ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
Αριθμ.  ΤΕΥΧΟΥΣ 89 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 4.2.1999

Πρόκειται διά μίαν Εἰσήγησιν πρός τήν συνεδριάζουσαν Σύνοδον τῆς 4.2.1999, τῆς ὁποίας τό σχέδιον συνέταξε, κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου ‘Ανδρέου, ὁ θεολόγος κ. ‘Ελευθέριος Γκουτζίδης, ὅπως ἀκριβῶς ἐγίνετο ἀπό τριακονταετίας. Διά τήν Εἰσήγησιν αὐτήν, διά τήν ὁποίαν συνεφώνησε κατ’ ἀρχάς ὁ Μακαριώτατος, ἀντέδρασαν οἱ τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου (Τσακίρογλου, Κάτσουρας), οἱ ὁποῖοι ἐξεμάνησαν, διότι τούς χαλοῦσε τά σχέδια, τά ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἦσαν σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ καί τοῦ νεοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἰς τά ὁποῖα φαίνεται εἶχον μυηθεῖ ἐνωρίτερον, ἀλλά ἀκόμη ἐκαλύπτοντο. ‘Επέφεραν, ὅσας «ἠδυνήθησαν» τροποποιήσεις, ἀλλά ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἡ «διορθωθεῖσα» εἰσήγησις δέν διέφερε πολύ ἀπό τήν ὑπό τοῦ θεολόγου ‘Ελευεθρίου Γκουτζίδη ἐν σχεδἰῳ διατυπωθεῖσαν, φαίνεται ὅτι ἀκόμη δέν ἤθελον νά ἀποκαλυφθῆ ὁ προδοτικός ρόλος τόν ὁιποῖον ἐπρόκειτο νά διαδραματίσουν. Δημοσιεύομεν τήν πολύ σημαντικήν αὐτήν Εἰσήγησιν, μέ τήν ἐπισήμανσιν, ὅτι ἄν τήν ἐλάμβανεν ὑπ’ ὄψιν ὁ ἴδιος (ὁ ‘Αρχιεπίσκοπος ‘Ανδρέας), δέν θά  ἔφθανε εἰς τό σημεῖον νά ἐγίνετο εἰς τήν συνέχειαν πειθήνιον ὄργανον τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί κ. Κάτσουρα, νά κατέλυε τόν Συνοδικόν θεσμόν ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ καί τοῦ εὐρυτέτου νεοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπερ ἦτο, καθ’ ἡμᾶς καί ἡ ἀπαρχή τῆς πτώσεώς του, νά ἔφθανε μέχρι καί τῆς ἱεροσύλου παραιτήσεώς του. Τήν παραθέτομεν:

«Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί Πατέρες
Κάθε φορά πού συνεδριάζομεν ὡς ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας, πρέπει νά ἔχωμεν συνείδησιν ὅτι δέν πρόκειται περί μιᾶς ἀνθρωπίνης συνεδριάσεως. ῾Η συνεδρίασις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἔχει ἕνα μυστικόν χαρακτῆρα, διότι καλούμεθα δι αὐτῆς νά διακρίνουμε καί νά ἐκφράσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀρνούμεθα τόν ἀνθρώπινο παράγοντα, ἀλλά τόν παραδί νουμε εἰς τόν Χριστόν διά νά ἐνεργήσῃ Αὐτός δι ἡμῶν. ῾Ο Συνοδικός θεσμός ἑπομένως εἶναι ἰδιαίτερα ἱερός, εἶναι μία ἄλλη "λειτουργία" μέ τήν ὁποίαν ἁγιαζόμεθα μέ τήν ἀναζήτησιν καί ἔκφρασιν τοῦ θείου θελήματος ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων πού ἀφοροῦν τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
