ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 41


ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ»
ΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟΝ ΤΟΥ 1995


(Προλογικόν σημείωμα: Ἡ ἐπιστολή αὕτη, ἡ ὁποία δημοσιεύεται εἰς τήν παροῦσαν Ἐνημέρωσιν ἐπί τῆ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς συγγραφῆς της, θά ἔπρεπε σήμερον νά ἔχη ἀποδέκτην τόν ἴδιον τόν ἀποστολέα της, ἤτοι τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν, ὁ ὁποῖος ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν περί αὐτόν Ἀρχιερέων, ἠθώωσαν )τό 2003) τούς πέντε πρώην Μητροπολῖτας, διά νά διευκολύνουν τά σχέδια τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ καί διέγραψαν μέ μίαν «μονοκονδυλιάν» ὅσα ἐν ἔτει 1995 καί πρό καί μετά ἔγραψε τότε κατά τῶν αἱρετικῶν των φρονημάτων καί τῶν βλασφημιῶν των κατά τῆς Ἐκκλησιολογίας καί τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς.)

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  2879
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 13/26 Μαΐου -1995
 
ΠΡΟΣ[1]
Τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς : Μεσσηνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ,᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος κ. ΜΑΤΘΑΙΟΝ, Φθιώτιδος κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΝ, Σερβίων καί Κοζάνης κ. ΤΙΤΟΝ καί Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ : Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς: Κιτίου καί ῎Εξαρχον πάσης Κύπρου κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ, Πειραιῶς καί Νήσων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ,᾿Αργολίδος κ. ΠΑΧΩΜΙΟΝ καί Παν/τους ῾Ιερεῖς καί Διακόνους.

Σεβασμιώτατοι, Χριστός ᾿Ανέστη.

῎Ελαβον καί ἀνέγνωσα μετά πολλῆς θλίψεως καί τήν ὑπό ἡμερομηνίαν ᾿Απρίλιος 1995 ὑμετέραν 12σέλιδον ἔντυπον ἐπιστολήν-φυλλάδιον μέ τόν τίτλον: "᾿Οφειλομένη ἀπάντησις εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 2803/17-1-95 ἐπιστολήν τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ΓΟΧ. κ. ᾿Ανδρέου", διά τῆς ὁποίας ὑπαναχωρῆτε ἀγνοοῦντες τήν ἀπό 17/4-2-1995 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν σας ἐπί τοῦ ἰδίου κειμένου μου (2803/17-1-95). Λυποῦμαι πού τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς σας μέ ἀναγκάζει νά σᾶς γράψω, αὐτά τά ὁποῖα δέ θά ἤθελα ποτέ νά γράψω. ᾿Ασφαλῶς δέν θά σᾶς ἀπαντήσω ἐφ᾿ ὅλου τοῦ περιεχομένου της, διότι ἤδη διά προηγουμένων μου ἐπιστολῶν ἔχω δηλώσει σαφέστατα τάς θέσεις μου ἐπί τῶν θεμάτων τά ὁποῖα θίγετε καί διαστρέφετε. Διά τοῦτο θά σᾶς ἀπαντήσω μόνον εἰς τά κύρια σημεῖα, ὅπως ἁρμόζει εἰς αὐτά καί ἀνάλογα μέ τόν σκοπόν τόν ὁποῖον δι᾿ αὐτῶν ἐπιδιώκετε.
1. Εἰς τήν ἀρχή τῆς ἐπιστολῆς σας γράφετε ὅτι τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2803/17-1-95 ἐπι-στολήν μου ἐκοινοποίησα: "εἰς ὅλον τόν κλῆρον μέ καταφανῆ σκοπόν νά κατηγορήσητε τούς ᾿Αρχιερεῖς εἰς τό ᾿Ορθόδοξον πλήρωμα, παραβλέποντας ἄν ἡ ἐνέργειά σας αὐτή συντελεῖ ἀκόμη περισσότερον εἰς τήν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος". (σελ. 1 τοῦ ἐντύπου σας).
Σεβασμιώτατοι, ἀπό ἔτους γράφω πλέον ἀνοικτά διότι ἐπίστευσα, καί συνεχίζω νά πιστεύω, ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ, οἱ δέ διῶκται Αὐτῆς καταφανῶς ἐνεργοῦν δι᾿ ὑμῶν. Αὐτό βεβαιοῦν οἱ λόγοι σας, τά γραπτά σας καί αἱ πράξεις σας. ῞Οταν λοιπόν κατονομάζωμεν τάς διωκτικάς σας ἐνεργείας δέν σᾶς κατηγοροῦμε ἀλλά λέγομεν τήν ἀλήθειαν. ῞Οταν τό σκάφος κλυδωνίζεται ὑφ᾿ ὑμῶν τῶν 5 ᾿Αρχιερέων, ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά σιωπῶμεν καί νά κοιμίζωμεν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ. Σεῖς προπαγανδίζετε τήν πλάνην, τό ψεῦδος, τήν συκοφαντίαν, βλασφημεῖτε καί κατόπιν μᾶς λέτε ὅτι σᾶς κατηγοροῦμε; ῎Αν ἀρνῆσθε ὅτι σεῖς εἶσθε ἡ συνεχιζομένη αἰτία τοῦ κακοῦ εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας τότε ἤ δέν ἔχετε ἐπίγνωσιν τῶν πραγμάτων ἤ ἔχετε ξεπεράσει κάθε Φαρισαϊσμόν. Διότι εἶναι Φαρισαϊσμός νά λέτε ὅτι μέ τά κείμενα μου "συντελῶ ἀκόμη περισσότερον εἰς τήν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος", ὅταν ἡμεῖς ἀγωνιζώμεθα διά τήν ἑνότητα, ταπεινούμεθα, ὑποχωροῦμε ἐπί πέντε (5) ὁλόκληρα ἔτη, ἐνῶ ἐσεῖς συκοφαντεῖτε, βλασφημεῖτε, σχίζετε καί δυστυχῶς ὑποκρίνεσθε.
Τήν διάσπασιν ἐνεργεῖτε σεῖς ὄχι μόνον μέ τάς πλάνας καί τά μίση, τά ὁποῖα ἐμφυτεύσατε εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, ἀλλά κυρίως μέ τήν παθητικήν στάσιν σας ἔναντι τῶν βλασφημιῶν τῆς ἀπό 11-10-91 "ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς" τοῦ ἐκπεσόντος ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, καθώς καί μέ τήν λεγομένην "β' ᾿Εγκύκλιόν σας". Διχάζετε καί σχίζετε μέ τά περί "εἰκονομαχίας" ψευδῆ κηρύγματά σας, τά ὁποῖα πρῶτος εἰσηγήθη ὁ ἀνωτέρω ἐκπεσών κληρικός. Διχάζετε μέ τήν διακοπήν κοινωνίας! Διχάζετε μέ τά ἀναθέματα! Διχάζετε μέ τά δικαστήρια! Οὐαί ὑμῖν ἀδελφοί ὅτι εἶσθε οἱ ὑπεύθυνοι διά τόν συνεχιζόμενον κλυδωνισμόν τοῦ σκάφους τῆς ᾿Εκκλησίας. Ναί, σεῖς οἱ 5 ᾿Επίσκοποι, εἶσθε οἱ ταράσσοντες τήν ᾿Εκκλησίαν καί οἱ σχίζοντες αὐτήν.
Δέν διεκδικῶ τό ἀναμάρτητον ἀλλά καί δέν σᾶς ἐλέγχω διά τάς προσωπικάς σας ἁμαρτίας. Σᾶς καταγγέλλω διά θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας. ῾Η σιωπή σας εἰς αὐτά καί ἡ ἐπίδοσις εἰς συκοφαντίας καί Φαρισαϊσμούς ἐπιτείνουν τήν εὐθύνην σας καί βεβαιοῦν καί ἐπισφραγίζουν τήν ἀλήθειαν ὅτι σεῖς εἶσθε ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ. Σεῖς, 5 ἔτη κρυπτόμενοι καί ὑποκρινόμενοι χρησιμοποιήσατε τούς πάντας (Εὐθύμιον, ῾Αγιορείτας, Λαϊκούς, Μαγδαληνήν κλπ) διά νά ταράξουν τήν ᾿Εκκλησίαν καί  πλέον ἐμφανῶς ἀνελάβατε προσωπικά τόν ἄχαρι ἀγῶνα σας καί διώκετε τήν ᾿Εκκλησίαν.
 ᾿Επαναλαμβάνω καί πάλιν: "δυστυχῶς οἱ ὑπεύθυνοι διά τόν συνεχιζόμενον κλυδωνισμόν τοῦ σκάφους τῆς ᾿Εκκλησίας εἶναι ᾿Επίσκοποι αὐτῆς" (ἐπιστολή ἡμετέρα ὑπ᾿ ἀριθμ. 2803/17-1-95 σελ. 1). Ναί εἶναι ὡρισμένοι ᾿Επίσκοποι, ὄχι ΟΙ ᾿Επίσκοποι, ὡς γράφετε ἐσεῖς παραχαράξαντες τό κείμενό μου. ῎Αλλο ἐπίσκοποι, πού σημαίνει μερικοί ᾿Επίσκοποι καί ἄλλο "οἱ ἐπίσκοποι" πού σημαίνει ὅλοι οἱ ᾿Επίσκοποι. Ποῖοι δέ ἐξ ὑμῶν εἶναι οἱ πρωταίτιοι καί ποῖοι συνειδητά συνεχίζουν τόν σάλον, ἄς τούς ἀναζητήσετε μεταξύ σας σεῖς οἱ πέντε ᾿Αρχιερεῖς. ῎Ισως κάποιοι ἐξ ὑμῶν νά παρασύρωνται πιεζόμενοι ἤ πλανώμενοι.
Γράφετε εἰς τήν ἐπιστολήν σας: ""Ναί Μακαριώτατε, Δέν σᾶς ἀπαντήσαμε,(σ.σ. εἰς τάς ὑπ᾿ ἀριθμ. 2792/28/15-11-94 καί 2803/17-1-95 ἐπιστολάς μου) διότι ἠλπίζαμε ὅτι ἡ σιωπή μας θά σᾶς βοηθοῦσε νά σκεφθῆτε πιό συνετά καί θά λαμβάνατε ὑπ᾿ ὄψιν σας τά ὅσα πολλάκις καί γραπτῶς καί προφορικῶς σᾶς εἴπαμε, ὅτι τά πάσης φύσεως ἐκκλησιαστικά θέματα ἐπιλύονται μόνον ἐν Συνόδῳ"" Σᾶς ἀπαντῶ ὅτι:
 α) Εἰς τάς ἐπιστολάς μου, Νοεμβρίου 1994 καί ᾿Ιανουαρίου 1995 ἀπαντήσατε μέ τήν ἀπό 17/4-2-95 ἐπιστολήν σας, ἀλλά καί προηγουμένως ἐκυκλοφορήσατε κάποιες ἀνακοινώσεις καί κάποιες ἄλλες ἀνοικτές ἀπαντήσεις, ἐπανέρχεσθε ὅμως καί πάλιν διότι ἔχετε συγκεκριμένους λόγους καί κυρίως διά νά παραπληροφορήσετε καί νά συκοφαντήσετε, προκειμένου νά εὐθύνετε τήν ὁδόν τοῦ ἐνεργουμένου σχίσματός σας.
β) Μέ τάς ἐπιστολάς μου ἐπρότεινα τά θέματα καί τήν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, σεῖς ὅμως, ὅπως ὁμολογεῖτε, "σιωπήσατε" διότι, ἀσφαλῶς, σᾶς ἠνώχλουν τά θέματα. Σιωπήσατε ἐπίσης καί δέν διετυπώνατε, ὡς εἴχατε χρέος, καί τά κατά τήν γνώμην σας "ἐκρεμοῦντα καί ἀπασχολοῦντα τήν ῾Αγίαν ἡμῶν ᾿Εκκλησίαν ζητήματα" (ἰδική σας ἐπιστολή 17/4-2-95), διότι ἀκριβῶς δέν εἴχατε καί δέν ἔχετε θέματα! Μοναδικόν σας θέμα εἶναι νά "περάσετε" τήν λεγομένην "β' ἐγκύκλιόν" σας διά νά μᾶς ρίψετε εἰς βλασφημίας, περιστροφάς Συνοδικῶν κειμένων, ψεύδη, διαστροφάς καί ἀδικίας, καί πρό πάντων νά καλύψετε συνοδικῶς τήν πλάνην σας περί "εἰκονομαχίας" Δέν θά ὑπάρξη ὅμως εἰς τόν αἰῶνα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ, ἡ ὁποία θά ἱκανοποιήση τό τοιοῦτον σχέδιόν σας. Μοναδικόν σας θέμα εἶναι νά ὑφαρπάσετε τάς  ῾Ιεράς Μονάς[2], Ναούς καί νά ἀνατρέψητε τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον.
