ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
Αριθμ.  38Η ΑΠΟ 27.4.05 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΙΝΤΝΙΕΒ 

᾿Εν Ι. Ν. Τιμίου Προδρόμου τῆ 27.4.05 (π.ἡ.)


ΠΡΟΣ τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Περιστερίου κ. ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΑ

᾿Αγαπητέ Σεβασμιώτατε Δέσποτα, εὐλογεῖτε.῎Ελαβα γνῶσιν, μέσω ἐπισήμου δημοσιεύματος εἰς τόν "ΚΗΡΥΚΑ" (ὁ ὁποῖος τελικά βγῆκε ἀφοῦ πέρασε ἕνας περίπου χρόνος ἀπό τό τελευταῖο τεῦχος), τῶν σχετικῶν μέ τήν συνεδρίασι τῆς Συνόδου τῆς 4/17 Φεβρουαρίου 2005, σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ἡ Σύνοδος σκοπεύει νά "ἀφορίσῃ" τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκο, ὁ ὁποῖος εἶναι πνευματικός μου πατήρ, καί ἀνοικτά δηλώνω:
1) Δέν ἀναγνωρίζω καμμία πράξι κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου Κηρύκου, ἡ ὁποία δέν θά ἔχη Κανονική καί ᾿Ορθόδοξη βάσι. ᾿Εάν δέ σέ μιά τέτοια παράνομη καί σκόπιμη πράξι κατά τοῦ Σεβασμιωτάτου Κηρύκου θά ἔχετε θέσει καί ἡ Σεβασμιότης σας τήν ὑπογραφή Σας, ἡ ἐλαχιστότης μου θά παύσω ἀμέσως νά μνημονεύω τό ὄνομά Σας.
2) ᾿Αποδέχομαι καί ὑπογράφω ὅλα ὅσα ἔχει γράψει καί διακηρύξει ὁ Σεβ/τος Κήρυκος αὐτά τά τελευταῖα χρόνια καί ἰδιαίτερα τήν "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ", ὡς ἀπολύτως κανονικά, δίκαια καί ὀρθόδοξα.
3) ῞Οσον ἀφορᾶ τήν "παραίτησιν" τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Ανδρέου, ὀφείλω νά Σᾶς πῶ, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔλεγξε ὁλόκληρο τό ψέμμα της. ᾿Απεβίωσαν ἤδη τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς τῆς Συνόδου μας, ἐνῶ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ανδρέας ζῆ, εἶναι ὑγιής, λειτουργεῖ καί συνεχίζει νά συμμετέχῃ σέ ὅλη αὐτή τήν ἀνάξια κωμωδία (συμπαιγνία) περί τήν "παραίτησιν" καί τήν "ἐκλογήν" τοῦ "νέου ᾿Αρχιεπισκόπου" καί τῆς "νέας Συνόδου". ᾿Εννοεῖται ὅτι ἐγώ δέν σκοπεύω νά ἀναγνωρίσω τόν Μητροπολίτη Νικόλαο ὡς Κανονικόν ᾿Αρχιεπίσκοπον.
4) ῾Ιδιαιτέρως θά τονίσω ὅτι ἡ "καμπάνια" (σκευωρία) κατά τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη ἐκθέτει τήν Σύνοδο. ῾Η ἐπίθεσις αὐτή (διωγμός) εἶναι  ἀπολύτως ἀνόητη, διότι στήν διατύπωσι τοῦ κ. Γκουτζίδη διά τήν ὀποίαν κατηγορεῖται, καί ἀπεφασίσατε "ἀκοινωνησία", δέν ὑπάρχει ἡ λεγομένη "καινοτομία" ἤ καί ἡ "αἵρεσις", ὅπως ἀναληθῶς προπαγανδίζεται. ῎Αλλωστε ὁ θεολόγος σᾶς ἔδωκε ἀρκετές διευκρινίσεις τῶν λόγων του καί μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀποκλείουν κάθε ἀνορθόδοξη ἑρμηνεία ἐκ μέρους οἱουδήποτε.
