ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 58 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2005ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
Πρός τόν κ. ΣΥΜΕΩΝ ΤΖΑΝ
Εἰς Σύδνεϋ Αὐστραλίας


Α.Π. 398
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 6/19.8.05 (π.ἡ.)  

Πρός
τόν ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν κ. Συμεών Τζάν
᾿Αγαπητέ μοι κ. Τζάν, πρωτίστως σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν ἀπό 12.7.05 τετρασέλιδον ἐπιστολήν σας, τήν ὁποίαν μοί ἐνεχειρήσατε ὁ ἴδιος κατά τήν βραχεῖαν ἐπίσκεψίν μου εἰς τό Σύδνευ, διότι μοῦ ἐδώσατε τήν εὐκαιρίαν νά γράψω αὐτήν τήν ἐπιστολήν, ἡ ὁποία πιστεύω ἄν ἔχετε καλήν προαίρεσιν θά σᾶς ὠφελήση.
1) Κατ᾿ ἀρχάς, ἀγαπητέ μοι κ. Συμεών Τζάν, θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι δέν προτίθεμαι νά ἀντιδικήσω μαζί σας, διότι ὁ ἀγών δέν εἶναι νά δικαιώσωμεν ἑαυτούς, ἀλλά νά παραμείνωμεν ζῶντα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἐμφορούμενοι πρός πάντας, ἰδιαιτέρως πρός τούς πλανωμένους, ἀπό συμπόνοιαν καί ἀγάπην Χριστοῦ. ῎Ετσι, εἰς τό ἐπιχείρημά σας, ὅτι ἦλθον εἰς Αὐστραλίαν "κρυφίως" καί ἀπό τό "παράθυρον", ὀφείλω νά σᾶς ἐξηγήσω, ὅτι, ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε, ἦλθον εἰς τό Σύδνεϋ, κατόπιν προσκλήσεως τῶν ἐκεῖσε ἐν Χριστῶ ᾿Αδελφῶν, αὐστηρῶς πρός ἐξυπηρέτησιν πνευματικῶν των ἀναγκῶν, τάς ὁποίας δέν ἠδυνάμην νά ἀρνηθῶ, κατόπιν μάλιστα καί τοῦ γεγονότος, καθ᾿ ὅ, διά καθαρά λόγους ΠΙΣΤΕΩΣ καί ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, διεχώρισαν τάς εὐθύνας των καί ἀνεβίωσαν, οἱ ἔστω ὀλίγοι χριστιανοί, τήν "κατ᾿ οἶκον ἀρχαίαν ᾿Εκκλησίαν". ῾Επομένως μέ αὐτό πού γράφετε ἀδικεῖτε πρῶτα τόν ἑαυτόν σας. ῾Η ἐλαχιστότης μου, ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος, οὔτε κρυφίως ἦλθον εἰς Αὐστραλίαν, οὔτε εἰς τήν ὑπό τόν ἐπιτραχήλιον τοῦ π. Εὐσταθίου "μάνδραν" εἰσῆλθον. Πρέπει νά ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι κατόπιν τῶν ὅσων ἐμεσολάβησαν, καί δή κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 390/16.7.2005 Κανονικοῦ καί ᾿Ορθοδόξου διαβήματός μας, ἀλλά καί μετά τήν ὅλην στάσιν καί συμπεριφοράν τοῦ π. Εὐσταθίου, δέν ἠδυνάμην νά μήν ἀνταποκριθῶ εἰς τήν αἴτησίν των πρός θεραπείαν τῶν πνευματικῶν των ἀναγκῶν καί δή σοβαρῶν καί ἐπειγουσῶν. Δέν νομίζω, νά ἔχετε τήν ἀποψιν, ὅτι μέ αὐτά τά δεδομένα, ἡμεῖς ὁ Μητροπολίτης Κήρυκος ἐρχόμενος εἰς Αὐστραλίαν ἔπρεπε νά ἐμφανισθῶμεν ἐνώπιον τοῦ ἐν λόγῳ Πρεσβυτέρου καί νά δώσωμεν ἀναφοράν.  ῾Υπό ἄλλας καλάς συνθήκας, βεβαίως, προκειμένου νά ἔλθωμεν εἰς Αὐστραλίαν, ἀσφαλῶς θά ἔδει νά εἴχομεν λάβει σχετικήν ἄδειαν - εὐλογίαν, ὄχι βεβαίως ἀπό τόν π. Εὐστάθιον, ἀλλά ἀπό τόν Τοποτηρητήν καί προηγουμένως ἀπό τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἐνημερώνοντες βεβαίως τόν π. Εὐστάθιον. ᾿Εν προκειμένῳ, ὅμως, ἐξ  ἐπόψεως Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου αἱ συνθῆκαι αὗται δέν ὑπῆρχον καί δέν ὑπάρχουν. ῾Ωστόσον διά συγκεκριμένου ἐγγράφου τῶν ᾿Αδελφῶν, ὁ π. Εὐστάθιος προσεκλήθη εἰς συνάντησιν καί συνεργασίαν, τήν ὁποίαν ὅμως μέ τόν τρόπον του ἠρνήθη.
