ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 32


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Α.Π.  84/ 6/19.5.05) ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σεβ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ. ΠΑΧΩΜΙΟΝ
 
(Σ.Ε. ᾿Αφορᾶ τό θέμα τῆς ᾿Αποτειχίσεως τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου ἀπό τούς δύο ᾿Αρχιερεῖς ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Ανδρἐαν καί Πειραιῶς Νικόλαον καί τῆς προσφυγῆς του εἰς τόν Σεβ/τον ᾿Αργολίδος Παχώμιον, ἡ ὁποία ὅμως ἤρθη διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου διότι ὁ Σεβ/τος Παχώμιος μετά ἀπό ὑπεκφυγές καί δολιχοδρομήσεις τήν παρέμπεμψε πρός ἐκδίκασιν εἰς τούς δύο ὡς ἄνω’Αρχιερεῖς, ἀφ’ ὧν ἀπετειχίσθη ὁ π. ‘Αμφιλόχιος, ὅπερ ἀνόητον).
Α
Σεβασμιώτατε, μετά τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13/26.1.2005 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου ἐκ τῶν: Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κ.᾿Ανδρέου καί Σεβ/του Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Νικολάου, καί τήν δι᾿ ῾Υμῶν, ὡς πρώτου τῇ τάξει, ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ μου εἰς τό Σῶμα τῶν ὑπολοίπων ᾿Αρχιερέων, πιστεύω θά ἔδει νά εἴχατε ἐπιδείξει τήν δέουσαν σοβαρότητα καί συνέπειαν ἔναντι τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ  δεν ἐπεδείξατε τήν ὀφειλομένην ὑπευθυνότητα καί τόν σεβασμόν πρός τήν Κανονικήν Τάξιν καί τήν ᾿Ορθοδοξίαν, φέρεσθε καί ὡς νά εὐχαριστῆσθε βλέπων κλυδωνιζόμενον, πάλιν ἀπό ᾿Επισκόπους, τό σκάφος τῆς ᾿Εκκλησίας.
α) Μετά τήν ὡς ἄνω ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου, ὡς μή ὠφείλατε, μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3210/18/31.1.2005 "ἀπόφασιν" τῆς ληστρικῆς Συνόδου σας, ἐσκεμμένως ὡρίσατε ὡς "Τοποτηρητήν" τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, τόν "παραιτηθέντα" Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, ἐκ τοῦ ὁποίου ὅμως ἡμεῖς ἤδη εἴχομεν ἀποτειχισθεῖ, ὅπερ ἐγνωρίζατε ἀπολύτως καί ἑπομένως εἴχετε δεσμευθεῖ νά ἐνεργήσητε Κανονικῶς διά τήν ἐκδίκασιν τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, ἤ νά ἀρνηθῆτε ἐξ᾿ ἀρχῆς! Αὕτη ἡ πρώτη ἀτυχής, καί ὡς προσώπων καί ὡς ὁμάδος, ἀντιπερισπαστική ἐνέργειά σας προεμήνυσεν τήν περαιτέρω κακήν ἐξέλιξιν ἑνός τόσον σοβαροῦ θέματος, τό ὁποῖον ὅμως σᾶς ἔδιδε ἀφορμήν καί αἰτίαν νά προλάβετε, κἄν τήν τελευταίαν στιγμήν, νά διορθώσετε ὅλα τά θέματα Πίστεως καί οὕτω νά ἐπέλθῃ ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη καί στερεωθῇ ἡ ἐν τῇ ΚΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Δυστυχῶς, "οὐκ ἠβουλήθητε συνιέναι".
β) Κατόπιν αὐτῆς τῆς τόσον ἀτυχοῦς ἐνεργείας σας, σᾶς ἀπεστείλαμεν ἐγκαίρως τό ὐπ᾿ ἄριθμ. 76/19.1/1.2.05 ἀπαντητικόν ἔγγραφόν μας ἐκ τριῶν χειρογράφων σελίδων, τό ὁποῖον δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν, χωρίς νά ἔχετε αὐτό τό δικαίωμα.
γ) Τήν 30.1.05 (π.ἡ.), ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκος, σᾶς ἀπέστειλεν τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 370 τρισέλιδον ἐπίσης σχετικόν ἔγγραφον, εἰς τό ὁποῖον ἀπηντήσατε διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 6/12.2.05, τό ὁποῖον μᾶς ἐκοινοποιήσατε. Δι᾿ αὐτοῦ αἰνιγματωδῶς ὡς Πυθία φθέγγεσθε ὅτι "θά ἀσχοληθῆτε μέν ἀλλά ..., ἀποδέχεσθε τήν ῎Εκκλητον προσφυγήν, ἀλλά ..." Δηλαδή ἐμπαίζετε ἑαυτόν καί κατόπιν καί τούς πάντας.
