ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ.


ΔΙΑ ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52/17.8.1998 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΗΡΥΚΟΥ
          
Α.Π. 52
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ  17ῃ  Αὐγ. 1998 (π.ἡ.) 
Πρός
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον

Σεβασμιώτατε. ῾Ο Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν πάντοτε.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας, τήν γενομένην τήν 30ήν Μαΐου τρ. ἔτους (ε.ἡ.), Παρασκευήν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, συνεζητήθη τό θέμα τῶν κατά τῆς ῾Υμετέρας Σεβασμιότητος δημοσίων κατηγοριῶν (δημοσιευθεισῶν εἰς "φλωρινικόν" περιοδικόν) ἐπί συγκεκριμένων διατυπώσεων ἐμπεριεχομένων εἰς τό ὑφ᾿ ῾Υμῶν ἐκδοθέν ἐν ἔτει 1993 βιβλίδιον ὑπό τόν τίτλον: "Περί προσκυνήσεως τῶν ἁγίων καί ῾Ιερῶν Εἰκόνων...".
Κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν, ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἤκουσε σχετικήν ἐμπεριστατωμένην εἰσήγησιν τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν καί ἐζήτησεν ἀπό τήν ῾Υμετέραν Σεβασμιότητα, ὅπως ἐντός δέκα ἡμερῶν ἐκθέσητε ἐγγράφως πρός τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τήν θέσιν σας ἐπί τοῦ σοβαροῦ τούτου θέματος. Μέχρι σήμερον, ὅμως, ὅπως εἴμεθα εἰς θέσιν νά γνωρίζωμεν, οὐδέν ἀναφέρατε, περί τῆς θέσεώς σας, ἐπί τοῦ προκληθέντος ζητήματος, ὅπως ἐδευσμεύθητε ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου  τῆς ῾Ιεραρχίας.
᾿Επειδή, ὅμως, τό σοβαρόν τοῦτο θέμα, τῶν δημοσίων ἐναντίον σας κατηγοριῶν περί κακοδόξων διατυπώσεων εἰς τό ἐν λόγῳ κείμενον, καθάπτεται καί τῆς ἡμετέρας ταπεινότητος, καθ᾿ ὅσον εἶχον προλογίσει τό βιβλίον τοῦτο, καί ὡς ἐκ τούτου ἔχω καί ἐγώ τήν προσωπικήν μου εὐθύνην, θεωρῶ ἀναγκαῖον νά σᾶς δηλώσω τά ἑξῆς: Λόγῳ τῆς ἐμπιστοσύνης μου πρός τό πρόσωπόν Σας, ἀλλά καί τοῦ μεγάλου φόρτου ἐργασίας καί προβλημάτων, τά ὁποῖα εἴχαμε νά ἀντιμετωπίσουμε κατά τάς ζοφεράς ἐκείνας ἡμέρας τοῦ 1993, δέν διεξῆλθον τό πρός δημοσίευσιν κείμενον τοῦ βιβλίου Σας, μετά τῆς οἵας θά ἔδει προσοχῆς καί ἐπιμελείας. Μετά, ὅμως, ἀπό τόν ἐσχάτως ἐγερθέντα σάλον, ἠναγκάσθην νά μελετήσω τό κείμενον τοῦτο καί δυστυχῶς διεπίστωσα μετ᾿ ἐκπλήξεως, ὅτι πράγματι εἰς αὐτό περιέχονται πολλαί διατυπώσεις, αἱ ὁποῖαι δέν συνάδουν πρός τήν Πατερικήν διδασκαλίαν καί τήν ὀρθόδοξον θεολογίαν.
Κατόπιν τούτου, Σεβασμιώτατε, καί ἐπειδή πιστεύω, ὅτι ὡς ἀληθεῖς καί γνήσιοι ᾿Επίσκοποι τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά διακρινώμεθα ἀπό τήν ἀρετήν τῆς ταπεινώσεως καί τήν ἑτοιμότητα πρός αἴτησιν συγγνώμης διά τυχόν λάθη καί ἀθέλητα σφάλματά μας, ὥστε μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ νά ἔχωμεν καί τό ψυχικόν σθένος νά διορθώνωμεν αὐτά πρός ἄρσιν τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν καί ἀνάπαυσιν τῶν συνειδήσεών των, προσέτι δέ, ἐπειδή ὡς ᾿Επίσκοπος τῆς ἀγωνιζομένης Γνησίας ᾿Ορθοδόξου  ᾿Εκκλησίας, θέλω νά πιστεύω, ὅτι θέσεις καί διατυπώσεις μή συνάδουσαι  πρός τήν Πατερικήν διδασκαλίαν, κατ᾿ οὐδένα τρόπον εἶναι δυνατόν νά ἀποτελοῦν φρονήματα καί διδασκαλίαν ἑνός ὀρθοδόξου ᾿Επισκόπου, πρός ἄρσιν δέ πάσης τυχόν ἀμφιβολίας ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, καθιστῶ γνωστόν εἰς τήν ῾Υμετέραν ἀδελφήν καί πολιάν Σεβασμιότητα, ὅτι ἡ δήλωσίς μου, εἰς τήν ὁποίαν ἠναγκάσθην νά προβῶ τήν 30-5-1998 ἐνώπιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας,  καθ᾿ ἥν διεχώρισα τάς θέσεις μου καί ἀνεκάλεσα ἐν τῷ συνόλῳ του τόν πρόλογόν μου ἀπό τό ἐν λόγῳ βιβλίον σας, εἶναι ὁριστική καί ἀμετάκλητος.
῾Ως ἐλάχιστος δέ ἐν Χριστῷ ἀδελφός καί συλλειτουργός, παρακαλῶ καί προτείνω εἰς τήν ῾Υμετέραν Σεβασμιότητα, ὅπως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν θεολόγων τῆς ᾿Εκκλησίας μας, μελετήσετε ἐπισταμένως τό θέμα τοῦτο καί διορθώσητε τά ὅσα εἶναι δυνατόν νά διορθωθοῦν, ἀποκηρύξετε δέ τά σημεῖα ἐκεῖνα τοῦ βιβλίου σας τά μή συνάδοντα πρός τήν παράδοσιν καί διδασκαλίαν τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας. Προσωπικῶς εἶμαι πρόθυμος νά συμβάλω.
Διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν ἀγάπης
᾿Ελάχιστος ᾿Αδελφός καί Συλλειτουργός ῾Υμῶν
 +῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