Μπορεῖ πάντως κανείς νά θαυμάση τήν ἐπιμονήν μέ τήν ὁποία σεῖς οἱ ᾿Αρχιερεῖς ὡς Σύνοδος πολεμεῖτε τόν ὀρθόδοξο θεολόγο ντροπιάζοντας ὅλους ἐμᾶς καί ἐκθέτοντας ὁλόκληρη τήν ᾿Εκκλησία μας. Μετά ἀπό ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀμφίβολες ᾿Εγκυκλίους περί τῶν Εἰκόνων καί τῆς ἀνόητης πολεμικῆς κατά τοῦ Γκουτζίδη, ἐμεῖς καταντροπιασθήκαμε στά μάτια ἐκείνων πού μᾶς ἔβλεπαν μέ ἐλπίδα ὡς τό τελευταῖο νησίδιο τῆς ᾿Ορθοδοξίας στήν θάλασσα τῆς γενικῆς ἀποστασίας. ᾿Εμᾶς, τώρα μέ ὅλα αὐτά, δέν μᾶς παίρνουν στά σοβαρά, τ.ἔ. ὁ σκοπός τῶν ἐχθρῶν μας ἔχει ἐπιτευχθεῖ.  Σεβασμιώτατε, ἄν χρησιμοποιήσει κανείς τά ἴδια κριτήρια ὅσον ἀφορᾶ τά συγγράμματα τοῦ Σεβασμ. Νικολάου, τά ὁποῖα αὐτός χρησιμοποίησε κατά τοῦ κ. ᾿Ελευθ.  Γκουτζίδη, τ.ἔ. ἐάν πάρη κανείς μιά φράσι ἔξω ἀπό τά συμφραζόμενα, τήν προβάλλει ὡς αἱρετική καί τῆς δώσει ἄλλες ἑρμηνεῖες αὐθαίρετες, τότε εἶναι δυνατόν νά τό κάνει κανείς καί μέ ὁποιαδήποτε φράσι ἀπό τήν ᾿Αναφορά - Εἰσήγησι τοῦ Σεβ.  Νικολάου κατά τοῦ κ. Γκουτζίδη.
῎Αλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Νικόλαος  ἐκεῖ ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετές κακόδοξες διατυπώσεις καί φρονήματα. Π.χ. ὁ Σεβ.  Νικόλαος γράφει ὅτι "εἶναι ἀδύνατον ἡ ῾Αγία Τριάς νά χαρακτηρίζεται ὡς ᾿Εκκλησία, ἡ ὁποία ἐξ  ὁρισμοῦ σημαίνει κλῆσι πρός ἑνότητα τῶν πρίν διεστώτων". Δέσποτα, ἐάν σοβαρά δεχθοῦμε τέτοιες διατυπώσεις, τότε ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἀπορρίψουμε ἐπίσης καί τήν ὀνομασία τῆς ῾Αγἰας Τριάδος "ἡ Τριάς", ἐπειδή αὐτή ἐπίσης κατά τόν ὁρισμό σημαίνει "κλῆσι πρός ἑνότητα τῶν πρίν διεστώτων". Τέτοιου εἴδους ὅμως ἐπιχειρήματα θά ἦταν κατανοητό νά ἀκούσουμε ἀπό ἔναν ῾Εβραῖο ἤ ἀπό ἕνα Μουσουλμάνο, ὄχι ἀπό ἕναν ὀρθόδοξο θεολόγο. ᾿Εν προκειμένῳ πῶς ἐτόλμησε καί νά τά διανοηθῆ ὁ Σεβ. Νικόλαος νά ἀποδώση τέτοιο νόημα εἰς τήν διατύπωσι τοῦ κ. Γκουτζίδη. Αὐτά τά ψευδῆ ἐπιχειρήματα πού προβάλλει ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος προσβάλλουν πράγματι τό δόγμα τῆς ῾Αγίας Τριάδος καί ὄχι ἡ διατύπωσις τοῦ κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη. Καταλαβαίνετε, νομίζω, γιατί καταδικάζω ὅλα αὐτά τά ἐπιχειρήματα τοῦ Σεβ. Νικολάου.