γ) Δέν ἐφαντάσθην ποτέ ὅτι θά ἰσχυρίζεσθε τελευταίως πώς "διδάσκετε μέ τή σιωπή σας". Δυστυχῶς ὅ,τι ἀνωτέρω γράφετε, εἶναι ὑποκρισία, Φαρισαϊσμός, παραπληροφόρησις. Διά ποία σιωπή σας γράφετε; ἤ μήπως σεῖς δέν ἔχετε κἄν ὑπ᾿ ὄψιν σας ὅσα ὑπογράφετε καί κυκλοφορεῖτε ἐναντίον μου; Δυστυχῶς δέν σιωπήσατε, ἀλλά μέ τά πολλά ἐπίσημα πολυσέλιδα κείμενα σας, κηρύσσετε συνεχῶς πλάνας, συκοφαντίας καί διαστροφάς, ἕως ὅτου νά πλανήσετε καί τούς ἐκλεκτούς! Πλανᾶσθε ἀδελφοί διότι μόνον τόν Θεόν παροργίζετε καί κολάζετε τάς ψυχάς σας.
δ) ῞Οσα γράφω εἰς τάς ἐπιστολάς μου καί τά βιβλία μου δέν εἶναι "ἀσύστατες κατηγορίες", ὡς γράφετε, ἀλλά θέματα Κανονικά - Πίστεως καί ῾Ομολογίας, πραγματικά γεγονότα. Δέν εἶναι κατηγορίαι, δέν εἶναι συκοφαντίαι. ᾿Αντιθέτως ὅσα ἀπό τό 1991 ἐγράψατε σεῖς μέσῳ τρίτων (ἁγιορειτῶν κλπ, κλπ) μέχρι καί τήν ὑπογεγραμμένην αὐτήν ἀνοικτήν ἐπιστολήν σας, συνεχῶς ἐκτοξεύετε ἑκατοντάδες συκοφαντίες. Μά, Σεβασμιώτατοι, δέν διαβάσατε ποτέ τάς χιλιάδας σελίδας τῶν ῾Αγιορειτῶν συνεργατῶν σας, ἄλλων μοναχῶν καί λαϊκῶν καί αὐτήν τοῦ "Μιστιγνιώτη", ἤ ἀκόμη καί ὅσα σεῖς προσωπικά ἕκαστος, εὐκαίρως - ἀκαίρως, ἐγράψατε ἤ προφορικῶς εἴπατε καί συνεχίζετε νά λέγετε πρός πνευματικά σας τέκνα καί κάθε ὀρθόδοξον, ἵνα φανατίσετε αὐτούς κατά τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου καί περάσετε τό σύνθημα περί "εἰκονομαχίας"; Μά δέν βλέπετε ὅτι μόνον σεῖς καί τό περιβάλλον σας ἐκτοξεύετε συνεχῶς "ἀσύστατες κατηγορίες"  συμπλάθοντες τήν μίαν μετά τήν ἄλλην;
Τί ἄλλο κάμνετε, ἐπί τόσα ἔτη, Εὐλογημένοι, ἀπό τοῦ νά διαδίδετε εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ἑκατοντάδας ψευδεῖς κατηγορίας κατά τοῦ προσώπου μου, ὅπως "τά πηγάδια γέμισαν ἀπό εἰκόνες", "ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος δίνει εὐλογία νά βγάζουν τίς εἰκόνες ἀπό τά προσκυνητάρια", "ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἔχει εἰκονομαχικά φρονήματα", "ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος καλύπτει τούς εἰκονομάχους", ὁ "᾿Αρχιεπίσκοπος φέρεται καί ἄγεται ὑπό τῶν συμβούλων του", "ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος συμπεριφέρεται ὡς πάπας" καί ἄλλα  ὦν οὐκ ἔστιν ἀριθμός διά νά μή ἀναφερθῶ καί εἰς ὅσα ἄλλα ψευδῆ, βλάσφημα καί συκοφαντικά γράφει εἰς τό βιβλίον της ἡ ἁγιομάχος Μαγδαληνή, τά ὁποῖα δικά σας εἶναι, ὥστε νά ἔχωμεν γίνει πράγματι "περίγελοι ὄχι μόνον εἰς τό ὀρθόδοξον πλήρωμα, ἀλλά καί εἰς τόν ἐξωτερικό χῶρο", ὅπως χαρακτηριστικά γράφετε. ᾿Αλλά μήπως προσφύγατε μόνον στήν ἐσκοτισμένην Μαγδαληνή; Ποῖον ἀφήσατε καί μέ ποῖον ἐχθρόν δέν συνεργασθήκατε; Νομίζετε πῶς εἶναι ὅλα αὐτά κρυφά; Πλανᾶσθε ἀδελφοί.
 Μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, παρά τά 80 μου χρόνια, καί σκέπτομαι καί σύνεσιν ἔχω καί παρά τήν ἄδικον καί ἀνεπίτρεπτον συμπεριφοράν σας ἀπέναντί μου, ποτέ δέν σᾶς ἠδίκησα, οὔτε ποτέ ἔγραψα ὑπερβολικά πράγματα. Τουναντίον ἔγραψα πολύ ὀλιγότερα, ἀπό αὐτά τά ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διά νά φανῆ ἡ πραγματικότης. Καί ὅ,τι ἔγραψα τό ἔγραψα ἐν φόβῳ Θεοῦ. Τόσον τά ἰδικά σας κείμενα ὅσον καί τά ἰδικά μου εἶναι εἰς τήν κρίσιν καί ὑμῶν καί ὁλοκλήρου τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας, διά τοῦτο ἐκδίδομεν βιβλία διά νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια ὅσοι ἐπλανήθησαν ἀπό τάς συκοφαντίας σας. ᾿Ασφαλῶς δέν εἶμαι ἀναμάρτητος, προσπαθῶ ὅμως νά μή παρασύρωμαι εἰς ἐνεργείας ἀντιβαινούσας πρός τήν ὑγιᾶ πίστιν καί τήν ὀρθόδοξον ὁμολογίαν μου, ἤ ἀήθεις καί ἀπαδούσας εἰς τήν ᾿Αρχιερωσύνην μου, ὡς δυστυχῶς σεῖς προσ- παθεῖτε νά μέ παρασύρετε. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπό τά κείμενα πού ἐκυ-κλοφόρησαν ἀπό τοῦ 1991 οἱ εἰς ὑμᾶς προσκείμενοι. Μόνον μία ματιά εἰς ὅλα αὐτά τά κείμενα : "᾿Εγκύκλιον ᾿Επιστολήν" ῾Ιερομ. Εὐθυμίου ἀπό 11-10-91, "῎Εγκλητον Κατηγορητήριον", "Τρόπαια", Κείμενα ῾Αγιορειτῶν, Κείμενα κ. ᾿Αλεξοπούλου, ᾿Επιστολή "Μιστιγνιώτη", "Β' ᾿Εγκύκλιος", "᾿Αναθέματα" Καλαμάτας, ὅλα τά ἰδικά σας κείμενα κλπ, ἀρκεῖ ὥστε νά ἀποδειχθοῦν, ὅτι ὅσα ἐγράφοντο τόσα χρόνια μέ τήν ἰδικήν σας ὑπόδειξι, παρακίνησι καί πίεσι, αὐτά τά ἴδια ἐπαναλαμβάνετε καί ὑμεῖς σήμερον, ὥστε ἐπαναλαμβάνω καί τονίζω ὅτι, δυστυχῶς, αἰτία τοῦ κακοῦ ὑπῆρξαν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί παραμένουν ᾿Αρχιερεῖς τῆς ᾿Εκκλησίας, δηλαδή Σεῖς Σεβασμιώτατοι!  Καί ἐνῶ μέ κατηγορεῖτε ὅτι ἐγώ ἐνεργῶ χωρίς σύνεσιν σᾶς ἐρωτῶ:
Εἶναι πρᾶξις συνέσεως τό νά μή ἐγκρίνετε τά θέματα, τά ὁποῖα προτείνει ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος νά συζητηθοῦν ἐν Συνόδῳ, νά ἀρνῆσθε νά προτείνετε τά ἰδικά σας, καί οὕτω νά παρακωλύετε τήν κανονικήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου;
Εἶναι πρᾶξις συνέσεως ἡ μή ἐκ μέρους σας καταδίκη τῶν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας βλασφημιῶν τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου;
Εἶναι πρᾶξις συνέσεως ὅ,τι ἔχετε γράψει καί ἔχετε διαδόσει ἀπό τό 1992 σεῖς ὁμοῦ ἤ μεμονωμένως; ᾿Αναφέρω ἐνδεικτικῶς: "Εἰσήγησιν" ᾿Οκτωβρίου 1992, "Διευκρίνισις - ᾿Απόφασις" ᾿Οκτώβριος 1993, "Παραίτησις - Καταγγελία" κλπ. τοῦ Σεβ/του ᾿Αττικῆς κ. Ματθαίου καί ἕτερα χειρότερα τοῦ Σεβ/του  Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου;
῎Η μήπως τάς προσφυγάς σας εἰς τά δικαστήρια, τούς ὅρκους καί ψευδορκίας, τάς συκοφαντίας καί τάς ἀπειλάς τάς θεωρεῖτε ὡς πράξεις συνέσεως καί συνεπείας;
Εἶναι καί αὐτή ἡ ἐπιστολή σας πρᾶξις συνέσεως;
῾Ημεῖς μέ τά βιβλία μας, μέ τάς ἀνοικτάς ἐπιστολάς μας, οὔτε παραποιοῦμε τήν ἀλήθεια, οὔτε παραπληροφοροῦμε τό ὀρθόδοξον πλήρωμα, ὡς ψευδῶς μᾶς κατηγορεῖτε, ἀντιθέτως σεῖς παραπληροφορεῖτε, συκοφαντεῖτε, ἐκβιάζετε, ἀπειλεῖτε καί κλυδωνίζετε τό σκάφος τῆς ᾿Εκκλησίας. Λυποῦμαι διότι ἠναγκάσθην νά γράψω αὐτά τά ὁποῖα ποτέ δέν διενοήθην ὅτι θά ἔγραφα, διότι ἡ ὑποκρισία τῆς ἐπιστολῆς σας ξεπέρασε κάθε ὅριον. Μετά 5 ἔτη κλυδωνισμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας ἡμεῖς ἐκρίναμεν ἀπαραίτητον  νά ἐνημερώσωμεν τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας καί δέν θά παύσωμεν νά τό ἐνημερώνωμεν. Λυπούμεθα δι᾿ αὐτό, ἀλλά αἱ πράξεις σας μᾶς ἐπέβαλαν αὐτήν τήν ἐπιλογήν καί ἀπεδείχθη, ὅτι ὑπῆρξε ὀρθή καί ἐπιβεβλημένη.
 
2. Γράφετε εἰς τήν 3ην σελίδα τοῦ ἐντύπου σας ὅτι:
"Εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους ὅτι ἡ μόνη αἰτία πρού δημιούργησε τό μεγάλο σκάνδαλο εἶναι τά ἀντορθόδοξα καί καινοφανῆ φρονήματα καί διδάγματα κατά τῶν συγκεκριμένων εἰκόνων, τά ὁποῖα ἀπό τῶν χῶρον τῶν νεωτεριστῶν - Οἰκουμενιστῶν εἰσεχώρησεν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. ῎Εχουμε δηλαδή εἴσοδον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διά μέσου τῆς νεοεικονομαχίας. ῾Η εἴσοδος αὐτή, ἐνῶ εἶχε γίνει πρό πολλοῦ, πρό πενταετίας προεβλήθη διά γραπτῶν κειμένων, μελετῶν καί φυλλαδίων ἀπό τούς φορεῖς τῆς πλάνης αὐτῆς, διά νά γίνη ἀποδεκτή ἀπό τόν πιστόν λαόν. Τό ὀρθόδοξον πλήρωμα ὅμως κρατώντας τίς παραδόσεις δέν ἦταν δυνατόν νά ἀνεχθῆ τάς αἱρετικάς καί βλασφήμους θεωρίας, κατά τῶν ῾Ιερῶν Εἰκόνων καί εἰδικά κατά τῶν εἰκόνων τῆς ῾Αγίας Τριάδος καί τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Τάφον, διότι οἱ βλασφημίες αὐτές ἀνάγονται εἰς τό πρωτότυπον, δηλαδή εἰς Αὐτόν τόν ἐπί πάντων Θεόν."