 δ) Διά τοῦ ἀπό 30.1/12.2.05 ἐγγράφου μας, σᾶς ὑπομιμνήσκομεν τό ἐπεῖγον τῆς ἐκδικάσεως τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας καί σημειώνομεν ὅτι, "ἄν κωλύεσθε ῾Υμεῖς, παρακαλεῖται ὁ Σεβ/τος Περιστερίου κ. Γαλακτίων νά ἐπιληφθῇ ὡς ἀμέσως ἑπόμενος κατά τήν ῾Ιεραρχικήν τάξιν", τό ὁποῖον ἤδη θά ἔπρεπε νά εἶχε γίνει μετά τήν παραίτησιν - ἄρνησιν Σας. (Σχετ. τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 9/23.3.05)  
ε) Διά τήν 4.2.05 (π.ἡ.) εἴχατε προγραμματίσει "Σύνοδον" μέ θέματα: "1) ᾿Αντιμετώπισις τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, 2) Περί τῆς ᾿Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ, 3) ῾Ο ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας..."  Αὐτῆς τῆς "Συνόδου" σας καί τῶν "ἀποφάσεών" σας οὐδείς γνωρίζει οὐδέν.
στ) Διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 3210/18/31.1.05 ἀποφάσεως σας, ὡρίσατε "Τοποτηρητήν" τόν Μακαριώτατον, ἐνῶ εἰς νέαν ληστρικήν συνεδρίασίν σας, διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 3212/9.2.05 ἀποφάσεώς σας ὡρίσθη ἡ Σεβασμιότης σας νέος "Τοποτηρητής" τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης! Δέν νομίζω νά ὑπάρξῃ ἔστω καί εἷς ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος νά μήν ἀντιλαμβάνεται ὅτι πράττετε ταῦτα ἐν ὀνόματι τῆς σκοπιμότητος νά διαλύσετε τήν ὑφ᾿ ἡμᾶς ᾿Αδελφότητα, ἀλλά καί νά προκαλέσετε τό νέο σχίσμα σας, ἀφοῦ ἡ καθολική ἐπιβολή τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πάλιν ἀποτυγχάνει.
᾿Επί τῆς ἐν λόγῳ "ἀποφάσεώς" σας, (3212), ἀπηντήσαμεν μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 78/11/24.2.05 δισέλιδον ἔγγραφόν μας, κοινοποιήσαντες καί τήν ἐν λόγῳ (3212) "ἀπόφασίν" σας, ἀλλά καί τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2891/28.10.1995, ἐξαιρετικῆς σημασίας ἀπό πάσης ἀπόψεως, ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο, διά νά μήν ὑπάρξῃ καί ἡ παραμικρά ἀμφιβολία, διευκρινίζω ὅτι ὡρίσθητε, Σεῖς, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς, ὑπό παρανόμου καί κακοδόξου συνεδρίου, ὡς "νέος Τοποτηρητής", διά νά δεχθῆτε, ἄκουσον - ἄκουσον, τό ἐν ἀργία εὑρισκόμενον πνευματικόν μου τέκνον, καί ἐν ἀνταρσίᾳ πρός τόν Γέροντα καί πνευματικόν του πατέρα διάγον, ἤτοι τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Ιγνάτιον!!! Καί ἐνῶ οὐδείς, οὔτε "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" ἔχει τό δικαίωμα αὐτό, Σεῖς καί τόν ἐδέχθητε καί "ἅρατε" τήν ἀργίαν, τήν ὁποίαν ἐθέσαμεν ἡμεῖς ὡς Γέρων καί πνευματικός του.
῾Υπενθυμίζω, ὅτι ὁ μοναχός Μάξιμος καί ὁ κ. Δημ. Κάτσουρας "μοί ἐπέβαλον" τήν γνωστήν υπ᾿ ἀριθμ. 15/8.9.99 Πρᾶξιν ᾿Αργίας, διότι ἐζήτουν ἀπό τό 1998 ΚΑΘΑΡΑΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ. Τήν ἐν λόγῳ "᾿Αργίαν", τήν ὁποίαν, ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος δέν ἐδέχθη νά ὑπογράψῃ, τῇ παρεμβάσει τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου, ἔφεραν καί ὑπέγραψεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης Πανάρετος, διά νά τήν ἀνακαλέση τήν 29.6.2000.
