ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 44


ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ κ. ΤΑΡΑΣΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΝ

(Ἐγράφη  ὀλίγον πρό τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετά τῆς ὑπό τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον φατρίας, ἤ «ἀσεβοῦς συμμορίας», ὅπως ὀνομάζουν τοιαύτας «Συνόδους» οἱ ἅγιοι Πατέρες).

Δημοσιεύομεν εἰς τήν παροῦσαν Ἐνημέρωσιν, τό ὑπ’ ἀριθμ. 386/17.5.2005 ἐπίσημον Ἀρχιερατικόν μας ἔγγραφον πρόσκλησιν πρός τούς τότε ἀκόμη συνεπισκόπους μας Βερροίας Ταράσιον καί Διαυλείας Ἀνδρέαν, δι’ ἧς προσεκαλοῦντο νά συμμετάσχουν, ἐφ’ ὅσον οἱ ἄλλοι ἠρνήθησαν, εἰς τήν ἐκδίκασιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ τοῦ Παν/του ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου καί νά συμβάλλουν οὕτω, ὥστε νά περισωθῆ, ἔστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν, ὁ ἱερώτατος θεσμός τῆς Συνόδου.
    Ἴσως, ὅμως, ὅπως καί οἱ προηγουμένως ἀρνηθέντες νά ἀναλάβουν τάς εὐθύνας των καί νά ἐκδικάσουν ὡς εἶχον ἀπαράβατον χρέος τήν ἐν λόγῳ προσφυγήν, καί οἱ ἀνωτέρω Ἀρχιερεῖς, ποτέ ἴσως δέν κατενόησαν  τήν Ἀρχιερατικήν εὐθύνην πού ἐπωμίσθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,  ποτέ ἴσως δέν ἐσκέφιησαν σοβαρά τήν ἀποστολήν τοῦ Ἀρχιερέως νά περιφρουρεῖ τόν ἱερόν θεσμόν τῆς Συνόδου, τήν Κανονικήν τάξιν καί τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, ποτέ δέν ἀνταπεκρίθησαν εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Θεοῦ «ρύσασθε ἀδικούμενον ἐκ χειρός ἀδικοῦντος».
    Ἡμεῖς, ὅμως, ἔστω καί τώρα, θά τούς ὑπενθυμίσωμεν ὅτι τό πρώτιστον χρέος ἡμῶν τῶν Ἐπισκόπων εἶναι νά περιφρουροῦμε τήν Κανονικήν τάξιν, νά ἀποδίδωμεν τό δίκαιον, νά ὑπερασπιζώμεθα τήν ἀλήθειαν, ἄνευ τῶν ὁποίων Θεοῦ πρόσωπον δέν θά ἴδωμεν. Νά ὑπενθυμίσωμεν ἐπίσης τό τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου:»Μή σιγήσωμεν ἵνα μή κραυγή Σοδόμων γενώμεθα».
    Καί ἕν ἀκόμη σχόλιον. Καλά ὁ  Σεβ. κ. Ἀνδρέας ἔχει περιορίσει τήν «Ὁρθοδοξίαν» καί τήν Ἀρχιερατικήν του ἀξίαν εἰς τήν τυφλήν ὑπακοήν τῶν Τσακίρογλου, εἰς τρόπον ὥστε νά θεωρεῖ καύχημά του, ὅτι ὑπηρετῖ πιστῶς τά σχέδιά των, σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ καί εὐρυτέρου ἀντίχρίστου Οἰκουμενισμοῦ, ὁ Σεβ/τος κ. Ταράσιος, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἐμφανίζεται ἀδέσμευτος ἀπό σκοπιμότητας. Σεβασμιώτατε κ. Ταράσιε, ἐσεῖς ἔχετε μεγαλυτέραν εὐθύνην. Καταλαβαίνετε τί ἐννοοῦμε.

Παραθέτομεν τό ἀποσταλέν ἔγγραφον:
          
Α.Π. 386
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 17.5.2005(ἐ.ἡ.)
ΠΡΟΣ τούς Σεβασμιωτάτους:
α) Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον καί β) Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν
Κοινοποίησις: Μακαριώτατον κ. ᾿Ανδρέαν (διατελοῦντα ὑπό ἀντικανονικήν καί ἱερόσυλον παραίτησιν) καί Σεβ/τους Μητροπολίτας κ.κ. Νικόλαον, Παχώμιον, Γαλακτίωνα καί τόν Παν/τον ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί
κ.κ. Ταράσιε καί ᾿Ανδρέα, Χριστός ᾿Ανέστη.