Δυστυχῶς καί ἐδῶ δέν λέτε τήν ἀλήθεια ἀλλά καί τήν κρύπτετε ἐπιμελῶς διά νά μήν ἀποκαλυφθῆ ὅτι "ἡ μόνη αἰτία πού ἐδημιούργησε τό μεγάλο σκάνδαλο" ΕΙΣΘΕ ΣΕΙΣ. ῞Οσα ἀντορθόδοξα καινοφανῆ φρονήματα καί δοξασίαι ἐγράφησαν, ὑπῆρξαν ἁπλῆ ἀφορμή, τήν ὁποίαν ἐξεμεταλλεύθητε καί συνεχίζετε νά ἐκμεταλλεύεσθε διά νά πολεμῆται ἡ ᾿Εκκλησία. ῞Ο,τι ὑπό οἱουδήποτε ἐγράφη ἀντιμετωπίσθη μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2566/23-1-92 Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον. Δέν ἔχετε δικαίωμα νά κλυδωνίζετε τήν ᾿Εκκλησίαν ὑποκρινόμενοι καί συκοφαντοῦντες. ῞Οσα ἐπίσης ἀποδειχθοῦν θεολογικῶς πράγματι καινοφανῆ καί κακόδοξα θά ἀντιμετωπισθοῦν κανονικῶς καί ὀρθοδόξως. Παύσατε ἐπί τέλους καί παραιτηθῆτε τῶν κακῶν σας σχεδίων.
Εἶναι παραπληροφόρησις καί  ὁ τολμηρός ἰσχυρισμός σας ὅτι δῆθεν "῎Εχομεν εἴσοδον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διά μέσου τῆς νεο-εἰκονομαχίας"!!! Πλανᾶσθε  ἤ συνειδητά βλασφημεῖτε; Δέν σᾶς πληροφοροῦν καλά οἱ σύμβουλοί σας καί δέν σᾶς λέγουν τήν ἀλήθειαν,  διότι οἱ Οἰκουμενισταί μέ ἰδιαιτέραν σχολαστικότητα τηροῦν τήν παράδοσι σέ πολλά θέματα ὀρθοδοξίας, καθώς καί εἰς τό θέμα τῆς ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως ἐπί τῶν ῾Ιερῶν Εἰκόνων. Δέν ἔχουμε λόγους νά κατηγορήσουμε τούς νεοημερολογίτας διά εἰκονομαχικά θέματα. Τούς Νεοημερολογίτας ἤ καλύτερον τόν Οἰκουμενισμόν τούς βαρύνει ὁ Οἰκουμενισμός, δηλαδή ἡ αἵρεσις κατά τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιολογίας, κατά τοῦ ἄρθρου τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: "ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ".  ῾Ο Οἰκουμενισμός ἀρνεῖται τήν Μοναδικότητα τῆς ᾿Ορθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας καί ἀναγνωρίζει τάς αἱρέσεις ὡς "ἐκκλησίας Χριστοῦ", εἰσήγαγε δέ τό Παπικόν Νέον ῾Ημερολόγιον ἀκριβῶς διά νά χρησιμεύση ὡς "πρῶτον βῆμα" τῆς ἑνώσεως εἰς τήν αἵρεσιν! Οἱ νεοημερολογῖται δι᾿ ἄλλα εὐθύνονται καί καταδικάζονται ὡς σχισματοαιρετικοί  καί ὄχι διά θέματα εἰκόνων. Παύσατε νά συκοφαντῆτε ἐντυπωσιάζοντες μέ τά περί "εἰσόδου τοῦ οἰκουμενισμοῦ διά μέσου τῆς νεο-εικονομαχίας", διότι ἐν προκειμένῳ συμβαίνει τό ἀντίθετον! Καί οἱ Νεοημερολογῖται - Οἰκουμενισταί κατελέγχουν τήν πλάνην σας καί θά σᾶς κηρύξουν οἱ ἴδιοι αἱρετικοί, τῶν ὁποίων ὅμως σήμερον ὑπηρετεῖτε τά σχέδια.
῾Ο Οἰκουμενισμός καί ὁ νεοημερολογιτισμός καί ἡ προδοσία τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας εἰσάγεται εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ. μέ τήν "᾿Εγκύκλιον ᾿Επι-στολήν" τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου. Γίνεται μέ τήν ἄρνησίν σας νά ἀπορρίψετε καί νά καταδικάσετε ὅτι δῆθεν σᾶς "περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971", καί ὅτι "ἐξεφύγατε τῆς γραμμῆς πλεύσεως τοῦ ῾Αγίου Πατρός". ῾Ο Οἰκουμενισμός εὐοδοῦται μέ τά σκάνδαλά σας, μέ τό νέο 1950 πού προκαλεῖτε καί τό σχίσμα τό ὁποῖον ἐνεργεῖτε.
Τό εὐσεβές πλήρωμα, διά τό ὁποῖον τόσον κόπτεσθε, διότι θέλετε νά τό σύρετε ὀπίσω ὑμῶν, ἐδέχθη τήν Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον τῆς 23-1-1992 καί ζητεῖ τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην καί τήν ἑνότητα, ἅτινα σεῖς δέν ἐπιθυμεῖτε ὡς προκύπτει ἀπό τήν πενταετῆ συμπεριφορά σας, ἰδιαιτέρως δέ μετά τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2566/23-1-92 Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας.
Δέν ἀντιμετώπισεν καί δέν ἀντιμετωπίζει ἡ ᾿Εκκλησία εἰκονομαχίαν, ἀλλά τά ἰδικά σας σκάνδαλα, τήν ἰδικήν σας αἵρεσιν τῆς εἰκονολατρείας, τάς ἀντικανονικότητάς σας, τάς βλασφημίας σας, τά ἀναθέματα, τά δικαστήρια, τούς ὅρκους καί τάς ψευδορκίας, τάς ἀποσχιστικάς σας τάσεις. Οὐαί ὑμῖν Σεβασμιώτατοι, διότι διεταράξατε τήν εἰρήνην, ἐφυγαδεύσατε τήν ἀγάπην, διεσαλεύσατε τήν ῾Αγίαν ἑνότητα καί σχίζετε τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας. 
Δέν καταργήσαμε οὔτε τήν Διαρκῆ ῾Ιεράν Σύνοδον, οὔτε τήν ῾Ιεραρχίαν. ῾Απλῶς σεῖς δέν συμμετέχετε διότι ἀπό πολύν καιρόν ἔχετε ἰδική σας Διαρκῆ, ἡ ὁποία ἀντιποιεῖται καί τήν Διαρκῆ καί τήν Κανονικήν ῾Ιεραρχίαν. Μπορεῖτε νά ἀπαριθμήσετε τάς παρασυνόδους σας; Δυστυχῶς ὅταν ὁμιλῆτε περί Συνόδου ἐννοεῖτε αὐτήν ὡς ὑποτακτικόν καί ὄργανόν σας, τό ὁποῖον θά ἐπενδύη μέ ψευτοσυνοδικόν ἔνδυμα τάς βλασφήμους "᾿Εγκυκλίους" σας καί θά ὑπηρετεῖ τά σχέδιά σας! Σεῖς δυστυχῶς καταργεῖτε καί εὐτελίζετε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ὅταν εἰς τάς συνεδριάσεις αὐτῆς, ἐνεργοῦντες ὡς ὁμάδα, ἐπιχειρεῖτε νά ἐπιβάλλετε ὁμαδικῶς προειλημμένα σχέδια  καί ἀποφάσεις, μετερχόμενοι θεμιτά καί ἀθέμιτα μέσα. Ξεχνᾶτε τήν συμπεριφορά σας εἰς τάς συνεδριάσεις τῶν Συνόδων; ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν ῾Ιεραρχίαν τῆς 22ας καί 23ης-1-1992 (ἤ καί προηγουμένως τήν Γεν. Συνέλευσιν τῆς 30-10-91), καί μέχρι τῆς τελευταίας;  Ξεχνᾶτε τάς ὕβρεις, τάς ἀπειλάς, τάς ἐπιθέσεις, διά νά περάσετε τήν ἀπαράδεκτον "β' ᾿Εγκύκλιόν" σας; Ξεχνᾶτε τάς πράξεις βίας αὐτῶν πού σᾶς συνοδεύουν ἑκάστοτε; Ξεχνᾶτε ὅτι δέν ὑπογράφετε πρακτικά;   Δικαίωμά σας εἶναι νά ἐκδώσετε καί ἄλλην ἐπιστολήν "ἀναφέρουσα ἀναλυτικῶς ὅλας τάς ἀντικανονικάς ἐνεργείας μου" ὡς γράφετε. Καθῆκον δέ ἰδικόν μου καί ὑποχρέωσις εἶναι νά μήν ὑποκύπτω εἰς τάς ἀπειλητικάς σας "προειδοποιήσεις", ἐπί βλάβη καί προδοσίᾳ τῆς ᾿Ορθοδοξίας.
3. Κριτήριον τῆς ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι συνεδριάσεως τῆς Συνόδου δέν εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων ἑκάστοτε ᾿Επισκόπων. Κριτήριον τῆς ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι ᾿Ορθοδόξου Συνόδου εἶναι ἡ ὁμοφωνία τῆς Συνόδου μέ τήν ὀρθόδοξον Παράδοσιν, τούς ῾Αγίους Πατέρας καί τάς ῾Αγίας Οἰκουμενικάς καί λοιπάς ᾿Ορθοδόξους Συνόδους. ῾Η ῾Ιερά ἡμῶν Σύνοδος ἔλαβεν τοιαύτας ἀποφάσεις ᾿Ορθοδόξους καί ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι, πλήν σεῖς τάς τοιαύτας ἀποφάσεις ἀνατρέψατε καί δέν ἐσεβάσθητε. Θεωρεῖτε δέ ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι τήν Σύνοδον τῆς 26-2-1993! ῾Ημεῖς διαφωνοῦμεν, ὄχι διότι θέλομεν νά διαφωνοῦμεν, ἀλλά διότι ἡ σύνοδος ἐκείνη πλήν τῶν ἄλλων ἔθιξε καί περιέστρεψε ἀκόμη καί κείμενα αὐτῆς τῆς ῾Αγίας Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου!
῾Η ἐπιμονή σας, τόσον εἰς τήν ἀπό 11-10-91 βλάσφημον "᾿Εγκύκλιον ἐπιστολήν" τοῦ ἐκπεσόντος ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, ὅσον καί εἰς τήν ἰδικήν σας "Β' ᾿Εγκύκλιον" καί τήν "Διευκρίνισιν" πράγματι, ὅπως γράφετε οἱ ἴδιοι, οὐδέποτε θά ἐπιτρέψη "νά ὑπάρξη συμφωνία μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν πράγμα τό ὁποῖον ἀπευχόμεθα". Πρόκειται διά θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας, ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, Δικαιοσύνης καί ᾿Αληθείας, τά ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν νά παραθεωρηθοῦν καί δέν καλύπτονται μέ τά περί "εἰκονομαχίας" ἐπινοήματά σας.
῾Η ὅλη ἀναφορά σας εἰς τήν λεγομένην "Β' ᾿Εγκύκλιόν" σας  καθώς καί ἡ ἐμμονή σας εἰς τήν "Διευκρίνισίν" σας, ἀπορρίπτονται καί σᾶς καλῶ νά ἀνακαλέσετε καί τήν "Β' ᾿Εγκύκλιόν" σας καί τήν "Διευκρίνισίν" σας καί νά ἀποκηρύξετε καί τά ὑποδειχθέντα καί ἀποδειχθέντα ἐπιλήψιμα αὐτῶν, διότι δι᾿ αὐτῶν, καθίστασθε βλάσφημοι. "Δέν ὑπάρχει συμφωνία μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν" (ὑμετέρα ἐπιστολή).  ᾿Επί ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων σᾶς ἔχω γράψει λίαν ἐμπεριστατωμένως καί παρακαλῶ νά μελετήσετε τάς ἐπιστολάς μου καί νά μή τάς ἀγνοῆτε καί τάς παραπέμπετε εἰς τήν λήθην ἤ τάς διαστρέφετε.
4. ῞Οσον ἀφορᾶ τήν θέσιν σας σχετικῶς μέ τάς γνωματεύσεις τῶν Θεολόγων ἐπί τῆς λεγομένης ὑφ᾿ ὑμῶν "β' ᾿Εγκυκλίου" ὅπου τονίζετε ὅτι:
α) "᾿Εκ τῶν 15 Θεολόγων οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν γραπτές γνωματεύσεις οἱ 9 ἦσαν ὑπέρ τῆς ᾿Εγκυκλίου. ῞Οθεν ἔπρεπε... νά ἀκυρώσετε τήν ἀνάκλησιν τῆς ὑπογραφῆς σας καί νά δημοσιευθῆ ἡ ἐγκύκλιος", σᾶς ἀπαντῶμεν:
Δέν εἶναι ἀληθῆ τά ἀνωτέρω πού  ὑπογράφετε διότι ἐκ τῶν 15 Θεολόγων ἐγνωμάτευσαν μόνον 6! Αὐτῶν τῶν 6 Θεολόγων τάς γνωματεύσεις ἠκούσατε ἐν Συνόδῳ τήν 13-7-94. Προσοχή οἱ ὑπόλοιποι θεολόγοι δέν ἐγνωμάτευσαν περί τῆς "β' ᾿Εγκυκλίου σας". Καθ᾿ ὑπόδειξιν ὑμῶν ἤ μόνοι των, δέν ἤνοιξαν κἄν τό κείμενον τῆς "᾿Εγκυκλίου σας" νά τό ἐλέγξουν νά τό κρίνουν καί ὑπεύθυνα νά ἀποφανθοῦν. Οὗτοι ἐνῶ δέν ἐτόλμησαν νά γνωματεύσουν προσέφεραν ὅμως σέ σᾶς, (μέ τά σύντομα κείμενά των, πού ὑπέβαλαν μέ καθυστέρησι), ἀπαράδεκτον διά θεολόγους "λιβανωτόν", χαρακτηρίσαντες μέχρι καί θεόπνευστον τό κείμενον τῆς "β' ᾿Εγκυκλίου σας"!
