ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 31


Η ΥΠ᾿ ΑΡΙΘΜ. 385/1 4.5.2005
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΚΗΡΥΚΟΥ

 

ΠΡΟΣ

τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς καί ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφούς, ἤτοι, Μακαριώτατον κ. ᾿Ανδρέαν (διατελοῦντα ὑπό ᾿Αντικανονικήν καί ἱερόσυλον παραίτησιν) καί Σεβ/τους κ.κ. Νικόλαον, Παχώμιον, Γαλακτίωνα, Ταράσιον, ᾿Ανδρέαν καί Χρυσόστομον.

Κοινοποίησις:  ῞Απαντα ῾Ιερόν Κλῆρον

(Προλογικόν σημείωμα: ῾Η περαιτέρω πνευματική - ἐκκλησιαστική σχέσις καί κοινωνία τῆς ἐλαχιστότητός μου μεθ᾿ ῾Υμῶν, ἐξαρτηθήσεται πλέον ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐκ τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου στάσεως ῾Υμῶν ἔναντι τῆς ΚΑΛΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. ᾿Επί τούτῳ ΔΗΛΟΥΜΕΝ, ὅτι ἄν ἀπό λήψεως παρούσης, καί ἐντός 15 ἡμερῶν, δέν θελήσητε νά ἀνταποκριθῆτε, ἀλλά ὑποκρινόμενοι συνεχίσετε τό ἔργον τῆς προδοσίας, πλέον ἡμεῖς, ὁ ἐλάχιστος Μητροπολίτης Κήρυκος ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΩΜΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΜΑΣ, καί ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΩΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ).

 

Διά τοῦ παρόντος ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3215/7.5.05 (π.ἡ.) πρόσκλησιν τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου κ. Νικολάου, διά τήν συμμετοχήν μας "εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τήν 18ην Μαΐου ἐ.ἔ., ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 9ην πρωϊνήν ...", διά τούς ἐπανειλημμένως δηλωθέντας σοβαρούς λόγους, τόσον ἀπό Κανονικῆς ἀπόψεως, ὅσον καί ΠΙΣΤΕΩΣ καί ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, καί ἐπαναλαμβάνομεν καί πάλιν ὅτι, δέν ἀνεγνωρίσαμεν, καί δέν θά ἀναγνωρίσωμεν ποτέ τήν, εἰς τά πλαίσια τῆς συναλλαγῆς - πνευματικῆς σιμωνίας, ἱερόσυλον συμπαιγνίαν περί παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου κ. ᾿Ανδρέου ὑπέρ τοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου.

῾Ως γνωστόν, ἀπό τήν 2.11.2001, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 223 ἐγγράφου μας, μετά ἀπό μακροχρόνιον προσπάθειαν μας νά γίνη σεβαστή ἡ Κανονική Τάξις, νά ἱεραρχηθοῦν τά σοβαρά θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ, τά σχέσιν ἔχοντα μέ τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, νά γίνη σεβαστός ὁ πρῶτος καί ὕψιστος ᾿Εκκλησιαστικός θεσμός τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ἐπειδή ΠΕΙΣΜΟΝΩΣ ἠγνοήθησαν καί αὐτά καθ᾿ ἑαυτά ὡς θέματα Πίστεως, καί ἐν ἐσχάτῃ ἀναλύσει καί ἡ ᾿Αρχιερωσύνη μου[1], ΔΙΕΚΟΨΑΜΕΝ τήν παρουσίαν καί συμμετοχήν μας εἰς τάς ἐκνόμους, ἀντικανονικάς καί ἀντορθοδόξους συνεδριάσεις, καί ἔκτοτε δέν συνεργοῦμεν, οὔτε ἀναγνωρίζομεν ταύτας ὡς Συνεδριάσεις Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου Συνόδου, ἀλλά "συνέδρια ματαιότητος", τά ὁποῖα εἶναι εἰς τήν διάθεσιν τοῦ πονηρευομένου παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτός ἐπί δεκαετίας καί ἐσχάτως καί δι᾿ ῾Υμῶν, ἀπροκαλύπτως μετέρχεται πᾶσαν μεθοδείαν διά νά προσβάλῃ καθολικῶς τήν τε ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

