ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 36


Η ΥΠ᾿ ΑΡΙΘΜ. 3005/18-6-1997 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: "ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ"

   ῾Η ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος, συγκροτουμένη ἐκ τῶν: : 1. Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος κ.᾿Ανδρέου, Προέδρου, 2. Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου, ᾿Αντιπροέδρου, 3. Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου, Μέλους, 4. Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος, Μέλους, 5. Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου, Μέλους καί ᾿Αρχιγραμματέως, 6.  Σεβ/του Μητροπολίτου Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργονίου, Μέλους,  7. Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης κ. Ταρασίου, Μέλους,  8. Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου, Μέλους, 9. Σεβ. ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, Μέλους καί 10. Σεβ. ᾿Επισκόπου Φιλίππων κ. Χρυσοστόμου, Μέλους.
Συνελθοῦσα κατόπιν προσκλήσεως καί  ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου εἰς τακτικήν συνεδρίασιν τήν 18 - 6 -1997 (Ε.Η.), ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 9ην π.μ. ἐν τῷ συνήθει τόπῳ τῶν συνεδριάσεων αὐτῆς (Μ. Μπότσαρη 8 - Περιστέρι), τοῦ Σεβ. ᾿Επισκόπου Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου, ἀπουσιάζοντος εἰς Αὐστραλίαν, καί νομίμως ἀναπληρουμένου ὑπό τοῦ Μακαρ. ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου καί τοῦ Σεβ. Φιλίππων κ. Χρυσοστόμου ἀπουσιάζοντος εἰς ᾿Αμερικήν καί νομίμως ἀναπληρουμένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου,  χρέη Γραμματέως ἐκτελοῦντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κηρύκου,  ἐξήτασε διεξοδικῶς τό θέμα τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως:

"Κανονική ἀντιμετώπισις τοῦ σχίσματος
τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν"

καί ἀφοῦ ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν:

