ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,
(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)
Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος


ΘΕΜΑ:
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΙ  ΑΛΛΗΝ ΜΙΑΝ ΦΟΡΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝ
Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς μεταβάσεως τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα τῆς Ρώμης Βενεδίκτου εἰς τήν Κων/λιν διά νά συναντήση τόν ἄλλον ἀντίχριστον, τόν ψευδορθόδοξον Πατριάρχην τῆς Νέας Ρώμης, τῆς Κων/λεως Βαρθολομαῖον, παραθέτομεν πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν δύο παλαιότερα ἄρθρα τοῦ Επισκόπου Κηρύκου, περί τοῦ Βαρθολομαίου ὡς αἱρετικοῦ καί ἀνθέλληνος. Διότι ἡ εὐθύνη δέν εἶναι στόν Πάπα, αὐτός τήν δουλειά του κάνει, τήν δουλειά τοῦ ἀντιχρίστου, οὔτε ἀκόμη καί στόν Βαρθολομαῖο διότι καί αὐτός τό ἴδιον ἔργον ἐπιτελεῖ. Ἡ εὐθύνη εἶναι εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ βλέπουν αὐτούς τούς προδρόμους τοῦ Ἀντχρίστου, νά ἑτοιμάζουν πυρεττωδῶς τόν ἐρχομό τοῦ μεγάλου ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, τούς θεωροῦν ἀκόμη ἁγίους Πατέρας, Ποιμένας καί διδασκάλους των. Μέχρι πότε ὅμως;  Παραθέτομεν τά δύο ἄρθρα:
 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ο "ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ"
 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝ
Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ 1999
Πληροφορούμεθα ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως ὅτι τόν μεθεπόμενο μῆνα ἔρχεται ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἰς τάς ᾿Αθήνας. ᾿Ασφαλῶς ἔρχεται ὄχι διά καλόν, ἀλλά διά νά ἐπιβάλῃ τήν οἰκουμενιστικήν του γραμμήν καί μαζί μέ τόν κ. Χριστόδουλο νά  προετοιμάσουν καλύτερον τήν οἰκουμενιστική φιέστα τοῦ 2.000, νά προχωρήσουν δηλ. εἰς τό ἔργο τῆς Νέας (᾿Εκκλησιαστικῆς καί γενικωτέρας) Τάξεως Πραγμάτων (τοῦ ἀντιχρίστου),  μέ ἄλλα λόγια νά προωθήσουν τούς στόχους τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους εἶναι νά ἀφανισθῇ τελείως ἡ Γνησία ᾿Ορθοδοξία διά νά μή ὑπάρξῃ ἀντίδρασις εἰς τήν πολιτικήν καί θρησκευτικήν "παγκοσμιοποίησιν".
῾Ημεῖς πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀντιδράσωμεν, ἀφοῦ προηγουμένως συνειδητοποιήσωμεν πόσον μεγάλο κακόν κάμνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί τό ῎Εθνος. ᾿Αφοῦ συνειδητοποιήσωμεν τό μέγεθος τῶν βλασφημιῶν κατά τῆς ᾿Ορθοδοξίας τοῦ κ. Βαρθολομαίου ᾿Αρχοντώνη. ᾿Αφοῦ προπάντων γνωρίσωμεν ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος βλασφημεῖ τήν μνήμην καί ἀτιμάζει  τάς θυσίας καί τά μαρτύρια τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων καί ᾿Εθνομαρτύρων, πού ἐσφαγιάσθησαν διά τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί τό Γένος. Καί ἀκόμη νά συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι ὡς Γνήσιοι ῞Ελληνες καί ᾿Ορθόδοξοι ἔχομεν πρωταρχικόν χρέος καί καθῆκον νά στηλιτεύσωμεν καί νά ἀντικρούσωμεν μέ ὅσας δυνάμεις διαθέτομεν, μέ νόμιμον βεβαίως τρόπον, τήν προδοσίαν καί τόν προδότην, συμμετέχοντες εἰς τόν ἀντιαιρετικόν ἄγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί τιμῶντες οὕτω τούς ἁγίους Νεομάρτυρας καί συνεχίζοντες ἔργῳ καί λόγῳ, μέ παρρησίαν καί ὁμολογίαν τήν μαρτυρικήν ἐκείνων πορείαν.
 ῞Οσοι δέ ἀναγνωρίζουν μέχρι σήμερον τόν κ. Βαρθολομαῖον, ὡς ᾿Ορθόδοξον Πατριάρχην καί πνευματικόν τους ἀρχηγόν θά πρέπει νά ἐννοήσουν ποῦ τούς ὁδηγεῖ οὗτος καί ἄν θέλουν τήν σωτηρίαν των νά φύγουν μακρυά ἀπό αὐτόν, διότι κατά τούς ἁγίους Πατέρας, ἐάν ὁ Πατριάρχης, ἤ ὁ ᾿Επίσκοπος κακῶς ἀναστρέφεται "φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι".