Περαιτέρω ὀφείλομεν νά σᾶς ὑπενθυμίσωμεν, ὅτι:

α) Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 356/18.5.04 ἡμετέρου ἐγγράφου σᾶς ἐπιστήσαμεν τήν προσοχήν, ὅτι τά ὅσα μετά τήν 5.2.03 συντελοῦνται ὑφ᾿ ὑμῶν εἶναι παντελῶς ἄκυρα καί δέν παράγουν κανέν νόμιμον καί Κανονικόν ἀποτέλεσμα, ἐνῶ αὐτά σᾶς κατέστησαν φατρίαν, καί ἐδημιούργησαν τήν παροῦσαν ἐκκλησιαστικἠν κρίσιν, παραλλήλως, διά τοῦ ἰδίου ἐγγράφου μας διά πολλοστήν φοράν, κατηγγείλαμεν τά αἱρετικά φρονήματα τοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου, καί

β) Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 369/20 ᾿Οκτ. 2004 σᾶς ἐγνωρίσαμεν τήν διαπίστωσίν μας, ὅτι "ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν ἐπέτυχον αἱ σκοτειναί δυνάμεις ἀπό τό 1971 τό ἐπιχειρεῖτε σήμερον ῾Υμεῖς μέ ἀποτέλεσμα ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΒΑΛΛΕΣΘΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΟΠΤΕΣΘΕ ἐκ τοῦ ῾Αγίου Σώματος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας", διό ἡ ἐλαχιστότης μας ἐδηλοῦμεν ὅτι "ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩΜΕΝ ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΥΜΩΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΑΓΩΝΑ". 

Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτά δέν μᾶς χωρίζει καί δέν ἀπειλεῖ τόσον ἄμεσα καί σοβαρά νά ἐπισημοποιηθῇ καί τό 3ον σχίσμα (μετά τό πρῶτον τό 1937 καί τό δεύτερον τό 1995), μέ τό ὁποῖον θά ἱκανοποιηθοῦν πάλιν τά ξένα Κέντρα, καί τά ὁποῖα τό προωθοῦν δι᾿ ῾Υμῶν. Τό φέρουν βαρέως, διότι καί κατά τό 1999 - 2000 δέν κατώρθωσαν νά ἐπιτύχουν δι᾿ ῾Υμῶν τήν καθολικήν προδοσίαν, ὅπως αὐτή εἶχε προσδιορισθεῖ καί προετοιμασθεῖ, διά τῆς ἑνώσεως σας μετά τῶν Φλωρινικῶν, μεθ᾿ ὧν,  "ἔχετε τήν ἰδίαν ῾Ομολογίαν καί τήν ἰδίαν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν", ἀλλά καί μετά τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν. ῞Ενεκα τούτου εἰς τήν κυριολεξίαν μακελλεύουν τό πανάγιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι, τήν ᾿Εκκλησίαν Του, μέ τάς σκευωρίας, συκοφαντίας, νέας σκοταδιστικάς μισαλλοδοξίας, διχασμούς εἰς Μοναστικάς ᾿Αδελφότητας, ἐνορίας καί Μητροπόλεις!

Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, εὐθέως καί μετά λόγου εὐθύνης καί ᾿Αρχιερατικῆς συνειδήσεως, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι δέν σᾶς ἀπεκηρύξαμεν μέχρι σήμερον, ὡς καθ᾿ ἡμᾶς ἐπεβάλετο, διότι ἀφ᾿ ἑνός μετά ἀπό μίαν τοιαύτην Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον ἐνέργειαν, ναί μέν διαφυλάσσεται τό πιστόν λεῖμμα, ἀλλά ἐλαχιστοποιοῦνται, ἤ καί ἐξαλείφονται αἱ προσδοκίαι δι᾿ ἐπιστροφήν καί ἐπανένωσιν εἰς τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ἀποκεκηρυγμένων - σχισματικῶν. ᾿Επίσης δέν προέβημεν εἰς τό ἐν λόγῳ διάβημα, διότι, ὅπως οἱ πέντε (τῶν ὁποίων ἀποτελεῖτε συνέχειαν), θά ἐπλανούσατε τούς ἀπληροφορήτους πιστούς ὅτι ἡμεῖς προεκαλέσαμεν τό σχίσμα, ὅπως ἰδιαιτέρως τό 1937 ἐκατηγορήθη, ἀλλά καί μέχρι σήμερον κατηγορεῖται, καί ὑπό ἐνίων ἐξ  ῾Υμῶν καί ὑπό συνεργατῶν σας, ὁ ᾿Αοίδιμος Βρεσθένης  ΜΑΤΘΑΙΟΣ καί κατόπιν ᾿Αρχιεπίσκοπος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.

