ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
Αριθμ.  ΤΕΥΧΟΥΣ 85 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006Η «ΠΛΑΝΗ» ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ  ΕΠΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΝ   

Τό ὑπ’ ἀριθμ. 104/29.2.2000 ἔγγραφόν μας - Ὑπόμνημα  πρός τόν τότε Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ‘Αρχιεπίσκοπον ‘Ανδρέαν καί τούς Σεβ/τους Ἀρχιερεῖς, ἐγράφη ὅταν ἐτέθη ὑπό τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου θέμα «πλειοψηφίας» προκειμένου νά ἐπιβάλη τάς προειλημμένας ἀποφάσεις τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αἱ ὁποῖαι ἠτοιμάζοντο ἀπό ξένα Κέντρα καί ἐπεβάλλοντο εἰς τόν ‘Αρχιεπίσκοπον μέσω τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί τοῦ Δημητρίου Κάτσουρα. Τό γενικόν θέμα τοῦ Ὑπομνήματός μας ἦτο «Ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός χθές καί σήμερον» καί εἰδικώτερον «Μία σύντομος ἱστορική ἀναδρομή  εἰς τό θέμα τῆς ἐν ἔτει  1977 πτώσεως τοῦ Μητροπολίτου Κορινθίας Καλλίστου». Ὅστις ἐπιθυμεῖ δύναται νά ἀναζητήση τό Ὑπόμνημα εἰς τήν ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τῆς Μητροπόλεως, ὑπό τόν τίτλον: «ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

‘Ιδού τί μεταξύ ἄλλων ἐσημειώνομεν διά τό θέμα τῆς πλειοψηφίας:

«Πρέπει νά προσέχωμεν ἰδιαιτέρως τήν πλάνην περί "πλειοψηφίας" τήν ὁποίαν ἐπενόησαν πρῶτοι οἱ πέντε, προκειμένου νά στηρίξουν ὅλας τάς κατάφωρα ἀντικανονικάς ἐνεργείας των κατά τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καταχρασθέντες τόν ῾Ιερόν Κανόνα. Προσοχή. ῾Η ᾿Αλήθεια, τό Δίκαιον, καί τό Κανονικόν δέν ἐξασφαλίζονται ὑπό αὐθαιρετούσης πλειοψηφίας, ἀλλά ἀπό τούς σεβομένους καί τηροῦντας τήν Κανονικήν Τάξιν, τό Δίκαιον καί τήν ᾿Αλήθειαν, ἔστω καί ἄν αὐτοί ἀποτελοῦν μειοψηφίαν, ἤ ἀκόμη ἔστω καί ἄν εἶναι ἕνας.
῾Η ἱστορία διαβεβαιοῖ, ὅτι αὐτήν τήν μειοψηφίαν, ἡ αὐθαιρετοῦσα πλειοψηφία πάντοτε τήν πολεμεῖ, διότι δέν ἀνέχεται τό Κανονικόν, τό Δίκαιον καί τό ᾿Αληθές. ᾿Εν προκειμένῳ δέν δύναμαι νά μή ἐπισημάνω τήν ὑποβόσκουσαν καί μεταξύ ἡμῶν πλάνην καί κατάχρησιν τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τοῦ ΣΤ' Κανόνος  τῆς Α' Οἱκουμενικῆς Συνόδου περί "πλειοψηφίας", προκειμένου νά στηριχθοῦν ὄχι "εὔλογοι", ἀλλά ἀντικανονικαί καί ἄδικοι ἀποφάσεις. ᾿Ιδού τί λέγει ὁ ῾Ιερός Κανών: "...ἐάν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ καί κατά Κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἤ τρεῖς, δι᾿ οἰκείαν φιλονεικίαν ἀντιλέγωσιν, κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος"! Δηλαδή, ἄν ὅλοι οἱ ᾿Επίσκοποι ἠτιολογημένα καί κανονικά ψηφίσουν κάποιον ᾿Επίσκοπον, εὑρεθοῦν ὅμως δύο ἤ τρεῖς νά καταψηφίσουν ὄχι ἠτιολογημένα καί δικαίως, ἀλλά φιλονείκως καί πεισμόνως, τότε νά ὑπερνικᾶ ἡ ψῆφος τῶν περισσοτέρων καί νά μή ματαιώνεται ἡ ἐκλογή τοῦ ᾿Επισκόπου».
᾿Ιδού ἐπί τοῦ θέματος τῆς πλάνης περί "πλειοψηφίας" τί λίαν ἐπιτυχῶς γράφει πρός τούς πέντε ὁ Σεβ/τος ἐν Χριστῷ ἀδελφός κ. Γοργόνιος: "Περί τῆς τότε πλειοψηφίας σας...ἔχω νά σᾶς ὑπενθυμίσω μερικά κατορθώματα πλειοψηφιῶν ᾿Αρχιερέων, τά γνωστά εἰς ὅλους μας. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων κατεδίκασε τόν ῞Αγιον ᾿Αθανάσιον. Πλειοψηφία εἰκονοκλαστῶν ᾿Αρχιερέων κατεδίκασε Εἰκονοφίλους Ὀρθοδόξους Στουδίτας κλπ. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων καί κατά τοῦ ῾Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Πλειοψηφία τῶν ῾Ελλήνων ᾿Αρχιερέων νά ἐφαρμοσθῇ στήν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνικήν ᾿Εκκλησίαν τό Παπικόν νέον ῾Ημερολόγιον τοῦ 1924. Πλειοψηφία ᾿Αρχιερέων τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου τοῦ σχίστου τῶν Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος...Εἶχαν δίκαιον αὐτές οἱ πλειοψηφίες;  ῞Οσο δίκιο εἶχαν αὐτές, ἄλλο τόσο εἶχε καί ἡ δική σας πλειοψηφία" (᾿Επιστολή Σεβ. Γοργονίου πρός τούς πέντε 30-8-97).
Δυστυχῶς αὐτή ἡ πλάνη περί "πλειοψηφίας" προπαγανδίζεται ἐσχάτως μεταξύ ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ τήν δῆθεν "Κανονικήν" ἀπόφασιν τῆς ἐκτάκτου ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15-12-1999, περί παραπομπῆς τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου εἰς τό Συνοδικόν Δικαστήριον! Καταβάλλονται ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι, ὥστε μία κατάφωρα ἀντικανονική ἀπόφασις νά γίνῃ "Κανονική", μέ τήν ἐπίκλησιν τῆς "πλειοψηφίας".
Μή γένοιτο νά παραμείνῃ μία τοιαύτη πλάνη...῾Ημεῖς, ἔστω καί μόνος, θά ἐπιμείνωμεν μέχρι τέλους, νά λέγωμεν, ὅτι, ἐφ᾿ ὅσον δέν ἐτηρήθη ἡ Κανονική Τάξις, καί δέν ἐγένετο ἡ προβλεπομένη Κανονική διαδικασία, ἐλήφθη δηλαδή ἀπόφασις "οὐχί εὐλόγως καί κατά Κανόνα ᾿Εκκλησιαστικόν", ἡ ἀπόφασις περί "παραπομπῆς" δέν καλύπτεται ὑπό τό πρόσχημα τῆς "πλειοψηφίας", ἀλλά ἀποβαίνει εἰς βάρος ὅλων τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἐνῶ σημειώνω ὅτι δέν συνετάγη καί δέν ὑπεγράφη κἄν ἀπόφασις.
(Βλέπετε: Ὑπ’ ἀριθμ. 104/29.2.2000 ἔγγραφόν μας - Ὑπόμνημα
πρός τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν καί τούς περί αὐτόν ‘Αρχιερεῖς)

Σχόλιον: Αὐτό ἀκριβῶς γίνεται ἀπό τό 1997 μέχρι σήμερον συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ἀπό τούς περί τόν ‘Ανδρέαν καί Νικόλαον ἐκπεπτωκότας Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐν τῆ ἀφροσύνῃ των καί προκειμένου  νά ἐπενδύσουν μέ «Συνοδικόν» μανδύαν τάς παρανομίας των, ἐπεκαλέσθησαν κατά κόρον τήν φαινομενικήν «πλειοψηφίαν» των εἰς τήν λῆψιν τῶν παρανόμων καί ὑπό ξένων Κέντρων προειλημμένων «ἀποφάσεών» των, ἐνῶ ἐσχάτως λέγουν ὅτι «ὁ Κήρυκος εἶναι μόνος του», «δέν ἔχει Σύνοδον», χωρίς νά λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν των τό τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου καί ἄλλων ἁγίων οἱ ὁποῖοι ἀπαντῶτες εἰς τά πλήθη τῶν ἀσεβῶν ἔλεγον: «Εἶναι προτιμότερος ὁ ἕνας πού παραμένει εἰς τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιον, ἀπό τάς μυριάδας τῶν ἀσεβῶν καί παρανόμων».


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006