2) Δέν προεκαλέσαμεν, ἀγαπητέ μοι, σχίσμα εἰς τήν ᾿Ενορίαν τοῦ Σύδνεϋ μέ τήν παρουσίαν μας, ὅπως ἐπίσης μᾶς κατηγορεῖτε. Παρακαλῶ νά ἀπευθυνθῆτε εἰς τόν π. Εὐστάθιον καί νά τόν ἐρωτήσετε καί νά ἀπαιτήσετε νά σᾶς ἀπαντήση, ποῦ καί πῶς ὁ ἴδιος συνέβαλεν ἀπό ἐτῶν εἰς τό νά σχισθοῦν ᾿Αδελφότητες, ᾿Ενορίαι, καί Μητροπόλεις. ῎Αν σᾶς τό ἀρνηθῇ εὐχαρίστως νά σᾶς ἀπαντήσωμεν ἡμεῖς, εἴτε γραπτῶς, εἴτε προσωπικῶς, δι᾿ ἄλλης μας ἐπιστολῆς μόλις τό ζητήσετε, ὅταν πάλιν μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔλθωμεν εἰς Αὐστραλίαν.
3) Φρονῶ, ὅτι ὁ ἀγαπητός Πρεσβύτερος δέν ἐκωλύετο νά εἶχεν ἐπιδιώξει μίαν συνάντησιν, ἔστω καί διά νά μᾶς ἐλέγξῃ ὁ ἴδιος, καί ὄχι δι᾿ ὑμῶν, ἄν εἶχεν λόγους, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἐγγράφως τόν ἐνημέρωσαν οἱ ἀδελφοί περί τῆς ἐκεῖ ἐλεύσεώς μου καί τῆς προθέσεώς μου καί τοῦ ἐζήτησαν νά συναντηθῶμεν καί νά συζητήσωμεν ἐπί συγκεκριμένων θεμάτων. Παρά ταῦτα οὗτος προέβη καί πάλιν εἰς ἐνεργείας αἱ ὁποῖαι τόν ἀδικοῦν, ὅπως καί ἐκεῖναι πρό ἔτους, εἰς τάς ὁποίας ἀπαραδέκτως προέβη ἐπί τῷ ἀκούσματι ὅτι θά ἐπεσκέπτετο τότε τήν Αὐστραλίαν ὁ ἐλλογιμώτατος θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης. Νομίζω, ὅτι γνωρίζετε τό θέμα, διό ἐκεῖνο τό ὁποῖον πρέπει νά εἴπω κ. Συμεών, εἶναι ὅτι χρειάζεται καί ὀλίγη αὐτοκριτική καί ὀλίγος αὐτοέλεγχος, ἡ δέ προσωποληψία, ἡ προκατάληψις καί ἡ μισαλλοδοξία μόνον ᾿Ορθοδοξία δέν εἶναι.