᾿Αλλοίμονον, ἄν ὁ στυλοβάτης αὐτός τῆς ᾿Ορθοδοξίας, τοῦ ὁποίου ἡ ᾿Εκκλησιαστική παρουσία ἐσημάδευσεν καί ἐσφράγισεν ἐξ  ἐπόψεως ᾿Εκκλησιολογικῆς τόν 20όν αἰῶνα, συκοφαντεῖται ἀκόμη καί σήμερον ὅτι δῆθεν "ἐβιάσθη καί ἀπεκήρυξεν τόν πρώην Φλωρίνης κλπ, ἐνῶ ἠδύνατο νά ἀποφύγῃ τό σχίσμα", ἤ καί ὅτι δῆθεν "ὑπῆρχε δεύτερος ᾿Αρχιερεύς τό 1948 καί δέν συνήργησε μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τάς ἱστορικάς χειροτονίας τοῦ 1948"! Ταῦτα δέ διά νά περάση ἡ λεγομένη "χειροθεσία", ὡς ἀναγκαία καί "σωτήριος πρᾶξις" ἐπί σχισματικῶν! Παρακαλῶ, μή πλανᾶσθε οὔτε Σεῖς, οὔτε ἕτερός τις, διότι τίποτε ἀπολύτως δέν θά περάση εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, οὔτε θά μᾶς πτοήση κάτι ὥστε νά μή μιμηθῶμεν τόν ἀοίδιμον ὁμολογητήν ῾Ιεράρχην καί, παρά τήν ἀναξιότητά μας, νά μή ἀκολουθήσωμεν τά βήματά του ὑπέρ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Τό παράδειγμά του, ὅπως καί ὅλων τῶν ῾Ομολογητῶν ῾Αγίων Πατέρων, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς διδάσκει, ἀλλά καί μᾶς δεσμεύει νά ἀκολουθήσωμεν ὀπίσω καί τῶν συγκεκριμένων ῾Ομολογιακῶν πράξεων τοῦ 1937 καί τοῦ 1948, ἄν ὅπως διαφαίνεται, ὁδηγήσετε καί πάλιν τήν ᾿Εκκλησίαν εἰς τά ἴδια κατ᾿ ἄνθρωπον ἀδιέξοδα, ὅπως τότε ὁ πρώην Φλωρίνης καί ὁ Κυκλάδων Γερμανός ....

Δέν προέβημεν μέχρι σήμερον εἰς τήν ἐπιβαλλομένην ᾿Αποκήρυξίν σας καί, διότι, πλήν ἄλλων, ὅπως ἤδη προεσημειώσαμεν, ἀπό τήν 2.11.01 δέν κοινωνοῦμεν τῶν ἀντικανονικοτήτων σας, τῆς καταλύσεως τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, τῆς παραπομπῆς εἰς τά ἀρχεῖα ὅλων τῶν θεμάτων Πίστεως, ἀλλά καί τῶν βλασφήμων καί ἱεροσύλων συμπαιγνιῶν σας, τῶν σκευωριῶν, ὅπως καί αὐτῆς τῆς πλάνου φαρισαϊκῆς συμπεριφορᾶς σας, μέ τήν ὁποίαν ἐπί μακρόν προσπαθεῖτε νά καλύπτετε τήν προδοσίαν σας.

Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, ἴσως νά μή συμφωνῆτε μέ τά ὅσα ἀπ᾿ ἀρχῆς καί μέχρι τῆς παρούσης, καί προφορικῶς, ἀλλά καί γραπτῶς σᾶς ἔχομεν θέσει ὑπ᾿ ὄψιν, διότι ἐφθάσαμε εἰς τοιοῦτον σημεῖον ὥστε νά  μήν ἐπικοινωνοῦμε, ἐπειδή ἔγινε πλέον συνήθεια, ἕξις, κανών, ἡ ἀντικανονικότης. ῾Ο δέ ἀποχρωματισμός τῶν θεμάτων Πίστεως ἐπέφερεν ἐξοικείωσιν πρός τάς ἀρχάς τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ συνέπειαν, ὅπως ὅλαι αἱ σχισματικαί παρατάξεις, νά φαντάζεσθε καί ἐσεῖς ὅτι εἶσθε "ὀρθόδοξοι" καί "κανονικοί", δηλαδή νά φαντάζεσθε τήν κακοδοξίαν ὡς ᾿Ορθοδοξίαν, καί τήν προδοσίαν ὡς ἀρετήν.

Πιστεύω, ὅμως, ὅτι, ἄν ἕκαστος ἐξ  ῾Ημῶν, ἔλθωμεν εἰς ἑαυτόν, εὐκόλως θά συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καί μετά τό 1995 διώκεται, ὑφ᾿ ἡμῶν τῶν ἰδίων, ὅπως ἀκριβῶς ἐδιώχθη ἀπό τό 1924, τό 1931, τό 1937, τό 1971 καί τό 1995, μέ ἀλληλοδιαδόχους καταχθονίους μεθοδείας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ διά τῶν ἑκάστοτε ἐγκαθέτων καί ἐπιόρκων. Θά συνειδητοποιήσωμεν, λέγω, ὅτι τά ἴδια κέντρα τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ καί εἰς τάς ἡμέρας μας, τήν διώκουν δι᾿ ἐγκαθέτων καί ἐπιόρκων "᾿Επισκόπων", διότι δέν παύουν ἀπό τό 1971 νά στοχεύουν μέσω τῆς λεγομένης "χειροθεσίας" νά προσβάλλουν τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν, καί νά διακόψουν καί τήν γνησίαν καί ἀδιάκοπον ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, τήν ὁποίαν ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία κέκτηται δι᾿ ἐκείνων τῶν εὐλογημένων καί θεοβουλήτων ᾿Επισκοπικῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί 1948, πλέον καί τοῦ 1995. ᾿Απέτυχον ὅμως κατά τό 1971, νά μεταφέρουν τό μίασμα τῆς χειροθεσίας διά τῶν τότε Κορινθίας Καλλίστου καί Κιτίου ᾿Επιφανίου εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί νά περάσουν αὐτήν εἰς τήν Καθολικήν ᾿Εκκλησίαν.

᾿Απέτυχον τό 1976-77, διά τοῦ ἐκπεσόντος Καλλίστου. ᾿Απέτυχον καί κατά τά ἑπόμενα ἔτη (1977-1981) καί διά τοῦ ἐκδημήσαντος Κιτίου κυροῦ ᾿Επιφανίου! ᾿Απέτυχον ἰδιαιτέρως κατά τήν δεκαετίαν τοῦ 1980 - 1990, διά τοῦ τότε ᾿Αττικῆς Ματθαίου! ᾿Απέτυχον διά τοῦ κινήματος τῶν "πέντε", ὁπότε κατέληξαν νά πλήξουν τήν ᾿Εκκλησίαν μέ τό σχίσμα τοῦ 1995. ᾿Απέτυχον πρωτίστως καί κυρίως καί διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 54/76 "᾿Απαλλακτικοῦ Βουλεύματος" ὑπέρ τοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου.

᾿Αποτυγχάνει καί πάλιν τό ἰδικόν σας ἀπό τό 1997 κίνημα, διότι δέν ἐπέτυχον τά καταχθόνια σχέδια περί ἐνώσεώς σας μετά τῶν Φλωρινικῶν, καί ἀναγνωρίσεως ῾Υμῶν καί ὑπό τοῦ κ. Χριστοδούλου, μέ βάσιν τήν "κοινήν ὑφ᾿ ὅλων ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν"! ᾿Απέτυχον καί μετά τήν ἀπό 5.2.03 ἱερόσυλον συμπαιγνίαν περί "παραιτήσεως" τοῦ Μακαριωτάτου ὑπέρ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικολάου, μέ ἀντάλλαγμα τήν εἰς ᾿Επισκόπους ἀνάδειξιν κληρικῶν, θιασωτῶν τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἤ τουλάχιστον "μή κατανοούντων τήν ᾿Εκκλησιολογίαν", ἤ μηδέποτε ὁμολογησάντων ἤ ὑπερμαχησάντων αὐτῆς!