᾿Ακούσαντες δέ ὑμεῖς οἱ πέντε ᾿Αρχιερεῖς τάς πραγματικάς ᾿Ορθοδόξους γνωματεύσεις τῶν πέντε θεολόγων (π. Κηρύκου, π. Εὐσταθίου, π. Νεοφύτου, κ. Πέτρου ᾿Ιωάννου, κ. Δημητρίου Κάτσουρα) διεπιστώσατε ὅτι πράγματι εἶναι κακόδοξος καί ἀπαράδεκτος εἰς τό σύνολό της ἡ "β' ᾿Εγκύκλιός σας" καί διά τοῦτο εἰσηγήθη ὁ Σεβ/τος κ. Ματθαῖος: "Νά τήν ἀφήσουμε διότι δέν θά βροῦμε ἄκρη οὔτε μέχρι τό 2000 καί νά συνταχθῆ νέα "᾿Εγκύκλιος". Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, καί ὅτι ἡ πρότασις του ἐνεκρίθη ὁμόφωνα καί ἔγινε ὁμόφωνος Συνοδική ἀπόφασις! (ὅρα τό Πρακτικόν βιβλ. "Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν" ᾿Αθῆναι 1994 σελ. 41). Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅσα δέ γράφετε σεῖς εἶναι προκλητικά ἀναληθῆ. Περιορίζομαι δέ μόνον εἰς αὐτά, καί δέν ἀναφέρομαι εἰς τό πῶς, ποῦ, καί ὑπό ποίας συνθήκας συνετάξατε τήν λεγομένην "Διευκρίνησίν" σας διότι εἶναι ντροπή, καί ἀρκεῖ πού γνωρίζετε τά ἀνωτέρω ἐσεῖς.
Τό ὅτι ἀντεποιήθητε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί ἐβλασφημήσατε μέ τήν "Διευκρίνησίν" σας κατά τῆς μόλις ληφθείσης ὁμοφώνου ἀποφάσεως εἶναι γεγονός, ὅσο δέ τό ἀμφισβητεῖτε καί συκοφαντεῖτε, τόσον ἐπιβεβαιώνετε ὅτι πρός χάριν τῶν κακῶν σκοπιμοτήτων σας δέν κωλύεσθε νά εἴπητε καί νά ἐνεργήσητε ὅ,τι δήποτε. Σᾶς ἐρωτῶ τρεῖς σειρές κείμενον, λιτόν καί σαφές, ἤθελε "διευκρίνησιν"; ᾿Ασφαλῶς ὄχι! ᾿Ηθέλατε ἁπλῶς ἀνατροπήν τῆς ἀποφάσεως! Προσοχή! Τῆς ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ! Διότι ἡ Συνοδική αὐτή ἀπόφασις κατ᾿ οὐσίαν παραμερίζει τήν λεγομένην "β' ᾿Εγκύκλιόν" σας, ὅταν ὁρίζη νά μήν γίνεται λόγος τοῦ λοιποῦ περί αὐτῆς. Τοῦτο δέν ἤρεσε εἰς τό κακόν περιβάλλον σας, διότι ἀφ᾿ ἑνός ἐδικαιωνόμεθα οἱ τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἤραμε τάς ὑπογραφάς μας καί ὅσοι ἔγραψαν κατ᾿ αὐτῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἠνοίγετο ἡ ὁδός τῆς κατά Θεόν διατυπώσεως μιᾶς νέας ᾿Εγκυκλίου, ἡ ὁποία ὅμως δέν θά ἐξυπηρέτει τά περί "εἰκονομαχίας" ψευδῆ κηρύγματά σας. (Σχετικά μέ τήν "Διευκρίνισίν" σας πλείονα ὁρᾶτε ἡμέτερον βιβλίον "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ..." ᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 1994 σελ. 37-59).
᾿Εν τέλει ἔχω νά σᾶς εἴπω ὅτι ἡ "Β' ᾿Εγκύκλιός" σας ἀπορρίπτεται καί καταδικάζεται διότι δι᾿ αὐτῆς περιστρέφονται κείμενα ῾Αγίων Συνόδων, περιέχει παραπλανητικῶς ἀσχέτους μαρτυρίας, καταδικάζονται ἀκόμη καί οἱ Πατέρες, ἀδικεῖται ἡ ἀλήθεια καί καταπατεῖται ἡ δικαιοσύνη.
῞Οσον ἀφορᾶ τά περί ῾Ιερομ. Εὐθυμίου τῆς σελ. 6 τοῦ ἐντύπου σας, καί ἰδιαιτέρως διά τά περί "χειροθεσίας" σημειούμενα πρέπει νά σᾶς εἴπω τά ἑξῆς πρός χάριν τῆς ἀλήθειας, τήν ὁποίαν διαστρέφετε.
Γράφετε "ὅτι τό θέμα τῆς χειροθεσίας πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκρίθη καί θεωρεῖται λῆξαν". Τοῦτο εἶναι ἀσαφές ὡς ἀόριστον καί δυνάμενον νά ὁδηγήση εἰς διάφορα συμπερά-σματα. ῎Αν ἐννοῆτε τήν ἐπίσημον Συνοδικήν ἀπόφανσιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ἡ ὁποία ἐλήφθη μέ τήν Β' Πρᾶξιν Αὐτῆς τήν 19-8-1981, διατί δέν γίνεσθε σαφεῖς ἔστω μέ μιά παραπομπή[3]; Τοῦτο δεδομένου ὅτι ὑπεστηρίξατε ἐν Συνόδῳ, ὅτι δέν σᾶς ἐκφράζει ἡ ἀπόφανσις αὐτή τῆς ῾Ιεραρχίας, διότι κατά τόν Σεβ/τον κ. Ματθαῖον "αὐτά τά γράφει ὁ κ. Γκουτζίδης" καί ὄχι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος!!!
῾Επομένως, ἄν ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν καί ἄλλαι δηλώσεις σας, μέ τάς ὁποίας ἐπιδοκιμάζετε τήν βλάσφημον ἐγκύκλιον τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καί τό γεγονός ὅτι ἀρνεῖσθε πεισμόνως νά καταδικάσετε τάς βλασφημίας του, ὑποκρίνεσθε ὅταν λέτε: "θεωρεῖτε λῆξαν" τό περί χειροθεσίας θέμα. ᾿Ωφείλετε νά δηλώσετε εὐθέως καί ἀπεριφράστως πῶς ἀπεφάνθη ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, καί ὅτι καταδικάζετε σήμερον τήν βλασφημίαν ὅτι "σᾶς περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971". ᾿Εδῶ εἶναι τό πρόβλημα μαζί σας Σεβ/τοι καί ὄχι εἰς τάς ῾Ιεράς  Εἰκόνας, τάς ὁποίας ἅπαντες δεχόμεθα καί ἔχομεν εἰς τιμήν καί προσκύνησιν, ἐνῶ τινές ἐξ ὑμῶν ἀμφισβητεῖτε τήν Εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραάμ[4].
Καί τό ἕνα θέμα καί τό ἄλλο εἶναι λελυμένα. Τό πρῶτον μέ τήν ἀπό 19-8-1981 Β' Πρᾶξιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας καί τό δεύτερον μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2566/23-1-1992 Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον τῆς ῾Ι. Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας. Δύο θέματα σαφῆ χωριστά καί δέν δύνανται κανείς νά ἀγνοῆ ἤ νά καλύπτη  τό ἕνα ἐπικαλούμενος καί ὑπερτονίζων τό ἄλλο, πρᾶγμα τό ὁποῖον διαστροφικώτατα ἐπιχειρεῖτε. ΟΥΤΕ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΟΥΤΕ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΥΠΗΡΞΕΝ, ΟΥΤΕ ΕΔΕΧΘΗΜΕΝ ΠΟΤΕ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.
᾿Επί τούτοις σημειοῦμεν ὅτι προκειμένου νά ὑποχρεωθοῦν νά ἔλθουν εἰς τήν ᾿Ανακριτικήν ἐπιτροπήν καί ὁ ῾Ιερομ. Εὐθύμιος καί οἱ ῾Αγιορεῖται, διηυρύνθη, ἡ Συνοδική ᾿Ανακριτική ᾿Επιτροπή,  διά τῆς συμμετοχῆς τόσον τοῦ ᾿Επισκόπου ᾿Αττικῆς κ. Ματ- θαίου ὅσον καί τοῦ ᾿Επισκόπου ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου. ᾿Αλλά οἱ ἴδιοι οἱ ἐγκαλούμενοι ὑπεχρέωσαν τόν ἐπίσκοπον κ. Ματθαῖον, ἀφοῦ πρῶτον ἀπεδέχθη τόν διορισμόν του, εἰς τήν συνέχειαν νά ἐξυβρίση τήν ᾿Ανακριτικήν ᾿Επιτροπήν καί νά παραιτηθῆ!!! διά νά μήν ἔλθουν οὔτε ὁ Εὐθύμιος οὔτε οἱ ῾Αγιορεῖται εἰς τήν Συνοδικήν ᾿Ανακριτικήν ᾿Επι-τροπήν. (῾Ορᾶτε "παραίτησιν - καταγγελίαν" 61/2-2-93 ᾿Επισκόπου ᾿Αττικῆς!) Μή θίγετε σᾶς παρακαλῶ ἐπιπολαίως θέματα, τά ὁποῖα σᾶς θίγουν καί σᾶς εὐτελίζουν, διότι ἄν δημοσιευθῆ ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 61/2-2-93 "παραίτησις - καταγγελία" τοῦ Σεβ/του κ. Ματθαίου, ὡς καί ἡ "᾿Απάντησις" τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, τότε θά ἴδη πᾶς ἕκαστος ποῖοι "μεροληπτοῦν" ἤ ποίους "ὁ σκοτεινός μηχανισμός τούς ἔχει διαβρώσει" (ὑμετέρα ἐπιστολή σελ. 6).
5) Διά τά περί "ἀποτειχίσεως" τοῦ π. Εὐθυμίου ἤ τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου σᾶς ἔχω γράψει ἤδη, τί πάλιν ἐπανέρχεσθε; Διά νά γίνεται θόρυβος; Διά νά ἐντυπωσιάζετε; Διά νά διαστρέφετε καί νά παραπληροφορῆτε; Ποίαν σχέσιν μπορεῖ νά ἔχη ὁ ῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος πρός τόν ῾Ιερομ. Εὐθύμιον; ῎Η ἡ ἀποτείχισις τοῦ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλοχίου πρός τήν "᾿Εγκύκλιον" τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, καί γενικώτερον τήν ἀνταρσίαν καί ἀσέβειάν του; Περί αὐτοῦ ὅμως εἰς ἄλλον τόπον καί χρόνον καί ἀφοῦ ἀποφανθῆ τελεσιδίκως ἡ ῾Ιερά Σύνοδος.
6) ῎Αν εἰσῆλθον τινές ᾿Επίσκοποι ἤ ὄχι εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν (σελ. 6 τοῦ ἐντύπου σας), ἄν ἐξεγείρουν μοναχάς εἰς ἀνταρσίας, ἄν διχάζουν καί ἐκβιάζουν, ὑμεῖς τό γνωρίζετε καί παρακαλῶ μή φαρισαΐζετε ὑποκρινόμενοι, διότι ὁ φαρισαϊσμός εἶναι μισητή πρᾶξις εἰς τόν Θεόν καί θά ἀκούσετε παρόμοια πρός ἐκεῖνα, τά οὐαί τοῦ Εὐαγγελίου (Ματθ. κγ'.)