5) Τό κύριο ἐπιχείρημα, τό ὀποῖον προβάλλεται στό δημοσίευμα κατά τοῦ Σεβ. Κηρύκου, εἶναι τό "ἀλάθητον" τῆς Συνόδου. Σεβασμιώτατε, ἀλάθητος εἶναι μόνον ὁ Θεός, ἐνῶ ᾿Αρχιερεῖς, σάν ἄτομα, πού δέν συνάγωνται ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, πού δέν ἐνεργοῦν κατά τούς Κανόνες, πού δέν φρονεῖ ὡς φρονεῖ ἠ ᾿Εκκλησία δέν μποροῦν νά ὀνομασθοῦν "῾Ιερά Σύνοδος", διότι ἀποβαίνουν "συναγωγή πονηρευομένων". Πόσες "Σύνοδοι" φύτρωσαν στήν ῾Ελλάδα; Οἱ "πέντε" εἶναι ῾Ιερά Σύνοδος; ῾Τό ἐπιχείρημα ὅτι «ἡ πλειοψηφία εἶναι ἡ Σύνοδος" καί «αὐτή ἐκφράζει τήν ἀλήθεια" δέν εἶναι ὀρθόδοξον.
6) Σεβασμιώτατε, κατά τήν περίοδο πού ὁ Σεβ. Κήρυκος καί ὁ θεολόγος ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης διηύθυναν τόν ΚΗΡΥΚΑ", ἐμεῖς ἐκεῖ μπορούσαμε νά δοῦμε δημοσιεύματα περί τῆς ᾿Εκκλησίας μας (τῶν Κατακομβῶν), περί τῶν ῾Αγίων Νεομαρτύρων καί τῶν ῾Ομολογητῶν τῆς Ρωσίας. Στόν "Κήρυκα" δημοσιεύονταν τά ἄρθρα τοῦ π. ᾿Επιφανίου Τσέρνωβ, ὁ ὁποῖος ὡδήγησε τήν ᾿Εκκλησία μας (τῶν Κατακομβῶν) κάτω ἀπό τό ὠμοφόριο τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Ανδρέου. Τότε βλέπαμε τήν καθαρά ῾Ομολογία...
᾿Αλλά νά, τώρα ἄλλαξαν τά πράγματα. ᾿Εδιώξατε τόν Σεβ.  Κήρυκο ἀπό τήν θέσι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κ.Γ.Ο., τόν ἐδιώξατε ἀπό τήν θέσι τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς Συνόδου, καί τώρα θέλετε νά τόν "σκοτώσετε" ἠθικά καί πνευματικά, ἀπειλοῦντες "καθαιρέσεις", "ἀφορισμούς" καί λοιπά. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι ὅμως ποτέ δέν ἔδωσαν σημασία σέ πράξεις καί ἀποφάσεις κακόδοξες, ἔστω καί ἄν ἦσαν ἀπό πλειοψηφίες, ὅσον καί ἄν αὐτές ἐμφανίσθηκαν καί σάν "Σύνοδοι". Δέν θά ἀναφερθῶ περισσότερο εἰς τά θέματα Πίστεως, ἀλλά θά πῶ τά ἐξῆς:
Τήν τιμητική θέσι δίπλα στόν "νέο ᾿Αρχιεπίσκοπο" Νικόλαο τήν ἔχει πάρει ὁ Βούλγαρος ἱερέας π. Στέφανος Στεφάνωφ, γιά τόν ὁποῖο π.χ. στόν "Κηρυκα" (Σεπτέμβριο 2004) διαβάσαμε ὅτι στό Ναό τοῦ ῾Αγίου ᾿Ανδρέα στόν Πειραιᾶ ἄνοιξε Κατηχητικό Σχολεῖο. Θά σᾶς ὑπενθυμίσω, λοιπόν, ὅτι ὁ π. Στέφανος Στεφάνωφ, πολλές φορές δημόσια καί ἐπίσημα, στίς ἐκδόσεις τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.  Βουλγαρίας ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ τόν ῞Αγιο Πατριάρχη Τύχωνα, τούς ῾Αγίους Ρώσους Νεομάρτυρες καί ῾Ομολογητές καί ὀλόκληρη τήν Ρωσική ᾿Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν!  ᾿Εμεῖς πολλλες φορές ὑπενθυμίσαμε στόν Σεβ.  Κήρυκο τό πόσο παράλογο καί ἐπομένως ἀπαράδεκτο εἶναι ἕνα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή μία ᾿Εκκλησία, ἡ ὁποία μνημονεύει τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Ανδρέα νά ἀναθεματίζη τήν ἄλλη ἀδελφή ᾿Εκκλησία, πού μνημονεύει πάλιν τόν ἴδιο ᾿Αρχιεπίσκοπο. Τότε ὁ Σεβ.  Κήρυκος μᾶς ἀπαντοῦσε ὅτι ἠ Σύνοδος δέν ἔχει τίς ἴδιες θέσεις μέ τόν π. Στέφανο, καί σάν ἀπόδειξι μᾶς ἔδειχνε τά δημοσιεύματα στόν "Κήρυκα".