᾿Εν προκειμένῳ, ὁ ῾Ιερομ. π. ᾿Ιγνάτιος, ὅπως ἔχομεν πληροφορηθῇ, ἀλλά ἔχομεν καί ἰδίαν ἀντίληψιν, κατ᾿ ἀρχάς προσέφυγεν εἰς τόν Μακαριώτατον, ὁ ὁποῖος δέν ἐδέχθη τήν προσφυγήν του, τοῦ ὑπέδειξαν μάλιστα, νά κάνη ὑπακοήν εἰς τόν Γέροντα καί Πνευματικόν του! ῎Ετσι Σεῖς, ἐπιτρέψτε μου, ὁ "ἔξυπνος" καί "μέγας ῾Ιεράρχης", ὡρίσθητε "Τοποτηρητής", (τρομάρα μας, ποῦ καταντήσαμε!) καί ἐν τῇ κακῇ σκοπιμότητί σας ἐδέχθητε τόν ἀνταρσίαν, καί "ἤρατε τήν ἀργίαν", ἡ ὁποία ὅμως, ὄχι μόνον δέν ἤρθη, ἀλλά, καθ᾿ ἡμᾶς, εὑρέθητε καί Σεῖς ἐν ΑΡΓΙΑ ὡς ἐνθαρρύνας καί κοινωνήσας τοῦ ἰδίου κωλύματος τοῦ ῾Ιερομονάχου. ῾Ο ποτέ Τοποτηρητής Λαρίσης Θεοδόσιος ἐνήργησε τότε ὡς τυφλόν καί πειθήνιον ὄργανον τοῦ κινήματπος τοῦ τότε ᾿Αττικῆς καί τῶν λοιπῶν τῆς φατρίας του. ΚαίΣεῖς, ὡς ὅμοιος ἐκείνῳ, ἐποιήσατε ὁμοίως, διό ἔχομεν ἄλλην μίαν ἀκόμη χειροπιαστήν ἀπόδειξιν ὅτι συνεχίζετε τό κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς ἐκκλησιομάχον ἐκείνων ἔργον.          .
ζ) Τήν 15/28.2.05 ἀποστείλατε εἰς τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην κ. Κήρυκον τήν 3214 "᾿Απόφασίν" σας, μέ τήν ὁποίαν τῷ ἐγνωρίσατε ὅτι, κατά τήν ἀπό 4.2.05 συνεδρίασίν σας, ἀπεφασίσατε τήν "ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ" τῆς "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ", ἡ ὁποία σᾶς εἶχεν ἀποσταλεῖ ἀπό τόν ᾿Ιούλιο τοῦ 2004, χαρακτηρίζοντες ταύτην καί ὡς "ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ" !!! (Σχετικόν τό 360/14.7.05 ἔγγραφον τοῦ Σεβ/του κ. Κηρύκου). Δυστυχῶς τό γεγονός τοῦτο τῆς ἀπορρίψεως τῆς ἐν λόγῳ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ σᾶς ΑΠΟΚΟΠΤΕΙ καί σᾶς ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ἐκ τοῦ Σώματος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
η) Διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 3213/12/25.2.05 προσκλήσεως τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου σας (Πειραιῶς κ, Νικολάου) εἶχεν ὁρισθεῖ συνεδρίασις διά τήν 18ην Φεβρουαρίου (π.ἡ.), ἡμέραν Πέμπτην, μέ θέματα: α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 75/13.1.05 ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μου καί β) ᾿Εκλογήν ᾿Επισκόπων διά τάς ῾Ιεράς Μητροπόλεις Σάμου, Σπάρτης, Σερβίων, Κίτρους καί Ναϊρόμπι !!! Παραμένει ἄγνωστον τί συνέβη κατά ἐν λόγῳ "Σύνοδόν" σας, ἀφοῦ οὔτε τῆς ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ μου ἐπελήφθητε, οὔτε "ἐκλογάς ᾿Επισκόπων κάνατε", διότι, ἄν ἀληθεύη, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, τήν ἡμέραν ἐκείνην ἐγίνατε Βαβυλών (!) ᾿Επί τῆς ἐν λόγῳ προσκλήσεως (3213) ὁ Σεβ/τος κ. Κήρυκος ἀπέστειλε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 378/18.2.05 σχετικόν ἔγγραφόν του.  
θ) Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 7/22.2.05 ἐγγράφου σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, δηλώνετε ὅτι ἄν θέλωμεν νά ἐπιληφθῆτε τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, τότε πρέπει νά τηρήσωμεν τούς κάτωθι ὅρους, ἤτοι: 1) Νά σεβασθοῦμε τήν ἡλικίαν καί τήν ἀσθένειάν σας... 2) Νά διαχωρίσωμεν τό "ΕΚΚΛΗΤΟΝ" μας ἀπό τήν "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ" 3) Νά σᾶς ὑπογράψωμεν "ΔΗΛΩΣΙΝ" (!) ὅτι θά ἀποδεχθῶμεν τήν τελικήν ἀπόφασίν σας κατά τούς ὅρους τούς προβλεπομένους ὑπό τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαίου διά τούς αἱρετούς κριτάς ... Θέτοντες, ὅμως, τούς ἀνωτέρω καινοφανεῖς ὅρους, ἀπροκαλύπτως καί ἀπροσχηματίστως δηλώνετε ὅτι δέν διανοεῖσθε, ὡς πρῶτος τῇ τάξει, νά συγκαλέσητε Κανονικῶς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί νά ἐπιληφθῆτε τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου.