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
 ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ[1]

 
 ῾Η ᾿Ορθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή πίστις. Ταυτίζεται μέ τήν μίαν ῾Αγίαν Καθολικήν καί ᾿Αποστολικήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ("Πιστεύω"). ᾿Αποτελεῖ μόνη τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ συνόλῳ της. Δέν ἀποτελεῖ κλάδον τοῦ ὅλου δένδρου τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά τό ὅλον δένδρον τῆς ᾿Εκκλησίας. ῎Εξω ἀπό τήν ᾿Ορθοδοξίαν δέν ὑπάρχει χριστιανική ᾿Εκκλησία, δέν ὑπάρχει ἀλήθεια καί χάρις. ῾Ο Μονοφυσιτισμός, ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμός κλπ, δέν εἶναι "ἄλλαι χριστιανικαί ᾿Εκκλησίαι" ἤ "ὁμολογίαι", ἀλλά αἱρέσεις, ὡς λέγουν, οἱ ῞Αγιοι Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, εἶναι σπορά τοῦ διαβόλου. ῾Ο μισόκαλος καί μισάνθρωπος διάβολος ἔσπειρε καί σπείρει ἐν τῇ κακίᾳ του τάς αἱρέσεις, διά νά πλανᾶ τούς ἀνθρώπους καί νά ματαιώνη τό ἔργον τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Οἱ αἱρετικοί δέν εἶναι χριστιανοί, "οἱ δέ τούτους καλοῦντες χριστιανούς πολύ καί λίαν πλανῶνται, ὡς μήτε τάς Γραφάς ἀνεγνωκότες, μήτε ὅλως εἰδότες τόν Χριστιανισμόν καί τήν ἐν αὐτῷ πίστιν" (Μεγάλου ᾿Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ 30.123). Διό καί ἡ ᾿Εκκλησία, διά τῶν ῾Αγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐντέλλεται θεοπνεύστως "ἀναθεματισθῆναι πᾶσαν αἵρεσιν" (Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου). ᾿Ανάθεμα σημαίνει χωρισμόν ἀπό τήν ᾿Εκκλησίαν. ῞Οθεν καί ὁ Παπισμός ὡς αἵρεσις ἔχει ἀναθεματισθῆ δικαίως ὑπό τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, πρό χιλίων ἤδη ἐτῶν, τοῦ δέ ἀναθέματος τούτου, οὐδεμία ἄρσις εἶναι δυνατή καί ἔγκυρος πρό τοῦ νά μετανοήσουν οἱ αἱρετικοί παπικοί καί νά ἔλθουν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, ἤτοι εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν. ᾿Εκ τῶν νεωτέρων ῾Αγίων, ὁ μέν ῞Αγιος Μάρκος ᾿Εφέσου ὁ Εὐγενικός (15ος αἰών) λέγει νά φεύγωμεν μακράν ἀπό τούς παπικούς καί ἀπό τούς συμφρονοῦντας μέ αὐτούς "ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως" ὁ δέ ῞Αγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (18ος αἰών) λέγει προφητικῶς ὅτι "ὁ πάπας εἶναι ᾿Αντίχριστος καί νά τόν καταρώμεθα διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία καί τῶν ἐπερχομένων κακῶν".
Παρά ταῦτα ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί οἱ σύν αὐτῷ ὄχι μόνον δέν τηροῦν τάς ἐντολάς τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί ὡς γνήσιοι ἀρνηταί ταύτης καί ἀποστάται, πράττουν ἐντελῶς τά ἀντίθετα. ᾿Αναγνωρίζουν εἰς τόν αἱρεσιάρχην Πάπαν ᾿Αποστολικήν διαδοχήν καί χάριν, τόν μνημονεύουν, ὡς νά ἦτο ὀρθόδοξος, εἰς τά δίπτυχα, τόν ἀποκαλοῦν "ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν", τόν ἐναγκαλίζονται καί τόν κατασπάζονται, ἀδελφικῶς "ἐν Χριστῷ" συμπροσεύχονται δημοσίᾳ, μέ αὐτόν, θεωροῦν τήν παπικήν αἵρεσιν "ἀδελφήν ᾿Εκκλησίαν" καί ἄλλα μύρια τοιαῦτα πράττουσιν, χωρίς φόβον Θεοῦ, ἀδιστάκτως καί ἀναισχύντως. Εἷς ἐξ αὐτῶν, ὁ κ. ᾿Ιωάννης Ζηζιούλας, γενόμενος διά τήν ....θεολογικήν σοφίαν του καθηγητής Πανεπιστημίου, Μητροπολίτης Περγάμου καί μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, ἐκφωνῶν εἰς τόν ναόν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου εἰς τό  Φανάρι, ἐνώπιον καί διά λογαριασμόν καί τῶν ἄλλων συναδέλφων του τῆς Συνόδου, μή ἀντιλεγόντων, ἤτοι συμφρονούντων, τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά βλασφημήση τό ῞Αγιον Πνεῦμα εἰπών μεταξύ ἄλλων, ὅτι "παρῆλθεν πλέον ἡ ἐποχή τῆς ναρκισευομένης ᾿Ορθοδοξίας", καί ὅτι τοῦ λοιποῦ πρέπει νά ἀποβλέπωμεν ὄχι πλέον εἰς τήν ὀρθοδοξίαν μόνην ἀλλά εἰς ...τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ συνόλῳ της ὡς νά μή εἶναι ἡ ᾿Ορθοδοξία μόνη ἡ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐν τῶ συνόλῳ της ἐξισῶν οὕτω καί ἐξομοιῶν τήν ᾿Ορθοδοξίαν μέ τάς αἱρέσεις. ῾Ο δέ ἀποθανών ἐν τῆ αἱρέσει ᾿Αθηναγόρας, μεταξύ πλείστων ἄλλων εἶχεν εἴπει καί τά ἑξῆς: "᾿Απατώμεθα καί ἁμαρτάνομεν, ἐάν νομίζωμεν, ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξος πίστις κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ καί ὅτι τά ἄλλα δόγματα εἶναι ἀνάξια. Τριακόσια ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἐξέλεξαν τόν Μουσουλμανισμόν διά νά φθάσουν εἰς τόν Θεόν των καί ἄλλαι ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εἶναι διαμαρτυρόμενοι, Καθολικοί, Βουδισταί (ἐκ τῶν δηλώσεών του. ᾿Ιδέ ᾿Ορθόδ. Τύπος φ. 94/Δεκ. 1968) γενόμενος οὕτως ἐκτός ἀπό αἱρετικός καί παναιρετικός καί ἀποστάτης.