᾿Αναφέρθηκα σ᾿ αὐτό τό ὕψιστο καί ἱερό θέμα τὴς Συνόδου, διότι ἔχω καταλήξει σέ ἕνα συμπέρασμα. Μελετοῦσα αὐτό τόν καιρό τό βιβλίο πού ἐκδόθηκε τό 1994 "ΟΜΙΛΙΑΙ -ΚΕΙΜΕΝΑ- ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ" καθώς καί τό ἑπόμενο πού ἐκδόθηκε τό Νοέμβριο τοῦ 1994 μέ τίτλο "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ", ἐπίσης καί κάποια ἄλλα πού ἐκδόθηκαν μέχρι τό σχίσμα τῶν πέντε ᾿Αρχιερέων. Μέσα ἀπό ὅλα αὐτά διέκρινα πολλά κακά, πολλές ἁμαρτίες, ἀλλά μία τήν βλέπω μεγαλύτερη ἀπό ὅλες. Ποιά εἶναι αὐτή; ῾Η ἀσέβεια ᾿Αρχιερέων πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον. Διεπίστωσα, ὅτι ὄχι μίαν φοράν ἤ δύο, ᾿Αρχιερεῖς ἀντί νά παραδοθοῦν εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἐκφρασθῇ τοῦτο μέσω τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διά τῆς φωτιστικῆς ἐνεργείας τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔπρατταν τό ἀντίθετον! ᾿Αρχιερεῖς συνεννοοῦντο συνομωτικά, προαπεφάσιζον ἐπί διαφόρων θεμάτων καί ἤρχοντο στήν ῾Ιερά Σύνοδο διά νά ἐπιβάλουν τίς συνομωσίες των. Μέσα στά Συνοδικά Πρακτικά ἔχουν γραφεῖ πολλές τέτοιες ἁμαρτωλές καί βλάσφημες περιπτώσεις, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων ἔχομεν χρέος εἰς μίαν ῾Ιεράν Σύνοδον νά τάς ἐκθέσωμεν καί ὅσαι θεραπεύονται νά θεραπευθοῦν καί ὅσαι εἶναι ἀπορριπτέαι νά ἀπορριφθοῦν.
Παρακαλῶ τόν Θεόν νά εὐλογήσῃ τό ταχύτερον, καί ἄν εἶναι δυνατόν καί εἰς τήν ἄλλην ῾Ιεραρχίαν, νά καθαρίσουν αὐτά τά πράγματα. ῾Ο Σεβ)τος ἀδελφός ἅγιος Μεσογαίας εἶναι ὁ ἁρμοδιότερος νά εἰσηγηθῇ τό ὅλον θέμα, διότι ὡς ᾿Αρχιγραμματεύς ἔζησε ὅσα ἐννοῶ καί τά ἀντιμετώπισε, ἀλλά καί ὡς θεολόγος εἶναι ἱκανός νά βοηθήσῃ ὅλους ἡμᾶς. Φοβοῦμαι ἅγιοι ἀδελφοί αὐτές τίς ἁμαρτίες. Φοβοῦμαι ὅμως καί διότι κατά τά χρόνια πού ἀκολούθησαν μετά τό 1995, οὔτε παλαιά κακά διορθώσαμε, οὔτε ὅσα ἔπρεπε σοβαρά θέματα νά προχωρήσουμε τά ἐνεργήσαμε.
Γνωρίζω τίς εὐθῦνές μου, ἀλλά εἶσθε καί ἐσεῖς συνυπεύθυνοι, τόσον οἱ ἀρχαιότεροι ᾿Αρχιερεῖς, ὅσον καί οἱ νεώτεροι εἰς τά πρεσβεῖα. Εἴμεθα ὅλοι ὑπεύθυνοι, διότι ἡ λειτουργία τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου δέν ἀπέδωσε καρπούς. Καί θέλω νά γίνω πιό σαφής καί νά καταλάβετε τήν ἀγωνία μου καί τήν εὐθύνη μας τήν προσωπική ὁ καθένας καί τήν συλλογική, ἡ ὁποία εἶναι μεγαλύτερη.