4) Δέν εἶναι θέμα αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μου νά σᾶς ἀπαντήσω σχετικῶς μέ τά οἰκονομικά σκάνδαλα, τά ὁποῖα ἀφοροῦν τόν π. Στέφανον, καί τόν αὐτάδελφόν του π. Νεόφυτον. ῎Αν χρειασθῇ, ὅπερ δέν τό εὐχόμεθα, οὔτε τό ἐπιδιώκομεν, τότε θά ἴδωμεν, ἄν καί πόσα χρηματικά ποσά, καί ἀπό πόσους ἔλαβον, πῶς τά ἐχειρίσθησαν ἤ, ἐνδεχομένως, τά κατεχράσθησαν. ᾿Επαναλαμβάνω ὅτι εὐχόμεθα νά μή φθάσωμεν εἰς αὐτό τό σημεῖον, πρός τό παρόν δέ ἰσχύει: "τά χρήματα σύν σοί εἰς ἀπώλειαν" (Πράξ. Ε, 1-11 καί Η, 9-24). ῞Οσον δέ ἀφορᾶ τόν ἰσχυρισμόν σας, κατά τόν ὁποῖον οἱ ἐν Αὐστραλίᾳ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι ἀπεμακρύνθησαν ἐκ τοῦ ἐπιτραχηλίου τοῦ π. Εὐσταθίου, ἐδέσμευσαν καί καταχρῶνται τό Ταμεῖον τῆς ἐνορίας εἰς τό Σύδνεϋ, σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι τοιοῦτόν τι δέν συμβαίνει, ὅμως νά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι τά ἐκκλησιαστικά "χρήματα" καί "κτήματα" ἀνήκουν εἰς τούς ᾿Ορθοδόξους, καί αὐτοί πρέπει νά τά διαχειρίζωνται. ῎Αλλωστε δέν ἐζητήθη ἐγγράφως νά συζητηθῇ τοῦτο ἀκριβῶς τό θέμα; Διατί ἠρνήθη νά ἀνταποκριθῇ ὁ καλός σας ᾿Εφημέριος;
5) ᾿Επί τῆς ἀναφορᾶς σας εἰς τήν παρουσίαν τοῦ γενιτσάρου τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ κ. Στυλιανοῦ Δημητρίου (Σεραφείμ), κατά τήν "ἐνθρόνισιν" τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου σας "Πειραιῶς" κ. Νικολάου, ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι μᾶς ἠνώχλησεν αὕτη διότι ὁ ἐν λόγῳ συμμετεῖχεν ἐνεργῶς ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ καί κυρίως ὡς ἐκφραστής τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ῾Η συγκεκριμένη παρουσία τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐνεθάρρυνεν, προωθοῦσεν καί συνέβαλεν εἰς τήν προδοσίαν τῶν ᾿Επισκόπων σας νά περάσουν τήν χειροθεσίαν διά τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1976 καί διά τῆς συγκεκριμένης Νομολογίας εἶναι ἀνεγνωρισμένος ὡς χειροθετημένος.  ᾿Επί τῆς προφασιολογίας σας ὅτι τό ἴδιον πρόσωπον καί προηγουμένως ἐνίοτε ἐνεφανίζετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐνορίᾳ, σᾶς πληροφορῶ ὅτι ὁ π. Θωμᾶς οὐδέποτε τόν ἠνέχθη εἰς τό ἱερόν καί οὐδέποτε προσῆλθεν ἐπισήμως φέρων καί ἐπανωκαλύμμαυχον, καί οὐδέποτε ἀντήλλαξεν καί τούς ἀσπασμούς τῆς προδοσίας, ὅπως ἔπραξε μετά τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν παρευρεθέντων καί μετασχόντων εἰς ἐκείνην τήν εὐτελιστικήν παράστασιν τοῦ "ἐνθρονισμοῦ" τοῦ βλασφήμου αἱρεσιάρχου καί ματαιοδόξου μοιχεπιβάτου "Πειραιῶς" κ. Νικολάου. 
