ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ.


Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 360/14/27.7.2004
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Ἐνημέρωσις παντός τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Ἀρχιερέων καί Ἱερέων περί τῆς «Ὁμολογίας Ὀρθοδόξου Πίστεως» τοῦ Μητροπολίτου Μδεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου καί σύνοψις τῶν κυριωτέρων θεμάτων αὐτῆς.
                    
Α.Π. 360
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 14/27.7.2004
ΠΡΟΣ
Α) Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν.
Β) Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος: Πειραιῶς κ. Νικόλαον, ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, Κίτρους κ. Γοργόνιον, Βεροίας κ. Ταράσιον, Λαρίσης κ. Πανάρετον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον, καθώς καί ῾Ιερεῖς καί ῾Ιεροδιακόνους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου τῆς ῾Ελλάδος: Καθηγούμενον Στέφανον, Πρωθιερέα π. Χρύσανθον, Πρωθιερέα  π. ᾿Απόστολον, Πρωθιερέα π. ᾿Ηλίαν, ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον, Πρωθιερέα π. Θωμᾶν, ῾Ιερέα π. Δημήτριον, ῾Ιερέα π. Νικόλαον, ῾Ιερέα π. ᾿Ιωαννίκιον, ῾Ιερέα π. ᾿Ανδρέαν, ῾Ιερομ. π. Νεόφυτον, ῾Ιερομ. π. Δαμασκηνόν, ῾Ιερομ. π. Κυπριανόν, ῾Ιερομ. π. Παντελεήμονα, ῾Ιερομ. π. ᾿Ανανίαν, ῾Ιερομ. π. Λάζαρον, ῾Ιερομ. π. ᾿Ιγνάτιον , ῾Ιεροδ. π. Μεθόδιον καί ῾Ιεροδ. π. Βαρθολομαῖον.
Γ) Σεβ/τον Μητροπολίτην Κιτίου κ. ᾿Επιφάνιον.
᾿Επίσης κοινοποιεῖται εἰς:  α) ῾Ιερεῖς τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Κύπρου. β) Εἰς Ἱερεῖς Ἐκκλησίας Κατακομβῶν ἐν Ρωσίᾳ γ) ῾Ιερεῖς εἰς Κένυαν γ) Αἰδ/τον ῾Ιερέα π. ᾿Αντώνιον Γαβαλᾶν δ) Παν/τον ῾Ιερέα π. Εὐστάθιον Τουρλῆν, ε) Αἰδ/τον ῾Ιερέα π. Στέφανον Βουλγαρία, στ) Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. Κασσιανόν Γαλλία.

Μακαριώτατε ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφέ καί ᾿Αρχιεπίσκοπε ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέα, ἀσπάζομαι ῾Υμᾶς ἐν Κυρίῳ.

Τοῦ ᾿Ορθοδόξου ᾿Επισκόπου ὀφείλοντος ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ, ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ, ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙΝ καί ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ τήν εὐσέβειαν, καθ᾿ ἅ διαγορεύουσιν καί οἱ θεῖοι καί ῾Ιεροί Κανόνες, ἐξαιρέτως δέ ὁ ΝΗ᾿ ᾿Αποστολικός, καί ὁ Α' τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ὁ Α' τῆς Ζ᾿ τοιαύτης, ἡμεῖς ὁ ἐλάχιστος τῶν ᾿Επισκόπων τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, ΠΡΟΕΒΗΜΕΝ εἰς τήν συνημμένως τῷ παρόντι ἀποστελλομένην ῾Υμῖν "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ". (Αὕτη περιελήφθη εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 357/14.5.2004 Β' ᾿Εγκύκλιον ἐπιστολήν μας, ἡ ὁποία ἐξεδόθη ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁμολογητοῦ ἀγίου πατρός Ματθαίου καί ἐδημοσιεύθη καί εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ῎Οργανον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεώς μας "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ", μηνός Μαΐου 2004). Κατόπιν τούτου, θερμῶς παρακαλοῦμεν τήν ῾Υμετέραν Μακαριότητα, ὅπως λόγῳ τῆς κρισιμότητος τῶν καιρῶν, ἀναλάβητε τάς εὐθύνας σας, καί ὡς ὁ μόνος ἁρμόδιος τό γε νῦν ἔχον, νά συγκαλέσητε ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ, ἐν ἧ νά ἐξετασθῇ ἡ ῾Ομολογία αὕτη, καί ἤ ἐγκριθῇ ὡς ἔχει, ἤ τροποποιηθῇ καί βελτιωθῇ, ἤ ἁπλῶς γίνη ἀφορμή διά τήν ἔκδοσιν καί διακήρυξιν μιᾶς τελειωτέρας Γενικῆς ΙΕΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, δι᾿ ἧς θά ἀντιμετωπισθοῦν καί ὅλα τά γνωστά καί ἀπό ἐτῶν ἐκκρεμοῦντα θέματα Πίστεως, ἤτοι ᾿Εκκλησιολογίας καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς.