᾿Επιτρέψτε μου, κλείων τήν παροῦσαν, τήν ὁποίαν γράφω σήμερον, Παρασκευήν 14ην Μαΐου, μνήμην τοῦ ῾Αγίου Πατρός ἡμῶν Ματθαίου, νά σᾶς παρακαλέσω, διά τελευταίαν φοράν, νά ἀνανήψωμεν, νά ταπεινωθῶμεν, νά κλαύσωμεν, νά μεταμεληθῶμεν, νά ἀγαπήσωμεν καί νά ὁμολογήσωμεν μέ συνέπειαν, πίστιν εἰς τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν μας Διαδοχήν, ἵνα μή καί ἐδῶ κατακριθῶμεν καί ἐνώπιον τοῦ ἀδεκάστου καί ἐτάζοντος καρδίας καί νεφρούς Κυρίου καί Νυμφίου τῆς ᾿Εκκλησίας, κριθῶμεν  ἡμεῖς οἱ ᾿Επίσκοποι, ὡς ἐπιχειρήσαντες ἀμετανοήτως νά "καταπορνεύσωμεν" τήν ἄσπιλον Νύμφην Του, τήν ᾿Εκκλησίαν.

Μακαριώτατε κ. ᾿Ανδρέα καί Σεβ/τοι κ.κ. Νικόλαε, Παχώμιε, Γαλακτίων, Ταράσιε, ᾿Ανδρέα καί Χρυσόστομε, ἡ περαιτέρω πνευματική - ἐκκλησιαστική σχέσις καί κοινωνία τῆς ἐλαχιστότητός μου μεθ᾿ ῾Υμῶν, ἐξαρτηθήσεται πλέον ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐκ τῆς Κανονικῆς καί ᾿Ορθοδόξου στάσεως ῾Υμῶν ἔναντι τῆς ΚΑΛΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ. ᾿Επί τούτῳ ΔΗΛΟΥΜΕΝ ὅτι ἄν ἀπό λήψεως παρούσης, καί ἐντός 15 ἡμερῶν, δέν θελήσητε νά ἀνταποκριθῆτε, ἀλλά ὑποκρινόμενοι συνεχίσετε τό ἔργον τῆς προδοσίας, πλέον ἡμεῖς, ὁ ἐλάχιστος Μητροπολίτης Κήρυκος, ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΑΣΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΩΜΕΝ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ εἰς τήν "περιτείχισίν" μας (Βλέπετε ἡμέτερον ἔγγραφον ᾿Αριθμ. Πρωτ. 223/2.11.2001), οὐδέ εἰς τάς λοιπάς μέχρι τοῦδε Κανονικάς ἐνεργείας μας, ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς παρούσης ἀναφέραμεν καί εἰς τό προηγούμενον ἡμέτερον ἔγγραφον 384/12.5.2005 κατηγγείλαμεν, ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΩΜΕΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ μας, καί ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΩΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΜΕΘ᾿ ῾ΥΜΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, καί θά ἀρκεσθῶμεν πλέον εἰς τό νά προσευχώμεθα ὑπέρ ῾Υμῶν, ὅπως καί ὑπέρ τῶν "πέντε" καί λοιπῶν σχισματικῶν.

῾Ο Χριστός ᾿Ανέστη διά νά εἴμεθα ἡμεῖς ἀναστημένοι ἐν τῇ ῾Αγίᾳ Του ᾿Εκκλησία, ἡ ῾Οποία εἶναι ᾿Εκκλησία τῆς ᾿Αναστάσεως. Εἴθε ὁ σύνδεσμος καί ἐνότης ἐν αὐτῷ τῷ ἀναστημένῳ Σώματι τοῦ Χριστοῦ νά περισωθῇ, κἄν τήν τελευταίαν στιγμήν, διά νά δυνάμεθα ἐν εἰρήνῃ καί ἐν ἀγάπῃ νά ἀναφωνοῦμεν ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

῾Ο ἐλάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος[1]᾿Ενῶ ἐσημειώθησαν σκευωρίαι, συκοφαντίαι καί διώξεις ...


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007