ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 26


ΝΕΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ
"ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ"
᾿Εξεδόθη καί προσεφέρθη εἰς τούς πιστούς, κατά τήν Κυριακήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἡ νέα, ἐξ 64 (ἑξήκοντα τεσσάρων) σελίδων, ἔκδοσις τῆς ᾿Ορθοδόξου Πνοῆς, ὑπό τόν τίτλον "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ", ὅπου περιλαμβάνονται: 1) Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου: "ΔΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ", 2) ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου: "ΔΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ" καί 3) ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου Ταμπουρᾶ: "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ". Τά κείμενα ἐξεδόθησαν "ΕΠΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ", ὡς ἀνάτυπα ἐκ τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ", μέ τόν γενικόν τίτλον: "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ".
Πρόκειται διά προσπάθειαν συνοπτικῆς παρουσιάσεως τῆς ΚΑΛΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ εἰς μίαν περίοδον, τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει ἡ πλάνη καί ἡ πτῶσις ἀκόμη καί τῶν ἐκλεκτῶν! Δέν θέλομεν νά εἴμεθα περιδεεῖς, ἀλλά πῶς νά ἀγνοήσωμεν τό γεγονός τῆς ἀποστασίας πολλῶν ᾿Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων, οἱ ὁποῖοι, ἐκ νεότητος ἐμφυτευθέντες εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, σήμερον ὁμαδικῶς βλασφημοῦν, ἐκπίπτουν καί ἀποκόπτονται ἐκ τοῦ ῾Αγίου Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Η περίοδος τῶν τελευταίων δύο δεκαετιῶν ἐνθυμίζει περιόδους ἀποστασίας, ὡς ἐπί ᾿Αρείου καί ἐπί τῶν χριστολογικῶν καί Πνευματολογικῶν αἱρέσεων. Οἱ σχισματοαιρετικοί βλασφημοῦν, ἀποσχίζονται, κατακρατοῦν τούς ῾Ιερούς Ναούς καί διώκουν τούς ᾿Ορθοδόξους. Εἰς τάς ἡμέρας μας πάλιν ἰσχύουν οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου". Πολλοί ἐκ δυσμῶν καί ἀνατολῶν ἤξουσιν καί ἀνακλιθήσονται εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἱ δέ υἱοί τοῦ Νυμφῶνος ἐκβληθήσονται ἔξω".
Περίοδος ἀποστασίας, θά ἐλέγομεν, γενικῆς ἀποστασίας, διότι ᾿Επίσκοποι, Κληρικοί, καί ἁπλοῖ λαϊκοί ᾿Ορθόδοξοι  Χριστιανοί, δέν εἴμεθα συνειδητά καί ζῶντα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς ᾿Εκκλησίας Του, ἀλλ᾿ ἁπλῶς θρησκεύομεν μετατρέψαντες τό μυστήριον τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἰς μίαν, ἔστω καλυτέραν, θρησκείαν ἀπό τήν ὁποίαν τίποτε δέν λαμβάνομεν, παρά μόνον κοιμίζουμε τήν ἀναζήτησι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί δέν ἐπιδιώκουμε τήν ἑνότητα καί τήν κοινωνίαν ἐν τῷ μυστικῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ, τήν Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικήν καί ᾿Αποστολικήν ᾿Εκκλησίαν.
῾Υπέρ ποτέ καί ἄλλοτε σήμερον οἱ ὀρθόδοξοι πρέπει νά μελετοῦν τά σχετικά ῾Ομολογιακά κείμενα, καί νά ἐργάζωνται καί ἱεραποστολικῶς διά νά ἀκούεται παντοῦ ἡ ἀλήθεια.  ῾Η ἔκδοσις αὕτη οὐσιαστικά διανέμεται ἱεραποστολικά, διά τοῦτο καί ἡ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμμετοχή εἶναι συμβολή στήν ῾Ιεραποστολή, συμβολή στόν ἀγῶνα τῆς ᾿Ορθοδοξίας, εἶναι, ὅπως τό λένε οἱ Πατέρες ἡ καλυτέρα ἐλεημοσύνη. ῞Οσοι πιστοί ἄς ἐργασθῶμεν εἰς τόν μυστικόν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007