Οὕτω πράττει καί ὁ κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, σημερινός προκαθήμενος τοῦ Φαναρίου κύριος ἤ δόκτωρ Βαρθολομαῖος ᾿Αρχοντώνης. Οὗτος, μετά τήν ἀτελεύτητον σειράν τῶν ἀλλεπαλλήλων περί τήν πίστιν ὀλισθημάτων του καί πτώσεών του, ὡς λ.χ. ἡ συμμετοχή του εἰς τό δαιμονικόν συνέδριον τοῦ "Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν ᾿Εκκλησιῶν" εἰς τήν Καμπέρα τῆς Αὐστραλίας, μετά τήν προσφώνησιν τῶν μουσουλμάνων ὡς ἐν τῷ ἑνί Θεῷ ἀδελφῶν(!), μετά τήν προσκύνησίν του εἰς τόν βουδιστικόν ναόν τῆς Σεούλ, μετά τοῦ ἐκεῖ βουδιστοῦ ὁμολόγου του, δι᾿ ἅ καί δικαίως ἀπεδοκιμάσθη καί ἀναθεματίσθη ὑπό προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι τόν συνήντησαν τυχαίως εἰς τούς ῾Αγίους Τόπους, μετέβη τώρα καί εἰς τήν φωλεάν τοῦ θηρίου τῆς Παπικῆς αἱρέσεως, ἤτοι εἰς τό Βατικανόν διά νά προσκυνήση καί νά ἔχει "ἀδελφικήν συνεργασίαν" μέ τόν αἱρεσιάρχην Πάπαν τῆς Ρώμης.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά πᾶς εὐσεβής καί ὀρθόδοξος χριστιανός ὀφείλει νά σκεφθῆ καί νά ἀποφασίση: Μέ τήν ᾿Ορθοδοξίαν ἤ μέ τήν αἵρεσιν. Μέ τούς ῾Αγίους, ἤ μέ τόν αἱρεσιάρχην Βαρθολομαῖον; Μέ τήν ἀλήθειαν ἤ μέ τό ψεῦδος; Μέ τόν Χριστόν ἤ μέ τόν διάβολον; Πρέπει δέ νά ἀποφασίση τώρα!
῾Ο κ. Βαρθολομαῖος, μετά τά ὅσα διέπραξε μέχρι τώρα εἰς τό Βατικανόν, καί ἀλλαχοῦ, θά μεταβῆ τώρα καί εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διά νά ἐπικυρώση διά μίαν ἀκόμη φοράν τά μέχρι τοῦδε γενόμενα κατά τῆς ᾿Ορθοδοξίας προδοτικά του ἔργα, μάλιστα δέ τάς προσφάτους φρικώδεις δηλώσεις του περί ῾Ελλήνων καί Τούρκων καί περί τῶν ῾Εβραίων τῆς Θεσσαλονίκης. Διά τοῦτο ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ᾿Απόστολος τῆς ἀγάπης λέγει:  "εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν μή φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε· ὁ δέ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς"  (᾿Ιωάν. Β' 6-11).
Βλέπομεν, λοιπόν, ὅτι μέ τήν παρουσίαν τοῦ Βαρθολομαίου εἰς τάς ᾿Αθήνας δέν θά τιμηθῇ, ἀλλά θά βεβηλωθῇ ἡ πόλις ὑπό τῶν ἀθετούντων τήν ἐντολήν, ἀτιμαζομένων οὕτω καί ὑβριζομένων τῶν ῾Αγίων Της, καί δή τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος σθεναρῶς ἠγωνίσθη  κατά τῆς παπικῆς κακοδοξίας καί κατά τοῦ Πάπα, δηλαδή ἐναντίον αὐτοῦ τόν ὁποῖον ὁ κ. Βαρθολομαῖος θεωρεῖ "ἁγιώτατον ἐν Χριστῷ ἀδελφόν του", καί μετά τοῦ ὁποίου συμπροσεύχεται καί συλλειτουργεῖται.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
 ῾Ο ἐχθρός καί πολέμιος τῆς ᾿Ορθοδοξίας κ. Βαρθολομαῖος ᾿Αρχοντώνης εἲναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ εἰς τήν ῾Ελλάδα. ῾Η ᾿Ορθοδοξία ἀπαιτεῖ ΝΑ ΜΗ ΠΑΤΗΣΗ ΞΑΝΑ ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἰς τό εὐλογημένον ῾Ελληνικόν ἔδαφος καί μάλιστα εἰς τήν πόλιν τῶν ᾿Αθηνῶν.  ΝΑ ΜΗ ΒΕΒΗΛΩΘΗ πάλιν ἡ ἁγιοτόκος ῾Ελλάδα, ἵνα μή ὀργισθοῦν οἱ προστάται αὐτῆς ἅγιοι, ἀπό τήν παρουσίαν τοῦ κ. Βαρθολομαίου καί τῶν ὁμοίων του.  Η ΘΕΙΑ ΟΡΓΗ διά τά καμώματα τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἔχει ἤδη ἐκδηλωθῆ σαφῶς καί παλαιότερον ἀπό τάς θεομηνίας καί τάς πλημμύρας, αἱ ὁποῖαι ἐξέσπασαν κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν Δωδεκάνησον, ἀλλά καί ἀπό τούς δύο κεραυνούς, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν (ἕνας διά τόν καθένα) ἐπί τῶν κεφαλῶν τοῦ Βαρθολομαίου καί τοῦ Πάπα, κατά τό τελευταῖον συλλείτουργόν των εἰς τό Βατικανόν.
ΑΠΟΜΕΝΕΙ τώρα ἡ ἀντίδρασις τῶν ἀνθρώπων, τῶν εὐσεβῶν καί ᾿Ορθοδόξων χριστιανῶν. Διότι πρέπει, εἲναι ἀπαίτησις τῶν καιρῶν, εἲναι ἀπαίτησις τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἵνα μή θρηνήσωμεν νέας καταστροφάς ὁ κ. Βαρθολομαῖος ΝΑ ΜΗ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. ᾿Αφοῦ τόν ἀναπαύει ὁ παπισμός καί ὁ Πάπας νά πάη εἰς τό Βατικανόν καί ὡς ἄλλος ἐξωμότης Βησσαρίων ἀς γίνη καί Καρδινάλιος.
 ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΙΝ.
 
Πράγματι εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλάδα δέν ἔχει θέσιν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, διότι εἶναι αἱρετικός. Δέν ἔχει θέσιν, ὅμως, καί δι ἕναν ἄλλον λόγον. Διά τάς δηλώσεις τάς ὁποίας ἔκαμε εἰς βάρος τῆς ῾Ελλάδος. Περί αὐτοῦ ἀνάγνωσθι ἀγαπητέ ἀναγνῶστα τό ἑπόμενον κείμενον.