῾Ωστόσον, Σεβ/τε, τώρα βλέπουμε ὅτι ὁ π. Στέφανος ἔχει καλές σχέσεις μέ τόν "νέο ᾿Αρχιεπίσκοπο" καί ὅτι ἔχει πάρει τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Νικολάου νά κηρύσσει δημόσια τίς θέσεις του ὄχι μόνον στήν Βουλγαρία, ἀλλά καί στήν ῾Ελλάδα! ᾿Εσεῖς ζητᾶτε ἀπό τίς ᾿Ενορίες μας στήν Ρωσία νά ἀναγνωρίζουν τόν "νέο ᾿Αρχιεπίσκοπο" καί στέλνετε συκοφαντικά δημοσιεύματα καί ἐπιστολές κατά τοῦ Σεβ.  Κηρύκου, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέχεσθε καί δίνετε εὐλογία νά κηρύττῃ ἕνας Κληρικός πού ἐπανειλημμένα "ἀναθεμάτισε" καί τούς ῾Αγίους μας καί τήν τοπική ᾿Εκκλησία μας. ῾Επομένως καί ἐσεῖς συμμετέχετε  σ᾿ αὐτό τό τραγικό γεγονός. ᾿Επί πλέον ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κιτίου ᾿Επιφάνιος ἵδρυσε στό ἔδαφος τῆς Ρωσίας μία χωριστή ἱεραποστολή, προφανῶς μήν ἔχοντας σχέσιν καί μή ἀναγνωρίζοντας τήν ᾿Εκκλησία μας τῶν Κατακομβῶν.
Γιατί ἡ ᾿Εκκλησία μας ἀνέχεται τέτοια πρόσωπα, καί τέτοια ἱεραποστολή; Γιατί μετά τήν ἀπομάκρυνσι τοῦ Σεβ. Κηρύκου ἀπό τήν θέσι τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως τῆς Συνόδου εἰς τήν ἀκολουθήσασαν φατριαστικήν Σύνοδό σας, ἀμέσως ἔχουν τόση ἐπιρροή πρόσωπα, τά ὁποῖα μισοῦν τήν πολυπαθῆ μαρτυρική ᾿Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν;
Σεβασμιώτατε, ἡ ἐλαχιστότης μου βλέπω, ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν βλασφημεῖται καί πολεμεῖται καί μέ τήν σύμφωνο γνώμη σας. Δέν θέλω νά συμμετέχω σ᾿ αὐτό τό κίνημα (πόλεμο) κατά τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Ερωτῶ: ῏Αραγε μετά ἀπό ὅλα αὐτά κατά τοῦ Σεβτου Κηρύκου, Σεῖς, ὁ Σεβ/τος Γαλακτίων, μπορεῖτε νά ἰσχυρίζεσθε ὅτι παραμένετε ὀρθόδοξος; Μάλιστα μποροῦμε νά σᾶς δεχώμεθα ὡς Κανονικόν καί ᾿Ορθόδοξον ᾿Επίσκοπον, ὅταν δέν ξεκαθαρίζετε τήν θέσιν σας καί μέ τήν "χειροθεσία";
Σᾶς γράφω λυπούμενος, διότι ᾿Εσεῖς φαίνεται ὅτι δέν ἔχετε τήν διάθεσι καί τήν δύναμι νά σταθεῖτε πάνω καί ἐνάντια πρός ἐκεῖνα τά ἀντικανονικά καί βλάσφημα καί προδοτικά, τά ὁποῖα ἀπό ἔτη ἐνεργεῖ καί ἀποφασίζει ἡ "Σύνοδός" σας.                                   
Μέ λύπη
+῾Ιερεύς ᾿Ανδρέας Σίντνιεβ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006