ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ.


Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. π. ΘΩΜΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ

+ Πρωθιερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης
Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος  Ἱπποκράτους 25 Κάτω Ἠλιούπολις

ΠΡΟΣ
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσωνκ. Νικόλαον

Ἐν ῾Ι. Ν. ῾Αγίας Τριάδος Κ. ῾Ηλιουπόλεως τῇ 20.3.04

Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε.
Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 76 ἀπό 2/15 Φεβρ. 2004 ἔλαβον μόλις μετά ἀπό ἕνα μῆνα, ἤτοι τήν 4/18 Μαρτίου 2004. Πάντως εὐχαριστῶ διά τήν εὐχή σας, ὅπως "῾Η Χάρις τοῦ Κ.Η.Ι. Χ. εἴη μετ᾿ ἐμοῦ φωτίζουσα καί διαφυλάττουσά με ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ" καί ἐπιτρέψτε με ἐν ὀνόματι τῆς ἱερωσύνης μου, νά εὐχηθῶ καί ἡ ἐλαχιστότης μου τά ἴδια, δηλαδή ἡ "῾Η Χάρις τοῦ Κ.Η.Ι. Χ. εἴη μετ᾿ ἐμοῦ φωτίζουσέ σε καί διαφυλάττουσά σε ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ", διότι ὅλοι ἔχομεν ἀνάγκην αὐτῆς, ἰδιαίτερα  σεῖς οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων ὡρισμένοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν συμπεριφορά σας  ὅχι μόνον δέν τήν ἔχετε, ἀλλά καί εἶσθε παγιδευμένοι ὑπό τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. ῎Εχω αὐτήν τήν ἄποψιν, καί εἰς αὐτήν μέ ὡδήγησε καί ἡ ἐπιστολή σας, τήν ὁποίαν ΑΛΛΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ καί ΣΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΤΕ, καί ἡ ὁποία ἐξωτερικά μέν φαίνεται ὡραία, μελιστάλακτος καί εὐγενής, ἔσωθεν ὅμως "γέμει ὑποκρισίας καί πάσης ἀκαθαρσίας", ἤτοι μίσους, ἀδικίας καί βλασφημίας. Αὐτή ἡ ἐξωτερική ψευτοευγένεια ὅμως εἶναι πού ἀποκαλύπτει τίς βλασφημίες, κακοδοξίες, ἀντικανονικότητες, ἀλλά καί τήν βία καί τήν ἀναλγησία, ἀφοῦ τίποτ᾿ ἄλλο δέν ἔχετε νά ἐξωτερικεύσετε αὐτό τόν καιρό. ῾Ο φαρισαϊσμός καί ἡ ὑποκρισία, Σεβασμιώτατε, ἰδιαίτερα αὐτῶν πού συνέταξαν τήν ἐπιστολήν σας, εἶναι τά πιό μισητα εἰς τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος πρός κανένα δέν εἶπε τά φρικτά ἐκεῖνα "οὐαί", παρά μόνον εἰς τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους. ῞Ολους ὁ Χριστός μας τούς ἀντιμετώπισε μέ ἀγάπη, εὐσπλαγχνία καί ἔλεος, καί τούς πόρνους καί τούς ἁμαρτωλούς καί τούς τελῶνες, ὄχι ὅμως καί τούς Φαρισαίους καί τούς ὑποκριτές.
