ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 53/ΙΟΥΛΙΟΣ 2005Μελετήσατε εἰς τήν «Ὀρθόδοξον Πνοήν» τοῦ μηνός Αὐγούστου 2005 τό ἄρθρον τοῦ θεολόγου ‘Ελευθερίου Γκουτζίδη ὑπό τόν τίτλον:
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ»
῾Υπό τόν ἀνωτέρω τίτλον δημοσιεύεται εἰς τήν "᾿Ορθόδοξον Πνοήν" μηνός Αὐγούστου 2005, μία ἰδιαιτέρως σημαντική καί ἐνδιαφέρουσα ἀπολογητική ὑπέρ τῆς ᾿Αληθείας (῾Ομολογίας) καί τῆς γνησίας ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, μελέτη τοῦ θεολόγου Καθηγητοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη. ᾿Αναφέρεται εἰς τήν προδοσίαν τοῦ 54/76 ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς, διά τοῦ ὁποίου ὁ "Σεβ/τος Πειραιῶς" κ. Νικόλαος, ΗΘΩΩΘΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ, ὅπως διακηρύσσει ὁ ἴδιος. ᾿Ηθωώθη, ὅμως, ὄχι διότι ὡμολόγησεν τήν ᾿Ορθοδοξίαν ἐνώπιον τῶν δικαστῶν, ὅπως παραπλανητικῶς λέγει, ἀλλά διότι ἐπεκαλέσθη ὑπέρ αὐτοῦ, τήν "ὡς ἐπί σχισματικῶν γενομένην χειροθεσίαν τοῦ 1971" ὑπό τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς ἐπί τῶν ᾿Επισκόπων Καλλίστου καί ᾿Επιφανίου, τήν ὁποίαν ἀσφαλῶς ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία οὐδέποτε ἀπεδέχθη ἐπί τῶν ᾿Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων Της. Εἰς τό παρόν φύλλον τῆς "ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ" παραθέτομεν τό Προλογικόν Σημείωμά μας ἐπί τῆς ᾿Εκδόσεως καί συστήνομεν εἰς τούς ἀγαπητούς ἀναγνώστας νά προμηθευθοῦν καί νά μελετήσουν αὐτήν τήν ἐργασίαν, ὥστε εἰς τάς παρούσας κρισίμους ἐκκλησιαστικάς παριστάσεις, νά δυνηθῇ ἕκαστος νά τοποποθετηθῇ σωστά καί ὀρθόδοξα καί νά μή παρασύρεται ἀπό τό πνεῦμα τῆς πλάνης καί τῆς ἀπάτης, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ σήμερα παντοῦ.
 
Α.Π.396
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 23.7.05 (π.ἡ.)  
Μέ ἰδιαιτέραν ἱκανοποίησιν καί χαράν ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς θέτει εἰς κυκλοφορίαν καί τήν ὑπό τόν τίτλον: "Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ" ἰδιαιτέρως σημαντικήν ὡς καί ἐπίκαιρον μελέτην τοῦ ἐλλογ/του θεολόγου Καθηγητοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, σχετικῶς μέ τό 54/76 "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑ" τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς. ῾Ως γνωστόν δι᾿ αὐτοῦ ὁ "Σεβ/τος Πειραιῶς" κ. Νικόλαος, πρίν ἀκριβῶς 30 ὁλόκληρα χρόνια, ἤτοι, κατά τά ἔτη 1974-1976, ἐκ φόβου ἤ δειλίας καί πάντως ἐκ ματαιοφροσύνης, συνέπραξεν "ἀγαλλομένῳ ποδί" μέ παράγοντας ξένων Κέντρων, (τά ὁποῖα εἶχον στήσει μίαν ποινικήν δίωξιν κατ᾿ αὐτοῦ, ἐπί δῆθεν "ἀντιποιήσει ἔργου ἐκκλησιαστικοῦ λειτουργοῦ", καί δή τοῦ ᾿Αρχιερέως), προκειμένου νά περάσουν τήν "χειροθεσίαν", ἡ ὁποία δέν πέρασε τό 1971 εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. ῾Ο ἐν λόγῳ ᾿Επίσκοπός μας ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΕ τότε καί ΑΠΕΔΕΧΘΗ τήν ἀθώωσίν του, βάσει τῆς κατά τό 1971 γενομένης "χειροθεσίας" ὡς ἐπί σχισματικῶν.
