ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
Αριθμ.  38ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΙΝΤΝΙΕΒ

᾿Εν ῾Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου τῇ 19.6.05 (Ε.Η.)


Πρός τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Περιστερίου κ. ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΑ

Κοινοποίησις: ῞Απαντας τούς ᾿Επισκόπους καί ῾Ιερεῖς.
Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ὁ Κύριος μᾶς λέγει προσωπικά στόν καθένα καί πρῶτα στούς ᾿Επισκόπους καί Πρεσβυτέρους: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὀμολογήσω καγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·  ὅστις δ᾿ ἄν ἀρνήσηταί με .... ἀρνήσομαι αὐτόν κἀγώ ....". Αὐτά δέν μᾶς τά λέγει, Σεβασμιώτατε, οὔτε ῎Αγγελος, οὔτε Προφήτης, οὔτε ῞Αγιος, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
Δι᾿ αὐτό, μετά τήν πρώτην ἐπιστολήν μου, πού σᾶς ὑπέβαλα τήν 27.4.2005 (ἐ.ἡ.) καί μέ αὐτήν τήν Β' σᾶς γνωρίζω ὅτι συνεχίζω νά ἐμμένω εἰς ἐκείνην, ἀπό τήν ὁποίαν παραθέτω τήν ἀκροτελεύτειον παράγραφον: "Σεβασμιώτατε, ἡ ἐλαχιστότης μου βλέπω, ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν βλασφημεῖται καί πολεμεῖται καί μέ τήν σύμφωνο γνώμη σας. Δέν θέλω νά συμμετέχω σ᾿ αὐτό τό κίνημα (πόλεμο) κατά τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Ερωτῶ: ῏Αραγε μετά ἀπό ὅλα αὐτά κατά τοῦ Σεβτου Κηρύκου, Σεῖς, ὁ Σεβ/τος Γαλακτίων, μπορεῖτε νά ἰσχυρίζεσθε ὅτι παραμένετε ὀρθόδοξος; Μάλιστα μποροῦμε νά σᾶς δεχώμεθα ὡς Κανονικόν καί ᾿Ορθόδοξον ᾿Επίσκοπον, ὅταν δέν ξεκαθαρίζετε τήν θέσιν σας καί μέ τήν "χειροθεσία"; Σᾶς γράφω λυπούμενος, διότι ᾿Εσεῖς φαίνεται ὅτι δέν ἔχετε τήν διάθεσι καί τήν δύναμι νά σταθεῖτε πάνω καί ἐνάντια πρός ἐκεῖνα τά ἀντικανονικά καί βλάσφημα καί προδοτικά, τά ὁποῖα ἀπό ἔτη ἐνεργεῖ καί ἀποφασίζει ἡ "Σύνοδός" σας".
Μέ αὐτήν τήν Β' ἐπιστολήν μου, ὡς ὀρθόδοξος ῾Ιερεύς, πέραν τῶν ἀνωτέρω σᾶς γνωρίζω καί σᾶς δηλώνω καί τά ἑξῆς:
1) Παρηκολούθησα καί συμμετεῖχα ἐνεργῶς εἰς τήν ὑπό τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον Μητροπολιτικήν Σύνοδον, ἡ ὁποία, μετά ἀπό τά γνωστά ἐμπόδια, τά ὁποῖα ἤγειρεν ὁ ψευδοαρχιεπίσκοπος κ. Νικόλαος, τελικῶς ἐπραγματοποιήθη τήν 28ην Μαίου (ἐ.ἡ.) εἰς τό ᾿Επισκοπεῖον τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. Κατ᾿ αὐτήν ὑπέγραψα καί τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 388/28.5.05 (ἐ.