7) Τάς περί συλλειτούργου ἀπόψεις σας τάς θεωρῶ ἀπαραδέκτους. ῾Ημεῖς ἐπροτείναμεν καί σᾶς ἐκαλέσαμεν εἰς Συνοδικόν Συλλείτουργον διά νά οἰκονομηθῆ μία κακή ἐνέργεια τοῦ ᾿Επισκόπου κ. Γρηγορίου καί ἠρνήθητε. ῾Ημεῖς ὅμως ἐπραγματοποιήσαμεν τό θεῖον Συλλείτουργον καί θά πραγματοποιήσωμεν καί δεύτερον καί τρίτον καί θά ὁμολογήσωμεν καί δι᾿ αὐτῶν (ὅπως ὡμολογήσαμε εἰς τό πρῶτον 21-4-94) ὅτι δέν ὑπάρχει εἰκονομαχία, οὔτε εἰκονομάχοι, καθόσον τά ὁποθενδήποτε διατυπωθέντα ἐπιλήψιμα δέν συνιστοῦν εἰκονομαχίαν. ῾Ημεῖς θά κηρύσσωμεν καί θά ὁμολογοῦμεν τήν ᾿Ορθόδοξον ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν, τήν ᾿Αποστολικήν μας Πίστιν καί τήν Γνησίαν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν μας. Τό νά σᾶς καλεῖ ὁ Προκαθήμενος εἰς συλλείτουργον δέν εἶναι παπικόν φαινόμενον ὡς διατείνεσθε, ἀλλά ἔκφρασις τῆς ἐν τῇ λατρείᾳ καί τῆς ἐν τῷ κοινῷ ποτηρίῳ συμμετοχῆς, ἑνότητος καί κοινωνίας ἐν Χριστῷ.  ῾Ημεῖς πρό πολλοῦ ἔχομεν πραγματικούς λόγους νά μή σᾶς δεχώμεθα εἰς πνευματικήν κοινωνίαν, ἀλλά ποιοῦμεν τά πάντα ἵνα μή γίνη τό θέλημα τοῦ διαβόλου πρός χαράν καί ἱκανοποίησιν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Διά ταῦτα οἰκονομίαν ποιοῦντες ὑπομένομεν, καί σᾶς καλοῦμεν καί εἰς τάς συνόδους καί εἰς τά συλλείτουργα ἵνα διά ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καταισχυνθῆ ὁ πονηρός.
Τά ὅσα εἶπον πρό ὑμῶν ἄλλοι, κατά ἰδικήν σας ὑπόδειξιν - ἀπαίτησιν ὅτι δηλαδή "καλύπτω εἰκονομάχους", τώρα τά ἐπαναλαμβάνετε καί ὑμεῖς καί μέ συκοφαντεῖτε ἀδιστάκτως καί μέ ἀπειλῆτε ὅτι θά ἀποδειχθῶ "αἱρετικός καί εἰκονομάχος ἄν δέν καταδικάσω ἀντορθόδοξες θεωρίες πού ἐγράφησαν κατά τῶν ῾Ιερῶν Εἰκόνων" (σελ. 8 τοῦ ἐντύπου σας). Μέ αὐτό καί μόνον βεβαιώνετε πώς σεῖς εἶσθε ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καί παραμένετε ἀμετανόητοι εἰς τήν διαστροφήν. ῎Αν λοιπόν μέ θεωρῆτε "εἰκονομάχον" μετά τῶν ᾿Αρχιερέων Κιτίου κ. ᾿Επιφανίου, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου, ὡς καί τοῦ ᾿Αρχ/τέως π. Κηρύκου, διότι ἦρα τήν ὑπογραφήν μου, τότε σεῖς πού ἐπιμένετε εἰς αὐτό τό, ὡς ἀπεδείχθη, ἀντορθόδοξον καί βλάσφημον  κείμενον, καθώς καί εἰς τήν "διευκρίνισίν" σας, κατεστάθητε καί βλάσφημοι καί αἱρετικοί καί ἀποδεικνύετε ὅτι ἐνεργεῖτε σχέδια σκοτεινῶν δυνάμεων. Βάσει αὐτοῦ τοῦ κειμένου, ἀπό τό ὁποῖον ὄχι μόνον ἦρα τήν ὑπογραφήν μου, ἀλλά πλέον τό ἀποκηρύσσω καί τό καταδικάζω, προχωρῆστε σεῖς, ἀφῆστε τήν ᾿Εκκλησία ἥσυχον, καί χαρακτηρίσατε ἡμᾶς ὅπως θέλετε.
Πάρετε τήν ἐγκύκλιον τοῦ Εὐθυμίου (11-10-91).
Πάρετε καί τήν ἰδικήν σας, "θεόπνευστον β' ᾿Εγκύκλιον"!!!
Πάρετε καί τά ἀναθέματα τῆς Καλαμάτας, τά δικαστήρια, τούς ὅρκους καί τάς ψευδορκίας, καί πορευθῆτε τήν ὁδόν σας, ὄψεσθε δέ εἰς ῞Ον ἐκκεντᾶτε.
8) ᾿Αληθῶς λέγετε, λοιπόν, (εἰς τήν σελίδα 9 τοῦ ἐντύπου σας), ὅτι "ὑπάρχει μεταξύ μας διαφορά πίστεως", ἀλλά αὐτή ἡ διαφορά εὑρίσκεται εἰς τήν "Β' ᾿Εγκύκλιόν" σας, εἰς τήν "᾿Εγκύκλιον ἐπιστολήν" τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, εἰς τά περί "εἰκονολατρείας" φρονήματά σας κλπ. ῾Υπάρχει διαφορά διότι σεῖς δέν ἀγνοεῖτε μόνον τούς Πατέρας, ἀλλά περιστρέφετε αὐτῶν τά κείμενα καί τούς ἀναθεματίζετε! Σεῖς περιστρέφετε τά κείμενα ῾Αγίων Συνόδων. Σεῖς καταλύετε τήν Κανονικήν τάξιν καί τούς θεσμούς τῆς ᾿Εκκλησίας καί θέλετε νά χρησιμοποιήσετε αὐτούς πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀήθων ἐνεργειῶν σας. Σεῖς θίγετε τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν ἀλλά καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν, δεχόμενοι ὅτι σᾶς "περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971" κλπ.
Δι᾿ ἡμᾶς δέν ὑπάρχει Εἰκονομαχία (βλέπετε καί Α' ᾿Εγκύκλιον). ῾Υπῆρξαν διατυπώσεις, αἱ ὁποῖαι ἀντιμετωπίσθησαν μέ τήν Α' ᾿Εγκύκλιον καί ἀναμένομεν τά πορίσματα τῶν Θεολόγων, διά νά καταδικάσωμεν ἀποδεδειγμένας κακοδοξίας. ῎Εστω τό ναί ναί καί τό οὐ οὐ· τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. Δυστυχῶς ὅλη ἡ ἐπιστολή σας εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.
9) Εἰς τάς σελ. 9 ἕως 11 μέ τάς ` Α'1 ἕως Α'18 μοῦ ζητᾶτε νά δώσω "῾Ομολογίαν". Αὐτήν τήν "ὁμολογίαν" ὅμως θά πρέπει νά τήν δώσετε σεῖς. ῾Ημεῖς σεβόμεθα καί ἐμμένομεν εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 2566/23-1-92 Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον, ὡς καί  εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς ῾Ιεραρχίας ἀπό 13-7-94 καί ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἀναμένομεν τά πορίσματα τῶν θεολόγων, διά νά καταδικάσωμεν, ὄχι ὅσα ἐσεῖς θέλετε, ἀλλά ὅσα πρέπει καί ὅσα θέλει ὁ Θεός. Μή μέ πειράζετε ἀδελφοί (Ματθ. 22,18).
Τά αὐτά ἐπαναλαμβάνομεν καί διά τάς παραγράφους Β1 ἕως Β5 καί Γ1 ἕως Γ4 τῶν σελ. 11 καί 12.  ῎Ητοι νά γνωματεύσουν οἱ θεολόγοι καί ὅ,τι ἀποδειχθῆ κακόδοξον εἶναι αὐτονόητον, ὅτι θά καταδικασθῆ ἀναλόγως, ὅ,τι ὅμως ἐξ αὐτῶν δέν εἶναι κακόδοξον πῶς θά τό καταδικάσωμεν;
᾿Εμεῖς ἤδη καταδικάσαμεν καί καταδικάζομεν ὅσα θά ἀποδειχθοῦν βάσει τῆς ᾿Ορθοδοξίας τῶν Πατέρων κακόδοξα, διατί ἐσεῖς βιάζεσθε καί καταπατεῖτε καί τήν ἀπόφασιν τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 13-7-95, ἡ ὁποία ἀνέθεσε τό θέμα αὐτό εἰς τούς θεολόγους καί προκαταλαμβάνετε τάς συνάξεις τῶν Θεολόγων; Τό ὅτι ἔγινε τήν 23-2-1993 πλέον δέν θά ἐπαναληφθῆ, ὅποια μέσα καί ἄν μετέλθετε. Σᾶς δηλοῦμεν ὅτι μετά ἀπό τήν "᾿Εγκύκλιον" τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, τήν ὁποίαν δέν καταδικάζετε, μετά ἀπό τήν "Β' ᾿Εγκύκλιον" σας, τήν ὁποίαν ἔχετε ὡς τό "Α" καί τό "Ω" (βλ.ἐξώφυλλον αὐτῆς) δέν ὑπάρχει σημεῖον συμφωνίας. Τό Α καί τό Ω εἶναι μόνον ὁ Χριστός καί οἱ λόγοι Του, τό Εὐαγγέλιόν Του. ῎Αν σεῖς ταυτίζετε μέ τό ῾Ιερόν Εὐαγγέλιον τήν ᾿Εγκύκλιόν σας καί τήν θεωρεῖτε "θεόπνευστον" δέν ὑπάρχει σημεῖον συμφωνίας καί ἐπαφῆς, διότι ἤδη μέ ὅλα αὐτά καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαί ἀπό δυσμῶν τοσοῦτον ἐμακρύνθητε.
ΗΜΕΙΣ ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ
᾿Εμμένομεν εἰς τήν ἀπ᾿ ἀρχῆς ᾿Ορθόδοξον Παράδοσιν τῆς ᾿Εκκλησίας  εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προσκύνησιν τῶν ῾Ιερῶν Εἰκόνων καθώς καί εἰς τήν Α' Ποιμαντορικήν ᾿Εγκύκλιον. ᾿Απορρίπτομεν ἐκ τῶν προτέρων καί θά καταδικάσωμεν καί ὁποιανδήποτε κακοδοξίαν  ὑπό οἱουδήποτε διετυπώθη, ἀφοῦ ὅμως ἀποδειχθῆ μέ κριτήρια ὀρθόδοξα, ὡς κακοδοξία.
῾Ημεῖς δεχόμεθα ὅσα αἱ ἅγιαι ἑπτά Οἰκουμενικαί Σύνοδοι ἐδογμάτισαν καί ὅσα ἡ ὀρθόδοξος παράδοσις διακρατεῖ καί ἐπί τῶν θείων καί ῾Ιερῶν Εἰκόνων.
῾Ημεῖς δέν δεχόμεθα ἀλλά καί ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΜΕΝ πᾶσαν κακοδοξίαν. ῾Ημεῖς εἴμεθα ἐκ πεποιθήσεως ἕτοιμοι νά καταδικάσωμεν πᾶν ὅ,τι ἀπάδει (συγκεκριμένον) πρός τήν ὀρθοδοξίαν ἀρκεῖ νά ἀποδειχθῆ, μέ κριτήρια ὀρθόδοξα καί Πατερικάς μαρτυρίας, ὡς ἐπιλήψιμον καί κακόδοξον.
῾Ημεῖς ἐκ τῶν διατυπώσεών σας:  Α1 ἕως Α18 καί ἐκ τῶν Β1 ἕως Β4 καί Γ1 ἕως Γ4, ἑτοίμως ἔχομεν νά καταδικάσωμεν ὅ,τι τό σῶμα τῶν Θεολόγων μᾶς εἰσηγηθῆ καί ἀφοῦ τό ἐλέγξωμεν καί βεβαιωθῶμεν ὅτι πρέπει νά καταδικασθῆ.
῾Ημεῖς δέν δεχόμεθα ὅτι ὑπῆρξεν ἤ ὅτι ὑπάρχει "εἰκονομαχία". Τό ἐπινόημα τοῦτο περί "εἰκονομαχίας" δέν εἶναι τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καί παρ᾿ αὐτοῦ τό παρελάβατε σεῖς ὡς ὁμάδα.
Καταδικάζομεν τήν ἄρνησιν ὑμῶν νά καταδικάσετε τάς βλασφημίας τῆς ᾿Εγκυκλίου ἐπιστολῆς τοῦ ἱερομ. Εὐθυμίου.
 Καταδικάζομεν τήν "β' ᾿Εγκύκλιον" σας ὁμοῦ μετά τῆς "Διευκρινίσεώς" σας.
Καταδικάζομεν τήν τόλμην τῆς ἀδελφότητος Παναγουλάκη διά τῆς ὁποίας ἐβεβήλωσαν  τό Συνοδικόν τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί ἐβλασφήμησαν κατά τῶν Πατέρων καί ἐκήρυξαν καταφανῶς αἱρετικά φρονήματα.
Καταδικάζομεν τήν προσφυγήν σας εἰς τά δικαστήρια, ἰδιαιτέρως δέ τούς ὅρκους καί τάς ψευδορκίας.