Δέν ἐπισημαίνουμε, δέν μελετοῦμε καί δέν προγραμματίζουμε σοβαρά θέματα, τά  ὁποῖα χρονίζουν καί εἶναι εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Υπάρχουν πράξεις Συνοδικές, ἀποφάσεις, ἔγγραφα, τά ὁποῖα ἐκκρεμμοῦν. Π.χ. ἡ "Β" ᾿Εγκύκλιος τῶν "5", ἡ Διευκρίνισις, ἡ μή ὑπογραφή Πρακτικῶν τῆς περιόδου ἐκείνης καί πολλά ἄλλα ἴσως σοβαρώτερα, τά ὁποῖα ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε μέσα ἀπό τά Πρακτικά κλπ. τῆς πενταετίας 1991-1995.
Δέν νομίζω, ὅτι θά παρεξηγηθῶ ὑπό κανενός ἄν θά εἴπω μέ πικρία, ὅτι οὔτε 12 μελῆ ῾Ιεράν Σύνοδον συνεκροτήσαμεν, οὔτε ῞Αγιον Μῦρον προγραμματίσαμε, οὔτε ἔναντι τῶν ραδγδαίων ἐξελίξεων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐλάβομεν θέσιν, οὔτε κἄν τόν κ. Χριστόδουλον δέν ἐβάλαμε στήν θέσιν του, ὁ ὁποῖος εἶναι τόσον ἐκτεθειμένος ἀπό κάθε ἐκκλησιαστικήν ὀρθόδοξον ἄποψιν. ῾Η φωνή μας ὡς φωνή τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας δέν ἠκούσθη. Δέν θέλω νά στενοχωρήσω οὐδένα, ἀλλά δέν θέλω νά λυποῦμε καί νά παροργίζουμε πρῶτος ἐγώ ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, τόν Δεσπότην Χριστόν. Συνεδριάζουμε πέντε χρόνια χωρίς τήν συνεργασία τῶν θεολόγων. Εἶναι πικρόν μου παράπονο, διότι ἐνθυμοῦμαι τήν ῾Ιστορία ἀπό τό 1977, οἱ Σεβ)τοι κ.κ. Νικόλαος καί Παχώμιος πρέπει νά ἐνθυμοῦνται. Εἰς τήν Κων)λεως τότε μετά τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καλέσαμε τούς θεολόγους νά συνεργασθοῦν μαζί μας. Μέ τίς ἰδικές μας εὐχές πετύχαμε ὡς ῾Ιερά Σύνοδος νά μᾶς ἐκτιμοῦν καί νά μᾶς σέβονται οἱ φίλοι καί νά τρομάζουν οἱ ἐχθροί. Σᾶς παρακαλῶ νά πάρουμε τούς τόμους τοῦ Κ.Γ.Ο., τίς ἐκδόσεις τῶν ἐτῶν μετά τό 1977 καί νά δοῦμε τί ἔγινε τότε καί τί κάνουμε σήμερα.
᾿Εξομολογοῦμε ἐνώπιόν σας ἐν Συνόδῳ, ἡμαρτήσαμε ἀδελφοί μου, διότι καί μετά τήν ἀπόσχισι καί ἀπομάκρυνσι τῶν "πέντε", δέν ἀγαπήσαμε καί δέν ἐπιστρατεύσαμε τούς θεολόγους, ὥστε νά συνεχίσουμε τόν πολύπλευρον θεολογικόν ἐκκλησαστικόν ἀγῶνα. ᾿Αναδείξαμε θεολόγους μέσα ἀπό τήν ᾿Εκκλησία καί σήμερα δημιουργοῦμε ἀποστάσεις ὀλέθριες.