ἡ.) "ΑΠΟΦΑΝΣΙΝ - ΑΠΟΦΑΣΙΝ" τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου, ἐπί τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/26.1.05 "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ" τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ῾Ιερομονάχου π. ᾿Αμφιλοχίου. ᾿Εμελέτησα ὅλους τούς λόγους τῆς ἀποτειχίσεως, καί λυποῦμαι, διότι τόσοι ᾿Επίσκοποι, ῾Ιερεῖς, Μοναχοί, ἀλλά καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονται "Γ.Ο.Χ." δέν ἐμιμήθηκαν τόν π. ᾿Αμφιλόχιο, ἄλλοι δέ καί τόν ἐπολέμησαν. Αὐτούς δέν τούς θεωρῶ ὀρθοδόξους καί παρακαλῶ ἄν ἔχετε ἄλλην γνώμην νά μέ διαφωτίσετε, ἤ καί νά μέ ἐπιτιμήσετε, ἐννοεῖται, Κανονικῶς καί ᾿Ορθοδόξως δικαιολογημένα.
2) ῎Ελαβα ἐπίσης σοβαρά ὑπ᾿ ὄψιν τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 384/12.5.05 (π.ἡ.) καί 385/14.5.05(π.ἡ.) ἱστορικῆς μνήμης διά τήν ᾿Ορθοδοξίαν κείμενα τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου, καί παρακαλῶ ὅπως προκειμένου νά συνεχίσω τό μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σας νά τά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν καί ὡς ᾿Αρχιερεύς νά δηλώσετε τήν θέσιν σας ἐπ᾿ αὐτῶν.
3) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 390/16.6.05 (π.ἡ.) ᾿Αρχιερατικόν ἔγγραφον τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τοῦ ὁποίου ἐλάβομεν προσωπικῶς γνῶσιν τήν 17.6.2005, ἡμέραν Πέμπτην, κατά τήν Μητροπολιτικήν Σύνοδον, τήν ὁποίαν συνεκάλεσεν ὁ Μητροπολίτης κ. Κήρυκος, εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεώς του, μέ κύριον θέμα τήν παρουσίασιν τοῦ ἐν λόγῳ ἐγγράφου, ἀπεδέχθημεν ἀνεπιφυλάκτως καί προσυπεγράψαμεν τήν ἐνέργειάν του.
Κατόπιν τούτου καί προκειμένου νά συνεχίσωμεν, κατά τήν ἐν τῇ ᾿Ενορίᾳ τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου διακονίαν μας, μνημονεύοντες τοῦ ὀνόματός ῾Υμῶν ΔΗΛΟΥΜΕΝ ὅτι τοῦτο ἀπαραιτήτως προϋποθέτει τόν ἄμεσον διαχωρισμόν τῶν εὐθυνῶν Σας ἐκ τῆς ὑπό τόν "Σεβ. Πειραιῶς" κ. Νικόλαον σχισματικῆς καί βλασφήμου φατρίας, καί τήν ἐκ μέρους ῾Υμῶν ῾Ομολογίαν ἐπί τῆς ᾿Εκκλησιολογίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς.
῾Η ἐλαχιστότης μου ἐπιδεικνύων καλήν θέλησιν καί οἰκονομίας, σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἕνεκεν πρός τό Πρόσωπόν σας, αὔριον Κυριακήν Β' τοῦ Ματθαίου θά μνημονεύσωμεν τοῦ ὀνόματος ῾Υμῶν, ἐκφράζων τήν θερμήν εὐχήν ὅπως, ἡ περαιτέρω Κανονική καί ᾿Ορθόδοξος στάσις σας, ὄχι μόνον μοῦ ἐπιτρέψῃ, ἀλλά καί ἐπιβάλη τήν ἐς ἀεί μνημόνευσιν σας ἐν πάσαις ταῖς θείαις ἱεροτελεστίαις.
Παρακαλῶ, ὡς ὀρθόδοξος ῾Ιερεύς, νά ἔχω ἄμεσον ἀπάντησιν ἐκ μέρους τῆς Σεβασμιότητός Σας, κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί τό συμφέρον ὅλων τῶν πιστῶν, καί πρῶτον ῾Υμῶν..
Διατελῶ προσηκόντως
+ ῾Ιερεύς ᾿Ανδρέας Σίντνιεβ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006