 
ΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ "ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ" ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
 
Τό παρόν ἄρθρον εἶναι ἕν σχόλιον ἐπί προσφάτου ὁμιλίας τοῦ φερομένου ὡς ᾿Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου ᾿Αρχοντώνη. Τήν ὁμιλίαν τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἐδημοσίευσεν ἀποσπασματικῶ τό περιοδικό "ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" τῆς 6 ᾿Ιουνίου 1997, μέ τίτλον: "Συμφιλίωση καί συνεργασία" καί μέ τήν ἔνδειξιν: "ἀπόσπασμα ἀπό πρόσφατη ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου". Μέ  αὐτήν τήν ὁμιλίαν τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἀποδεικνύεται διά μίαν ἀκόμη φοράν ἡ ἀνθελληνική καί ἀντορθόδοξος προπαγάνδα τοῦ ἐμφανιζομλενου ὡς ᾿Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Εἰς αὐτήν ἔκπληκτοι διαβάσαμε καί τά ἑξῆς ἐξωφρενικά καί ἀπαράδεκτα:
"Οἱ Τοῦρκοι καί οἱ ῞Ελληνες ἁμάρτησαν οἱ μέν κατά τῶν δέ. Καί ἀκόμη χειρότερα, σάν παιδιά, κράτησαν ἀπολογισμό τῶν δεινῶν καί τῶν ἀπωλειῶν πού ὑπέστησαν. ῾Ως ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, αἰσθάνομαι νά συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν ποιμενικῶν μου ἁρμοδιοτήτων νά ὑπενθυμίσω σέ ὅλους ὅτι ἐπιθυμοῦν νά τείνουν εὐήκοον οὖς ὅτι εἴμεθα ὅλοι ἁμαρτωλοί καί νά τούς νουθετῶ νά ἀναγνωρίσουν ὅτι ἔφτασε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁπότε πρέπει ὅλοι νά ἐξομολογηθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας καί νά τά ἀφήσουμε πίσω μας"
᾿Εδῶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐξισώνει τήν βαρβαρότητα τοῦ ἀσιάτου κατακτητοῦ μέ τούς ἀγῶνας τῶν ῾Ελλήνων διά τήν διαφύλαξιν τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν ἰδεωδῶν. Δηλαδή, κατά τόν κ. Βαρθολομαῖον ἁμάρτησαν μόνο οἱ βάρβαροι Τοῦρκοι πού μᾶς ὑπεδούλωσαν στήν πιό σκληράν δουλείαν, ἀλλά ἁμάρτησαν καί οἱ ῞Ελληνες πού ἀντέδρασαν σ᾿ αὐτήν τήν δουλείαν. Εἶναι φρικτόν καί ἀκουόμενον.
Δηλαδή, κατά τά λεγόμενα τοῦ κ. Βαρθολομαίου, οἱ πρόγονοί μας, οἱ πατέρες μας, οἱ ῞Ελληνες "ἁμάρτησαν" πού ἀντέδρασαν στόν βάρβαρον ἀσιάτην κατακτητήν  καί πρέπει νά ζητήσουν συγγνώμην διά τήν "ἁμαρτίαν" τους αὐτήν.  "῾Αμάρτησαν" πού ἀντέδρασαν στό Τουρκικόν ζυγόν καί δέν ὑπέταξαν καί τήν συνείδησίν τους σ᾿ αὐτούς. "῾Αμάρτησαν" διά τό "κρυφό σχολειό" μέσα στό ὁποῖο ὁ καλόγερος καί ὁ παπᾶς ζέσταιναν τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα τῶν σκλαβωμένων. "῾Αμάρτησαν" πού κράτησαν ἀκεραίαν τήν ἐθνικήν καί θρησκευτική των συνείδησιν καί δέν δέχθηκαν νά ἀλλαξοπιστήσουν. "῾Αμάρτησαν" πού ἀνέδειξαν τούς διδασκάλους τοῦ γένους. "῾Αμάρτησαν" πού ἀνέδειξαν ἕναν Κοσμᾶν Αἰτωλόν καί πλῆθος νεομαρτύρων τῆς ᾿Ορθοδοξίας. "῾Αμάρτησαν" πού ξεσηκώθηκαν διά τήν ἐλευθερίαν τους καί ἀγωνίσθηκαν "γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία". Καί  "ἁμαρτάνουμε" ἀσφαλῶς καί ἐμεῖς καί ὅσοι σκεπτώμεθα ἑλληνικά, ἐθνικά, χριστιανικά καί ἔχουμε μέσα μας τήν ἐλπίδα ὅτι "πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θἆναι" τά ἱερά χώματα τῆς ἄλλοτε ἔνδοξης Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τί ἄλλο μπορεῖ νά σημαίνουν τά λόγια αὐτά τοῦ κ. Βαρθολομαίου τοῦ ὡς Προκαθημένου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ᾿Εθνάρχου τοῦ ῾Ελληνισμοῦ φερομένου.
῞Ομως μέ αὐτά τά λόγια ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀναδεικνύεται ὁ μεγαλύτερος προδότης τὴς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Καί δέν εἶναι ἡ μόνη φορά πού εἶπε τόσον ὑβριστικά καί βλάσφημα κατά τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τοῦ ῾Ελληνισμοῦ ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Εἶναι δέ ἀπορίας ἄξιον πῶς ἀπό τόσους ᾿Επισκόπους τῆς νεοημερολογιτικῆς ᾿Εκκλησίας, τόσους θεολόγους, τόσα περιοδικά καί τόσα ἔντυπα δέν βρέθηκε ἕνας νά τόν ἔλέγξη δι ᾿αὐτήν τήν προδοτικήν του συμπεριφοράν καί νά ἐκφωνήσῃ τό "ἀνάθεμα" εἰς αὐτόν τόν προδότην καί νά διαχωρίσῃ τάς εὐθύνας του ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, καί νά διακόψῃ, ὡς ἐπιβάλλουν οἱ ῾Ιεροί Κανόνες τῆς ᾿Εκκλησίας, πᾶσαν πνευματικήν κοινωνίαν μετ᾿ αὐτοῦ τοῦ αἱρεσιάρχου καί, ὡς ἀποδεικνύεται, καί ἀνθέλληνος πού κρίμασιν οἷς οἷδεν ὁ Κύριος ἐπεκάθησεν "ἐν τόπῳ ἁγίῳ", δηλ. εἰς τόν θρόνον τόν ὁποῖον ἐδόξασαν καί ἐτίμησαν καί καθηγίασαν τόσοι ἅγιοι Πατριάρχαι, Χρυσόστομοι, Γρηγόριοι κλπ.