῾Ημεῖς ἔχομεν τό χάρισμα τῆς ᾿Αρχιερωσύνης, αὐτοί ἔχουν τό χάρισμα τοῦ λόγου καί τῆς γνώσεως, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Σεβ)τος κ. Νικόλαος τήν Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας τό 1996. ᾿Εγώ βέβαια ἤμουν, ὅπως θά ἐνθυμεῖσθε εἰς τό Νοσοκομεῖον, τό ἐπληροφορήθην ὅμως, καί μάλιστα ὅτι ἐδηγιήθη ὁ Σεβ)τος ἐκεῖνον τόν διδακτικώτατον μῦθον τοῦ Αἰσώπου περί τοῦ λύκου, ὁ ὁποῖος εἰσηγεῖτο εἰς τόν τσοπάνην νά διώξῃ τούς κύνας, τά "μανδρόσκυλα", διότι καί τσάμπα τρῶνε τό ψωμί καί ἐνοχλοῦν μέ τά γαυγίσματά των. Μήπως κάνουμε αὐτό ἡμεῖς ἤδη ἀπό πολύ καιρό; ῾Ως ᾿Αρχιεπίσκοπος ἐξομολογοῦμαι ὅτι μέ ἀνέπαυε πολύ ἡ εἰς τό παρελθόν παρουσία ἐδῶ μέσα τῶν θεολόγων.
Εἰναι κατά τήν ἰδικήν μου ταπεινήν ἄποψιν μεγάλη ἡ εὐθύνη μας πού δέν τούς καλοῦμε κοντά μας καί ὅπως τότε διατί νά μή εἶναι παρόντες καί νά μήν παρίστανται εἰς τάς συνεδριάσεις μας. Μήπως αὐτοί ἀποφασίζουν; Μήπως αὐτοί ὑπογράφουν; ῎Η δέν εἴμεθα σέ θέσι νά τούς ἀκοῦμε καί νά κρίνουμε καί νά ἀποφασίζουμε; Δέν θά προχωρήσω τούτη τή στιγμή περισσότερο, ἀφοῦ πρόθεσίς μου εἶναι νά σᾶς δώσω ἀφορμή διά νά σκεφθῆτε καί ὡς ἐλεύθεροι καί ὑπεύθυνοι ῾Ιεράρχαι ἔχοντες ἐπίγνωσιν νά ἀλλάξουμε καί διορθώσουμε καί εἰς αὐτό τό θέμα.
Ξεκίνησα νά σημειώνω αὐτές τίς σκέψεις ῞Αγιοι ᾿Αδελφοί μέ ἀφορμή τήν περίοδο τό 1991-1995! Ραδιουργίες, μηχανορραφίες μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Σύνοδο ἀπό ᾿Αρχιερεῖς! Ψεύδη, συκοφαντίες, βλασφημίες, ληστρικές πράξεις, μῖσος πού κατέληξε στήν αἵρεσι καί τό σχίσμα. Θέλησαν νά ξεπουλήσουν τήν ᾿Ορθοδοξία, νά προδώσουν τήν ᾿Εκκλησία καί εὑρέθησαν οἱ ἴδιοι ἐκτός ᾿Εκκλησίας. ᾿Αμετανόητοι ἀντιποιοῦνται τήν ᾿Εκκλησία καί ἔτσι καί τήν διώκουν καί τήν ἐμπορεύονται περισσότερο ἀπ᾿ ὅτι ο "μαθητής" ἐκεῖνος μέ τά τριάκοντα ἀργύρια. Διότι ὅταν πλανοῦν χιλιάδες ἁπλῶν πιστῶν δέν ἀποτελεῖ αὐτό καί ἐμπορίαν;
᾿Αδελφοί καί Συλλειτουργοί μου.