ι) ᾿Επί τῶν ἀνωτέρω σᾶς ἀπηντήσαμε μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 79/12.3.05 τρισέλιδον δακτυλογραφημένον ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον, ἐπίσης δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ πάλιν ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Σημειωθήτω ὅτι καθ᾿ ὅλην αὐτήν τήν περίοδον ἡ σατανική προβοκάτσια κατά τῆς ὑφ᾿ ἡμᾶς ᾿Αδελφότητος καί τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, ἔφθασεν εἰς ἀκραῖον σημεῖον, ἀφοῦ, ὅπως ἤδη προανεφέραμεν, ἀνεπιτρέπτως ἐδέχθητε καί τόν ἐν ἀνταρσίᾳ τελοῦντα νεαρόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Ιγνάτιον, τόν ὁποῖον, προηγουμένως κάποιαι "ἀθῶαι περιστεραί" τόσον ἐξ  ῾Ελλάδος, ὅσον καί ἐξ᾿ Αὐστραλίας, κυριολεκτικά τοῦ "ἔβγαλαν τά μάτια", καί ὡς τετυφλωμένον, τόν ἐκίνησαν εἰς εὐθεῖαν ἀνταρσίαν καί τόν κατέστησαν κοινωνόν τῆς ὅλης προδοσίας καί αὐτῆς τῆς ἱεροσύλου παραιτήσεως μέ ὅλα τά παρεπόμενα της. Οὕτω δέ ἠρχίσατε ἐπισημοποιοῦντες τό σχίσμα των εἰς τήν ὑφ᾿ ἡμᾶς ᾿Αδελφότητα καί κατ᾿ ἐπέκτασιν εἰς τήν τοπικήν ᾿Εκκλησίαν τῆς Λαρίσης. Σεῖς πάντως, νομίζετε, ὅτι, δι᾿ ὅλων αὐτῶν, ἐκδικηθήκατε τήν ἐλαχιστότητά μου, καί ὅτι ἐξησφαλίσατε μίαν ἀντιπερισπαστικήν κατάστασιν καί ἕνα ἄλλοθι ἔναντι τοῦ φλέγοντος θέματος τῆς ᾿Αποτειχίσεώς μου.
ια) Διά τοῦ ὐπ᾿ ἀριθμ. 8/25.2.05 (π.ἡ.) ἐγγράφου σας, ἐζητήσατε νά σᾶς ἀποκαλύψω τήν ἐξομολόγησιν τοῦ π. ᾿Ιγνατίου, διά νά ἴδητε ἄν ὁ προσφυγών ὡς ἀνταρσίας εἰς ῾Υμᾶς, "σᾶς ἐξωμολογήθη εἰλικρινῶς, διότι ἐσχεδιάζατε νά τοῦ ἄρετε τήν ᾿Αργίαν" του. Αὐτά ἐν ὀλίγοις εἶναι τά κατορθώματά σας, τά ὁποῖα προηγουμένως  εἶναι κατορθώματα καί ἄλλων, ἐν οἷς τῶν Τσακίρογλου, τοῦ Δημ.  Κάτσουρα, τοῦ Βασ. Σακκᾶ, τοῦ ἀποβιώσαντος Κιτίου ᾿Επιφανίου καί τοῦ μόλις μνημονευθέντος ἱερέως Εὐσταθίου, τοῦ θεολόγου καί Νομικοῦ, τοῦ μορφωμένου, τοῦ ζηλωτοῦ καί ἀπαιτοῦντος τυφλήν ὑποταγήν εἰς τό ἐπιτραχήλιόν του![1]  Παρά ταῦτα, ὅσον καί ὅπως ἠδυνάμεθα ἐκάναμε τό καθῆκόν μας καί σᾶς ἀπηντήσαμε μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 80/30.3.05 ἀναλυτικόν ἔγγραφόν μας, τό ὁποῖον ὅπως καί ὅλα τά προηγούμενα, δέν ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν... Σχετικόν εἶναι καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 81/16/29.4.2005 σύντομον ἔγγραφόν μας.
