ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΣ 56

ΑΥΤΗ Η "ΣΠΙΘΑ" ΔΕΝ ΘΑ ΣΒΗΣΗ ΠΟΤΕ!
 
῾Υπό τοῦ Δημοσιογράφου Ευ. Δ. Στουραίτη
(Τό παρόν ἐγράφη καί ἐδημοσιεύθη τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2005)
 

Τελικά συνέβη τό ἀπευχόμενο: Τό κυοφορούμενο, ἐδῶ καί πολλούς μῆνες, νέο (καί τελευταῖο, ἐκ τῶν πραγμάτων) σχίσμα στούς κόλπους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, φεῦ δέν ἀπετράπη, παρά τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τοῦ σεβ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου καί τῶν συνεργατῶν του Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ἀλλά καί δύο ἄλλων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνέχθηκαν πολλά, χάριν τῆς ἑνότητος, καί ἐξήντλησαν κυριολεκτικά ὅλα τά περιθώρια βάσει τῶν ἱερῶν Κανόνων, γιά νά ἀποφευχθῇ τό μοιραῖον. ῞Οποιος γνωρίζει, ἔστω καί ἐπιγραμματικά τά διαδραματισθέντα τῆς τελευταίας περιόδου, οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἔχει διά τοῦ λόγου τό ἀληθές. Δυστυχῶς ὅμως οἱ προσπάθειες τοῦ Σεβ. Κηρύκου ἐναυάγησαν καί τοῦτο, διότι ἀπό τή μιά πλευρά τά χρόνια καί καλοδουλεμένα διαλυτικά σχέδια σέ βάρος τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ φιλοδοξία καί κυρίως ἡ ἀλαζονεία μερίδος ἱεραρχῶν ἔφεραν τό θλιβερό ἀποτέλεσμα.
Τό ζήτημα, ὅσο καί ἄν φαίνεται πολύπλοκο καί δαιδαλῶδες, ἐν τούτοις εἶναι "βατό", ἀκόμη καί στήν πλέον ἀβασάνιστη λογική, ἀρκεῖ νά εἶναι ἀνοιχτά τά μάτια καί ἡ καρδιά. Τό νέο σχίσμα ἔγινε διότι ἐκεῖνοι πού ἀποκόπηκαν - οἰκειοθελῶς - ἀπό τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀποστράφησαν (ἀρνήθηκαν) τήν ᾿Ορθόδοξη ῾Ομολογία. Τόσο ἁπλά, ἀλλά καί κραυγαλέα εἶναι τά πράγματα, πού ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν οἱ ἀποσχισθέντες νά μετατοπίσουν τά αἴτια σέ ἄλλα (παραπλανητικά) ἐπίπεδα, πού ὁδηγοῦν σέ δρόμους ὀλισθηρούς τούς πιστούς πού θέλουν νά τούς ἀκολουθήσουν, δέν μποροῦν νά καλύψουν τήν ἀλήθεια.  ῾Ως ἐκ τούτου "τό κρίμα στό λαιμό τους" ὅπως λέγει ὁ ἁπλός λαός, ἀφοῦ δική τους εἶναι ἡ ἐπιλογή.
῾Η ἀπόφασι γιά τήν διακοπή ἀποτελεῖ σταθμό καί ἀφετηρία, ὅσον ἀφορᾶ τό μέλλον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου  ᾿Εκκλησίας, ἡ ὁποία μέ ἐλάχιστους ἀνθρώπους (ποίμνιο) καί κτίρια (Ναούς κ.λ.π.) ἔφτασε πλέον νά "ἔχει μείνει μιά σπίθα", ὅπως εἶχε προφητέψει ὁ στυλοβάτης τῆς ᾿Ορθοδοξίας Ματθαῖος ὁ Α. ῾Ο καθένας μας καλεῖται νά ἐπιλέξῃ τό δρόμο του, δεδομένου ὄτι στίς μέρες μας βιώνουμε τήν μεγαλύτερη - ἴσως - δοκιμασία τῆς Πίστεώς μας, τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, αὐτῆς μέσω τῆς ὁποίας θέλει ὁ Θεός νά λατρεύεται ἀπό τούς ἀνθρώπους, καί ὄχι τό ἀντίστροφο, δηλαδή ἀνάλογα μέ τίς ἐπιθυμίες καί τίς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων. Πρόκειται δέ γιά μιά ἀληθινή Κρίση ἐπί τῆς γῆς, ἀφοῦ τώρα ξεχωρίζει ἡ ἦρα ἀπό τό σιτάρι.