Καί δέν φθάνει μόνον αὐτό, τό ὁποῖον εἶναι ἀπαράδεκτον νά λέγεται ἀπό τόν ὑποτιθέμενον ὀρθόδοξον Πατριάρχην διότι συνιστᾶ ἐσχάτην προδοσίαν, ἀλλά εἶπε εἰς τήν ἰδίαν ὁμιλίαν του καί τά ἑξῆς φοβερά:
"Πρίν ἀπό λιγότερο ἀπό ἕναν αἰῶνα........καί στήν Θεσσαλονίκη ὑπῆρχε ἀνθοῦσα ἑβραϊκή Κοινότης. Γιατί λοιπόν ὄχι καί σήμερα, ὅπως καί τότε;".
Πιστεύομεν, ὅτι, ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά, δέν θά εἴχαμε καθόλου ἄδικο ἄν τόν χαρακτηρίζαμε ὄργανο τῶν Τούρκων καί τῶν ῾Εβραίων καί ἐχθρό τῶν ῾Ελλήνων καί γενικά τῆς ᾿Ορθοδοξίας.
῾Υπάρχει ἴσως καί μιά δικαιολογία. ὅτι δέν εἲναι ῞Ελληνας ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Εἲναι Τοῦρκος ὑπήκοος, πού ὑπηρέτησε καί ὡς ἀξιωματικός στόν Τουρκικό στρατό. ῞Οχι ὅμως νά φθάνῃ καί μέχρις ἐκεῖ. Διότι ἡ ἰδιότητά του ὡς Πατριάρχου Κωννσταντινουπόλεως, δέν τοῦ ἐπιτρέπει τοιαύτας παρεκτροπάς καί προδοσίας.
Βεβαίως ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἄν ἦταν ῞Ελληνας καί  πραγματικός ᾿Ορθόδοξος δέν θά ἠδύνατο, οὔτε εἰς τόν λογισμό του νά θέσῃ τοιαύτας σκέψεις, ἀλλά ἀφοῦ οὔτε ῞Ελληνας εἶναι, οὔτε πραγματικός ᾿Ορθόδοξος, διά τοῦτο συμπεριφέρεται οὕτως.
Καί δι ὅσα εἶπε εἰς τήν ἰδίαν ὁμιλίαν  διά τἠν ῾Εβραϊκή Κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης, ποία δικαιολογία νά ὑπάρξ·η;  ῞Οταν μάλιστα διαπιστώνει κανείς ἀπό τήν μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς νεωτέρας ῾Ελλάδος, ὅτι οἱ ῾Εβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης ἔκαμαν τό μεγαλύτερο κακό στήν ῾Ελλάδα, ἀφοῦ αυτοί ἐδημιούργησαν, ὑπέθαλψαν καί προώθησαν τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων, τό ὁποῖον ἐπέφερε τήν μεγαλυτέραν καταστροφήν στόν ῾Ελληνισμό, καί ἔφεραν στό προσκήνιο τόν Κεμάλ, πού ἔφκιαξε τό νεοτουρκικό κράτος καί μέ τήν Γενοκτονίαν τῶν Ποντίων καί τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν ἠφάνισε τό σπουδαιότερο καί ζωτικώτερο μέρος τοῦ ῾Ελληνισμοῦ, καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας; ῞Ο ἴδιος καί ἐδῶ εὑρίσκει δικαιολογίαν.  ᾿Ενδιαφέρεται, λέγει, διά τήν "συνύπαρξι", τήν "εἰρήνη", τήν "συνεργασία" τήν "ἑνότητα" ὅλων τῶν θρησκειῶν. Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Δηλαδή ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἐνεργειῶν του, ὄχι μόνον ὁπαδός, ἀλλά καί πρωτοπόρος καί προωθητής τῆς πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς θρησκείας, δηλ. τοῦ ἀντιχρίστου. Διά τοῦτο στίς πανθρησκειακές ἀντίχριστες τελετές διά τήν "εἰρήνη"καί τήν "ἑνότητα" τῶν θρησκειῶν τύπου ᾿Ασσίζης, Οὐασιγκτῶνος, Καμπέρας, Κράτσ κλπ. εἴτε προσωπικῶς, εἴτε  δι᾿ ἀντιπροσώπων του, εἶναι πρωτοπόρος. ῎Αλλωστε τό λέγει ὁ ἴδιος στήν συνέχεια τῆς ὁμιλίας του:
"῾Ημεῖς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο...κατά τίς ἀρχές ᾿Ιουνίου, κατόπιν προσκλήσεώς μας, φιλοξενοῦμε ἐδῶ στήν ᾿Ισταμπούλ τήν 10η Διεθνῆ ᾿Ακαδημαϊκή Συνάντηση μεταξύ χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Καί θά συνεχίσουμε τίς προσπάθειές μας νά γίνουμε εἰρηνοποιοί καί νά λάμψωμεν τό φῶς τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος".