ιβ) ᾿Εν τέλει καί ἀφοῦ κωλυσιεργήσατε ἐπί ἕν τρίμηνον, σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 9/23.3.2005 ἐγγράφου σας, (τό ὁποῖον μᾶς ἐκοινοποιήσατε), "παραπέμπετε εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, κατά τήν ᾿Εκκλησιαστικήν τάξιν τήν ὑπόθεσιν τῆς ἀποτειχίσεως καί τῆς ᾿Εκκλήτου προσφυγῆς" μου ... "διά νά ἐπιληφθῇ καί ἐξετάση κατά τούς ἱερούς Κανόνας" τήν ἐνέργειάν μου. Συνεχίζετε, διάφορα φληναφήματα, ἐνῶ πρός "ἐντυπωσιασμόν, σοβαροφάνειαν, καί κάλυψιν τῆς ἀνευθύνου καί ἀπό πάσης ἀπόψεως ἀπαραδέκτου συμπεριφορᾶς σας, ἄκουσον - ἄκουσον (!) ἐπικαλεῖσθε καί τούς ῾Ιερούς Κανόνας ΛΣΤ καί ΡΛΔ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου, καί τούς Θ τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί προφανῶς τόν Δ τοῦ Θεοφίλου ᾿Αλεξανδρείας, οἱ ὁποῖοι εἶναι παντελῶς ἄσχετοι πρός τόν ΙΕ Κανόνα τῆς ΑΒ  ῾Αγίας Συνόδου.
Λυποῦμαι, ἀλλά ὀφείλω νά δηλώσω ὅτι τοιαύτην γελοιοποίησιν, τοιαύτην ἀπουσίαν ἐπισκοπικῆς εὐανδρείας καί συνειδήσεως δέν ἐφανταζόμεθα ποτέ!... Θά ἐκτιμούσαμε ἰδιαιτέρως ἄν, ἀπ᾿ ἀρχῆς ἤ ἔστω καί μετά τά ἐπί τρίμηνον γελοῖα τερτίπια σας, ἐντίμως καί εὐάνδρως μᾶς ἐδηλώνατε εὐθέως τήν ἄρνησιν καί ἀδυναμίαν  νά ἀνταποκριθῆτε. Τήν συγκεκριμένην ὅμως συμπεριφοράν σας δυσκολευόμεθα νά τήν χαρακτηρίσωμεν ὡς ἐξ  ἑαυτῆς ἀχαρακτηρίστου. Βεβαίως τό ὅλον θέμα δέν κλείνει καί δέν τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον...                 
Β᾿
Σεβασμιώτατε ὀφείλω νά ὁμολογήσω ὅτι ὅταν, δι᾿ ῾Υμῶν, ὑπέβαλα τήν ΕΚΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ μου εἰς τούς ᾿Αρχιερεῖς, ἐπεδίωκον καί προσεδόκουν πολλά. Πρῶτον, ὡς ῾Ιερεύς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἤθελον νά εἶμαι συνεπής πρός τόν Θεόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν Του. Δεύτερον, προσεδόκουν ὅτι ἡ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ καί ΕΚΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ μου, θά ἐβοήθει, πρῶτον τήν Σεβασμιότητά σας καί κατόπιν καί τούς ὑπολοίπους ᾿Αρχιερεῖς, μέχρι καί τοῦ Μακαριωτάτου κ. ᾿Ανδρέου καί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, ὥστε νά ἀναλάβητε τάς εὐθύνας σας ἔναντι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ᾿Εκκλησίας Του, ἤτοι ἔναντι τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί ῾Ομολογίας. Δέν ἐπράξατε ὅμως τίποτε ἐκ τῶν δεόντων, διότι, κατά τήν ἐμήν βεβαίαν πίστιν, ἀμφισβητεῖτε, διό καί δέν ὁμολογεῖτε καθαράν τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. "῾Ιστέον" ὅτι ἐν ἔτει 2004 - 2005 ἀνελάβετε, μετά τῆς ἀσεβοῦς ὁμάδος σας, νά μᾶς περάσετε ὡς τετελεσμένον γεγονός τήν "χειροθεσίαν" σας, μέ ἀποτέλεσμα νά προκύπτετε χειρότεροι καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ Καλλίστου, τῶν Φλωρινικῶν, τοῦ κ. Βασ. Σακκᾶ καί ὅλου τοῦ συναφιοῦ του, οἱ ὁποῖοι θά σᾶς κρίνουν ὡς ἀσυνειδήτους ὑποκριτάς καί Φαρισαίους. Σκεφθῆτε μόνον ὅτι τό 1976 διεκόψατε τήν κοινωνίαν μετά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου διά τήν μή καθαράν ῾Ομολογίαν των ἀπορρίψαντες καί τήν πρᾶξίν των καί τήν λεγομένην "χειροθεσίαν", ὅπως ἀκριβῶς αὕτη ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐγένετο δεκτή, τό δέ 1977 διά τόν ἴδιον λόγον κατεδικάσατε τόν Κάλλιστον καί τόν καθηρέσατε !!!