6) Εἴτε ὡς ἀγνοῶν, εἴτε ὡς κακῶς πληροφορημένος, μᾶς ἐρωτᾶτε, ὅπως καί ὁ π. Εὐστάθιος, διατί δέν κατηγγείλαμεν τό 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα ἀπό τό 1976, ἀλλά μόλις τό 1998. ᾿Ερωτᾶτε ἀκριβῶς: α) "Τώρα τά σκαλίσατε, τώρα τά βρήκατε, καί τώρα τά ἐρευνήσατε;" . Καί πάλιν σᾶς παραπέμπω εἰς τόν π. Εὐστάθιον νά σᾶς ἀπαντήση ὁ ἴδιος ἐπί τοῦ ἐρωτήματος σας, ἐνῶ ἡμεῖς διαβεβαιώνομεν ὅτι ΝΑΙ, καί ὀλίγον πρό τοῦ 1997 "τά σκαλίσαμε", "τά βρήκαμε", τά ἐμελετήσαμε, καί ἐν συνεχείᾳ παρενέβημεν, ἐνῶ τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" τό παρακολουθοῦμε, πρῶτος ὁ κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, ἀπό τό 1971, καί ἔκτοτε μονίμως παρακολουθεῖται καί ἐλέγχεται, ὥστε νά μήν περάση εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Παρακαλῶ νά ἀπαιτήσετε ἀπό τόν ᾿Εφημέριόν σας, νά σᾶς δηλώση, ΑΠΟ ΠΟΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ. Ταῦτα, δεδομένου ὅτι ὁ π. Εὐστάθιος, ἀμέσως μετά τήν πτῶσιν τοῦ Καλλίστου, συνεδέθη καί ἐταυτίσθη καί ἐπί τοῦ θέματος τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 καί τῆς "χειροθεσίας", καί κατ᾿ ἀρχάς τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τοῦ τότε Τοποτηρητοῦ Αὐστραλίας ᾿Επιφανίου, ἀπό δέ τό 1979 εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἐκφραστές τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. ᾿Απ᾿ αὐτά πού γνωρίζω καί διεπίστωσα ἀπό τήν ἐπί τόσα ἔτη συνεργασίαν μου, καί ἀπό τήν στάσι πού ἐτήρησε ἔναντι τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων τοῦ ᾿Επισκόπου Κιτίου κ. ᾿Επιφανίου, οὔτε ἡ ᾿Εκκλησιολογία τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τόν ἐξέφραζε ἀπολύτως (μᾶλλον ἐνίοτε μέ τόν τρόπο του καί τήν εἰρωνεύετο), οὔτε τό ἀναίτιον καί ἀνεύθυνον τοῦ Βρεσθένης διά τό σχίσμα τοῦ 1937, οὔτε τό κῦρος τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948, παρεδέχετο εὐθέως. Παρακαλῶ νά ἀπαιτήσετε νά σᾶς πληροφορήση ὁ ᾿Εφημέριός σας εἰς κοινήν Σύναξιν, ὅπως σᾶς ἐζήτησε νά ἀποφασίσετε μέ τήν ψῆφό σας δι᾿ ἄλλα θέματα (!), καί νά ἐπανέλθετε δι᾿ ὅ,τι χρειασθεῖτε.... Ζητεῖστε καί τό εἰδικόν τεῦχος τοῦ 1979, τό ὁποῖον ἐξεδόθη τῇ φροντίδι καί ἐπιμελείᾳ, τοῦ τότε κ. Εὐσταθίου Τουρλῆ καί ἀνασηκῶστε τό αὐτοκόλλητον ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς σελίδος τοῦ ὀπισθοφύλλου, ἀναγνῶστε τήν φράσιν "᾿Επιμέλεια - Ρεπορτάζ (ἐκτός εἰσαγωγικῶν)", καί κατόπιν ἀναζητεῖστε εἰς τό βιβλίδιον ποῖα εἶναι αὐτά τά ἐντός εἰσαγωγικῶν, τά ὁποῖα τό 1979 δέν ἐξέφραζον τόν π. Εὐστάθιον. Πρόκειται διά τό πρῶτον "ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ - 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979", περί τοῦ ὁποίου ἀρκετά διεσώθησαν καί εἰς τόν Κ.Γ.Ο. τεῦχος ᾿Ιουνίου 1979. ᾿Εκεῖ θά ἴδητε καί περί ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, ἀλλά καί περί πολλῶν ἄλλων πραγμάτων, καί θά καταλάβετε καί διατί ὁ μέν π. Εὐστάθιος ἤγειρεν τό ὐστερόβουλον, πλήν ἀφελές, ἐρώτημα, "ἀπό πότε γνωρίζομεν τό 54/76 ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα", καί διατί τήν 16ην ᾿Ιουνίου 2005 ἀπεκηρύξαμεν ὡς πεπτωκότας τούς συγκεκριμένους ᾿Αρχιερεῖς καί πάντα ὁμόφρονα αὐτῶν.