Μέ βασικό κριτήριο τήν φωνή τῆς καρδιᾶς καί τῆς συνειδήσεως τῶν ἀνθρώπων, καί βεβαίως βασικό κριτήριο σ᾿ αὐτή τήν περίπτωσι ἀποτελεῖ καί ἡ ἁπλῆ - ἄδολη - λογική, ἡ ὁποία "ἀποκαλύπτει", λίγο ὡς πολύ ποῦ θά ὁδηγηθοῦν τά πράγματα.
῎Ετσι, ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀποσχισθέντες, ἡ κατάληξί τους θά εἶναι, ἀργά ἤ γρήγορα καί πάντως μέ μαθηματική ἀκρίβεια, στήν ἀγκαλιά τῆς μεγάλης οἰκουμενιστικῆς ἐκκλησίας τῆς νέας ἐποχῆς, ἤ θά διαλυθοῦν ἡσύχως, ἀφοῦ στερούμενοι τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας καί συνεπῶς τῆς θείας Χάριτος, εἶναι ἀδύνατον νά ὁμιλοῦν διά ᾿Εκκλησία τήν ὁποία ὑπηρέτησαν ἀκόμη καί στά σπήλαια, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί ἀπ᾿ αὐτούς διά νά πλανέψουν τόν κόσμο.
῞Οσον ἀφορᾶ τήν Γνήσια ᾿Ορθόδοξο ᾿Εκκλησία εἰς τήν ὁποία ἀνήκουν καί τήν ὁποίαν ἐκφράζουν οἱ ὀλίγοι πιστοί ᾿Αρχιερεῖς, ῾Ιερεῖς καί λαός, Αὐτή δέν εἶναι δυνατόν νά "ἀφανισθεῖ", διότι εἶναι ἡ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ τῆς ὁποίας "πῦλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν", ἀλλ' ἐξακολουθεῖ νά προσφέρει τήν θεία λύτρωσι μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ἀφοῦ αὐτός ὁ ὁποῖος πληροῖ καί κατευθύνει τήν ᾿Εκκλησία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.
Γι  αὐτό ὅποιοι καί ὅσοι ἐπεχείρησαν ἤ ἐπιχειροῦν νά τήν ἀφανίσουν ἀπό τόν χάρτη τοῦ κόσμου, μόνον οἱ ἴδιοι ἐξαφανίστηκαν ἤ ἐξαφανίζονται. Τέλος ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀληθινούς πιστούς, πολλοί ἐκ τῶν ὀποίων εἶναι ἰδιαίτερα προβληματισμένοι καί κάποιοι ἀρκετά συγχυσμένοι, ἐξ᾿ αἰτίας ὄλων αὐτῶν πού λαμβάνουν χώρα στίς μέρες μας, ἄς πάρουν δύναμι καί ἀπό μιά ἄλλη προφητεία τοῦ ἁγίου Πατέρα, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στό ποίμνιο πού τὀν ἀκολούθησε, εἶχε πεῖ, προβλέποντας μέ καταπληκτική ἀκρίβεια τά σχίσματα τοῦ 1995 καί 2005: "᾿Απ᾿ αὐτούς θά μείνουν οἱ ἐκλεκτοί καί ἀπό τούς ἐκλεκτούς οἱ ἐκλεκτότεροι"!!
Κατόπιν τούτου θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά κλείσω, διατυπώνοντας τήν ταπεινή μου γνώμη, ὅτι "ἐκλεκτότεροι" δέν μπορεῖ σέ καμμιά περίπτωσι νά εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐμμένουν σέ αἱρετικά φρονήματα, ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται ἐμμέσως ἤ ἀμέσως τήν ᾿Ορθόδοξη ῾Ομολογία, ἐκεῖνοι πού ἔχουν παραβιάσει προκλητικά καί κατάφωρα τούς θείους Νόμους (τήν Κανονική τάξι), ἐκεῖνοι πού ἔχουν "νοθεύσει" τήν ἀνόθευτη ᾿Αποστολική των Διαδοχή, δεχόμενοι ὅτι εἶναι ἀπό "χειροθετημένους"...

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006