᾿Εάν σήμερον ἐπιστεύατε ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. ἀπό τό 1924 ἀποτελοῦν τήν ἀδιάκοπον συνέχειαν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, κατ᾿ ἀρχάς θά τήν ὡμολογεῖτε, λόγῳ καί ἔργῳ, ἀπό τό 1998, ὅταν σᾶς ἐζήτησα μέ ἀπορρήτους προσωπικάς ἐπιστολάς νά ἀντιμετωπίσετε τούς 5 σχισματοαιρετικούς καί διώκτας τῆς ᾿Εκκλησίας. Θά τήν ὡμολογεῖτε ὅμως στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ἰδιαιτέρως σήμερον, ἀλλ᾿ ἐπειδή ἡ προδοσία κατά τῆς ᾿Εκκλησίας ἦτο ἀπό τότε δεδομένη, ἤσασταν δέ καί ἀποφασισμένοι νά ἐνωθῆτε μέ τούς πέντε  καί τούς Φλωρινικούς (!) ... ἐξεμάνητε καί ἀρχίσατε σκευωρίας καί διωγμούς καί ἐναντίον μου καί ἐναντίον τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη. Δέν ἐδιστάσατε, ἡ ληστρική καί ἀσεβής ὁμάδα σας, νά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ καί νά ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ὅλας τάς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ", (τῶν ἐτῶν 1997, 1982, καί 1983), καθώς καί αὐτήν τήν "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ" τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου κ. Κηρύκου, μέ συνέπειαν νά καταστήσετε ἑαυτούς ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ", ὄχι μόνον ὡς πεπτωκότας τῆς Πίστεως, ἀλλά καί πλέον δεινούς πολεμίους.
᾿Εμπρός εἰς τήν ἰδικήν σας προδοσίαν μετά πρωτοφανοῦς ὅμως ὑποκρισίας, ὠχριοῦν ὅλαι αἱ μέχρι σήμερον προδοσίαι κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί ἰδιαιτέρως κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς.
Γ'
Εἰδικώτερον ἡ Σεβασμιότης σας ἀπό τό 1999, (διότι ἀπό τότε ἔχω ἰδίαν προσωπικήν γνῶσιν τῆς συμπεριφορᾶς σας), παρητήθητε ἀπό τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αντιπροέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ καί μάλιστα, μόλις ὀλίγον πρό τῆς λήξεως τῆς θητείας ἐκείνου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, μέ τό ἀνειλικρινές, προσχηματικόν, ἀνυπόστατον καί γελοῖον ἐπιχείρημα περί δῆθεν "λόγων ὑγείας"! Δηλαδή, κατ᾿ ἐντολήν, ἐψεύσθητε καί παρητήθητε, διά νά κορυφωθῇ ἡ παρανομία καί ἡ κρίσις εἰς τόν ΙΦΣΚΑΕ, μέ τήν ἔκνομον εἰσπήδησιν εἰς τήν θέσιν σας τοῦ ἄλλου πειθηνίου ὀργάνου τῶν Τσακίρογλου, ἤτοι τοῦ πολλοῦ οἴκτου ἀξίου, Σεβ. Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου. ῾Η ὑπόθεσίς σας αὐτή μέ ὅλα τά ἔκνομα καί ἀντικαταστατικά τά ὁποῖα προηγήθησαν καί ἠκολούθησαν μέχρι καί σήμερον..., δέν ἔκλεισε διά τό νομικόν πρόσωπον, τόν ΙΦΣΚΑΕ.