Γράφω αὐτά, διότι ἡ ἐπιστολή σας εἶναι γεμάτη ἀπό ὑποκρισία καί φαρισαϊσμό, διότι ἐνῶ ἀραδιάσατε (σᾶς ἀράδιασαν) τήν μία μετά τήν ἄλλη τίς ὑποκριτικές ψευτοευγένειες), δυστυχῶς δέν βρήκατε μιά λέξι νά ἀπαντήσατε εἰς τήν ἀπό 2-12-2003 ΑΝΑΦΟΡΑΝ - ΔΗΛΩΣΙΝ μου. Καί σᾶς ἐρωτῶ: Διατί δέν ἀπαντήσατε εἰς τά οὐσιώδη θέματα, διά τά ὁποῖα σᾶς ἐδήλωσα ὅτι δέν σᾶς ἀναγνωρίζω καί δέν σᾶς μνημονεύω ὡς νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον; Δέν μᾶς χωρίζει, Σεβασμιώτατε, ἡ "ἀγένειά" μου, ἤ ὅτι ἄλλο σᾶς ἐνώχλησε ἀπό τήν Κανονικήν καί ὀρθόδοξον στάσιν μου ἀπέναντί σας. Αὐτά πού μᾶς χωρίζουν καί ἀνοίγουν μέγα χάσμα εἶναι τά γνωστά μεγάλα καί σοβαρά θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν καί δέν ἐπιλαμβάνεσθε. Μᾶς χωρίζει τό ἀπαλλακτικόν σας βούλευμα καί τά κακόδοξά σας φρονήματα. Μᾶς χωρίζουν αἱ ἀντικονονικότητες σας, δηλαδή ἡ συμπαιγνία περί παραιτήσεως, ἡ συναλλαγή καί τό ψεῦδος. Μᾶς χωρίζουν τά ἔργα τῆς ἀνομίας σας πού ἀπό τήν 5-2-03 μέχρι τήν 2-6-03 θελήσατε ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΑ, ὡς νά εἶσθε παντελῶς ἄπιστος, νά τά ἀποδώσατε εἰς τό ῞Αγιον πνεῦμα!!! Φρίκη μέ καταλαμβάνει, ὅταν βάζω στό νοῦ μου ὅτι παρανομίες καί κακότητες τά ἀποδίδετε εἰς τό ῞Αγιον Πνεῦμα Μᾶς χωρίζουν, Σεβ. κ. Νικόλαε καί ὅσα σᾶς ἔγραψα εἰς τήν ἀπό 2-12-03 ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΔΗΛΩΣΙΝ μου, εἰς τά ὁποῖα δέν εἴχατε τήν εὐαισθησί νά ἀπαντήσετε, ἀλλά καί ὅσα ἀναλυτικῶς κατήγγειλαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεσογαίας, Βερροίας καί Λαρίσης καί ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό περιοδικόν "᾿Ορθόδοξος Πνοή". Λυποῦμαι, Σεβ. Νικόλαε, διότι δέν εἶσθε πλέον μόνον παράνομος, τύραννος, βλάσφημος καί αἱρετικός, ἀλλά ἀποκαλύπτεσθε καί φαρισαϊκώτερος ἀπό ἐκείνους τούς Φαρισαίους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνει ὁ Χριστός τά φρικτά ἐκεῖνα "οὐαί". Παρουσιάζεσθε εἰς τήν ἐπιστολήν σας καί γενικώτερα, ὡς ῎Αγγελος Φωτός, ὡς λευκή περιστερά, ὡς ἀθῶος ἁμνός, ἐνῶ πέρα καί ἀπό τά Κανονικῆς φύσεως καί Πίστεως θέματα, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν, ἀποκαλύπτεσθε ὅτι δέν ἀγαπᾶτἑ, δέν συμπονεῖτε, καί δέν ἐργάζεσθε οὔτε τήν εἰρήνη, οὔτε τήν ἑνότητα. Τουναντίον, μετήλθατε καί συνεχίζετε νά μετέρχεσθε τήν πιό βάρβαρη βία, ὡς ὁ πιό στυγνός τύραννος. Καί βάρβαρος καί σκληρός. Τόσον  δέ σκληρυνθήκατε, καί τόσο σκοτισθήκατε, ὥστε νά βλέπετε καί νά ἑρμηνεύετε τούς ῾Ιερούς Κανόνας διά τούς τρίτους, ἐνῶ διά τόν ἑαυτόν σας νά ἐθελοτυφλῆτε, νά τούς καταργεῖτε καί νά τούς ποδοπατῆτε.
 ῾Ως ᾿Ορθόδοξος Κληρικός ἔχω ἀναφαίρετον τό δικαίωμα καί τό καθῆκον, νά διαμαρτύρωμαι δι᾿ ὅλα αὐτά, νά καταγγέλλω καί νά παίρνω θέσιν. ῎Ας μέ συγχωρήση ὁ Θεός, ἀλλά τολμῶ νά ἀπευθυνθῶ προσωπικά σέ σᾶς, καί μετά πρός ὅλους καί νά σᾶς ἐρωτήσω: Στά 30 χρόνια πού εἶμαι ῾Ιερεύς ἔχει κανείς παράπονο; ᾿Ακόμη καί στήν ἐγκληματική συμπαιγνία σας πού ἐκδηλώθηκε τήν 5-2-03 ἔδειξα ἀνοχήν, ἔκανα ὑπομονή, καί ὁπως μοῦ γράφετε, καί συλλειτούργησα μαζί σας δείχνοντας κατανόησιν, διότι μέ βεβαιώνατε ὅτι θά διορθωθοῦν ὅλα τά κακῶς κείμενα! Δυστυχῶς ὅμως καί μέ ἐμπαίξατε καί μέ ἐξαπατήσατε, καί μοῦ καταπιέσατε τυραννικά τήν συνείδησιν ὡς δυνάστης, καί πατήσατε πάνω στίς θυσίες τριάκοντα ἐτῶν ἐμοῦ καί τῆς οἰκογενείας καί τῶν ἐνοριτῶν μου,  διά νά τά ἰδιοποιηθῆτε καί τά "ἀπολαύσετε" "ὡς κλέπτης καί ληστής", καί μέ τώρα μέ διώκετε μέ τόν πιό ἀπάνθρωπο τρόπο, χωρίς νά δείχνετε ἴχνος έντροπῆς.
