ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 28


ΘΕΜΑ ΒΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ» ΤΟΥ 1971
ΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΟΥ 1979 ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

 (Σημείωμα:  Ὅσοι ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς ἤ καί λαϊκούς ἐπιμένουν νά σκιαμαχοῦν μέ ἀνύπαρκτα θέματα καί νά στρουθοκαμηλίσουν μέ τά ὑπαρκτά θέματα Ὁμολογίας καί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, ἀς ρίξουν μιά ματιά, μήπως τά ξέχασαν, στά Πρακτικά τοῦ Πανελλαδικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τοῦ ἔτους 1979 εἰς τήν Ἰεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ὅτε συνεζητήθη τό θέμα Βαρυκοπούλου καί «χειροθεσίας», διά νά ἴδουν ὅτι δέν εἶναι σημερινόν τό φαινόμενον νά χαρακτηρίζωνται οἱ ὑπαναχωροῦντες ἀπό τήν περί χειροθεσίας καλήν  Ὁμολογίαν ὡς βλάσφημοι καί προδότες.
Τότε ναί, ἦτο εἰς τήν «ἐπικαιρότητα» ἡ ὑπαναχώρησις τοῦ Κορινθίας Καλλίστου, ἡ ἄρνησις τῆς Ἀρχιερωσύνης του καί ἡ καθαίρεσίς του, καθώς καί ἡ δημιουργία ὑπό τοῦ Κιτίου Ἐπιφανίου θέματος Βαρυκοπούλου καί ὅλα τά σχετικά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα. Τότε λοιπόν, ὅπως καί τό 1981 καί τό 1983 καί μετά τό 1991, ἐδόθησαν ἀπαντήσεις εἰς ὅσα ἐλέγοντο καί ἠκούοντο περί χειροθεσίας ἐπί σχισματικῶν κλπ. κλπ., τά ὁποῖα ὡς δημοσίως λεγόμενα τά ἐγνωρίζαμεν οἱ πάντες. Πρός τί λοιπόν τό «μορμολύκειον» ὅτι Κήρυκος τά ἐγνώριζε ἀπό τότε καί δέν ἔθετε τότε τό θέμα.
Ἀγαπητοί, σᾶς παραπέμπω στό χειρόγραφο μου τοῦ 1972 πού σεῖς οἱ ἴδιοι κυκλοφορήσατε τῆδε κακεῖσε, νομίζοντας ἐν τῆ ἀφροσύνη σας, ὅτι κάτι κάνατε («οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί»), σᾶς παραπέμπω εἰς τάς ἐπιστολάς πού ἔστειλα τό 1976-77 εἰς τόν Κορινθίας Κάλλιστο καί μετά τό 1978-1981 εἰς τόν Κιτίου ‘Επιφάνιον λαίκός ἔτι ὤν, καί παρακαλῶ συνέλθετε, ἀφήσατε κατά μέρος τίς «ἐξυπνάδες», καί παύσατε τούς «ματαιόφρονας συλλογισμούς» σας, διότι δέν σᾶς ὠφελοῦν, ἀλλά καί σᾶς κολάζουν).    
Διαβάστε καί τά παρακάτω κείμενα, τά ὁποῖα εἶναι δημοσιευμένα εἰς τό ἐπίσημον δημοσιογραφικόν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ ἔτους 1979:
α) Περί Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου
᾿Εν συνεχείᾳ πολλοί ἔλαβον τόν λόγον εἰς τό θέμα τῆς Πϊστεως καί τῆς ὑφισταμένης ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως εἰς τόν χῶρον τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν τῆς ῾Ελλάδος. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο ἐγένετο εἰδικός λόγος περί τῶν βασικῶν γνωρισμάτων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας "᾿Αποστολική Διαδοχή καί ᾿Αποστολική Πίστις". Πολλοί ὁμιληταί ἀνεφέρθησαν εἰς τάς ἐν ἔτει 1948 γενομένας χειροτονίας ὑπό τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ.  Ματθαίου, ἐξ  ἀφορμῆς πολλῶν σχολίων τά ὁποῖα ἔχουν γίνει περί τοῦ κατά πόσον ὁ Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος ἦτο ᾿Ορθόδοξος ἤ ὄχι καί ἄν ἦτο δυνατόν νά συμπράξῃ εἰς τάς χειροτονίας ᾿Αρχιερέων μετά τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου.
"Μετά μακράν συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος τούτου, ἠκούσθησαν αἱ ἀπόψεις ὅλων καί εἰδικῶς τῶν ἀσχοληθέντων μέ τό θέμα τοῦτο. ᾿Ιδιαιτέρως κατά τήν συζήτησιν ἐτονίσθη, ποίους ἐξυπηρετεῖ καί διατί ἠγέρθη, ὡς μή ὤφειλε, τά τελευταῖα ἔτη τό θέμα τοῦτο.