7) ᾿Επί τῆς τρίτης παραγράφου τῆς 2ας σελίδος εἰς τήν ὁποίαν γράφετε ὅτι μᾶς παρεκαλεῖτε ἀπό 20 χρόνια νά ἔλθωμεν εἰς τήν Αὐστραλίαν καί δέν ἠρχόμεθα, ἐνῶ τώρα ἐσπεύσαμε νά ἔλθωμεν "διά νυκτός", σᾶς ἀπαντῶμεν ὅτι ποτέ δέν ἠρνήθημεν νά ἔλθωμεν εἰς τήν Αὐστραλίαν, ἀλλά μέχρι τώρα δέν εἴχομεν ἔλθει, διότι πάντοτε ἠμποδιζόμεθα ὑπό τοῦ Τοποτηρητοῦ, ἐπειδή ἐφοβεῖτο, μήπως ἀποκαλύψωμεν εἰς τούς πιστούς τῆς Αὐστραλίας τόν Παλαιοημερολογιτικόν του Οἰκουμενισμόν. ῞Οταν δέ μᾶς ἐπροτάθη νά ἔλθωμεν διά τάς παρανομίας τοῦ π. Παναρέτου, πράγματι ἠρνήθημεν, διότι ἤδη αἱ παρανομίαι τῆς Συνόδου μας ἦσαν πολύ μεγαλύτεραι ἀπό ἐκείνας τοῦ ῾Ιερέως Παναρέτου εἰς Αὐστραλίαν, διό εἴπομεν εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν ᾿Αρχιερέων: "Δέν ἀρνούμεθα νά ὑπάγωμεν εἰς Αὐστραλίαν, ἀλλά πρῶτα νά διορθώσωμεν τάς ἰδικάς μας ἐδῶ παρανομίας, πού εἶναι πολύ χειρότεραι, καί μετά νά ὑπάγωμεν". Τότε, ἀντί ἐμοῦ ἐστάλη ὁ "Πειραιῶς" κ. Νικόλαος.  ᾿Ερωτῶ τί ἀπέγινε μέ ἐκεῖνο τό τόσον σοβαρόν θέμα, διά τό ὁποῖον ὁ π. Εὐστάθιος ἀπείλησε νά κόψῃ κοινωνία μαζί μου, διότι ... ἡ Σύνοδος ἔδωσε προθεσμίαν 6 μηνῶν εἰς τόν παρανομοῦντα ἱερέα Πανάρετον  πρός διόρθωσίν του; Καί ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ τόν λόγον δίδω πάλιν εἰς τόν π. Εὐστάθιον νά σᾶς εἴπη διατί δέν ἦλθον, ἤ καί ὁ "Πειραιῶς" ὁ ὁποῖος ἦλθεν, νά σᾶς εἴπῃ τί ἐποίησεν μετά τοῦ π. Εὐσταθίου, καί πῶς ἤλλαξεν ἄρδην συμπεριφοράν ὁ π. Εὐστάθιος! Δέν θά ἀσχοληθῶ περισσότερον μέ αὐτήν τήν παράγραφον, ὡστόσον ὅμως σᾶς εὐχαριστῶ καί νά εἶσθε συγκεχωρημένος ἀπό τόν Κύριον διά τούς χαρακτηρισμούς, τούς ὁποίους μοῦ ἀποδίδετε τοῦ "δολίου καί πονηροῦ ἐργάτου", ὅστις, καθ᾿ ὑμᾶς, "ἐργάζομαι στό σκοτάδι, κρυφίως καί δολίως"! Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα, ἀγαπητέ κ. Συμεών, σεῖς μετά τοῦ ἐφημερίου σας, νά ἐργάζεσθε ἐν τῷ φωτί, διά νά φωτίζετε καί ἡμᾶς....