Κατόπιν:
α) Τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ τοῦ Παν/του ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου καί τῶν σχετικῶν τοῦ ἰδίου, τά ὁποῖα ἠκολούθησαν, ἤτοι: 76/19-1/1.2.2005, 77/30-1/12.2.05, 78/11/24.2.05, 79/12.3.05 (ἐ.ἡ.), 80/30.3.05, 81/16/29.4.05 προσωπικόν, 82/30.4.05 (ἐ.ἡ.), 83/6/19.5.05, καί 84/6/19.5.05.
β) Τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 6/12.2.05 (ἐ.ἡ.), 7/22.2.05 (ἐ.ἡ.), 8/25.2.05(ἐ.ἡ.) καί 9/23.3.05 (ἐ.ἡ.) ἐγγράφων τοῦ Σεβ/του ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου, καί
γ) Τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 376/30.1.05, 37712.2.05 (ἐ.ἡ.), 378/18.2.05 (ἐ.ἡ.) ἡμετέρων,
ἐξ᾿ ὧν προκύπτει ὅτι: 
α) ῾Ο Παν/τος ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος Ταμπουρᾶς ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙΣ ἐκ τῆς πρός τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν καί Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικόλαον κοινωνίας, προσέφυγεν εἰς τούς ὑπολοίπους ᾿Αρχιερεῖς διά τοῦ πρώτου τῇ τάξει Σεβ/του κ. Παχωμίου, αἰτήσας τήν ἐν Συνόδῳ ἐκδίκασιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ του.
β) ῾Ο Σεβ/τος κ. Παχώμιος, ἀφοῦ ἐπί τετράμηνον περίπου παλινδρομῶν παρεκώλυσεν κάθε Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ἐνέργειαν, τελικῶς, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 9/23.3.05 ἐγγράφου του ἐδήλωσεν ἀδυναμίαν νά συγκαλέση τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἵνα ἐπιληφθῇ Αὕτη τοῦ θέματος, παρά πᾶσαν δέ δεοντολογίαν παρέπεμψε τήν ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ καί τήν ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ τοῦ ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου εἰς τούς ἐξ᾿ ὧν ἀπετειχίσθη οὗτος.
γ) ῾Ο Σεβ/τος κ. Γαλακτίων, ὡς δεύτερος τῇ τάξει, καίτοι τοῦ ἐζητήθη δέν προέβη εἰς καμμίαν ἐνέργειαν, ἐκάλυψε δέ τήν ἀδράνειάν του μέσω τῶν παλινδρομήσεων καί προσχηματισμῶν τοῦ Σεβ/του κ. Παχωμίου, καί τελικῶς καί μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 9/23.3.05 τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου.
Κατόπιν τούτων:
α) ᾿Επειδή ἡ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ τοῦ Παν/του ῾Ιερ/χου π. ᾿Αμφιλοχίου μετά τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ἀπευθύνεται καί εἰς ἡμᾶς τόν Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκον, ὅπως καί εἰς ῾Υμᾶς.
β) ᾿Επειδή ὁ Παν/τος ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/26.1.05 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ του, διέκοψε τό μνημόσυνον τοῦ Μακαριωτάτου  κ. ᾿Ανδρέου, καί "μέχρι τῆς Κανονικῆς ρυθμίσεως τοῦ θέματος τῆς χηρευούσης ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, θά μνημονεύη τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου..", ἤτοι ἔθεσεν ἑαυτόν ὑπό τό ὠμοφόριόν μας, προσέφυγε "μέχρις ἐκδικάσεως" καί ρυθμίσεως τοῦ ὅλου θέματος, ἀλλά καί ὡς τρίτος κατά τήν τάξιν, μετά τούς Σεβ/τους Μητροπολίτας κ.κ. Παχώμιον καί Γαλακτίωνα, ὑποχρεούμεθα νά ἐπιληφθῶμεν ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τῆς ἐν λόγῳ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.
῞Οθεν, ἐν ὄψει τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως, καθηκόντως καί Κανονικῶς προαγόμεθα νά καλέσωμεν ῾Υμᾶς, ἵνα συνεδριάσωμεν ὡς ῾Ιερά Σύνοδος καί ἐκδικάσωμεν τήν ἀνεπιτρέπτως χρονίσασαν ὑπόθεσιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/26.1.05 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου.
᾿Επί τούτοις ὁρίζομεν συνεδρίασιν τήν 25ην Μαίου 2005 (ἐ.ἡ.), ἡμέραν Τρίτην, καί ὥραν 12ην εἰς τά Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου (Μπότσαρη 8 εἰς Περιστέρι ᾿Αθηνῶν).
Δέον, ὅπως, ὡς ἁρμόδιοι καί ὑπεύθυνοι,  μελετήσωμεν ἐπιμελῶς καί ἐπισταμένως τά συνημμένα ἔγγραφα, καίτοι γνωστά, ὥστε ἐν τῇ συνεδρίᾳ νά εἴμεθα εἰς θέσιν νά ἔχωμεν ὑπεύθυνον γνώμην ἐφ᾿ ὅλης τῆς ὕλης, ὥστε νά δυνάμεθα νά τοποθετηθῶμεν καί διατυπώσωμεν ΚΑΝΟΝΙΚΗΝ καί ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ. ᾿Εάν ἡ προσδιορισθεῖσα ἡμέρα καί ὥρα δέν ἐξυπηρετῆ, αὕτη μπορεῖ νά ἀλλάξῃ. κατόπιν ἁπλῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας. ᾿Επίσης, ἐάν παρ᾿ ἐλπίδα, κάποιος ἠτιολογημένως κωλύεται νά ἀνταποκριθῇ, παρακαλῶ, ὅπως μᾶς γνωρίση τοῦτο ἐγκαίρως.
Σημείωσις: Οἱ πρός οὕς κοινοποιεῖται ἡ παροῦσα, δύνανται, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, νά παρακολουθήσουν τήν συνεδρίασίν μας χωρίς, ἐννοεῖται, νά ἔχουν δικαίωμα λόγου.
῾Ο ἐλάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
  ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007