 ῾Η ᾿Εκκλησία διέρχεται τήν δυσκολωτέραν ἱιστορικήν περίοδον καί ἐνῶ ἡ ᾿Εκκλησία δέν θά πάθῃ τίποτα, οἱ κλυδωνισμοί ὅμως ἔχουν συνέπειες εἰς ἡμᾶς καί ὅλους τούς πιστούς. Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἀφήνῃ ἀδιαφόρους, ἤ νά λέγωμεν μόνον "καί πῦλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς"!. Ναί, ἀλλά ὁ πονηρός "κατισχύει" καθ᾿῾Ημῶν.
῾Ο ᾿Επίσκοπος βεβαίως ὅταν εἶναι πραγματικός ᾿Επίσκοπος, τότε εἶναι "εἰς τύπον Χριστοῦ", ὅταν ὅμως δέν εἶναι ἀληθής ᾿Επίσκοπος, τότε ἀποβαίνει ἡ μεγαλύτερη μάστιγα διά τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ποῖος ἐπολέμησε εἰς τάς ἡμέρας μας τόσον τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὅσον οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται;
Κανείς δέν εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἐχθρός διά τήν ᾿Εκκλησίαν ἀπό τούς ἀναξίους ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς καί θεολόγους καί Χριστιανούς.
Εἶναι τόση ἡ θλίψις μου γενικά καί ἰδιαίτερα μέ τήν πτῶσι τῶν πέντε, ὥστε δέν φοβᾶμαι ὅτι θά παρεξηγηθῶ, δι ὅσα σήμερα ἐξέφρασα εἰς τήν ἀγάπην σας ἐν Συνόδῳ. Δέν γνωρίζω μέχρι πότε θά εἶμαι μαζί σας, διότι τά ἔτη ἐπληθύνθησαν, καί θέλω νά ἔχουμε ὅλοι χριστιανικά τέλη ὡς ᾿Αρχιερεῖς καί πρῶτος ἐγώ ὡς γεροντότερος σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε νά τελειώσω τήν παροῦσαν ζωήν ἔτσι ὥστε νά ἀξιωθῶ διά τίς ἐκκρεμμότητες οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν ψυχήν μου, διότι εἶναι εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἀποτελοῦν ἀσέβειαν πρός τόν Χριστόν.
 ῾Η ᾿Αρχιερωσύνη, ἅγιοι ᾿Αδελφοί, δέν εἶναι ἰδική μας, μᾶς ἐδόθη ἀπό τόν Χριστόν διά νά ὑπηρετήσουμε τό ῞Αγιον Σῶμά Του. ῾Η ᾿Αρχιερωσύνη μᾶς ἀναβιβάζει καί πιό πάνω καί ἀπό τούς ᾿Αγγέλους, ἀλλά καί μᾶς καθιστᾶ περισσότερον Διακόνους καί ἀπό τούς ᾿Αγγέλους! Διά τοῦτο νά προσέχωμεν καί νά ἔχωμεν πρός πάντας μακροθυμίαν, ὑπομονήν, ἀγάπην, νά εἴμεθα ὑποχωρητικοί καί συγχωρητικοί, νά προσέχωμεν κάθε λόγον μας πού προφέρουμε ἤ γράφουμε, διότι θά μᾶς ζητηθῇ λόγος. ῞Ολοι κινδυνεύουν ἀπό τήν κενοδοξία, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ᾿Επίσκοποι περισσότερον ἀπό ὅλους, ἄν δέν προσέξουμε, καί μετά ἀκολουθεῖ ἐγωϊσμός, πλάνη καί σκοτιζόμεθα.
