ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
Αριθμ.  75Α - ΜΑΙΟΣ 2006Ἐνημερωτικόν σημείωμα
 
Ὑπενθυμίζομεν εἰς ὅσους ἐνδιαφέρονται διά τά ‘Εκκλησιαστικά –‘Εκκλησιολογιακά - Ομολογιακά θέματα, ὅτι πρέπει νά ζητήσουν καί νά μελετήσουν τήν «ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ» τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τήν «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νο 68, καί ὅπου ἀναφέρονται συνοπτικά τά θέματα Πίστεως, τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τό Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα 54/76, καί τά ὁποῖα ΒΑΡΥΝΟΥΝ ἀποκλειστικῶς τόν «Πειραιῶς» Νικόλαον, τόν ὁποῖον ἄμεσα ἀφοροῦν, ἀλλά καί ἅπαντας τούς συμφρονοῦντας μέ αὐτόν Ἀρχιερεῖς καί κοινωνοῦντας μετ’ αὐτοῦ Κληρικούς καί λαϊκούς, ἀφοῦ καί αὐτοί (οἱ ‘Αρχιερεῖς) συνυπογράφουν τάς ληστρικάς καί ἀντορθοδόξους καί μέ οἰκουμενιστικήν σκοπιμότητα ἀποφάσεις, καί οἱ λοιποί Κληρικοί καί λαϊκοί ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ.
 ‘Εδῶ πρέπει νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τό Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα 54/76 δέν εἶναι τῆς εὐθύνης τοῦ Δικαστοῦ, ὅπως δυστυχῶς «Συνοδικῶς» ἀπεφήσαντο οἱ περί τόν Νικόλαον ‘Αρχιερεῖς, προκειμένου νά καλύψουν τόν Πειραιῶς, διά νά τόν προωθήσουν «ἐπί καταλύσει τῆς πίστεως» εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον. Ὁ δικαστής, ἀγαπητοί πρώην συνεπίσκοποι καί συμπρεσβύτεροι, πῆρε  τήν συγκεκριμένη ἀπόφασι καί ἐξέδωκε τό συγτκεκριμένον ‘Απαλλακτικόν Βούλευμα, βάσει τῶν στοιχείων πού τοῦ προσεκόμισε ὁ Πειραιῶς Νικόλαος. Ὁ Πειραιῶς Νικόλαος προσεκόμισε εἰς τό Δικαστήριον τήν βλάσφημον ἀπόφασιν τῶν Ρώσων, ἐν γνώσει του, ὅτι ἦτο μίαν ἄκυρος, ἀντορθόδοξος, βλάσφημος κατα΄τῆς ‘Αρχιερωσύνης τῶν ‘Αρχιερἐων τῶν ἀπό  Ματθαίου χειροτονηθέντων, καί ἀντιφατική. 
 Ἡ εὐθύνη, λοιπόν, πρωτίστως εἶναι τοῦ «Πειραιῶς» Νικολάου, διότι αὐτός, ἐνῶ μποροῦσε νά ἀποφύγη, καί ἐγνώριζε ὅτι ἡ ἀπόφασις τῶν Ρώσων περί χειροθεσίας κατά τόν Η΄ Κανόνα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δέν ἐφηρμόσθη, (ἄλλωστε ὁ ἴδιος εἰς ἐπίσημον ἐπιστολήν του μαζί μέ τόν Κάλλιστο τό ἔγραψε ἐκείνη τήν ἐποχή), ἐν  τούτοις προκειμένου νά μήν πάη φυλακή, προκειμένου νά μή συνεχισθῆ ἡ δίωξις του καί μαζί καί ὅλων τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ὅπως ἐμμέσως τόν ἀπείλησεν ὁ δικαστής, τήν ΚΑΤΕΘΕΣΕ (αὐτήν τήν βλάσφημον ἀπόφασιν τῶν Ρώσων),  μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπαλλαγῆ βάσει αὐτῆς καί νά ἐκδοθῆ αὐτό τό βλάσφημον ἔκτρωμα κατά τῆς Ὁμολογίας καί ‘Εκκλησιολογίας.
Ἀπό τήν στιγμήν, ὅμως, πού ἐδημοσιεύθη τό Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα, καί κατηγγέλθη, ἀλλά δέν ἀντιμετωπίσθη ὁμολογιακῶς, εἶναι καί εὐθύνη ὅλων ὅλων τῶν ‘Αρχιερέων, καί ὅλων τῶν Κληρικῶν καί ὅλων τῶν λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἠκολούθησαν τόν βλάσφημον ‘Επίσκοπον. Διότι μετά ἀπό τόσες ἀναλύσεις, πού ἐπηκολούθησαν ἀπό τήν δημοσίευσιν τοῦ ‘Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, μετά ἀπό τήν ἐπίκλησιν αὐτῶν τῶν ‘Απαλλακτικῶν Βουλευμάτων ἀπό τούς Φλωρινικούς καί τούς Νεοημερολογίτας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν ὡς νόμο τοῦ Κράτους, ὅτι «ἡ χειροτονία μας εῖναι ἀπό τούς Ρώσους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κοινωνία μαζί τους», πῶς δύναται ἕνας Ὀρθόδοξος νά μή τηρῆ ὁμολογιακήν στάσιν, πῶς δύναται χωρίς νά καταδικάση αὐτό τό Βούλευμα καί τάς συνεπείας του καί νά λέγη ὅτι εἶναι καί «ὀρθοδοξώτατος»;.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006