8) Σχετικῶς μέ ὅσα γράφετε ἐπί τῆς ἀναφορᾶς μας εἰς τήν ἀπό τό 2003 περιβόητον "Περιγραφήν" τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Μπροῦκλιν τῆς Μασσαχουσέτης, καί κατά πόσον εἶναι ἀξιόπιστος αὕτη, ἄς ἀπαντήσουν αὐτοί τούς ὁποίους ἀπεκηρύξαμεν. ῾Ωστόσον καθιστῶμεν σαφές ὅτι οἱ λόγοι δι᾿ οὕς ἡμεῖς ἀπεκηρύξαμεν τούς συγκεκριμένους ᾿Αρχιερεῖς, εἶναι αὐτοί τούς ὁποίους ΔΕΚΑΔΕΣ φορές σέ ἑκατοντάδες ἔγγραφα, ἤτοι Εἰσηγήσεις, Προτάσεις, Καταγγελίας καί ῾Ομολογίας, Κανονικῶς, ἁρμοδίως καί ὑπευθύνως ὑπεβάλαμεν καί ἐδημοσιεύσαμεν, καί λογικά πρέπει νά γνωρίζετε καί μέσα ἀπό τάς σελίδας τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς". Τό ντοκουμέντο τῆς περιβοήτου  "Περιγραφῆς" ἐθέσαμεν ἐν παραλλήλῳ καί συνωδά πρός τά ἀνωτέρω καί πρός τήν ἱερόσυλον παραίτησιν ὑπέρ τοῦ "χειροθετημένου" κ. Νικολάου καί τήν ἐν ταυτῶ δήλωσιν τοῦ παραιτηθέντος ὅτι "τό 1971 ἔγινε κάποιο λάθος ἐξ᾿ ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας εἰς τό θέμα τῆς χειροθεσίας", περί τοῦ ὁποίου ἐπανειλημμένως δημοσίως ἐρωτηθείς νά εἴπη ποῖον εἶναι, ἀρνεῖται νά ἀπαντήση. ᾿Επίσης ἡ ἐν λόγῳ "Περιγραφή" λαμβάνει ἰδιαιτέραν σημασίαν συνωδά καί πρός τήν σκανδαλώδη καί προκλητικήν κάλυψιν καί συντήρησιν τοῦ 54/76 βλασφήμου καί ἐκκλησιομάχου ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, καί ἰδιαιτέρως τάς "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ", μετά 33 ὁλόκληρα ἔτη, ὑπαναχωρήσεις τῶν κ.κ. Παχωμίου καί Γαλακτίωνος. ῎Ετσι ἀξιολογεῖται καί κρίνεται ἡ μέσω τοῦ ΙΝΤΕΡΝΕΤ συγκεκριμένη "Περιγραφή περί τοῦ τί ἔγινε τήν 17ην καί 18ην Σεπτ. τοῦ 1971 εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως ἐπί τῶν ᾿Αρχιερέων Καλλίστου καί ᾿Επιφανίου".  Μοναδικός καί ἀποκλειστικός σκοπός αὐτῆς ἦτο νά συμβάλῃ ἀποφασιστικῶς εἰς τήν τελευταίαν ἀπόπειραν νά περάσουν τήν "χειροθεσίαν" εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν διά τῆς ἐν χορῷ βδελυκτῆς ὑπαναχωρήσεως. Κατόπιν καί αὐτῶν, ἄν ἐσεῖς πάλιν θεωρῆτε, ὅτι ὅλα αὐτά, ὅπως διατείνεσθε εἰς τήν ἐπιστολήν σας, εἶναι "γελοῖα" καί ὅτι "γελοιοποιοῦμε τόν ἐαυτόν μας  ἀκόμη καί εἰς τά μάτια αὐτῶν πού μᾶς ἀγαποῦν πραγματικά" (προφανῶς ἐννοεῖτε τά ἰδικά σας μάτια), λυπούμεθα, ἀλλά μᾶλλον πρέπει νά ἀλλάξετε καί ὁπτικόν καί ὁπτικούς φακούς, διά νά μήν εἶσθε κατά τήν ἰδικήν σας ὁμολογίαν σεῖς οἱ λαϊκοί "θύματα τῶν Κληρικῶν".