Καταδικάζομεν ὅλα τά ψεύδη, τάς συκοφαντίας σας, τάς πλάνας διά τῶν ὁποίων ἐσαλεύσατε καί διεσπάσατε τήν ἑνότητα τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας.
 Σᾶς ζητῶμεν ἡμεῖς πλέον νά εἴπητε καί νά ὁμολογήσετε καί σεῖς τό πιστεύω σας:
1) - Ποία εἶναι ἡ συνείδησίς σας διά τήν λεγομένην "χειροθεσίαν" τοῦ 1971;
Δέχεσθε τήν ἀπόφανσιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ἡ ὁποία διά τῆς Β' πράξεως τῆς 19-8-1981 ἀπεφάνθη: "...῾Η χειροθεσία ἐγένετο δεκτή ὑπό τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς ᾿Εξαρχίας ὅτι ἐδέχθη ἡ Ρωσική Σύνοδος τήν ἐκκλησιολογίαν - ὁμολογίαν πίστεως καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἀποτελεῖ ἁπλῆν εὐλογίαν-συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς μία ἐξωτερική τυπική πρᾶξις, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἑνώσεως καί εὐοδώσεως τοῦ ῾Ιεροῦ ᾿Αγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας";
- Δέχεσθε ὅτι δέν ὑπῆρξεν καί δέν ὑφίσταται πραγματικόν θέμα χειροθεσίας;
- Καταδικάζετε τήν βλασφημίαν τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου ὅτι δῆθεν "μᾶς περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971";
2) - Καταδικάζετε τήν βλασφημίαν τοῦ ἰδίου ὅτι "ἐξεφύγομεν τῆς γραμμῆς πλεύσεως τοῦ ῾Αγίου Πατρός"; Δηλαδή ἐξεφύγομεν ἐκ τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ; (῾Ορᾶτε σχετικῶς μέ τά περί "γραμμῆς πλεύσεως" εἰς Κ.Γ.Ο. τόμος 1982 σελ. 348)
3) Καταδικάζετε τήν βλασφημίαν ὅτι: "ἐπταίσαμεν καί διά τοῦτο παιδευόμεθα οὐχί ὡς ἄτομα ἀλλά ὡς ᾿Εκκλησία";
4) Καταδικάζετε τήν συκοφαντίαν τοῦ ἰδίου περί "βλασφημίας" τοῦ 1979, μετά καί ἀπό τάς τρεῖς ρητάς διευκρινίσεις, δηλώσεις τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου (Κ.Γ.Ο ᾿Οκτώβριος 1979 σελ. 21, Κ.Γ.Ο. ᾿Απρίλιος 1980 σελ. 31, Κ.Γ.Ο. Φεβρουάριος 1983 σελ. 57);
῾Η ὀρθή  τοποθέτησις σας ἐπί τῶν ὡς ἄνω βασικῶν θεμάτων ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ θά ἀποτελέσουν τήν ἀπ᾿ ἀρχήν μιᾶς νέας κατά Θεόν περιόδου διά τόν ἀγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ. ᾿Εν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἡ ἐμμονή σας ἀφ᾿ ἑνός εἰς τά περί "εἰκονομαχίας" προπαγανδιστικά κηρύγματα καί ἰδιαιτέρως ἡ ἄρνησις νά τοποθετηθῆτε ἐπί πραγματικῶν θεμάτων τόσον κανονικῆς φύσεως ὅσον καί ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, λυπούμεθα, ἀλλά σεῖς ἑαυτούς ἀποκόπτετε καί ἀλλοτριώνεσθε τῆς ᾿Εκκλησίας.
῾Ημεῖς δέν κόπτομεν τάς χρυσάς ἁλυσίδας τῆς ἀγάπης, ἀναμένομεν, ὑπομένοντες,  μή πτοούμενοι πρό τῶν ἀπειλῶν σας καί μή ὑποχωροῦντες ἐπί τῶν συγκεκριμένων θεμάτων Πίστεως καί ῾Ομολογίας, τά ὁποῖα πεισμόνως ἐπιμένετε νά ἀποσιωπᾶτε.
Εἴθε ἡ ῾Αγία Πεντηκοστή νά φωτίση ὅλων τάς καρδίας ὥστε νά δοθῆ τέλος εἰς τόν κλύδωνα τῆς ᾿Εκκλησίας.
Πρός Κύριον εὐχέτης
Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ῷ ΑΝΔΡΕΑΣ
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 3-8-1995 (Ν.Η.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΑΪΟΝ 1995 "ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ" ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ.
 
᾿Επί τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου σας ἐξ 9 δακτυλογραφημένων σελίδων, τό ὁποῖον μοί ἐκοινοποιήσατε διά δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ τήν 9-6-95 (ν. ἡ.) συγχρόνως μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 95/10-5-95 πραξικοπηματικήν "ἀπόφασίν" σας προβαίνομεν εἰς συνοπτικήν ἀπάντησιν.
Κατ᾿ ἀρχήν δέν εἶναι σοβαρόν τήν ἰδίαν ἡμέρα καί ὥρα νά κοινοποιῆτε μίαν καταδικαστικήν "ἀπόφασιν" δι᾿ ἧς ὅλως ἀναρμοδίως, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς: α) κηρύσσετε "ἔκπτωτον" τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον, β) τόν θέτετε εἰς "ἀργίαν" καί γ) τόν καλεῖτε εἰς "ἀπολογίαν" εἰς ἡμέραν καί ὥραν πού ὁ ἴδιος ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος θά ὁρίση, ἐνῶ συγχρόνως κοινοποιεῖτε καί ἀπάντησιν εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2818/2-4-95 ἐπιστολήν μου, διά τῆς ὁποίας ἀναμασᾶτε τάς ἰδίας συκοφαντίας. ᾿Ασφαλῶς τοιαύτας ἐνεργείας μόνον παρά μικρῶν παιδιῶν ἤ παρά ἀσυνέτων ἀνθρώπων ἠδύνατο τις νά φαντασθῆ. Διότι ποῖοι εἶσθε σεῖς οἱ πέντε, οἱ ὁποῖοι ὁμαδικῶς ἐνεργεῖτε πραξικόπημα, φατριάζετε καί λαμβάνετε "ἀποφάσεις", αἱ ὁποῖαι ἐνῶ στήν οὐσία δέν εἶναι ἀποφάσεις ἀλλά γελοῖαι ἀνεπιτυχεῖς ἀπόπειραι δολοφονίας μου, σᾶς καθιστοῦν ὅμως κατά πρόθεσιν καί σκοπόν δολοφόνους; ᾿Αλοίμονον ἄν δύο ἤ τρεῖς ἤ πέντε ἤ δεκαπέντε ᾿Αρχιερεῖς, ὑπηρετοῦντες δολίους σκοπούς καί ἐνεργοῦντες σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἠδύνατο νά συμπράττουν καί νά ἐνεργοῦν ὡς σεῖς διενοήθητε νά συμπράξητε καί νά ἐνεργήσητε. Αἱ πράξεις σας ἐνῶ δέν μᾶς ἀγγίζουν, ὡς ἄκυροι καί ἀνυπόστατοι, στρέφονται ὅμως καθ᾿ ὑμῶν καί σᾶς ἀποκαλύπτουν ὡς ἀνταρσίας, καταπατητάς κάθε ἐννοίας Κανονικῆς τάξεως καί Δικαίου καί σᾶς ὁδηγοῦν εἰς πνευματικήν αὐτοκτονίαν, διότι εἰς τήν οὐσίαν ἐκκλησιομαχεῖτε καθότι ἐθέσατε ἐπισήμως καί ἀπροκαλύπτως τήν ᾿Εκκλησίαν ἐν διωγμῷ.᾿Αλλά περί αὐτῶν τόν λόγον ἔχει ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἡ ὁποία ἤδη ἐπελήφθη καί συνεχίζει.
᾿Επί τῆς ἐπιστολῆς σας, Σεβ/τοι ἀδελφοί, ἐλάχιστα μόνον θά σᾶς γράψω, διότι, ἐπαναλαμβάνω, ἀναμασᾶτε τάς ἰδίας συκοφαντίας, ἀλλά ἱκανά νά ἀποκαλυφθῆ τό ἀδίστακτον ὑμῶν εἰς τά ψεύδη, τάς διαστροφάς καί τάς αἰσχράς συκοφαντίας, τάς ὁποίας ἐπιχειρήσατε καί μέ αὐτήν τήν ἐπιστολήν σας.
1ον. ᾿Ισχυρίζεσθε ὅτι εἶναι "δρῶσα καί ὑφισταμένη ἐντός τῆς ᾿Εκκλησίας (σσ ἡ "εἰκονομαχία") καί χρήζει καταδίκης καί ὑπό τῶν ᾿Αρχιερέων, οἱ ὁποῖοι ἧραν τήν ὑπογραφήν των ἐκ τῆς Β' καταδικαστικῆς ᾿Εγκυκλίου" (σελ. 3 τοῦ κειμένου σας).
Οὔτε εἰκονομαχία οὔτε εἰκονομάχοι ὑπῆρξαν, ἀλλά μόνον ζηλωταί τῶν θείων καί ῾Ιερῶν Εἰκόνων, οἱ ὁποῖοι διετύπωσαν θέσεις ἀκραίας ἤ καί κακοδόξους ἐξ ἀκρίτου εἰκονοφιλίας καί ἀγνωσίας κινούμενοι. Τό ὅλον θέμα ἀντιμετωπίσθη διά τῆς Ποιμαντορικῆς ᾿Εγκυκλίου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας ὑπ᾿ ἀριθ. 2566/23-1-92. Ταῦτα διά τελευταίαν φοράν μέ τήν ὑπογράμμισιν πώς ὅ,τι ἀποδειχθῆ βάσει τῆς ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως (῾Αγιογραφική - Συνοδική - Πατερική) ἄξιον καταδίκης θά καταδικασθῆ ἀναλόγως.
Τά περί τῆς "β' ᾿Εγκυκλίου" διά ἄλλην μίαν φοράν ἀπορρίπτομεν καί τήν ἰδίαν δέν δεχόμεθα καί καταδικάζομεν καί σᾶς ὑπενθυμίζομεν τήν ὑποχρέωσίν σας νά καταμαρτυρήσετε τόν σκοτεινόν συντάκτην αὐτῆς, τόν ὁποῖον κρύπτετε ἐπιμελῶς!
2ον. ᾿Ισχυρίζεσθε ὅτι: "῾Ημεῖς δέν σχίζομεν τό Σῶμα τοῦ Κυρίου ὅπως γράφετε. Τό ΣΧΙΣΜΑ ΕΣΕΙΣ τό ἀρχίσατε, ἐγκρίνοντες τήν κυκλοφορίαν τῶν αἱρετικῶν φυλλαδίων καί σεῖς τό διατηρεῖτε καί τό διευρύνετε, μέ τό νά μήν παίρνετε εὐθέως θέσιν κατά τῆς αἱρέσεως ταύτης ἀλλά καλύπτετε αὐτήν, ψευδόμενος ὅτι δέν ὑπάρχει εἰκονομαχία καί εἰκονομάχοι" (αὐτόθι).
Λυποῦμαι πού ἀναγκάζομαι νά σᾶς διαψεύσω καί νά κατέλθω εἰς τό ἐπίπεδον τῆς ἐπιστολῆς σας, ἀλλά τό κάμνω διότι φείδομαι τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν τούς ὁποίους πλανᾶτε. Μήπως δέν σκέπτεσθε ἀδελφοί; Διότι ἐνῶ βαρβαρικῷ τῷ τρόπῳ ΣΧΙΖΕΤΕ τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας λέτε ὅτι δέν σχίζετε; Διερωτῶμαι σκέπτεσθε τί λέτε; τί ἐνεργεῖτε ἤ δέν ἔχετε κἄν συνείδησιν τῶν λόγων καί πράξεών σας; 
Πέντε χρόνια ὑποχωροῦμε, ταπεινωνόμεθα διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί διότι φοβούμεθα τό σχίσμα, πρᾶγμα ὅμως τό ὁποῖον ἱεροσύλως σεῖς ἐξεμεταλλεύθητε.
Δέν ἐγκρίναμε ἡμεῖς ποτέ τήν κυκλοφορίαν οὐδενός ἐντύπου ἀλλά σεῖς κυκλοφορήσατε ταῦτα πρός σκανδαλισμόν διά νά γραφοῦν τά "τρόπαια", ἡ "᾿Εγκύκλιος" τοῦ Εὐθυμίου καί τοῦτο διά νά χρησιμοποιήσετε ταῦτα ὡς ἀφορμή νά προκαλέσετε σκάνδαλα (ἰδιαιτέρως λέγω ταῦτα διά τούς ᾿Επισκόπους κ. Ματθαῖον καί κ. Χρυσόστομον), νά δολοφονήσετε ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας καί νά παρεμποδίσετε τάς χειροτονίας ἀξίων ὑποψηφίων διά τό ἐπισκοπικόν διακόνημα - λειτούργημα. Τό νά ἀρνῆσθε ὅτι σεῖς ἀπεσχίσθητε, διότι αὐτή ἦτο ἡ τελευταία σας ἐπιλογή, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν εἶσθε σεῖς οἱ σχῖσται τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. ῞Ολαι αἱ ἐνέργειαι σας, τῆς παρελθούσης πενταετίας, εἶναι ἐνέργειαι πραξικοπηματικαί, αἱ ὁποῖαι ἦσαν προπαρασκευαστικαί τοῦ σχίσματός σας.