1) Τήν ἀπό 15/2-6-95 ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, κοινοποιηθεῖσαν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 2829/4-6-95 ἐγγράφου, διά τῆς ὁποίας ἐπεβλήθη ἡ ποινή τῆς ἀργίας καί τῆς ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ θρόνου εἰς τούς πέντε πρώην Μητροπολίτας, ἤτοι τούς:  α) πρώην Μεσσηνίας κ. Γρηγόριον,  β) πρώην ᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος κ. Ματθαῖον,  γ) πρώην Φθιώτιδος κ. Θεοδόσιον,  δ) πρώην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Τίτον, καί  ε) πρώην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον
2) Τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 4/7-6-95 ἔγγραφον τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν διά τοῦ ὁποίου φαίνεται ὅτι πραξικοπηματικῷ τῷ τρόπῳ προέβησαν εἰς τήν δῆθεν συγκρότησιν νέας "῾Ιερᾶς Συνόδου", μέ νέα Γραφεῖα, νέαν σφραγίδα, νέον ἀριθμόν Πρωτοκόλλου
3) Τήν ἐμμονήν τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν εἰς τήν ὑποστήριξιν καί διάδοσιν τοῦ ἀγνώστου προελεύσεως σχεδίου ᾿Εγκυκλίου (κυκλοφορηθέντος ὑπ᾿ αὐτῶν κατά Μάρτιον τοῦ 1993 ὡς δῆθεν "Συνοδική Ποιμαντορική ᾿Εγκύκλιος") ὡς ἀποδεικνύεται διά τῶν ἐγγράφων: "᾿Απάντησις - Μαρτυρία" πρός τόν Μακ/τον κατά Μάϊον τοῦ 1995, 95/10-5-95, 4/7-6-95, 10/25-6-95), τό ὁποῖον ἀπεδείχθη ἐμπρηστικόν κατά τῆς ἑνότητος καί τῆς εἰρήνης τῆς ᾿Εκκλησίας καί κυρίως ἄδικον, παραπλανητικόν καί ἀντορθόδοξον, ὡς περιστρέφον κείμενα Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί διαστρέφον τήν πατερικήν διδασκαλίαν, καθώς ἐπίσης καί τήν ὑπ᾿ αὐτῶν εὐκαίρως ἤ ἀκαίρως ἔκφρασιν, διατύπωσιν καί δημοσίαν κήρυξιν πλανῶν, κακοδοξιῶν καί νεοφανῶν διδασκαλιῶν σαφῶς ἀντιτιθεμένων εἰς τό εὐσεβές τῆς ᾿Εκκλησίας φρόνημα καί τάς θεοπνεύστους τῶν ἁγίων θεολογίας καί ἀποκαλυπτόντων τό θεολογικόν αὐτῶν ναυάγιον καί τάς περί τήν πίστιν καί ὁμολογίαν ἀστοχίας των ὡς ἐμφαίνεται εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 16/29-9-95 "᾿Εγκύκλιον" των, τά ὑπ᾿ αὐτῶν ἐκδοθέντα ἡμερολόγια τῶν ἐτῶν 1996, 1997 καί ἄλλα τινά ἔγγραφα αὐτῶν.     
4) Τήν ἄρνησιν τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν, νά ἐφαρμόσουν τήν ἀπό 2-6-95 ᾿Απόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ὡς καί τάς διαρκεῖς καί κακοβούλους προσπαθείας των νά προκαλέσουν διάσπασιν καί εἰς τόν πιστόν λαόν, εἰς τάς ἐνορίας καί τάς Μονάς καί νά παρασύρουν τούς πιστούς εἰς τό σχίσμα των ἐπί τῷ ψευδωνύμῳ λόγῳ περί δῆθεν "εἰκονομαχίας" καί αἱρέσεως.
5) Τάς προσπαθείας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας νά φέρη εἰς διάλογον καί συνεννόησιν τούς πέντε πρώην Μητροπολίτας. ῎Εγγραφα: 1) ἀρ. πρ. 2876/25-8-95 2) ἀρ. πρ. 2903/29/16-1-1996 καί 3) ἀρ. πρ. 2917 Κυριακή Βαΐων 1996) ἐπί τῷ σκοπῷ, ὅπως ἀνανήψουν ἐκ τοῦ πείσματος καί τῆς πνευματικῆς πτώσεώς των, διορθώσουν τά σφάλματα καί τάς ἀδικίας καί ἐπιστρέψουν εἰς τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, καί τήν ἄρνησιν αὐτῶν  (ἔγγραφον ἀρ. πρ. 15/28-9-95) νά ἔλθουν εἰς διάλογον καί συνεννόησιν μετά τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
6) Τήν ἀνοχήν καί τήν μακροθυμίαν τήν ὁποίαν ἐπέδειξεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῶν ῾Ιεραρχῶν, ἀλλά καί ὁλόκληρον τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, Κληρικοί καί πιστός λαός, πρός τούς πέντε πρώην Μητροπολίτας καί τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς φατριαστάς, παραβλέπουσα ἐπί δύο σχεδόν ἔτη τάς ὕβρεις, τάς συκοφαντίας, τάς διαβολάς καί τάς ἀπειλάς αὐτῶν, τόσον τάς προφορικάς, ὅσον καί τάς γραπτάς καί τάς ἐνώπιον πολιτικῶν Δικαστηρίων, εἰς τά ὁποῖα κατέφυγον, διατυπουμένας καί ἐκτοξευομένας κατά τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τῶν πιστῶν τέκνων τῆς ᾿Εκκλησίας.
7) Τήν ἐπιβεβλημένην ἀνάγκην διά τήν κανονικήν ἀντιμετώπισιν τοῦ  ἀπό 7-6-95 προκληθέντος σχίσματος τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν καί τοῦτο πρός προφύλαξιν τῶν πιστῶν μελῶν τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπό τήν παραπλάνησιν καί τήν ἐξαπάτησιν καί τήν τυχόν ἀπόσπασιν αὐτῶν ἀπό τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας πρός τό σχίσμα καί τήν πλάνην.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ
τά ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικά παραπτώματα καί ἐγκλήματα τελεσθέντα προβλέπονται καί τιμωροῦνται ὑπό τῶν θείων καί ῾Ιερῶν Κανόνων, ἰδίᾳ δέ καί ἐνδεικτικῶς τῶν ΙΗ' τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΛΔ' τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ΛΑ' ᾿Αποστολικοῦ, ΞΒ' τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπ. Συνόδου, ΣΤ' τῆς ἐν Γάγγρᾳ Συνόδου, Ε' τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ Συνόδου, ΙΔ' καί ΙΕ' τῆς ΑΒ' Συνόδου καί εἴ τινος ἄλλου
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος ἀπεφάσισεν ΟΜΟΦΩΝΩΣ
1ον: ᾿Απαγγέλλει κατηγορίαν:
α) ᾿Επί ἀμετανοησία καί ἐμμονῇ εἰς τό ἀπό 10-5-95 τετελεσμένον κανονικόν ἐκκλησιαστικόν ἀδίκημα τῆς συνωμοσίας, φατρίᾳς, τυρείας  καί ἀνταρσίας κατά τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς.
β) ᾿Επί περιφρονήσει καί καταπατήσει τῆς ἀπό 2-6-95 ᾿Αποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος.
γ) ᾿Επί προκλήσει σχίσματος εἰς τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, συμπήξει Σχισματικῆς ὁμάδος, τήν ὁποίαν ὠνόμασαν "῾Ιεράν Σύνοδον"- "᾿Εκκλησίαν" ἀντιποιούμενοι τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ῾Ελλάδος.
δ) ᾿Επί διασπορᾷ ψευδῶν εἰδήσεων καί ψευδῶν κατηγοριῶν πρός παραπλάνησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί συκοφαντικῇ δυσφημήσει κατά Κληρικῶν (᾿Επισκόπων καί ῾Ιερέων) καί λαϊκῶν μελῶν τῆς ᾿Εκκλησίας.
ε) ᾿Επί κηρύξει "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" κακοδόξων καί αἱρετικῶν φρονημάτων (Β'᾿Εγκύκλιος, ἡμεροδεῖκται 1996 καί 1997, "Κ.Ε.Ο., "κλπ.).
ζ) Καί εἴ τι ἕτερον ἤθελε διαπιστωθῇ ὅτι διέπραξαν
ΚΑΤΑ τῶν πέντε πρώην Μητροπολιτῶν, ἤτοι: 1) πρώην Μεσσηνίας κ. Γρηγορίου, 2) πρώην ᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος κ. Ματθαίου, 3) πρώην Φθιώτιδος κ. Θεοδοσίου, 4) πρώην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Τίτου καί 5) πρώην Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου, καί εἴ τινος ἑτέρου ἤθελε διαπιστωθῆ
2ον: ᾿Αναθέτει τήν διενέργειαν κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνακρίσεως διά τήν διαπίστωσιν καί κανονικήν ἐπιβεβαίωσιν τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων ἐκκλησιαστικῶν παραπτωμάτων καί ἐγκλημάτων καί εἴ τινος ἑτέρου ἤθελεν ἐκ τῆς ἀνακρίσεως διαπιστωθῆ κατά τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων πέντε πρώην Μητροπολιτῶν καί εἴ τινος ἑτέρου ἤθελεν ἐκ τῆς ἀνακρίσεως διαπιστωθῆ ὅτι ἐνέχεται ἤ συνευθύνεται διά τά ὡς ἄνω ἐκκλησιαστικά παραπτώματα, εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον. Χρέη Γραμματέως ἀνατίθενται εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκον, ᾿Αρχιγραμματέα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
3ον: Πόρισμα τῆς διενεργηθησομένης ἀνακρίσεως δεόντως καί κανονικῶς κατά τούς θείους καί ῾Ιερούς Κανόνας πλήρως ἠτιολογημένον δέον νά ὑποβληθῇ εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ἐντός εὐλόγου χρόνου, πάντως μή ἐξικνουμένου πέραν τοῦ ἑξαμήνου. Τυχόν παράτασις ἐγκρίνεται ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
4ον: Περιβάλλει διά τῶν προβλεπομένων δικαιωμάτων καί ἐξουσιῶν τόν ὁρισθέντα ἀνακριτήν, τούτου δικαιουμένου καί ὑποχρεωμένου, ὅπως κατά τήν τάξιν καί τούς ῾Ιερούς Κανόνας:
α) καλέση εἰς ἀπολογίαν κλήσεως, ἐπαναλαμβανομένης διά δευτέραν καί τρίτην φοράν κατά τά ὁριζόμενα,
β) ζητήση τήν μαρτυρικήν κατάθεσιν ἑτέρων προσώπων κρινομένων ὡς ἀναγκαίων διά τήν διακρίβωσιν τῆς ἀληθείας,
γ) ζητήσῃ τήν προσκόμισιν ἐγγράφων ἤ ἄλλων κρισίμων ἀποδεικτικῶν στοιχείων,
δ) ζητήση τήν ὑποβολήν ὑπομνήματος ἤ ἐγγράφου ἀναφορᾶς παρά οἱουδήποτε προσώπου κρινομένου ἀναγκαίου διά τήν κανονικήν πορείαν τοῦ ἔργου τῆς ἀνακρίσεως,
ε) ἐνεργήσῃ ὅ,τι κρίνει ἀναγκαῖον καί σκόπιμον διά νά φέρη εἰς πέρας τό ἀνατεθέν ἔργον τῆς ἀνακρίσεως.

᾿Εφ᾿ ὧ συνετάγη τό παρόν καί ὑπογράφεται ὡς ἕπεται:

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
+ ῾Ο ᾿Αθηνῶν καί Πάσης ῾Ελλάδος ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΤΑ ΜΕΛΗ
+ ῾Ο Πειραιῶς καί Νήσων ΝΙΚΟΛΑΟΣ
+ ῾Ο ᾿Αργολίδος ΠΑΧΩΜΙΟΣ
+ ῾Ο Περιστερίου ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ
+ ῾Ο Κίτρους καί Κατερίνης ΓΟΡΓΟΝΙΟΣ
+ ῾Ο Βερροίας καί Ναούσης ΤΑΡΑΣΙΟΣ   
+ ῾Ο Λαρίσης Τυρνάβου ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
+ ῾Ο Διαυλείας ΑΝΔΡΕΑΣ
(α.α. ὁ Αθηνῶν ᾿Ανδρέας)
+ ῾Ο Φιλίππων ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(ἀ.ἀ. ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς  Κήρυκος)
Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007