Εὶναι ἀξιοπρόσεκτον νά σημειωθῇ ἐνταῦθα, ὅτι ἐπιστολογράφος τῶν "Πολιτικῶν Θεμάτων"  ἀναφέρει, ὅτι αὐτή ἡ ὁμιλία τοῦ Βαρθολομαίου συνέπεσε νά γίνῃ τήν ἴδια μέρα πού ἔπεφτε ἡ Πόλη πρίν 544 χρόνια στά χέρια τῶν Τούρκων....Καί σχολιάζοντας ὁ αὐτός ἐπιστολογράφος τό σημεῖο αὐτό τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Βαρθολομαίου γράφει πολύ σωστά:
 "῾Ο Πατριάρχης! Πού καταργεῖ καί αὐτόν τόν τίτλον του πού τοῦ παρέδωσε ἡ ἱστορία ὡς Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Πῶς θά τοῦ φαινόταν ἄν οἱ ῞Ελληνες τόν ἀποκαλοῦσαν πατριάρχη τῆς ᾿Ισταμπούλ;"
Βεβαίως οἱ σκοτεινοί  ἐγκέφαλοι πού προωθοῦν καί κατευθύνουν τά ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια καί προγράμματα, θά εὕρουν τρόπον νά καλύψουν καί αὐτήν τήν ἀνθελληνικήν καί ἀντορθόδοξον συμπεριφοράν τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Διότι εἶναι παρατηρημένον, ὅτι προκειμένου νά ἐπιτύχουν καλύτερα εἰς τούς σκοπούς των καί νά ἐπιτύχῃ εὐκολώτερον ἡ προπαγάνδα τοῦ κ. Βαρθολομαίου, δημιουργοῦν ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν διάφορα σενάρια εἰς βάρος δῆθεν τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὥστε νά ἐμφανίζεται τοῦτο ὡς δῆθεν εὑρισκόμενον ἐν διωγμῷ καί νά δικαιολογοῦνται ἔτσι εὐκολώτερον αἱ εἰς βάρος τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας προπαγανδιστικαί δηλώσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου. ῎῞Οπως ἀκριβῶς συνέβη πρό ἔτους, ὅτε ἐξ᾿ ἀφορμῆς δηλώσεων τοῦ Τούρκου ῾Υπουργοῦ ᾿Εξωτερικῶν περί τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἐδημιουργήθη μέγας θόρυβος, καί ἐνεφανίσθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς εὑρισκόμενον εἰς πρωτοφανῆ διωγμόν, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν συνέβαινε εἰς τήν πραγματικότητα, καί οὔτε πρόκειται νά συμβῇ ἐν ὅσῳ εἶναι εἰς τόν θρόνον ὁ Τοῦρκος ὑπήκοος κ. Βαρθολομαῖος, Τότε  εἴχομεν γράψει ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί σχετικόν ἐνημερωτικόν ἄρθρον, τό ὁποῖον ἐκυκλοφορήσαμεν εἰς λίγα ἀντίτυπα καί διά τοῦτο τό ἐπαναδημοσιεύομεν ἐνταῦθα πρός ἐνημέρωσιν. ᾿Ιδού τό σχετικόν ἄρθρον:
"Βαρθολομαῖος καί Τοῦρκοι. Ποῦ ἀποσκοπεῖ ὁ ἐσχάτως ἐγερθείς θόρυβος  
 ῾῞Ολος αὐτός ὁ θόρυβος,  ὁ  ὁποῖος   ἐξέσπασεν ἐσχάτως γύρω ἀπό τάς φερομένας  δηλώσεις  τοῦ  Τούρκου  ὑπουργοῦ  ᾿Εσωτερικῶν  διά  τό Πατριαρχεῖον  Κωνσταντινουπόλεως  εἶναι  καθώς  φαίνεται  ἐκ τοῦ  πονηροῦ.
 ῾Ο κ. Βαρθολομαῖος  ὡς εἶναι γνωστόν  ἀπό  πλεῖστα  περιστατικά εἶναι  πιστός ὑπήκοος τῆς πατρίδος του Τουρκίας καί πειθήνιος προπαγανδιστής τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος, τοῦ ὁποίου ἄλλωστε εἶναι καί ἔφεδρος ὑπολοχαγός.
   Τό Τουρκικόν καθεστώς, βεβαίως δέν ἀγαπᾶ οὔτε τήν ῾Ελλάδα, οὔτε τόν ῾Ελληνισμόν, οὔτε τήν ᾿Ορθοδοξίαν,  οὔτε  τό Πατριαρχεῖον, οὔτε καί αὐτόν ἀκόμη τόν κ. Βαρθολομαῖον, τόν ὁποῖον χρησιμοποιεῖ ἁπλῶς ὡς ὄργανον.
   ῞Ομως  ὁ  κ. Βαρθολομαῖος  ἐν τῇ προσπαθείᾳ  του  νά  παίξῃ τόν ρόλον, πού ἔχει ἀνατεθῆ εἰς αὐτόν ἀπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Οἰκουμενισμοῦ προκειμένου δηλαδή νά παραστήση τόν "Προκαθήμενον τῆς ᾿Ορθοδοξίας", τόν "ἀρχηγόν ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων", τό "σεπτόν κέντρον τῆς ᾿Ορθοδοξίας" καί τά τούτοις ὅμοια, ἐν ὧ δέν εἶναι τίποτε ἀπό αὐτά, ὑπερέβη  τά ἐσκαμμένα καί ἔδωκε τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἐπιχειρεῖ νά ἱδρύση ἕν εἶδος Βατικανοῦ καί νά γίνη οὕτω ἀρχηγός κράτους ἐν τῷ κράτει τῆς Τουρκίας, τοῦθ᾿ ὅπερ ἠνώχλησε προφανῶς ὡρισμένους κύκλους εἰς τήν Τουρκίαν, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν νά ἑρευνηθῆ τί συμβαίνει. Σκοπός,  δηλαδή, τοῦ Τουρκικοῦ καθεστῶτος δέν φαίνεται νά εἶναι τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος  ὁ διωγμός τοῦ κ. Βαρθολομαίου.  Καί τοῦτο, διότι, ἀφ᾿ ἑνός οὗτος ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά του καί ἀφ᾿ ἑτέρου τοιοῦτος διωγμός θά ἐσπίλωνε τήν εἰκόνα τῆς δημοκρατικῆς καί σεβομένης τά ἀνθρώπινα δικαιώματα χώρας, τήν ὁποίαν θέλει νά ἐμφανίση διεθνῶς.
   ῾Επομένως αἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ, αἱ ὁποῖαι ὅπως φαίνεται, εἰς τά καθ᾿ ἡμᾶς, διωγκώθησαν σκοπίμως, ὀφείλονται προφανῶς, ἀφ᾿ ἑνός μέν εἰς τήν ἀνάγκην  πρός κατασίγασιν τῶν ἀνησυχιῶν ὡρισμένων τουρκικῶν κύκλων, ἀφ' ἑτέρου δέ εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ καθεστῶτος τούτου νά ὑπομνήση εἰς τόν κ. Βαρθολομαῖον ὅτι εἶναι ραγιᾶς καί νά μή τό λησμονῆ.