᾿Εν κατακλεῖδι ἀφοῦ ἐξετέθη ἡ ἀκατάστατος συμπεριφορά τοῦ Βαρυκοπούλου ἔναντι τοῦ ᾿Αγῶνος ἐτέθη τό ἐρώτημα! "῎Αν ἦτο ὀρθόδοξος, τί ἔπραξεν αὐτός διά νά ἀφήση κανονικήν" ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, δηλαδή τί ἔπραξε διά τήν ᾿Εκκλησίαν; Καί ἠ ἀπάντησις: Οὐδέν, ἀλλ᾿ὡς καί οἱ λοιποί ἐκπεσόντες ἀπέθανεν καί ἐτάφη.
᾿Επίσης ἐλέχθη ὅτι ἄν ἐπίστευεν εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί ἐπόνει διά τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὡς θεολόγος ὅπου ἦτο, ὤφειλεν νά διακηρύξῃ τήν ᾿Ορθοδοξίαν του καί νά μήν ἑνωθῇ μέ τόν ἐκπεσόντα πρώην Φλωρίνης, ἀλλά νά ἄφηνε ὀρθοδόξους διαδόχους ᾿Αρχιερεῖς".
Προσέτι δέ ἐνημερώθησαν οἱ Σύνεδροι ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἔχει ἀναθέσει εἰς Κληρικόν τήν ἐξέτασιν τοῦ θέματος αὐτοῦ εἰς βάθος, ὥστε νά ἀποκαλυφθῇ ἡ ἀλήθεια καί νά σταματήση ὁ κατά καιρούς ἐγειρόμενος θόρυβος. ῎Ηδη δέ ἡ ἐργασία αὐτή εὑρίσκεται εἰς προκεχωρημένον στάδιον. ᾿Επίσης ἔγινε παράκλησις πρός ἅπαντας τούς Συνέδρους, ἐάν κατέχουν ἔγγραφόν τι περί τοῦ Κυκλάδων Γερμανοῦ Βαρυκοπούλου ἤ γνωρίζουν ὅτι κάποιος κατέχει οἱονδήποτε τοιοῦτον ἔγγραφον, νά μεριμνήσουν διά τήν ἀποστολήν τοῦ τοιούτου ἐγγράφου εἰς τά Γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου".
 β) Περί χειροθεσίας τοῦ 1971
"Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην συνεζητήθη τό θέμα τῆς "χειροθεσίας" τοῦ 1971, ἠ ὁποία ἐχαρακτηρίσθη ὑπό τοῦ συνεδρίου ὡς ἀντικανονική καί ἀντορθόδοξος πρᾶξις.
Εἰς τό σημεῖον αὐτό οἱ σύνεδροι παρεκλήθησαν ὅπως παρακολουθήσουν τήν ἱστορικήν καί πραγματικήν ἐξέλιξιν τῆς ὑποθέσεως καί πῶς ἐξ  ἀρχῆς τήν ἐδέχθη καί ἐν συνεχείᾳ τήν ἀντιμετώπισεν ἡ ᾿Εκκλησία.
᾿Αφοῦ ἐγένετο ἀναφορά εἰς τάς περιστάσεις καί τά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἐκινλήθησαν εἰς τήν ὐπόθεσιν ταύτην, ἀπεκαλύφθη ὅτι, ὠς ἐξάγεται καί ἐκ τῶν ὐπαρχόντων κειμένων, ἡ ὅλη πρᾶξις ἀπετέλει σατανικόν σχέδιον τῶν ψευδαδέλφων καί ἐχθρῶν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, οἵτινες ἐπεδίωξαν νά σπιλώσουν τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, τήν ὀποίαν διακρατεῖ ἡ ῾Ιεραρχία τῆς ᾿εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Διευκρινίσθη ἐν συνεχείᾳ ὅτι ἐπ᾿ οὐδενί λόγῳ ἦτο δυνατόν νά δικαιολογηθῆ ἡ χειροθεσία, καί ὅτι οὐδόλως ἐπαρουσιάσθη ὑπό τῶν κειμένων, ἰδίᾳ ὑπό τῆς ᾿Εξαρχίας ἡ πρᾶξις ὡς τοιαύτη, ἀλλ᾿ ὡς ἁπλῆ εὐλογία διά τήν ἄρσιν τῆς παραβάσεως τοῦ Κανόνος, οὐδεμιᾶς σχέσεως ἐχούσης τῆς πράξεως μέ τήν δογματικήν ὑπόστασιν τοῦ Μυστηρίου τῆς χειροτονίας καί οὕτω μόνον ἐγένετο ἀνεκτή κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν διά τήν ἑνότητα τοῦ Σώματος τῶν ᾿Επισκόπων, διότι πέραν τούτων ὑπῆρξεν καί ἡ ρητή διαβεβαίωσις τῆς ᾿Εξαρχίας, ὅτι πρόκειται περί ᾿Ορθοδόξου μείζονος ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἠ ὁποία ἐνήργησε κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον διά νά φιμωθοῦν τά στόματα τῶν ᾿Ακακιακῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπί σειράν ἐτῶν ἐβλασφήμουν, ἄλλοι ἐν ἐπιγνώσει καί ἄλλοι ἐν ἀγνοίᾳ, κατά τοῦ Μυστηρίου τῆς ᾿Αρχιερωσύνης, ὅπερ σημαίνει, βλασφημίαν κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος".

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007