 Εἰδωλοποιήσατε τό πρόσωπον τοῦ Μακαριωτάτου καί συνεχῶς συμπεριφέρεσθε δουλικώτατα, διά νά περνᾶτε καλά καί εἰς τά γεράματά σας καί νά διαφεντεύετε εἰς τό ῾Ιερόν ῾Ησυχαστήριόν σας! Θυμηθεῖτε τί εἴπατε εἰς τήν Σύνοδον τοῦ ᾿Ιουνίου 1998, διά νά ἀντιμετωπίσετε τόν κακοπροαίρετον, κακόδοξον καί ματαιόφρονα Πειραιῶς κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος ἀπό τότε ἐζήτει τήν ἀνατροπήν τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, ἐκβιάζων αὐτόν καί μέ τάς κατηγορίας δῆθεν περί καλύψεως τῶν "εἰκονομάχων θεολόγων" του, ἀλλά καί μέ τήν κατηγορίαν τοῦ "αἱρετικοῦ"(!) ὅπως ἀκριβῶς ὁ γνωστός Κύπριος ῾Ιερομόναχος Εὐθύμιος, ἀλλά καί ὁ τότε ᾿Αττικῆς μέ ἐκείνην τήν ληστρικήν ὁμάδαν του[2]
῞Οταν, ὅμως, ἐν ἔτει 2003, ἡ συναλλαγή θρόνων μέ "ἐπισκοπικάς χειροτονίας"[3], σᾶς τό ἐπέβαλεν, τότε τό "εἴδωλόν" σας, ὁ ᾿Αρχ/πος κ. ᾿Ανδρέας, ὡς ἀσθενής, ἔδει νά παραιτηθῇ ὑπέρ τοῦ βλασφήμου καί αἱρετικοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου!!! ῞Οταν, λέγω, ἡ πρός χάριν τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ σατανική συναλλαγή, σᾶς τό ἐπέβαλεν, συνεπράξατε εἰς τήν ἱερόσυλον "ἑκουσίαν παραίτησιν" τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, δηλαδή εἰς τήν ΠΤΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ ΤΟΥ, ἀλλά καί τήν ἀναρρίχησιν εἰς τόν θρόνον τοῦ σύν τοῖς ἄλλοις ματαιόφρονος κ. Νικολάου! Εὐτυχῶς ὅτι, καθ᾿ ἡμᾶς, ἐπί ἔτη τώρα, ὡς ὁμάς προδοσίας, ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τήν ὁποίαν ΑΡΝΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΔΙΚΕΤΕ κατά τόν πιό ὕπουλον καί δόλιον τρόπον.
- ᾿Επίσης σᾶς θυμίζω ὅτι τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1999, ἐνεργήσατε ἀνακρίσεις κατά τῶν πέντε, καί ὀρθῶς κατελήξατε νά εἰσηγηθῆτε τήν περαιτέρω Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ἀντιμετώπισίν των ὡς σχισματοαιρετικῶν! ῎Εκτοτε ὅμως καί εἰς τό θέμα αὐτό τῶν πέντε, εὐθυγραμμίσθητε μετά τοῦ Πειραιῶς, κατελύσατε καί καταλύετε συνεχῶς τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί βλασφημεῖτε τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν, τήν ὁποίαν, κατά ΕΠΙΣΗΜΟΝ καί ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ σας ΔΗΛΩΣΙΝ, ἔχετε "ΠΑΡΑ ΧΕΙΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ"! Δηλαδή, ὡς ἔχων τήν χειροτονίαν σας παρ᾿ ᾿Επισκόπων, οἱ ὁποῖοι τό 1971 εἰς τήν ᾿Αμερικήν καί τήν ῾Ελλάδα ἐχειροθετήθησαν ὡς σχισματικοί καί ὡς ἀνίεροι, καί κατόπιν "ἀνεγνωρίσθησαν" τόσον ἀπό τήν Ρωσικήν Σύνοδον  τῆς Διασπορᾶς (τῆς παλαιο - νεοημερολογιτικῆς) ὅσον καί ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν τῆς ῾Ελλάδος καί τόν παγκόσμιον Οἱκουμενισμόν, ΕΙΣΘΕ ΕΝΑΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ὅπως οἱ τῶν διαφόρων παρατάξεων καί τῶν Νεοημερολογιτῶν.
- ᾿Εάν, πέραν ὅλων αὐτῶν, καί πλείστων ἄλλων, ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν καί τό γεγονός, ὅτι οἱ "πέντε, ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΝΤΕΣ, διεξεδίκησαν δι᾿ ἑαυτούς, ὅτι "ἀποτελοῦν τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας", ἤ "ἐκπροσωποῦν τήν ᾿Εκκλησίαν", καί ὅτι σᾶς ἐκήρυξαν "σχισματικούς καί αἱρετικούς, σᾶς κατεδίκασαν καί σᾶς καθήρεσαν", ΣΕΙΣ, μέ τήν ὅλην στάσιν σας, ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΕ πάντα ταῦτα (τά ἄκυρα) καί ἑπομένως δέν εἶσθε, καί διά τόν πρόσθετον αὐτόν λόγον, κἄν "᾿Αρχιερεῖς", ἀλλά ΚΑΚΟΔΟΞΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ, τά ὁποῖα ἐμπορεύονται τόν Χριστόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν. Προκύπτει, ὅτι προδίδετε καί πωλεῖτε τόν Χριστόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν, ὡς ἄλλοι ᾿Ιοῦδαι. "Εὔωνον ποιεῖται τήν πρᾶσιν πρός τήν γνώμην τῶν ἀγοραζόντων, τοῦ πωλουμένου τήν πραγματείαν ποιεῖται,[4] οὐκ ἀκριβολογεῖται πρός τήν τιμήν, ἀλλ᾿ ὡς δοῦλον φυγάδα ἀπεμπολεῖ·  ἔθος γάρ τοῖς κλέπτουσιν, ρίπτειν τά τίμια· νῦν ἔβαλε τά ἅγια τοῖς κυσίν ὁ μαθητής"·. Νομίζω, ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε τόν θεῖον ὑμνωδόν, ὁ ὁποῖος ἔγραψεν διαχρονικῶς δι᾿ ὅλους τούς "᾿Ιούδας" μέχρι τῆς συντελείας.