   Δέν  ἀποκλείεται  δέ  τό τουρκικόν  καθεστώς,  τό ὁποῖον,  ἐν τελικῇ ἀναλύσει ἔχει τά ἴδια ἀφεντικά μέ τόν κ. Βαρθολομαῖον νά ἐνεργῆ καί καθ᾿ ὑπόδειξιν  τῶν  ἀφεντικῶν τούτων,  ὥστε νά φανῇ ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι  θῦμα διωγμοῦ πρός ἠρωοποίησιν του,  καί ἀνύψωσιν τοῦ γοήτρου του, ὡς δῆθεν ἀκραιφνοῦς ῞Ελληνος καί ὀρθοδόξου, ὥστε νά γίνη εὐκολώτερον ἀποδεκτός ὡς "ἡγέτης ὅλων τῶν ᾿ορθοδόξων" καί οὕτω νά πλανῶνται εὐκολώτερον πολλοί καί νά τόν ἀκολουθοῦν εἰς τήν πλάνην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
   Καθ᾿  ὅσον δέ ἀφορᾶ  εἰς  τά  περί  μεταποιήσεως  τοῦ Φαναρίου εἰς εἶδος Βατικανοῦ, τοῦθ᾿ ὅπερ φαίνεται, ὡς  εἴπομεν, νά προξενῇ ἀνησυχίαν εἰς ὡρισμένους Τουρκικούς κύκλους, μεγάλην εὐθύνην ἔχει εἰς τήν πρόκλησιν τῆς ἐντυπώσεως ταύτης ὁ ἴδιος ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Τοῦτο δέ μέ τήν ἐν γένει συμπεριφοράν του, τήν ἀποσκοποῦσαν εἰς τό νά ἀναγνωρισθῆ καί νά γίνη ἀποδεκτός ὡς ἕν εἶδος Πάπα ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων. Τοῦτο μέν εἶναι χρήσιμον πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν σχεδίων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἵνα, δηλαδή, ἐμφανιζόμενος ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὡς ἀρχηγός καί πληρεξούσιος ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων, τούς παραδώσῃ εὐχερέστερον εἰς τόν Πάπαν καί ἐν γένει τόν Οἰκουμενισμόν ὑπό τήν μορφήν τῆς ἀντιχρίστου, "παγχριστιανικῆς" δῆθεν ἑνώσεως, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εἰς τήν πραγματικότητα, ἄρνησιν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
   Σημειωτέον ὅτι, ἐκτός τοῦ ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος δέν εἶναι ᾿Ορθόδοξος, ὡς νεοημερολογίτης καί οἰκουμενιστής, ἀλλά καί ὡς ὁπαδός τῆς "πανθρησκείας τοῦ ἀντιχρίστου", δέν δύναται, συμφώνως πρός τούς θείους καί ἱερούς Κανόνας τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας νά ἐμφανίζεται ὡς ὁ Πατριάρχης ὅλης τῆς οἰκουμένης ὡς ἐπιχειρεῖται νά παρουσιασθῆ, κατά διαστρέβλωσιν καί τοῦ ψιλοῦ τίτλου " οἰκουμενικός" , οὔτε τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχεῖον ὅλης τῆς οἰκουμένης. Εἶναι ἕν Πατριαρχεῖον, ὅπως καί τά ἄλλα Πατριαρχεῖα, ἴσον πρός αὐτά μέ καθωρισμένα ἐδαφικά ὅρια πνευματικῆς δικαιοδοσίας. ᾿Επί πλέον ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὡς πρωτεργάτης εἰς τήν παναιρετικήν κίνησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποίαν κηρύσσει "δημοσία", "ἐπ᾿ ᾿Εκκλησίας", "γυμνῆ τῇ κεφαλῇ",  ὡς λέγουν οἱ ῾Ιεροί Κανόνες διά τόν πίπτοντα εἰς αἵρεσιν ᾿Επίσκοπον, δέν εἶναι ἀληθινός ὀρθόδοξος πατριάρχης οὔτε κἄν ἀληθινός ὀρθόδοξος χριστιανός.
   ᾿Αντί λοιπόν , ὁ κ. Βαρθολομαῖος  νά  ἀσχολῆται  μέ  ταῦτα  καί  τά τούτοις ὅμοια,  ἐκεῖνο τό ὁποῖον πρέπει πρωτίστως νά πράξη εἶναι, νά φύγη ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νά προσέλθη εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν. Νά γίνη, δηλαδή ἀληθινός ὀρθόδοξος. Καί τότε θά εἶναι ἄξιος τῆς τιμῆς, ἡ ὁποία πρέπει εἰς τούς ὀρθοδόξους.
   ᾿Εν ἐναντίᾳ περιπτώσει, ἐν ᾗ περιπτώσει, δηλαδή, δέν  πράξη τοῦτο, ἀλλά παραμένῃ εἰς  τήν αἵρεσιν  τοῦ  οἰκουμενισμοῦ, πρέπει  νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό κάθε ἀληθινόν ὀρθόδοξον χριστιανόν, ὡς "ὁ ἐθνικός καί ὁ τελώνης" . Καί ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλά καί ὡς ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς ᾿Ορθοδοξίας μαζί μέ τόν Πάπαν.
   Ταῦτα, λοιπόν, ἄς ἔχωμεν ὑπ᾿  ὄψει μας  πάντοτε  καί ἄς μή παρασυρώμεθα ἀπό τά διάφορα προπαγανδιστικά τεχνάσματα, μέ τά ὁποῖα ἐπιχειρεῖται νά ἐμφανισθῆ ὁ κ. Βαρθολομαῖος,  ὡς προκαθήμενος τῆς  ᾿Ορθοδοξίας καί ὡς ἐθνάρχης καί μάλιστα ὡς διωκόμενος ἀλλά καί ὡς παραδοσιακός. Τά τεχνάσματα ταῦτα εἶναι πονηρεύματα τῶν αἱρετικῶν πρός ἅλωσιν ψυχῶν ὀρθοδόξων καί κόλασιν αἰώνιον.
   Προσέχετε, λοιπόν, τούς αἱρετικούς οἰκουμενιστάς καί φεύγετε ἀπό αὐτούς, ὡς "φεύγει τις ἀπό ὄφεως".