3ον. ᾿Ισχυρίζεσθε ὅτι: "᾿Επί πλέον ἀφ᾿ οὗ ἀπέτυχεν ἡ προσπάθεια παραπληροφορήσεως καί ἀποπροσανατολισμοῦ μέ τόν μῦθον περί "ἀνατροπῆς τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου", ἐφευρέθη ἡ "χειροθεσία" (αὐτόθι).
Τά περί ἀνατροπῆς τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, ἐφ᾿ ὅσον, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος, δέν θά ἐγίνετο ὑποχείριος καί ὄργανον τῶν σκοτεινῶν σχεδίων σας, τά ἀποφασίσατε καί πρίν ἀπό αὐτήν τήν πενταετίαν ὁμοῦ μετά τῆς ὑφαρπαγῆς τῶν ῾Ιερῶν Μονῶν. Εἶναι πρόκλησις καί ὕβρις κατά τῆς νοημοσύνης κάθε λογικοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται ἀποτροπιασμόν διά τά ἐγκλήματά σας καί ἀηδιάζει διότι ὁ ἰσχυρισμός σας ἀποτελεῖ τελείαν γελοιοποίησιν καί εὐτελισμόν τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος σας.
῞Οσον ἀφορᾶ τό : "ἐφευρέθη ἡ χειροθεσία" ἐν συνδυασμῷ καί μέ τό ἐν σελίδι 6 τῆς ἐπιστολῆς ἔνθα λέγετε πλήν τῶν ἄλλων διαστρεβλωτικῶν καί παραπλανητικῶν καί τοῦτο: "ὅτι ὅλοι οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἀπεφάνθημεν ὅτι τό θέμα τῆς χειροθεσίας πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκρίθη καί θεωρεῖται λῆξαν". Σᾶς ἀπαντῶμεν:
α) Δέν ἐφευρέθη τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" ὑφ᾿ ἡμῶν ἀλλά ἀπό σᾶς τούς 5 ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀπό κοινοῦ (τουλάχιστον οἱ δύο κορυφαῖοι τοῦ πραξικοπήματος Σεβ/τοι κ.κ. Ματθαῖος καί Χρυσόστομος) μετά τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου συνετάξατε καί ἐγκρίνατε τήν "᾿Εγκύκλιον" (11-10-91) τοῦ βλασφήμου καί ἀντάρτου ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καί μέχρι σήμερον δέχεσθε τάς βλασφημίας του, αἱ ὁποῖαι εἶναι βλασφημίαι κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας - ῾Ομολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς.
᾿Εδῶ εἶναι ὁ πραγματικός λόγος τῆς Πίστεως πού μᾶς χωρίζει, τό γεγονός ὅτι δέχεσθε ὅτι εἶσθε χειροθετημένοι ὡς σχισματικοί καί διά τόν λόγον αὐτόν ἐγείρατε τούς πικρούς καπνούς περί εἰκονομαχίας διά νά ζαλίσετε καί νά φανατίσετε τούς πιστούς καί οὕτω νά μήν βλέπουν πού τούς ὁδηγεῖτε καί ἀπό ποῦ  τούς ἀποκόπτετε.
β) Λέγετε ὅτι "τό θέμα τῆς χειροθεσίας πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκρίθη καί θεωρεῖται λῆξαν". Παρακαλῶ διατί ὡς ᾿Αρχιερεῖς δέν λέτε πότε καί πῶς ἐκρίθη καί πῶς ἀπεφάνθη ἡ ῾Ιερά Σύνοδος;
Σᾶς διορθώνω, Σεβ/τοι ἀδελφοί, ὅτι δέν "ἐκρίθη" τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" διότι δέν ὑπῆρξεν θέμα χειροθεσίας ποτέ. ῾Απλῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος μέ τήν Β' Πρᾶξιν τῆς 19-8-1981 ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  στηριζομένη ἐπί τῆς ἀληθείας ὅτι δέν ἐγένετο χειροθεσία τό 1971 ἀλλά ἁπλῆ συγχωρητική εὐχή, καθαρῶς τυπική ἐξωτερική πρᾶξις μή θίγουσα οὐδόλως τό μυστήριον τῆς χειροτονίας μας, καί τοῦτο κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν καί ἀφοῦ προηγουμένως ἀπεδέχθη ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς τήν ᾿Εκκλησιολογία τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ, καί πρός χάριν τῆς ἑνώσεως τῶν Φλωριναίων μετά τῆς ᾿Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι δέν ἡνώνοντο προφασιζόμενοι τό "ὑφ᾿ ἑνός". Διατί πέντε χρόνια δέν κάνατε αὐτήν τήν καλήν ὁμολογίαν; Διατί πέντε χρόνια συνεργάζεσθε καί γίνατε ὑποχείριοι τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου; Διατί ἰσχυρίζεσθε ἐν Συνόδῳ ὅτι δέν σᾶς ἐκφράζει ἡ ΑΠΟΦΑΝΣΙΣ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 19-8-81 καί ρητῶς ὁ ᾿Επίσκοπος κ. Ματθαῖος ἐχαρακτήρισε τήν ἀπόφανσιν αὐτήν (τῆς 19-8-1981), ὡς "ἀπόφασιν τοῦ κ. Γκουτζίδη";....
᾿Ιδού διατί σᾶς γράφω συνεχῶς ὅτι δέν μᾶς χωρίζει ἡ ἀνύπαρκτος "εἰκονομαχία" ἀλλά πραγματικοί λόγοι Πίστεως, ἤτοι ᾿Εκκλησιολογία καί ᾿Αποστολική διαδοχή, τά ὁποῖα εἶναι ἀλληλένδετα καί διά τά ὁποῖα σιωπᾶτε καθιστάμενοι βλάσφημοι καί ἀρνηταί καί τῆς ῾Ομολογίας σας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς. Δηλαδή ὅ,τι ἤθελαν καί δέν ἠδύναντο νά τό κατορθώσουν αἱ σκοτειναί δυνάμεις μέ τούς Χριστοδούλους κλπ. τό ἐπεχείρησαν μέ τόν Εὐθύμιο καί μέ Σᾶς!
᾿Αδελφοί, μή ὁμιλῆτε περί σχίσματος, ἀλλά περί αὐτοαποβολῆς σας ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας διά τάς βλασφημίας σας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ᾿Εκκλησιομαχία.
Σᾶς παρακαλῶ ἤ ὁμολογεῖστε τήν καλήν ὁμολογίαν ἤ τουλάχιστον μή δηλητηριάζετε καί μήν παρασύρετε τούς ἁπλοῦς χριστιανούς.
4ον. ᾿Ισχυρίζεσθε πάλιν εἰς τήν ἰδίαν 3ην σελίδα ὅτι: "᾿Απέτυχε καί αὐτή (σσ δηλαδή τά περί "χειροθεσίας") καί ἐπεστρατεύθη τό ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν "ὑπάρχει ἐξελισσόμενον σχέδιον .... νά ἐμποδισθοῦν χειροτονίαι ᾿Επισκόπων". ᾿Εξατμισθείσης καί αὐτῆς, ἐπιστρατεύεται τώρα τό θέμα περί δῆθεν "ὁρκομωσίας ῾Ιερέων". Καί ἐνῶ ἀκόμη, δέν ἔχουν λογοδοτήσει οἱ ὑπαίτιοι τῆς ψευδοῦς καταγγελίας, Κοντογιάννης, Γκουτζίδης, Κάτσουρας, εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει νέα συκοφαντία..."
Τό ὅτι ὁ ἀπ᾿ ἀρχῆς στόχος ἦτο καί παραμένει μέχρι σήμερον ἡ μή χειροτονία ᾿Επισκόπων καί κυρίως ἡ μή χειροτονία τῶν ὑποψηφίων Θεολόγων Κληρικῶν, αὐτό δέν διαψεύδεται, διότι εἶναι ἀλήθεια ἡλίου φαεινοτέρα, προκύπτει ἀπό τά πρακτικά τῶν ῾Ιερῶν Συνόδων καί κυρίως ἀπό τήν προσπάθειαν σας, νά σπιλώσετε αὐτούς τούς Κληρικούς, ὥστε ὄχι μόνον νά μήν προαχθοῦν εἰς ᾿Επισκόπους ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ῾Ιερωσύνης νά ἐκπέσουν μέ τάς συκοφαντίας σας!!!
Περί τῆς ὁρκωμοσίας τῶν ῾Ιερομονάχων Κοσμᾶ Σκρέτα καί Δανιήλ Δερβέναγα δυστυχῶς καί ἐδῶ μέ τά ψεύδη σας μέ τάς ἀπειλάς!!! δέν ἐπετύχατε τίποτε ἄλλο παρά νά ἐκτεθῆτε κυριολεκτικά ὡς ἐκ προθέσεως συνειδητοί ψεῦται, συκοφάνται καί ἐν τέλει ὑπόδικοι, διότι οἱ ῾Ιερεῖς σας καί ὡρκίσθησαν καί ψευδῶς κατέθεσαν. Αἱ πράξεις ὅμως αὐταί δέν βαρύνουν μόνον τούς δύο ἐπιόρκους κληρικούς σας, ἀλλά βαρύνουν ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΕΣΑΣ  τούς 5 ᾿Αρχιερεῖς, διότι σεῖς προσφύγατε, χωρίς λόγον, στά δικαστήρια σεῖς τούς ἐξωθήσατε νά ὁρκισθοῦν καί νά ψευδορκίσουν  καί διά τοῦτο ἀδιστάκτως καί ὅλως ἀήθως μετεχειρίσθητε τό ψεῦδος, τήν συκοφαντίαν καί τήν ἀπειλήν ἀκόμη, προκειμένου νά τούς καλύψετε.
Ποῖοι θά λογοδοτήσουν, Σεβασμιώτατοι, ὁ Παν/τος π. Κήρυκος[5] μετά τοῦ κ. Γκουτζίδη καί κ. Κάτσουρα ἤ ἐσεῖς οἱ πέντε ᾿Αρχιερεῖς τώρα πού τό ἴδιο τό δικαστήριο, μέ τήν ἐπίσημον καταδικαστικήν καθ᾿ ὑμῶν ἀπόφασιν, ρητῶς καί κατηγορηματικῶς βεβαιώνει ὅτι οἱ δύο ψευδομάρτυρες ῾Ιερεῖς σας ΩΡΚΙΣΘΗΣΑΝ; ῎Εχετε συνείδησιν τοῦ μεγέθους μόνον αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματός σας;
5ον. Γράφετε ἐπίσης εἰς τήν σελίδα 7 τοῦ ἐντύπου σας: "Τήν ἰδικήν σας αἵρεσιν τῆς νεοεικονομαχίας πότε θά τήν καταδικάσετε; Μετρῆστε ὄχι τά ἀντιγραφικά ἤ τυπο- γραφικά σας λάθη, ἀλλά τά ἐν γνώσει καί ἐπιγνώσει, ὅπως τό "ὁ ἀγών τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἰσοῦται μέ τήν ἐνανθρώπησιν τοῦ Χριστοῦ...." καθώς καί ἄλλα"
Σᾶς ἀπαντῶ:
α) Ποτέ δέν θά καταδικάσωμεν κάτι πού δέν ὑπάρχει. Δέν καταδικάζομεν οὔτε τήν "χειροθεσία" διότι δέν ὑπῆρξεν, οὔτε τήν "νεοεικονομαχίαν" διότι δέν ὑπῆρξεν καί δέν ὑπάρχει. Τυχόν ἀνόητος πρᾶξις καταδίκης αὐτῶν θά φέρη ταῦτα ἐκ τῆς ἀνυπαρξίας εἰς τήν "ὕπαρξιν". Δηλαδή κάνοντες τήν ἐπιθυμίαν σας νά καταδικάσωμεν τά ἀνωτέρω, πρός χάριν δῆθεν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, εἶναι ὡς νά δεχώμεθα ὅτι ἐγένετο ἡ ἀνύπαρκτος "χειροθεσία" καί ὑπῆρξεν ἤ ὑπάρχει δῆθεν "νεοεικονομαχία". ῎Ετσι ὅμως θά ὑπηρετοῦμε δύο Σατανικά σχέδια, ὅπερ Χάριτι Χριστοῦ εἰς τόν αἰῶνα δέν θά γίνη.