Γράφομεν, ὅτι "ἔστησαν μίαν ποινικήν δίωξιν", καί τό ἐννοοῦμεν, διότι, ὅπως εἶναι πλέον ἡλίου φαεινότερον, καί ἀποκαλύπτεται καί ἀπό τά στοιχεῖα, τά ὁποῖα μέχρι τοῦδε ἦλθον εἰς τό φῶς τῆς δημοσιότητος, καί ἀπό ἄλλα τά ὁποῖα καθημερινῶς ἀποκαλύπτονται, ἡ ποινική αὐτή δίωξις ἦτο προμελετημένη καί προσχεδιασμένη διά νά ἐξυπηρετήση, τήν διά δικαστικῶν ἀποφάσεων (Βουλευμάτων) κατοχύρωσιν τῆς "χειροθεσίας" ὡς ἐπί σχισματικῶν καί τήν οὕτω πλήρη ἐξάρτησιν τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀπό τούς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς καί δι᾿ αὐτῶν ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν.
 ῾Η ποινική αὐτή δίωξις, ἐμεθοδεύθη, εὐθύς μόλις διεπιστώθη ὅτι ἐπιστρέψασα ἡ ᾿Εξαρχία τό 1971 "ἀπέτυχεν" νά "μεταφέρη" τήν "χειροθεσίαν" καί εἰς τήν ῾Ελλάδα καί νά τήν ἐπιβάλῃ καί εἰς τούς ὑπολοίπους ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς, καθόσον ἡ ἰδία, ἀποκρύψασα ταύτην κατά τήν ἐπιστροφήν της, τήν ΗΚΥΡΩΣΕΝ καί τήν ΗΧΡΗΣΤΕΥΣΕΝ, καί οὕτω δέν ἐγένετο δεκτή ὑπό τῆς ᾿Εκκλησίας καμμία χειροθεσία, ἤτοι δέν ἐθίγη οὔτε ἡ ῾Ομολογία, οὔτε ἡ ᾿Αποστολική Διαδοχή τῶν ᾿Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων Της. Δέν θά ἦτο ὑπερβολή νά εἴπωμεν, ὅτι "ἡ παγίς", ἡ ὁποία τόσον ἐπιμελῶς ἐστήθη εἰς ᾿Αμερικήν ὑπό τῶν ξένων Κέντρων, Φλωρινικῶν καί Νεοημερολογιτικῶν, "συνετρίβη" ὑπό τῆς Δεξιᾶς τοῦ ῾Υψίστου, καί οὕτω ἠ ᾿Εκκλησία ἐξῆλθε ΝΙΚΩΣΑ καί ἐξ  αὐτῆς τῆς σκευωρίας.
῾Η ᾿Εξαρχία, ἐν ὅσῳ εὑρίσκετο εἰς ᾿Αμερικήν, ἤ δέν εἶχε πλήρη συνείδησιν τῆς παγίδος, τήν ὁποίαν εἶχον στήσει ἐκεῖ τά ξένα Κέντρα, ἤ συνειδητά καί ὕπουλα συμμετεῖχεν εἰς τήν προδοσίαν, ἐπιστρέψασα ὅμως διεβεβαίωσεν, ἄλλα ἀντί ἄλλων! Διεβεβαίωσεν ὅτι οὐδεμίαν "χειροθεσίαν" ἐδέχθη εἰς ᾿Αμερικήν, ἀλλά μίαν συγχωρητικήν εὐχήν καί ταύτην ὐπό συγκεκριμένας προϋποθέσεις, καί προπάντων ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ Ρωσική Σύνοδος ἀπεδέχθη ὁμοφώνως τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν καί ἡ ᾿Ορθοδοξία κηρύσσεται πλέον εἰς τά πέρατα τῆς Οἱκουμένης. ῞Ενεκα, λοιπόν, αὐτῆς τῆς ἀποτυχίας καί πρίν ἀκόμη χρησιμοποιηθῇ  ὁ Κάλλιστος διά νά περάση ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ "χειροθεσία ὡς ἐπί σχισματικῶν", ἐστήθη ἡ ποινική αὕτη δίωξις, καί δή ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς περαιτέρω διώξεως τοῦ ἰδίου τοῦ "Πειραιῶς" Νικολάου, ἀλλά καί ὅλων ὅσων θά ἐτόλμων νά μήν τήν δεχθοῦν.