῎Εχω τό κανονικόν δικαίωμα καί καθῆκον ὡς ὀρθόδοξος Κληρικός νά μή σᾶς ἀναγνωρίζω, νά σᾶς καταγγέλλω ὡς ὑπόδικον καί νά ζητῶ τήν ἀπομάκρυνσί σας ἐκ τῆς ἐνορίας μου, εἰς τήν ὁποίαν ὡς ληστής ἀλλαχόθεν εἰσήλθατε καί μᾶς καταδυναστεύετε. Γι᾿ αὐτό, Σεβασμιώτατε, ἐάν πιστεύετε πρῶτα εἰς  τόν Θεόν καί μετά εἰς τό ἐγώ σας,  ἀποδεῖξτε το μέ τά ἔργα σας, διότι δέν μπορεῖτε π.χ.νά θέλετε νά ἐμφανίζεσθε ὡς ἄγγελος φωτός, καί οἱ πράξεις σας νά εἶναι κατά τό θέλημα τοῦ πονηροῦ. Μόνον ἀπό τήν εἰσήγησίν σας κατά τήν 25-4-03 κατακρίνεσθε ὅτι δώσατε καί τήν χεῖρα σας καί τήν γλῶσσάν σας εἰς τόν πονηρόν, (Σᾶς παραπέμπω είς τήν " ᾿Ορθόδοξον Πνοήν" τοῦ μηνός ᾿Ιουνίου 2003, σελ. 199), ἐνῶ καί προηγουμένως μέ ἄλλες εἰσηγήσεις, τό ἴδιο ἐκάνατε. Δέν ἔχουμε τίποτα τό προσωπικόν μαζί σας, ξέρετε πόσο σᾶς ἐτιμήσαμε καί σᾶς ἀγαπήσαμε, καί προσωπικῶς καί οἰκογενειακῶς, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἀνεχθοῦμε περισσότερο τάς παρανομίας σας καί τάς βλασφημίας σας καί τόν αὐταρχισμό σας,  διότι κολάζουν. Χίλιες φορές θά σᾶς ἐδεχώμεθα, καί μέ τιμές καί σεβασμό, ἐάν ὅλα ἐγίνοντο κανονικῶς καί δέν ἐβαρύνεσθε μέ βλασφημίας κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ἐάν δέν ἤσασθαν παραχαράκτης καί παρεμηνευτής διδασκαλιῶν ῾Αγίων Συνόδων καί ῾Αγίων Πατέρων. Καί ὡς λαϊκός καί ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά μου σᾶς εὐλαβούμεθα, μέχρις ὅτου ἀπό τό 1998 ἀπεδείχθητε καί ἀποδεικνύεσθε ὡς ὁ πλέον ἀσεβής καί βλάσφημος.
Δέν θά ἀσχοληθῶ ἐδῶ περισσότερον μέ τήν ἐπιστολήν σας, διότι δέν τό θεωρῶ οὔτε ὑποχρέωσίν μου, οὔτε ἄξιον νά ἀσχοληθῶ, ἄν καί ἔπρεπε νά σᾶς τήν ἐπιστρέψω ὡς ἀπαράδεκτον, ὅπως καί εἶναι ἀπαράδεκτη, τόσον διά τόν φαρισαϊσμόν της, ὅσον καί διότι ὐπογράφετε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος", ἐνῶ ἐκκρεμοῦν εἰς βάρος σας τόσες καταγγελίες γιά θέματα Πίστεως, ὅπως καί γιά τίς ἐγκληματικές σας ἐνέργειες ἀπό τήν 2.6.03 μέχρι καί τήν βάρβαρον κατάληψιν, τήν ὁποίαν καί συνεχίζετε, καί τούς τραμπουκισμούς καί βανδαλισμούς εἰς τούς ὁποίους ἐσπρώξατε τούς γνωστούς "προστάτες" σας....
Σᾶς ἔγραψα μέ εἰλικρινῆ θλῖψιν καί πόνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐκφράζεται ἡ ἀληθινή καί γνήσια ἀγάπη. ῾Ως  ᾿Ορθόδοξος ῾Ιερεύς προσεύχομαι καί γιά σᾶς καί διά τόν Μακαριώτατον καί διά τούς ἄλλους ᾿Αρχιερεῖς, νά σᾶς φωτίση ὁ Θεός νά ἔλθουμε εἰς τήν πρώτην κατάστασιν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀληθείας καί τῆς ἑνότητος.

  + Πρωθιερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007