β) ῞Ωστε ἀδελφοί, ταυτίζεσθε μέ τόν ἀποθανόντα Δαμασκηνόν ῾Αγιοβασιλειάτην, τόν ῾Ιερομ. Εὐθύμιον κλπ., οἱ ὁποῖοι ἐπί τόσα ἔτη, ἀπό τό 1979, ἔθεσαν στόχον νά μέ συκοφαντήσουν ὡς αἱρετικόν καί νά μᾶς διασύρουν;
῞Ωστε ἀδελφοί, ἐπί 17 ἔτη ὑποκρινόσασταν καί τώρα ἀποκαλύψατε τόν πραγματικόν σας ἑαυτόν; ῎Αλλως πῶς ἐφθάσατε νά ἐπικαλῆσθε κάτι τό ὁποῖον ἐλέχθη καί ἐγράφη τό 1979 καί τό ὁποῖον διευκρινίσθη, διεσαφίσθη, ἀνεκλήθη καί ἀντικατε-στάθη; Σεῖς δέν κατακρίνατε τούς κατηγόρους μου; ῞Ωστε μπορῶ σήμερον νά θεωρῶ τιμιωτέρους καί εἰλικρινεστέρους τόν ἡγούμενον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Γρηγορίου κ. Γεώργιον, τόν Λαυριώτην θεολόγον Μοναχόν Μάξιμον, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάνθησαν καί ἀπέδωσαν ὀρθῶς τό νόημα τῆς παραγράφου, τό ὁποῖον εἶναι καθαρά ᾿Εκκλησιολογικόν - ῾Ομολογιακόν;
Διατί τόσον ἐτυφλώθητε ὑπό τῆς μισαλλοδοξίας; Παρακαλῶ, διά νά μή βαρύνω τήν γραφήν ἀνοῖξτε τούς τόμους τοῦ ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ: ᾿Οκτώβριος 1979 σελ. 21, ᾿Απρίλιος 1980 σελ. 31 καί Φεβρουάριος 1983 σελ. 57 διά νά ἴδητε διά τήν λεγομένην "βλασφημίαν τοῦ 1979". Δυστυχῶς καί ἡ ἀναφορά σας εἰς τήν "βλασφημίαν τοῦ 1979" ἔρριψεν πολύ φῶς, ποίους στόχους ἔχετε (δέν γνωρίζω ἄν καί οἱ 5 ἤ μόνον οἱ δύο) κατά τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου καί κατά τοῦ ἀγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας. Πῶς ἄλλως ἐφθάσατε μετά ἀπό 17 ὁλόκληρα χρόνια νά λέτε ὅσα ἐπεκαλέσθησαν ἐπίβουλοι καί ἐχθροί τῆς ᾿Εκκλησίας, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων; ῾Ο ἀποθανών ῾Αγιοβασιλειάτης Δαμασκηνός καί ὅσοι ἐκ τῶν θεωρουμένων "ἰδικῶν μας" ἐκινήθησαν τότε ἐναντίον τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, πρίν ἀπό 17 χρόνια, ἐσχάτως δέ πρίν ἀπό σᾶς, πάλιν ὁ ῾Ιερομ. Εὐθύμιος (μέ τήν ἀπό 11-10-91 βλάσφημον "ἐγκύκλιον ἐπιστολήν" του), ὅλοι αὐτοί ἐπετέθησαν κατά τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, διότι ἐκήρυττε ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι ἡ ἀληθής ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἀδιάκοπος, μετά τό 1924, συνέχεια τῆς Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καί ᾿Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας.
Αὐτό ὅσο καί ἄν δέν τό δέχωνται οἱ Νεοημερολογῖται, ὅμως ὡμολόγησαν ὅτι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος αὐτήν ἀκριβῶς τήν ὁμολογίαν κάμνει τό 1979 καί δέν βλασφημεῖ, σεῖς ὅμως ἀπετολμήσατε μετά 17 ἔτη νά ἀποκαλυφθῆτε λέγοντες τά ἀντίθετα.
Αἰδώς, ἀδελφοί, τουλάχιστον ὀλίγη ἀξιοπρέπεια, ὀλίγος αὐτοσεβασμός, μή κόπτετε τάς γεφύρας τῆς ἐπιστροφῆς, μήν ᾿Εκκλησιομαχῆτε πρό πάντων. Τό τέλος τῆς ζωῆς μου δέν εἶναι μακράν, θά ἀπαλλαγῆτε ἀπό ἐμέ, ἀλλά ἡ ἁμαρτία σας κατά τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι θά σᾶς τυραννῆ καί θά σᾶς κολάζη.
Θεωρῶ τελείως περιττόν καί ἀνάξιον νά συνεχίσω τόν ἔλεγχον τῆς ἐπιστολῆς σας. Εἶναι ἀρκετά αὐτά, νά ἀντιληφθῆτε καί ἐσεῖς καί οἱ εὐλαβεῖς ἀναγνῶσται ὅτι τό ψεῦδος ἐκδικεῖται τόν ψεύτη, ἡ συκοφαντία ἐκδικεῖται τόν συκοφάντη καί ἡ βλασφημία ἀποκόπτει καί ἐκβάλλει τόν βλάσφημον ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας.
Μετά πολλῆς θλίψεως καί πόνου
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

῞Οσον ἀφορᾶ τό : "ἐφευρέθη ἡ χειροθεσία" ἐν συνδυασμῷ καί μέ τό ἐν σελίδι 6 τῆς ἐπιστολῆς ἔνθα λέγετε πλήν τῶν ἄλλων διαστρεβλωτικῶν καί παραπλανητικῶν καί τοῦτο: "ὅτι ὅλοι οἱ ᾿Αρχιερεῖς ἀπεφάνθημεν ὅτι τό θέμα τῆς χειροθεσίας πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκρίθη καί θεωρεῖται λῆξαν". Σᾶς ἀπαντῶμεν:

α) Δέν ἐφευρέθη τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" ὑφ᾿ ἡμῶν ἀλλά ἀπό σᾶς τούς 5 ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀπό κοινοῦ (τουλάχιστον οἱ δύο κορυφαῖοι τοῦ πραξικοπήματος Σεβ/τοι κ.κ. Ματθαῖος καί Χρυσόστομος) μετά τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου συνετάξατε καί ἐγκρίνατε τήν "᾿Εγκύκλιον" (11-10-91) τοῦ βλασφήμου καί ἀντάρτου ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καί μέχρι σήμερον δέχεσθε τάς βλασφημίας του, αἱ ὁποῖαι εἶναι βλασφημίαι κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας-῾Ομολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς μας Διαδοχῆς.
᾿Εδῶ εἶναι ὁ πραγματικός λόγος τῆς Πίστεως πού μᾶς χωρίζει, τό γεγονός ὅτι δέχεσθε ὅτι εἶσθε χειροθετημένοι ὡς σχισματικοί καί διά τόν λόγον αὐτόν ἐγείρατε τούς πικρούς καπνούς περί εἰκονομαχίας διά νά ζαλίσετε καί νά φανατίσετε τούς πιστούς καί οὕτω νά μήν βλέπουν πού τούς ὁδηγεῖτε καί ἀπό ποῦ  τούς ἀποκόπτετε.
β) Λέγετε ὅτι "τό θέμα τῆς χειροθεσίας πρό πολλῶν ἐτῶν ἐκρίθη καί θεωρεῖται λῆξαν". Παρακαλῶ διατί ὡς ᾿Αρχιερεῖς δέν λέτε πότε καί πῶς ἐκρίθη καί πῶς ἀπεφάνθη ἡ ῾Ιερά Σύνοδος;
Σᾶς διορθώνω, Σεβ/τοι ἀδελφοί, ὅτι δέν "ἐκρίθη" τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" διότι δέν ὑπῆρξεν θέμα χειροθεσίας ποτέ. ῾Απλῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος μέ τήν Β' Πρᾶξιν τῆς 19-8-1982 ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  στηριζομένη ἐπί τῆς ἀληθείας ὅτι δέν ἐγένετο χειροθεσία τό 1971 ἀλλά ἁπλῆ συγχωρητική εὐχή, καθαρῶς τυπική ἐξωτερική πρᾶξις μή θίγουσα οὐδόλως τό μυστήριον τῆς χειροτονίας μας, καί τοῦτο κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν καί ἀφοῦ προηγουμένως ἀπεδέχθη ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς τήν ᾿Εκκλησιολογία τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ, καί πρός χάριν τῆς ἑνώσεως τῶν Φλωριναίων μετά τῆς ᾿Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι δέν ἡνώνοντο προφασιζόμενοι τό "ὑφ᾿ ἑνός". Διατί πέντε χρόνια δέν κάνατε αὐτήν τήν καλήν ὁμολογίαν; Διατί πέντε χρόνια συνεργάζεσθε καί γίνατε ὑποχείριοι τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου; Διατί ἰσχυρίζεσθε ἐν Συνόδῳ ὅτι δέν σᾶς ἐκφράζει ἡ ΑΠΟΦΑΝΣΙΣ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 19-8-82 καί ρητῶς ὁ ᾿Επίσκοπος κ. Ματθαῖος ἐχαρακτήρισε τήν ἀπόφανσιν αὐτήν (τῆς 19-8-1982), ὡς "ἀπόφασιν τοῦ κ. Γκουτζίδη";....
᾿Ιδού διατί σᾶς γράφω συνεχῶς ὅτι δέν μᾶς χωρίζει ἡ ἀνύπαρκτος "εἰκονομαχία" ἀλλά πραγματικοί λόγοι Πίστεως, ἤτοι ᾿Εκκλησιολογία καί ᾿Αποστολική διαδοχή, τά ὁποῖα εἶναι ἀλληλένδετα καί διά τά ὁποῖα σιωπᾶτε καθιστάμενοι βλάσφημοι καί ἀρνηταί καί τῆς ῾Ομολογίας σας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς. Δηλαδή ὅ,τι ἤθελαν καί δέν ἠδύναντο νά τό κατορθώσουν αἱ σκοτειναί δυνάμεις μέ τούς Χριστοδούλους κλπ. τό ἐπεχείρησαν μέ τόν Εὐθύμιο καί μέ Σᾶς!
᾿Αδελφοί, μή ὁμιλῆτε περί σχίσματος, ἀλλά περί αὐτοαποβολῆς σας ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας διά τάς βλασφημίας σας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ᾿Εκκλησιομαχία.
Σᾶς παρακαλῶ ἤ ὁμολογεῖστε τήν καλήν ὁμολογίαν ἤ τουλάχιστον μή δηλητηριάζετε καί μήν παρασύρετε τούς ἁπλοῦς χριστιανούς.
ἴδιος[1]῾Η παροῦσα ἐπιστολή ἐγράφετο τόν Μάϊον τοῦ 1995, ἀλλά ἐνῶ αὕτη ὁλοκληρώθη καί ἦτο ἕτοιμη πρός ἀποστολήν ἐλάβομεν διά δικαστικῆς ὁδοῦ τήν 9-6-95 ἄλλην ἐπιστολήν τῶν πέντε ᾿Επισκόπων ὑπό τόν τίτλον "ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ" ὁμοῦ μετά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 95/10-5-95 πραξικοπηματικῆς  ἐνεργείας τῶν πέντε ᾿Αρχιερέων. Κατόπιν τούτων ἐθεωρήσαμεν περιττήν τήν ἀποστολήν της, πλήν ἐκ τῶν ὑστέρων ἐκρίναμεν ἀπαραίτητον τήν ἀπάντησιν, διό καί τήν ἀποστέλλομεν μέ καθυστέρησιν περίπου δύο μηνῶν. ᾿Επίσης ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ παροῦσα ἀνοικτή ἐπιστολή δέν ἐπηρεάζει οὔτε ἀναιρεῖ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 2876/25-8-95 κείμενον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας διά τήν μετ᾿ Αὐτῆς συνάντησιν τῶν 5 ᾿Αρχιερέων.
[2]Διακαής πόθος καί σχέδιον ἰδιαιτέρως τοῦ ᾿Επισκόπου κ. Ματθαίου.
[3]᾿Ιδού πῶς ἀπεφάνθη ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 19-8-1981: "....῾Η Χειροθεσία ἐγένετο δεκτή ὑπό τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς ᾿Εξαρχίας, ὅτι ἐδέχθη ἡ Ρωσική Σύνοδος τήν ᾿Εκκλησιολογίαν - ῾Ομολογίαν τῆς Πίστεώς μας καί ὅτι ἡ χειροθεσία ἀποτελεῖ ἁπλῆν εὐλογίαν-συγχωρητικήν εὐχήν, ὡς μία ἐξωτερική τυπική πρᾶξις ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἑνώσεως καί εὐοδώσεως τοῦ ῾Ιεροῦ ᾿Αγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας..."
[4]Δέν ἀναφέρομαι μόνον εἰς τόν π. ᾿Ιωαννίκιον ἀλλά κυρίως εἰς τόν Σεβ/τον κ. Χρυσόστομον καί τούς ὁμοφρονάς του.
[5]῎Ηδη Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007