν
+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006