      Υ.Γ. ᾿Από τά ἀνωτέρω καθίσταται αὐτονόητον,  ὅτι ὅποιος  στρέφεται κατά τοῦ κ. Βαρθολομαίου μέχρις ὅτου μετανοήσει ἤτοι ἐν ὅσῳ παραμένει  οὗτος ἀμετανόητος εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δέν στρέφεται κατά τοῦ Σεπτοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς θεσμοῦ, ἀλλά ἀντιθέτως ἀγωνίζεται ὑπέρ αὐτοῦ καί ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς του ἀπό τήν θεομίσητον αἵρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἀποκαταστάσεως εἰς αὐτό τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀληθείας καί τῆς δόξης τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. ᾿Αμήν . Γένοιτο.-"
᾿Ορθόδοξοι χριστιανοί
Πρέπει ὅλοι νά συνειδητοποιήσωμεν πόσον μεγάλο κακόν κάμνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί τό ῎Εθνος.
Πρέπει νά συνειδητοποιήσωμεν τό μέγεθος τῆς νέας αὐτῆς βλασφημίας τοῦ κ. Βαρθολομαίου ᾿Αρχοντώνη. Νά  συνειδητοποιήσωμεν ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος πρωτίστως βλασφημεῖ τήν μνήμην καί ἀτιμάζει τάς θυσίας καί τά μαρτύρια τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων[2] καί ᾿Εθνομαρτύρων, πού ἐσφαγιάσθησαν διά τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί τό Γένος. Καί ἀκόμη νά συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι ὡς Γνήσιοι ῞Ελληνες καί ᾿Ορθόδοξοι ἔχομεν πρωταρχικόν χρέος καί καθῆκον νά στηλιτεύωμεν καί νά ἀντικρούωμεν μέ ὅσας δυνάμεις διαθέτομεν τήν προδοσίαν καί τόν προδότην, συμμετέχοντες εἰς τόν ἀντιαιρετικόν ἄγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί τιμῶντες τούς ἁγίους Νεομάρτυρας, συνεχίζοντες οὕτω ἔργῳ καί λόγῳ, μέ παρρησίαν καί ὁμολογίαν τήν μαρτυρικήν ἐκείνων πορείαν.
 ῞Οσοι δέ ἀναγνωρίζουν μέχρι σήμερον τόν κ. Βαρθολομαῖον, ὡς ᾿Ορθόδοξον Πατριάρχην καί πνευματικόν τους ἀρχηγόν θά πρέπει νά ἐννοήσουν ποῦ τούς ὁδηγεῖ οὗτος καί ἄν θέλουν τήν σωτηρίαν των νά φύγουν μακρυά ἀπό αὐτόν, διότι κατά τούς ἁγίους Πατέρας, ἐάν ὁ Πατριάρχης, ἤ ὁ ᾿Επίσκοπος κακῶς ἀναστρέφεται "φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι".
Υ.Γ. Παρακαλοῦμεν τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά προμηθευθοῦν καί νά μελετήσουν καί νά διαδώσουν σέ ὅσον τό δυνατούς περισσοτέρους καί τό τευχίδιον: " "Αἰρετικός  ἀποδεικνύεται ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, ἀποκαλυπτικός διάλογος ᾿Ορθοδόξου Πίστεως" τό ὁποῖον ἐξεδόθη παλαιότερον 1992 σέ ἐπανειλημμένας ἐκδόσεις καί ἐδημοσιεύθη καί εἰς τόν Κήρυκα Γνησίων ᾿Ορθοδόξων καί εἰς ἄλλα ἔντυπα, καθώς καί ἀπό τήν σειρά τῶν ἀντιαιρετικῶν μας ἐκδόσεων ἀπό τάς ὁποίας ἔγινε ἐσχάτως (Μάρτιος 1999) καί ἐπανέκδοσις.  
Θά ἐπανέλθωμεν  
 


[1]_Παρακαλοῦμε τούς ἀναγνώστας νά μελετήσουν μετά προσοχῆς τό παρόν φυλλάδιον, νά τό διαδώσουν παντοῦ καί νά ἐνισχύσουν διά τήν εὑρυτάτην κυκλοφορίαν του. Εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ ῞Ελληνες διά τόν προδοτικό ρόλο τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
[2]_Κάθε χρόνο τιμῶμεν τούς ἁγίους Νεομάρτυρας, τούς ἀπό τῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρήσαντας, μέ ᾿Αρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Μητροπολιτικόν ῾Ιερόν Ναόν τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης Κορωπίου ᾿Αττικῆς, τήν 29ην Μαίου μέ τό ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον, ἡμέραν τῆς θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους. ῾Η ἡμέρα αὐτή εἶναι βεβαίως ἕν θλιβερόν ὁρόσημον διά τόν ῾Ελληνισμόν καί τήν ᾿Ορθοδοξίαν, ὅμως ἀπό  δύο ἐτῶν περίπου ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι διπλά θλιβερόν ὁρόσημον, διότι κατ᾿ αὐτήν τήν ἡμέραν ἐψηφίσθη ἀπό τό ῾Ελληνικόν Κοινοβούλιον, ἔστω καί ἀπό τήν μειοψηφίαν, καί "ἐπεκυρώθη" ἡ ἀνθελληνική καί ἀντίχριστος συνθήκη "Σένγκεν", ἡ ὁποία σημαίνει ἀπαρχήν δουλείας χειροτέρας τῆς Τουρκικῆς καί ὑποταγήν είς τόν ὁλοκληρωτισμόν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν ὁλοκληρωτισμόν μιᾶς παγκοσμίου κυριαρχίας τοῦ ἀντιχρίστου, φοβερωτέρα τῆς ὁποίας δέν πρόκειται νά ὑπάρξῃ καί διά τήν προώθησιν καί ἐπικράτησιν τῆς ὁποίας τοσοῦτον ἐνδιαφέρεται καί ἐργάζεται καί ὁ "Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως" κ, Βαρθολομαῖος. ᾿Ας "καυχᾶται" λοιπόν  ὁ κ. Βαρθολομαῖος, διότι τά προγράμματα τῶν προϊσταμένων του (Παπισμός-Σιωνισμός, Πανθρησκεία) καί "συνεταίρων" του εὑρίσκονται σέ "καλό δρόμο".

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006