ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 43


Τό παρόν ἐδημοσιεύθη πρό τῆς 16.6.2005

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ
ΝΑ ΠΕΡΙΣΩΘΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΨΕΥΔΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΣΤΙΓΜΗΝ, Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
Α.Π. 387
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 26.5.05(π.ἡ.)
 ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΥ
Πρός πάντα ὑπεύθυνον καί τόν πιστόν Κλῆρον καί Λαόν
τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως καί ἐκτός Αὐτῆς
῾Αρμοδίως γνωστοποιοῦμεν, ὅτι μετά τήν, κατ᾿ ἐξακολούθησιν, χθές Τρίτην, 25ην Μαίου καί περί ὥραν 11.50 ἀκριβῶς, καθώς καί σήμερον Τετάρτην, 26ην Μαίου καί τήν ἰδίαν ὥραν, βαρβαρικήν κατάληψιν τοῦ ἐν Περιστερίῳ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (Μπότσαρη 8- Περιστέρι), καί τήν παρεμπόδισιν ἡμῶν τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, νά εἰσέλθωμεν εἰς αὐτό, (καίτοι ἦτο εἰς πάντας γνωστόν, κατόπιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 386/1.5.05 ἐπισήμου ἐγγράφου μας προσκλήσεως πρός τούς Σεβ/τους Βερροίας κ. Ταράσιον καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, κοινοποιηθείσης καί εἰς ἅπαντας τούς ᾿Αρχιερεῖς, ὅτι θά συνεδριάζαμεν Κανονικῶς εἰς τό ἐν λόγῳ ᾿Εκκλησιαστικόν Μέγαρον, πρός ἐκδίκασιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/26.1.05 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ τοῦ Παν/του ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου Ταμπουρᾶ), ἡ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΕΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ. ᾿Ασχέτως πρός τήν περαιτέρω Κανονικήν καί κατά Νόμον ἀντιμετώπισιν τῆς ἐν λόγῳ βαρβάρου καί ἐκνόμου συγκεκριμένης πράξεως, ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΕΘΑ νά πραγματοποιήσωμεν τήν συγκεκριμένην συνεδρίασιν τήν προσεχῆ Παρασκευήν 28ην Μαίου (π.ἡ.) καί ὥραν 5ην ἑσπερινήν, εἰς τήν ἕδραν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως μας, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ἤτοι εἰς τό ᾿Επισκοπεῖον τῆς Μητροπόλεως, Στρογγύλη Κορωπίου ᾿Αττικῆς.
῾Η συνεδρίασις θά πραγματοποιηθῇ, εἴτε μετά τῶν δικαιουμένων νά συμμετάσχουν ᾿Αρχιερέων καί Κανονικῶς προσκληθέντων, ἤτοι τοῦ Σεβ/του Βερροίας κ. Ταρασίου καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἤ κωλυομένων, δι᾿ οὕς ἐνδεχομένως λόγους οἱ ἴδιοι δυνατόν νά ἔχουν, μετά τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τόσον οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ἀφ᾿ ὧν ἀπετειχίσθη ὁ ῾Ιερομόναχος π. ᾿Αμφιλόχιος, ὅσον καί οἱ ἀρνηθέντες νά ἐπιληφθοῦν τῆς ᾿Εκκλήτου προσφυγῆς του, εὐχαρίστως, ἄν τό ἐπιθυμοῦν, θά γίνουν δεκτοί διά νά παρακολουθήσουν τάς ἐργασίας.
῾Ορίζομεν ὡς μέλη τούς ὑφ᾿ ἡμᾶς αἰδεσιμωτάτους ῾Ιερεῖς:α) Πρωθιερέα π. Θωμᾶ Κοντογιάννη καί β) Τόν ῾Ιερέα π. ᾿Ανδρέα Σίντνιεβ. Γραμματέα ὁρίζομεν τόν ἐλλογιμώτατον θεολόγον Καθηγητήν κ. ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην.
῾Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

Παραθέτομεν καί τήν "Πρόσκλησιν - Δήλωσιν" τήν ὁποίαν ἐθυροκολλάσαμεν εἰς τό ἐν Περιστερίῳ "᾿Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον" τήν Τρίτην 25ην Μαΐου 2005: 


"ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΔΗΛΩΣΙΣ

Πρός πάντα ὑπεύθυνον, ὅστις παρεκώλυσε τήν εἴδοσόν μας εἰς τό ἐν Περιστερίῳ ᾿Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον τῆς ΓΝησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας (Μάρκου Μπότσαρη 8 - Περιστέρι), σήμερον Τρίτην 25 Μαΐου 2005 καί ὥραν 11.50 π.μ.
῾Ημεῖς, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, συνοδευόμενος καί ὑπό τῶν: α) Αἰδ/του ῾Ιερέως π. ᾿Ανδρέου Σίντνιεβ καί β) Τοῦ ἐλλογιμωτάτου θεολόγου Καθηγητοῦ, Συμβούλου καί Συνεργάτου μας κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, προσήλθομεν σήμερον Τρίτην 25ην Μαΐου 2005 (π.ἡ.) καί ὥραν 11.50 π.μ., ἵνα συνεδριάσωμεν κατά τό πρόγραμμα, τό ὁποῖον ἀπεστάλη, ἤ ἐκοινοποιήθη εἰς ὅλους τούς Σεβ/τους ᾿Αρχιερεῖς, ἦτο δέ τοῖς πᾶσι γνωστόν, (Α.Π. 386/17.5.2005), ἐκωλύθημεν ὅμως νά εἰσέλθωμεν, διότι ἡ εἴσοδος ἦτο ἠσφαλισμένη ἐσωτερικῶς διά εἰδικῆς σιδηρᾶς "ἀμπάρας", ἡ ὁποία κατέστηεσεν ἀδύνατον τό ἄνοιγμα αὐτῆς, καίτοι διά τῆς κλειδός, τήν ὁποίαν ἀείποτε ἔχομεν αὕτη ἐξεκλείδωσεν.
Κατόπιν τούτου καί ἀφοῦ εἰς τάς ἐπιμόνους κλήσεις ἀπό τοῦ θυρετηλεφώνου, δέν εἴχομεν καμμίαν ἀπολύτως ἀνταπόκρισιν, οὔτε καί εἰς τήν ἀκολουθήσασαν μετά 10' τῆς ὥρας τηλεφωνικήν μας κλῆσιν, εἴχομεν ἀπάνυτησιν, καίτοι εἰκάζεται ὅτι ὁ θέσας τήν "ἀμπάρα" ἦτο ἐντός τοῦ Μεγάρου, ἀπήλθομεν ἵνα συντάξωμεν τήν παροῦσαν εἰδοποίησιν - πρόσκλησιν, διότι ἐκτιμᾶται ὅτι διεπράχθη σοβαρόν ἀδίκημα καί κατά προσώπου ᾿Αρχιερέως, ὅστις ἔχει ἅπαντα τά νομικά καί Κανονικά δικαιώματα νά εἰσέρχεται ἀκωλύτως καί διά τόν πρόσθετον λόγον, ὅτι εἶναι τό Μέγαρον τοῦτο κατά καιρούς καί εἰδικάς συνθήκας καί προσωρινή κατοικία του, ἀλλά καί κατά θέματος ἀφορῶντος ἀπολύτως τήν ᾿Εκκλησιαστικήν ἀλήθειαν, εἰρήνην καί ἐνότητα, ὡς ἡ ὑπό ἐξέτασιν ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/2.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ , ὑπό τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου, ἐκ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου (διατελοῦντος ὑπό ἀντικανονικήν καί ἱερόσυλον παραίτησιν) καί τοῦ Σεβ/του Μητροπ. Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου.
Ταῦτα πρός γνῶσιν καί διά πᾶσαν Νομιμον καί Κανονικήν - ᾿Εκκλησιαστικήν συνέπειαν, ἐνῶ ἡ παρακωλυθεῖσα συνεδρίασις μετατίθεται κατά μίαν ἡμέραν, ἤτοι διά τήν αὔριον Τετάρτην 26 Μαίου 2005 (π.ἡ.) καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν.
῾Η παροῦσα θυροκολλεῖται εἰς τήν κυρίαν εἴσοδον τοῦ μεγάρου τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Κέντρου (Μπότσαρη 8) καί ἀποστέλλεται μέσω ΦΑΞ πρός τόν Μακ/τον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς Σεβ/τους Μητροπολίτας Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, Βερροίας κ. Ταράσιον, Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, ᾿Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον, καί διά χειρός εἰς Σεβ/τον Περισετρίου κ. Γαλακτίωνα".
᾿Εν Περιστερίῳ τῇ 25η Μαΐου 2005.
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
῾Ιερεύς ᾿Ανδρέας Σίντνιεβ
Θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης"

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007