9) Εἰς τήν συνέχεια μοῦ συστήνετε, μᾶλλον μοῦ ἐφιστᾶτε τήν προσοχή καί μέ διαβεβαιώνετε ὅτι "ἄν προσέξω εἰς τό νά σκέπτωμαι λίγο πιό σοβαρά", καί "ἐξετάσω τά πράγματα μέ προσοχή ἀπό τήν ἀρχή μέχρι σήμερα", θά διαπιστώσω ὅτι "ἔχω πέσει θῦμα τῶν κακῶν, προκλητικῶν, πεισματάρηδων, ἐπιθετικῶν, ἐγωιστῶν συμβούλων μου" καί διά τοῦτο "πέφτω ἀπό σφάλμα σέ σφάλμα καί ἔχω βρεθεῖ σέ ἀδιέξοδο"!!! ᾿Εσπεύσατε δέ ἀμέσως καί νά μέ "παρηγορήσετε", νά μέ "ἐνθαρρύνετε" καί νά μέ "χειραγωγήσετε" λέγοντάς μου ὅτι "Ποτέ δεν εἶναι ἀργά . Μία εἰλικρινής μετάνοια διορθώνει τά πάντα ..." κλπ!!!  Κατ᾿ ἀρχάς, ἀγαπητέ κ. Συμεών, παρακαλῶ νά προσπαθήσωμεν νά μήν ἐξερχώμεθα τῶν μέτρων μας, ἀλλά καί νά ἐπιδιώκωμεν τάς νουθεσίας τάς ὁποίας ἀπευθύνομεν εἰς τούς ἄλλους, (ἀσχέτως ποῖοι εἶναι αὐτοί) πρῶτοι ἡμεῖς νά τάς βιώνωμεν καί πρό πάντων νά ἐξετάζωμεν μήπως ἔχωμεν πέσει θύματα προσωπολατρείας καί ἀπάτης. ᾿Αφοῦ ὅμως θεωρεῖτε τόν ᾿Επίσκοπον Κήρυκον χωρίς προσωπικότητα, διό καί "πίπτει "θῦμα τῶν συμβούλων του", διατί δέν ἔχετε τό θάρρος νά κατωνομάσετε ἔναν σύμβουλόν μου, ἐνῶ τόν χαρακτηρίζετε "κακόν, προκλητικόν, πεισματάρην, ἐπιθετικόν, ἐγωϊστήν"! ῞Ενα μόνον θά σᾶς εἴπω, ἀγαπητέ κ. Συμεών, καί ἄς τό λάβη ὑπ᾿ ὄψιν του καί ὁ π. Εὐστάθιος, ὅτι δέν συγχωρεῖται τοιοῦτον μῖσος κατά τοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη...,  Σᾶς παρακαλῶ, ἐπίσης αὐτήν "τήν εἰλικρινῆ μετάνοιαν", τήν ὁποίαν ὑποδεικνύετε εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου, ἄς προσπαθήσωμεν νά τήν βιώσωμεν ὅλοι, διότι πράγματι, ὅπως γράφετε, "εἶναι πολύ κερδοφόρα πνευματικῶς. Διώχνει τό σκοτάδι ... καί δίνει φῶς πνευματικό, φῶς ἰλαρό, φῶς Χριστοῦ καί ἔτσι μπορεῖτε νά διακρίνετε τό σωστό ἀπό τό λάθος, τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψεῦδος, τήν εἰρήνην ἀντί τῆς ἀναταραχῆς". ᾿Εξετάσετε  καί σεῖς  τόν ἑαυτόν σας καί καθείς τόν ἑαυτόν μας, ἄν ἔστω καί ἐπ᾿ ὀλίγον ἔχωμεν γευθεῖ αὐτήν τήν "κερδοφόρον μετάνοιαν".
