ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ▪ ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ▪  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ▪ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΟΙ ▪  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ▪ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


Τεύχος 4.

Η ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ 15.9. 1954

᾿Επί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν (1954 - 2004) ἀπό ἐκδόσεως τῆς ἀπό 15.9.1954 "ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ" τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος, προέβημεν εἰς τήν φωτοτυπικήν ἐπανέκδοσιν αὐτῆς, παραθέσαντες καί μικρόν προλογγικόν σημείωμα, ἔχον οὕτω:
" ῾Η "ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ" τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἡ ὁποία ἐξεδόθη τήν 15.9.1954 ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τῆς ὁποίας μέλος ἦτο ὡς Μητροπολίτης Πατρῶν καί ὁ σημερινός Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ τότε Τοποτηρητοῦ τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Δημητρίου. Πρόκειται διά μίαν ᾿Εγκύκλιον μέ σαφῆ ᾿Εκκλησιολογικήν τοποθέτησιν καί ῾Ομολογιακόν πνεῦμα, διά τῆς ὁποίας μέ ἀφορμήν τάς διώξεις τῶν τότε Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδοξίας,  ἐδόθη (ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου), ἐδόθη μία πράγματι ἠχηρά ἀπάντησις, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος π. Εὐγένιος.
Τήν ἀναδημοσιεύομεν, καί διότι εἶναι πολύ σημαντική καί ἀνταξία τῶν περιστάσεων, ἀλλά καί διά νά τήν ἐνθυμηθῇ ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας, καί νά διερωτηθῇ, ἄν καί ἡ σημερινή ὑπό τήν Προεδρίαν του ῾Ιερά Σύνοδος δίδει παρομοίας ἀπαντήσεις. Νά τήν ἐνθυμηθῇ, διότι φαίνεται ξέχασε μερικά πράγματα. ᾿Ιδού ἕνα παράδειγμα: ῾Ο σημερινός σύμβουλός του, ἀλλά καί στέλεχος τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, μοναχός Μάξιμος, ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένως κατευθύνει ἐκ τῶν παρασκηνίων τά ἐκκλησιαστικά πράγματα, ἔχει δηλώσει καί προσπαθεῖ νά περάση τό μήνυμα, ὑποκινούμενος βέβαια ἀπό ξένα Κέντρα, ὅτι ὁ ἅγιος Πατέρας Ματθαῖος "βιάσθηκε τό 1937, ἐνῶ μποροῦσε νά ἀποφύγη τό σχίσμα". Πέραν αὐτοῦ ἔχει καταγγελθεῖ πολλάκις ἐπί μειοδοσία εἰς θέματα ὀρθοδόξου ῾Ομολογίας. Παρά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος τόν ἐκάλυψε καί τόν καλύπτει προκλητικώτατα. Θά ἀνήχετο κάτι τέτοιο ἐκείνη τήν ἐποχή;
Πρέπει νά κατανοηθῇ ἀπό ὅλους, ὅτι ἡ σημερινή ῾Ιερά Σύνοδος,  διά νά εἶναι ἐκείνης τῆς Συνόδου ἀκόλουθος, καί ἀσφαλῶς καί ὅλων τῶν προηγουμένων ἁγίων ᾿Ορθοδόξων Συνόδων, θά πρέπει νά ἐπανέλθῃ εἰς ἐκεῖνο τό ὀρθόδοξο ὁμολογιακό καί ἀγωνιστικό πνεῦμα, τό ὁποῖον ἐνῶ μέχρι πρό τινος τό διεκήρυσσε πεπαρρησιασμένως, ἐσχάτως τό ἀποφεύγει, "ἵνα μή ἀποσυνάγωγος γένηται", ἤτοι διά νά μή ἀπομονωθῇ δῆθεν ἀπό τόν εὐρύτερο οἰκουμενιστικό (νεοημερολογιτικό καί παλαιοημερολογιτικό) χῶρο. Θά πρέπει νά ἐντερνισθεῖ τό ὁμολογιακόν καί ἀγωνιστικόν πνεῦμα ἐκείνης τῆς ᾿Εγκυκλίου, διότι αὐτό τό πνεῦμα μπορεῖ σήμερα νά ἀνατρέψῃ τόν ἐμφιλοχωρήσαντα ἀπό τήν δεκαετίαν τοῦ 1970 καί εὐρισκόμενον εἰς ἔξαρσιν σήμερον Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν, καθ᾿ ὅν τό σχίσμα τοῦ 1937 δέν ἔχει σχέσιν μέ ᾿Εκκλησιολογίες, ἀλλά μέ προσωπικές διενέξεις, ἤ κατ᾿ ἄλλην "ἔκδοσιν", "αἱ χειροτονίαι τοῦ 1935 καί τοῦ 1948 εἶναι παράνομες, καί ἀπεκατεστάθησαν ὡς μυστήριο τό 1971 διά τῆς ἐπί σχισματικῶν χειροθεσίας", κατά τά ᾿Απαλλακτικά Βουλεύματα.  Καιρός νά ἐμποτισθῶμεν ἀπό τό ὁμολογιακόν πνεῦμα τῶν τότε ᾿Αρχιερέων καί ὐπέγραψαν ἐκείνην τήν ᾿Εγκύκλιον καί νά ἀνανήψωμεν.

Μετ᾿ εὐχῶν

+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ@ Ep. Kirykos Kontogiannis 2005