᾿Ακολουθεῖ σχόλιον τό ὁποῖον ἐγράφη τήν 8.6.2005:

῾Ο Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος, ἀφοῦ ἐν ἔτει 1998 καί ἐπί μῆνας καί ἐπί ἔτη ὑπεστήριζεν ἐν Συνόδῳ, ἤτοι "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" ὅτι τά φρονήματά του διά τά ὁποῖα καταγγέλλεται, εἶναι κατά πάντα ὀρθόδοξα, ἠρνεῖτο δέ νά ἀνακαλέση ταῦτα, φθάσας μάλιστα εἰς τό σημεῖον νά ἀπειλή ὅτι θά φύγη ἀπό τήν Σύνοδο, ἐν τέλει ἐπείσθη καί ὑπέγραψε μίαν "Δήλωσιν", μέ τήν ὁποίαν ἀνακαλεῖ καί καταδικάζει ἕν μόνον κατ᾿ ἐπιλογήν φρόνημα του, αὐτό διά τό ὁποῖον τόν κατήγγειλαν οἱ Φλωρινικοί. ᾿Απήτησὡ μάλιστα νά συνυπογράψουμε καί ὁ Μακαριώτατος καί ἡ ἐλαχιστότης μου, ὡς "χαιρετίσαντες" καί "προλογίσαντες" τό βιβλίον του, ἐνῶ τοῦ εἴχομεν δηλώσει ὅτι αὐτό ἔγινε χωρίς νά μελετήσωμεν τό βιβλίον καί ὑπό τάς τότε (1993) εἰδικάς περιστάσεις. Δέν εἶναι, ὅμως μόνον αὐτό. ῎Εχει καταγγελθεῖ ὅμως καί διά πληθώραν ἄλλων αἱρετικῶν φρονημάτων καί στό ἴδιο βιβλίο καί σέ ἄλλα ἔντυπά του καί στήν ἐφημερίδα του, τά ὁποῖα δέν καταδικάζει, διότι δῆθεν τά ἔχει καταδικάσει μέ αὐτήν τήν "Δήλωσιν". Τοῦτο ὅμως συνιστᾶ ψεῦδος καί ὑπεκφυγήν καί πρέπει νά καταδικασθεῖ ὁ ἴδιος δι᾿ ἐμμονήν εἰς αἱρετικά φρονήματα. ῞Οσον ἀφορᾶ, κατά πόσον τόν καλύπτει προσωπικά ἡ "Διευκρίνισις - Διόρθωσις" (διά τό θέμα τοῦ ἐμβρύου) πού ἐδημοσιεύθη εἰς τόν Κ.Γ.Ο. (διότι ἡ ὑπογραφεῖσα καί δοθεῖσα εἰς χεῖράς μου εἶναι διαφορετική καί δέν τόν καλύπτει), καί ὅσον ἀφορᾶ τό τί πρέπει νά κάνη ἡ ᾿Ορθόδοξος Σύνοδος διά νά θεραπεύση τίς ποιμαντικές προεκτάσεις καί συνέπειες αὐτοῦ τοῦ φρονήματος, ὅταν αὐτό τό φρόνημα ἐπί δεκαετίας ὑποστηριζόμενον εἶχε καί ἀρνητικάς ποιμαντικάς συνεπείας, θά ἐπανέλθωμεν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007