10) Εἰς τήν πρό τελευταίαν παράγραφον τῆς 4ης σελίδος ἀναφέρεσθε εἰς τήν γνωστήν "παραίτησιν" τήν ὁποίαν ἀποδέχεσθε, ἐνῶ κατακρίνετε ἡμᾶς, διότι τήν ἀπερρίψαμεν, θεωρεῖτε δέ ὡς ἀντικανονικήν καί τήν ὑφ᾿ ἠμῶν διακοπήν κοινωνίας μετά τῶν ὑπολοίπων ᾿Αρχιερέων, ὅπερ ἐπράξαμεν διότι οὗτοι συνειδητῶς πλέον ὑπηρετοῦν τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν, καί καταλήγετε ὅτι δέν σᾶς δώσαμε ἀποδείξεις ὅτι ὑφίστανται Δογματικαί καί Κανονικαί αἰτίαι διά τήν ἀποκήρυξιν, διό θεωρεῖτε ὅτι αὐτό τό σχίσμα τό ἐνεργήσαμεν ἡμεῖς, καθ᾿ ὑμᾶς ἀναιτίως, ὅπως ὁ πρώην Φλωρίνης τό 1937, καί οἱ πέντε τό 1995, παραθεωροῦντες καί τό γεγονός, ὅτι τήν παραίτησιν τήν ἀπερρίψαμεν ὡς πρᾶξιν πολλαπλῶς ἱερόσυλον καί ἐκ τοῦ διαβόλου τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐκπηγάσασαν. ᾿Εν τέλει ἀποφαίνεσθε ὅτι "αἱ σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας (σ.σ. "Ο.Π."), εἶναι γεμάτες λόγια - λόγια - κουτσομπολιά γειτονιᾶς καί τίποτε τό σοβαρό"!! Δέν θά σᾶς ἀποδώσω καί δι᾿ αὐτά κανένα χαρακτηρισμόν, θά σᾶς παρακαλέσω ὅμως διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ νά προσέχετε, ὅταν γράφετε, διότι μέσα ἀπό τά προφορικά καί τά γραπτά μας προκύπτει καθαρά, ὡς ἀκτινογραφία τῆς καρδιᾶς, ἡ ἐν γένει πνευματική μας κατάστασις, ἀλλά καί ἡ νοημοσύνη καί ἡ προσωπικότης μας καί ἐν τέλει καί ἠ ᾿Ορθοδοξία μας!
11) Διά τήν τελευταίαν νουθεσίαν σας, τήν ὁποίαν μοῦ ἀπευθύνετε εἰς τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον τῆς ἐπιστολῆς σας, ἀλλά καί διά τήν "ἀγάπην" καί τόν "σεβασμόν" σας, τόν ὁποῖον ἐκφράζετε, σᾶς εὐχαριστῶ, πλήν ὅμως τοιούτου εἴδους ἀγάπην, τήν ὁποίαν μοῦ προσφέρετε μέ ἀντάλλαγμα "νά πλησιάσωμεν τούς ᾿Αρχιερεῖς τούς ὁποίους ἀπεκηρύξαμεν καί αὐτοί θά ἀνοίξουν τάς ἀγκάλας των καί θά μέ δεχθοῦν ..." , λυποῦμαι, ἀλλά κρατῆστέ την δι᾿ ἐαυτούς καί ἀλλήλους, διότι ἡμεῖς τήν βδελυσσόμεθα καί τήν ἀπορρίπτομεν. ῾Ωστόσον νά εἶσθε βέβαιος, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, εἶναι ἀνοικτός νά διαλεχθῆ ὑπό κανονικάς καί ὀρθοδόξους προὑποθέσεις, καί πρός τούς ᾿Αρχιερεῖς, τούς ὁποίους ἀπεκήρυξεν, ἀλλά καί πρός τούς πέντε, καί πρός τούς Φλωρινικούς καί πρός τόν κ. Χριστόδουλον.
12) Τέλος συμφωνῶ ὅτι "ἡ ᾿Εκκλησία μᾶς θέλει ὅλους καί δή τούς "μορφωμένους θεολόγους ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς ..."!, ἀλλά διευκρινίζω ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία ζητεῖ πρωτίστως πιστούς καί ἐλευθέρους ἐν Χριστῷ ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι νά ἐνεργοῦν κατά τά πρότυπα τῶν ῾Αγίων Πατέρων, τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων καί δι᾿ Αὐτῶν καί τοῦ Χριστοῦ. Θέλει ᾿Επισκόπους εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι νά μήν ρίπτουν τήν παρακαταθήκην τοῖς κυσίν, ἐν προκειμένῳ εἰς τόν βόρβορον τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀρνούμενοι τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν των Διαδοχήν, καί τό χείριστον, ἐνῶ ἐν τοῖς πράγμασιν προδίδουν ἀμφότερα, Φαρισαϊκῶς ὑποκρινόμενοι, νά ὑψώνουν ΨΕΥΔΕΙΣ κορῶνες ὑπέρ ἀμφοτέρων, γεγονός τό ὁποῖον τούς καθιστᾶ ὄχι, ὅπως γράφετε, "γελοίους", ἀλλά συνειδητούς συνεργάτας τοῦ πονηροῦ, ἐξ  οὗ ρυσθείη ἡμᾶς ὁ Κύριος. ΑΜΗΝ.  
Μετ᾿ εὐχῶν
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006