Διά τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου Συνόδου, καί ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρξει ταπείνωσις ὅλων καί ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳ, ὥστε νά ὑποταχθῶμεν ἅπαντες εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πιστεύομεν ὅτι θά εὐλογήση ὁ Θεός, εἰς τό νά θεραπευθοῦν αἱ ἀντικανονικότητες καί αἱ παραλείψεις ἐπί θεμάτων Πίστεως - ῾Ομολογίας, αἱ ὁποῖαι ἐδημιούργησαν τήν παροῦσαν κρίσιν μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀπό 5.2.03 παραίτησίν σας καί ὅσα ἠκολούθησαν, καί οὕτω παύση καί ἡ καθ᾿ ὅλων ἡμῶν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν, Μακαριώτατε, πιστεύομεν ὅτι εἴμεθα ὅλοι διατεθειμένοι νά ἐξαντλήσωμεν κάθε οἰκονομίαν διά νά ἐπανέλθωμεν εἰς τήν Κανονικήν τάξιν καί φραγῇ ὁ δρόμος καί συντριβοῦν τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ διά τῆς ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟ ΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. Οὕτω θά ἀπαλλαγοῦν καί τινες τῶν κακοδόξων φρονημάτων των καί θά εὐλογήση ὁ Θεός, ὥστε νά θεραπευθοῦν καί τά τραύματα, τά ὁποῖα ἐπεφέραμεν εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας. Γράφω ταῦτα, διότι πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία διά τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου Συνόδου Της, ὡς τό πνευματικόν ἱατρεῖον, ἔχει τήν δύναμιν διά τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά θεραπεύση τά πάντα, ἀρκεῖ, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, νά ὑπάρχῃ ταπείνωσις καί ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳ.
᾿Επί τούτοις φιλαδέλφως παρακαλῶ καί τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, ἀλλά καί ῾Ιερεῖς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, πρός οὕς κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα, ὅπως, ἀφοῦ μελετήσουν ταύτην, μᾶς ἀξιώσουν μιᾶς σχετικῆς προσωπικῆς των ἀπαντήσεως, διά τῆς ὁποίας νά μᾶς ἐπισημάνουν εἰς ποῖα σημεῖα συμφωνοῦν καί εἰς ποῖα ἐνδεχομένως ὄχι, καί τί εἰσηγοῦνται. Οὕτω μεγάλως θά συμβάλουν εἰς τάς ἐργασίας τῆς προσδοκωμένης Κανονικῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
᾿Ελπίζομεν ὅτι αὐτήν τήν φοράν ἡ Μακαριότης σας θά θελήσετε νά ἀκούσητε τήν ᾿Αρχιερατικήν φωνήν τοῦ ἐλαχίστου τῶν Συνεπισκόπων σας, καί θά ἐνεργήσητε μέ κριτήριον τήν ᾿Αγάπην καί τήν ᾿Αλήθειαν πρός τό καλῶς νοούμενον κοινόν συμφέρον, πρός τό ὁποῖον ῾Ιερός Κλῆρος, Μοναχικά Τάγματα καί ὁ πιστός λαός ἐναγωνίως ἐνατενίζομεν. ῞Οθεν ἀναμένομεν, ὅπως ἐντός εὐλόγου χρόνου, καί πάντως ὄχι περισσότερον τοῦ μηνός, ἀνταποκριθῆτε εἰς τήν πρότασίν μας - αἴτημα,  καί συγκαλέσητε τούς ᾿Αρχιερεῖς εἰς Κανονικήν συνεδρίασιν. Τοῦτο θεωρῶ ἀπαρχήν καί προϋπόθεσιν διά τήν κατά Θεόν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης κρίσεως, διό ἐπί τῷ ἁγίῳ τούτῳ σκοπῷ εὐχαρίστως, ἄν μοῦ ζητηθῇ ὑπό τῆς Μακαριότητός σας, θά ἔλθω καί εἰς προσωπικήν συνάντησιν μεθ᾿ ῾Υμῶν.
 
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
ἀσπάζομαι ῾Υμετέραν Μακαριότητα ἐν Χριστῷ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007