Παραλλήλως, καί πάλιν μέσα ἀπό αὐτήν τήν ΣΤΗΜΕΝΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗΝ ΔΙΩΞΙΝ, προεβάλετο καί τό δέλεαρ τῆς "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ" τοῦ "Πειραιῶς" κ. Νικολάου ὑπό τῆς Πολιτείας, καί δι᾿ αὐτοῦ καί τῆς ἀναγνωρίσεως καί ὅλων τῶν ᾿Επισκόπων μας, "δυνάμει καί ἐνεργείᾳ" τῆς "χειροθεσίας". Οὕτω ἐπιστεύετο ὅτι μέ τό 54/76 Βούλευμα θά ἀνετρέπετο ἐκ βάθρων ἡ ᾿Εκκλησιολογία τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί θά καθίστατο ἀνυπόστατος, ἐνῶ θά προσεβάλετο καί θά διεκόπτετο καί ἡ ἀδιάκοπος καί γνησία ᾿Αποστολική Διαδοχή τῶν ᾿Επισκόπων καί πρεσβυτέρων Της, ἐξαρτωμένης ταύτης ἀπολύτως ἐκ τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ διά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς Διασπορᾶς. Καί αὐτό ὅμως τό σατανικόν σχέδιον των, ἤτοι, τήν ἐξάρτησιν τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων ᾿Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν, μέσω τοῦ 54/76 ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, ἀπέτυχον νά τό περάσουν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, διότι ὅπως τό 1971 ἐκρύβη ἐπιμελῶς ἡ "χειροθεσία", οὕτω καί τό 1976 καί ἐξῆς ἐκρύβη καί τό ἐν λόγῳ 54/76 Βούλευμα, διότι ἀνέμενον τόν κατάλληλον χρόνον νά τό παρουσιάσουν, ἐνῶ προεβάλλετο ὑπό τοῦ Πειραιῶς ἡ δῆθεν καθαρά ῾Ομολογία του καί ὅτι ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ "ἠθωώθη πανηγυρικῶς"!Τοῦτο ὅμως ἀποδεικνύεται ψευδέστατον καί παραπλανητικόν. ᾿Ηθωώθη οὐχί ἔνεκα τῆς καθαρᾶς του ῾Ομολογίας, ἀλλά ἕνεκα τῆς "χειροθεσίας ὡς ἐπί σχισματικῶν" τοῦ 1971, τήν ὁποίαν ἐπεκαλέσθη εἰς τό Δικαστήριον, καί ἐπομένως ἕνεκα τῆς ἀρνήσεως τῆς ῾Ομολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς του Διαδοχῆς, δηλαδή ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ του.
Πρέπει νά εἴπωμεν ὅτι τό περιεχόμενον τοῦ ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, καί πρίν τοῦτο ἐκδοθεῖ, ἦτο γνωστόν εἰς τόν "Πειραιῶς" κ. Νικόλαον, διότι ΠΡΟΗΓΗΘΗ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ. Τό ἐγνώριζον, ὅμως, καί ἄλλοι, καί ἐνσυνειδήτως τό ἀπεδέχθησαν, καί ἡτοίμαζον τάς συνθήκας νά τό ἐπιβάλουν καί εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Τό ἀπέκρυπτον καί μόνον ὅταν ἐπίστευσαν ὅτι ἦλθε τό "πλήρωμα τοῦ χρόνου" ἀπετόλμησαν νά τό περάσουν, καί δι᾿ αὐτοῦ νά περάσουν τό "ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ" των, μέ ἄλλην μείζονα σατανικήν σκευωρίαν. Ναί τό ἐπεχείρησαν, μέ τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν περί παραιτήσεως τοῦ "᾿Αρχιεπισκόπου" κ. ᾿Ανδρέου ὑπέρ τοῦ "Πειραιῶς" κ. Νικολάου, τοῦ ἀναγνωρισμένου καί βάσει τοῦ ἐν 54/76 ᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος, ἀλλά καί πάλιν ἀπέτυχον. Τό μόνον τό ὁποῖον μοιραίως ἐπέτυχον εἰς μεγάλον βαθμόν καί ὅπου παρέσυραν τήν πλειοψηφία τῶν ῾Ιεραρχῶν καί τῶν ῾Ιερέων, εἶναι ὅτι ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ἀφοῦ ἐν τέλει ἀπεδείχθησαν ἀνάξιοι νά διαφυλάξουν τήν Παρακαταθήκην. καί τήν ἐπρόδωσαν. ᾿Αντιλαμβάνεται ὁ οἱοσδήποτε ὅτι παρά τήν ἐκτίμησιν καί τόν σεβασμόν τόν ὁποῖον ὀφείλομεν εἰς τάς ἀρχάς καί ἐξουσίας τοῦ Κράτους καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν ῾Ελληνικήν Δικαιοσύνην, ΟΤΑΝ ΔΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΛΑΠΤΕΤΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟΤΕ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΥΠΑΚΟΗΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ. ῾Η ὑπακοή καί ὁ συμβιβασμός εἰς νόμους καί ἀποφάσεις αἱ ὁποῖαι παραβλάπτουν τήν Πϊστιν, δέν εἶναι ΥΠΑΚΟΗ ἀλλά ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
῎Ηδη, ἀφοῦ ἀπέτυχεν καί αὐτή ἡ τελευταία σκευωρία, ἡ ὁποία τούς ἐστοίχισεν τήν πτῶσιν καί αὐτοαποβολήν των ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας, πλέον εὐθέως τάσσονται ὑπέρ τοῦ 54/76 Βουλεύματος, ὅπως ἐτάσσετο ὁ τότε ᾿Αττικῆς Ματθαῖος.  Συγκεκριμένως, ὑπό τοῦ περιβάλλοντος τοῦ "Πειραιῶς" κ. Νικολάου διά ψιθύρων καί ἄλλων προπαγανδιστικῶν τρόπων, προσπαθοῦν νά ἐπηρεάσουν τούς πιστούς  μέ ψευδοαπειλάς, ὅπως π.χ. "Τό 54/76 Βούλευμα μᾶς χρειάζεται γιά νά ἀναγνωρίζωνται καί νά δηλώνωνται εἰς τά Ληξιαρχεῖα τοῦ Κράτους οἱ Γάμοι καί οἱ Βαπτίσεις" καί ὅτι "ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος τί θά κάνη ἄν αὔριο ὁ κ. Χριστόδουλος σέ συνεργασία μέ τήν Πολιτεία καταργήση τό σημερινόν καθεστώς καί βγάλῃ νέον Νόμον, ὁ ὁποῖος δέν θά ἀναγνωρίζη τούς γάμους καί τάς βαπτίσεις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ᾿Επισκόπων καί ῾Ιερέων, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται τήν χειροθεσία, ὅπως τήν ἐδέχθη τό 54/76 Βούλευμα καί ὁ Πειραιῶς Νικόλαος;" "῎Ας μή τό τραβάει πολύ ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος..." !!!  
Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ δηλώνομεν ὅτι δέν πτοούμεθα πρό αὐτῶν τῶν ἀπειλῶν, διότι  "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις". ᾿Αλλοίμονον, ἄν λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν αὐτάς τάς ἀπειλάς καί δειλιάσωμεν καί ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΗΣΩΜΕΝ ἤ ΑΠΙΣΤΗΣΩΜΕΝ καί ΠΡΟΔΩΣΩΜΕΝ, τότε τό ἔργον μας δέν θά διαφέρη ἐκείνου τοῦ ἔργου τοῦ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Πιστεύομεν ὅτι ὁ δεχόμενος, εἴτε ἀμέσως, εἴτε ἐμμέσως, εἴτε καί διά τῆς σιωπῆς, καί τῆς μή ὁμολογιακῆς ἀντιμετωπίσεώς του, τό 54/76 "᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς" (καθώς καί τό παρόμοιον "46/91 τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικείου Δράμας"), καί ἄλλας σχετικάς δικαστικάς ἀποφάσεις, ὡς πράττουν ἐν τῇ πράξει οἱ περί τόν κ. Νικόλαον "᾿Αρχιερεῖς", οὗτος ΑΡΝΕΙΤΑΙ καί ΠΡΟΔΙΔΕΙ τήν ᾿Εκκλησίαν καί τόν Χριστόν, δηλαδή εἶναι εἰς τύπον καί τόπον ἄλλου ἀντιχρίστου. (᾿Ιωάννου Α ἐπιστ. Β,18 καί  22, καί  Β'ἐπιστ.ΣΤ, 7)
῎Αν ὁ Θεός παραχωρήση εἰς τάς ἡμέρας μας νά φθάσωμεν εἰς ἕνα ὁλοκληρωτικόν Σιωνιστικόν καθεστώς, δηλαδή ἄν κυριαρχήση καί εἰς τήν πατρίδα μας τό "ἔγγύς εὐρισκόμενον" κράτος τοῦ ᾿Αντιχρίστου, τότε δέν τίθεται πλέον θέμα "ἀναγνωρίσεως" τῶν μυστηρίων μας ὑπό τῆς Πολιτείας, ἀλλά ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Τίθεται θέμα πόσοι θά παραμείνωμεν ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἵνα ἐν Αὐτῇ καί δι᾿ Αὐτῆς νικήσωμεν, ἀφοῦ Αὕτη ὡς ὁ Χριστός ἐξῆλθε καί ἐξέρχεται ΑΕΙ ΝΙΚΩΣΑ.
Πιστεύομεν ὅτι ὅσοι μελετήσουν τήν ὑπό τόν τίτλον: "Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ"  νέαν ἀπολογητικήν ὑπέρ τῆς᾿Ορθοδοξίας ἐργασίαν τοῦ θεολόγου  κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη διαθέτοντες καλήν προαίρεσιν, ἐλευθερίαν, ὀρθόδοξον συνείδησιν καί ἀγωνίαν, θά γνωρίσουν ὁπωσδήποτε τήν ἀλήθειαν καί ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος, καίθά εἶναι καί αὐτοί ἕτοιμοι νά ἀγωνισθοῦν ὑπέρ Αὐτῆς, καί "Κύριος ὁ Θεός πολεμήση ὑπέρ αὐτῶν", ὅπερ χάριτι Χριστοῦ γένοιτο. ΑΜΗΝ.
῎Ερρωθε ἐν Κυρίῳ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

Ακολουθεῖ τό Ἄρθρον: >>>


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006