῾Η ἀνάγνωσις τῶν Γραφῶν καί ἡ προσευχή φωτίζουν καί τόν νοῦν καί τήν ψυχήν. ῎Αν ὅλοι πρέπει νά προσεύχωνται καί νά μελετοῦν, ἤ νά μελετοῦν προσευχητικά, ἰδιαίτερα ἔχει ἀνάγκη αὐτῶν ὁ ᾿Επίσκοπος. Πῶς ἀλλοιῶς θά εἶναι φῶς, πῶς θά λάμψῃ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων;
Ζητῶ νά μέ συγχωρήσετε, διότι καί πολλά εἶπα καί ἴσως σᾶς στενοχώρησα. Δέν εἶχα, ὅμως, οὔτε ἔχω τέτοια πρόθεσι, ἀλλά νά γνωρίιζετε, ὅτι καί ἐγώ εἶμαι πολύ στενοχωρημένος καί θλίβομαι καί πικραίνομαι. Διότι   ἐπίστευα ὅτι μετά τήν θλιβερή πτῶσι τῶν πέντε, μετά ἀπό αὐτή τήν ἀνοικτή πληγή θά εἴμεθα περισσότερο προσεκτικοί, ἀνεκτικοί καί ἡ ἀγάπη θά ἦτο θερμή. ῞Ομως βλέπετε καί ζῆτε ὅτι δέν θά πονῇ ἡ πληγή καί ἴσως ἀνοίγουμε καί νέες διά τίς ὁποῖες μήν ἀμφιβάλῃ κανείς θά ἔλθῃ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ εἰς τούς ὑπευθύνους.
Τέλος κανένα θέμα δέν εἶναι δύσκολον ἄν ὑπάρχῃ ἀγάπη καί πρόθεσις νά ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τῆς ᾿Αληθείας. Τί θά ὠφεληθῶ ἐγώ ἄν ταπεινώσω κάποιους, τούς συκοφαντήσω, ὑποστηρίξω πλάνες, εἶπῶ ψεύδη. Πόσο θά κρατήσουν; Γρήγορα θά εὑρεθῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐκεῖ θά μέ κρίνουν οἱ ἁμαρτίες μου.
῞Ολα τά θέματα, εἴτε εἶναι οἱ πειρασμοί, εἴτε εἶναι κανονικῆς φύσεως, εἴτε εἶναι θεολογικά καί γενικά θέματα ᾿Ορθοδοξίας, εἶναι τόσο ἁπλᾶ, ὅταν ὑπάρχῃ ἀγάπη, λείπῃ ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ κενοδοξία καί μέ ταπείνωσιν ἐρευνήσουμε τάς Γραφάς, ὅλα λύονται! Δέν εἶναι ἡ ᾿Ορθοδοξία, Πατέρες, πηγή ἐρίδων, ἀντεγκλήσεων καί μίσους, ἀλλά πηγή φωτισμοῦ, ἀγάπης, εἰρήνης. ῞Οπου πλάνη, ὅπου ἐγωϊσμός, ἐκεῖ καί ὁ σκοτισμός καί ἡ ἀντιδικία καί τό μῖσος, ἐκεῖ ὅλα τά ἔργα  τοῦ ἀντιχρίστου διαβόλου.
Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί καί Πατέρες, δέν εἶμαι ἐγώ ὁ ἅγιος, οὔτε ὡς ἅγιος σᾶς μίλησα, ἀλλά ἐπειδή ἡμέρας καί νύκτας μελετῶ τήν κατάστασί μας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαγοητευτική καί ἄν δέν διορθωθοῦμε, θά μᾶς τιμωρήση καί ἐδῶ καί κατά τήν ἡμέραν ἐκείνην ὁ Χριστός, Σᾶς εἶπα αὐτά προκειμένου μέ τίς προσευχές σας πρῶτος νά διορθωθῶ ἐγώ καί μετά  καί ἐσεῖς διά νά ἔλθῃ ἔτσι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ διά νά δυνηθοῦμε εἰς τούς κρισίμους αὐτούς καιρούς νά ὑπηρετήσουμε τήν ῾Αγίαν τοῦ Χριστοῦ μας ᾿Εκκλησίαν καί μέσα εἰς Αὐτήν  νά ἐργασθοῦμε καί τήν σωτηρίαν μας ποιμένες καί ποιμαινόμενοι. ΑΜΗΝ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006