Δέν ὑπάρχει λόγος νά συνεχίσω, ἀφοῦ καί αὐτά τά ὁποῖα μέχρι σήμερα σᾶς ἔγραψα, καί πάλιν σᾶς γράφω, εἶναι πάρα πολλά, ἀλλά δέν τά ἐλάβατε καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν. Δυστυχῶς, ὡς δέσμιον τῆς προδοσίας σας, ματαίως σᾶς γράφομεν καί ματαίως σᾶς ὑπεβλήθη καί ἡ ΕΚΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ μας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπεκάλυψεν τήν ἀμετανοησίαν σας καί τήν ἐμμονήν σας εἰς τήν προδοσίαν. ῾Ως ἀποδειχθείσης, λοιπόν, τῆς Σεβασμιότητός σας ἀκαταλλήλου καί ἀναρμοδίου καί ἀφοῦ ἐν τέλει καί μετά τρίμηνον περίπου ὑποβάλλετε τήν ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΝ μετά τῆς ΕΚΚΛΗΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μας εἰς τόν Μακαριώτατον κ. ᾿Ανδρέαν καί τόν Σεβ. κ. Νικόλαον, ἀφ᾿ ὧν ἡμεῖς ΑΠΕΤΕΙΧΙΣΘΗΜΕΝ (!) ΑΙΡΟΜΕΝ ΤΑΥΤΗΝ. ῾Η συμπεριφορά σας, Σεβ. κ. Παχώμιε, προκύπτει ἀσυμβίβαστος πρός ᾿Ορθόδοξον ᾿Επίσκοπον, συμβατή δέ πρός ἕναν ἀμετανόητον "χειροθετημένον" ψευδεπίσκοπον.
 ᾿Εν κατακλεῖδι σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι παρά ταῦτα, ὡς ὀρθόδοξοι σᾶς ἀγαπῶμεν καί πονοῦμεν δι᾿ ὅλους σας, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἀνεχώμεθα ἤ νά κοινωνοῦμε τοῖς ἔργοις τῆς προδοσίας σας, διό "ἀφορίζομεν ἑαυτούς" ἐξ  ὑμῶν κατά τό "ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς". ῾Ως ὀρθόδοξοι μισοῦμεν καί θά ἐξακολουθήσωμεν πολεμοῦντες τήν προδοσίαν σας, πεποιθότες ὅτι Κύριος ὁ Θεός πολεμήση ὑπέρ τῆς ῾Αγίας Μητρός μας ᾿Εκκλησίας.
 

Ταῦτα τῇ ἀγάπῃ τοῦ ᾿Αναστάντος Χριστοῦ
 ὑπογραφόμεθα
+῾Ιερομόναχος ᾿Αμφιλόχιος
[1] Πολλούς ἀπό ἡμᾶς τούς Κληρικούς καί ᾿Επισκόπους θά μᾶς κρεμάση ὁ Θεός, ἄλλους μέ τά ὠράρια, ἄλλους μέ τά ἐπιτραχήλια, καί σᾶς τούς ἐπιλήσμονας ᾿Αρχιερεῖς μέ τά ὠμοφόρια.
[2] ῞Οσοι μέχρι σήμερον τά ἔβαλαν μέ τόν ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Ανδρέα ὅλοι ἔπεσαν καί συνετρίβησαν ..."!
[3] Κάποιων γνωστῶν "προσωπικοτήτων" τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἱκουμενισμοῦ φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί θεολόγων, ὡς τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου, τοῦ ῾Ιερέως π. Εὐσταθίου Τουρλῆ καί ἐνδεχομένως καί ἄλλων ...᾿Από πότε ἆραγε εἶναι μεμυημένοι εἰς τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν; Ψάχνω νά βρῶ ἕνα ὁμολογιακόν των κείμενον καί δέν εὑρἰσκω οὔτε ἕνα. Μόνον καταπτύστους εἰρωνείας διά "τάς ἐκκλησιολογίας" τοῦ κ. Γκουτζίδη καί τάς "ἱεραποστολικάς ᾿Εκδόσεις" τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου. 
[4] Δηλαδή ὁ Ἰούδας συμφωνεῖ καί πωλεῖ τόν Κύριον εἰς εὐθυνήν καί ἐξευτελιστικήν τιμήν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007