ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 213 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΟΥΤΖΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 2001 ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟΤΕ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΡΙΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3120 ΚΑΙ 3121 ΑΠΟ 1.6.2000.
 
Προλογικόν σημείωμα.
(Μάρτιος 2008)
 
Παραθέτομεν μίαν ἱστορικήν καί ἀποκαλυπτικήν ἐπιστολήν τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη, τήν ὁποίαν ἀπέστειλε τό ἔτος 2001 πρός τήν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν ἀκόμη τότε Ὀρθόδοξον Ἱεράν Σύνοδον. Ἀποτελεῖ ἀπάντησιν εἰς τά ὑπ’ ἀριθμ. 3154/27-6-2001 καί τάς ὑπ’ ἀριθμ. 3120 καί 3121 ἀπό 1-6-2000, τάς ὁποίας χαρακτηρίζει, «βαρύτατα πεπλανημένας ἀποφάσεις σκοπιμότητος, ὡς ἐξωσυνοδικάς......», ὡς καί πράγματι εἶναι, Τό «Συνοδικά» ὑποτίθεται αὐτά ἔγγραφα, δέν ἦσαν Συνοδικά, ἀλλά τῶν γνωστῶν πρακτόρων τοῦ Νεοημερολοιγιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, (Φλωρινικῶν καί «ἡμετέρων»), οἱ ὁποῖοι ἀπό τό 1998, ἤρξαντο ὀλίγφον κατ’ ὀλίγον, νά περισφίγγουν, «κατ’ ἐντολήν» τοῦ μόλις τότε ἀναδειχθέντος Νεοημερολογίτου «Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν» Χριστοδούλου, ἀσφυκτικά τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν, μέ τά δεσμά τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Μέσα ἀπό τίς γραμμές αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, ἀποδεικνύεται καταφανῶς, ὅτι ὁ Παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός μέ τίς «ἐνέσεις» τῶν Μαξίμου καί Κάτσουρα, ὀργάνων τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐν ἔτει 2001, εἶχε διεισδύσει μέχρι τό «μεδοῦλι» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τῶν σύν αὐτῶ 2-3 ὑποτακτικῶν τῶν Τσακίρογλου, καί ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ αὐθαιρεσία, ὁ παποκαισαρισμός καί ἡ «ἀποφασιστικότης διά τήν προδοσία» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ ἤδη μεμυημένου εἰς τήν προδοσίαν Πειραιῶς Νικολάου, τοῦ μετέπειτα ψευδαρχιεπισκόπου καί ὡρισμένων ἄλλων. Ἄλλως δέν ἐξηγεῖται ἡ ἀλλαγή τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου ἔναντι τῶν συνεργατῶν του, ἀλλά καί ἔναντι αὐτῶν τά ὁποῖα τόσα χρόνια ὡμολόγει καί ἐκήρυττεν.
Σήμερα (Μάρτιος 2008) ἤτοι 7 χρόνια ἀπό τότε, τό μόνο πού ἔχομεν νά εἴπωμεν εἶναι τοῦτο: Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξη ἀπό τοιαύτας πτώσεις καί νά ἐλεήσει καί τήν ψυχήν τοῦ κεκοιμημένου πλέον Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, διότι ἐνῶ προσέφερε πολλά εἰς τήν Ὀρθοδοξία, ἒνῶ ἀγωνίσθηκε τόσα χρόνια γιά τήν Ἀλήθεια, ὅμως «κρίμασιν οἷς οἶδε ὁ Κύριος» τά τέλη τῆς ζωῆς του δέν ἦσαν ἀντάξια τῶν ἀγώνων του. Ἐκτός καί ἄν ὑπεκρίνετο ἀπό πάντα καί «μᾶς κορόἱδευεν» ὅλους....  
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡ.  ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ
       Παιωνίου  42 - ΑΘΗΝΑΙ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 20 ᾿Ιουλίου 2001 (π.ἡ.)
+ Προφήτου ᾿Ηλιοῦ τοῦ Θεσβίτου

ΠΡΟΣ:

1) Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν, 2) Σεβ/τον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, 3) Σεβ/τον Μητροπολίτην ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, 4) Σεβ/τον Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, 5) Σεβ/τον Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Κήρυκον,  6) Σεβ/τον Μητροπολίτην Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργόνιον, 7) Σεβ/τον Μητροπολίτην Βερροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον, 8) Σεβ/τον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Πανάρετον, 9) Σεβ/τον ᾿Επίσκοπον Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν, 10) Σεβ/τον ᾿Επίσκοπον Φιλίππων κ. Χρυσόστομον.
Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι.
᾿Ελάβομεν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 3154/27-6-2001 (Ε.Η.) ἔγγραφον ῾Υμῶν, μέ τό ὁποῖον, μετά ἀπό ἕνα ὁλόκληρον ἔτος, μοῦ ἐπιστρέφετε ὡς "ἀπαράδεκτον" τήν ἀπό 5/18-7-2000 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν μου, χωρίς καμμίαν αἰτιολόγησιν, καί εὐσεβάστως προάγομαι, ὅπως ἐπιστρέψω τό ὡς ἄνω ἔγγραφόν Σας ὡς ᾿Απαράδεκτον, διά τούς κάτωθι ἰδιαίτερα σοβαρούς λόγους.
Α΄
1. Τό ὡς ἄνω ἔγγραφόν Σας (ὑπ᾿ ἀριθμ. 3154) Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, κατά τήν ταπεινήν μας ἄποψιν, τήν ὁποίαν θεωροῦμεν ἠτιολογημένην, πρώτιστα θεωρεῖται ἄκυρον, ὡς ὑπογραφόμενον παρά ἀναρμοδίου προσώπου εἰς τό ὁποῖον δέν ἀναγνωρίζομεν αὐτήν τήν ἰδιότητα τοῦ "᾿Αρχιγραμματέως".  ῾Ως θεολόγος καί ὡς ἁπλοῦν μέλος τοῦ Σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί παρά τό γεγονός, ὅτι ἐκτιμῶμεν καί εὐλαβούμεθα ὡς Κληρικόν τόν Αἰδ/τον ῾Ιερέα π. Δημήτριον Τσαρκατζόγλου, δέν δυνάμεθα ὅμως νά ἀναγνωρίσωμεν εἰς τήν αἰδεσιμότητά του τοιαύτην ἰδιότητα, διότι:
α) Δέν γνωρίζομεν μέ ποίαν κανονικήν διαδικασίαν, ἤ καί ὑπό ποίας ᾿Εκκλησιαστικῆς δεοντολογίας προέκυψεν ὁ π. Δημήτριος ὡς "᾿Αρχιγραμματεύς", καί ἰδιαίτερα διά ποίους λόγους καί μέ ποίαν Κανονικήν καί ὀρθόδοξον ᾿Εκκλησιαστικήν δεοντολογίαν "ἐπαύθη" ὁ Κανονικός ᾿Αρχιγραμματεύς.
β) Θεωροῦμε τόν αἰδ/τον ῾Ιερέα καί ὅλως ἀνεπαρκή διά τήν θέσιν τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως, καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἐδέχθη ἡ αἰδεσιμότης του τοιαύτην διακονίαν.
γ) Καθ᾿ ἡμᾶς, ὁ αἰδ/τος ῾Ιερεύς εἶναι πρόσωπον ἰδιαίτερα ἐξηρτημένον ἐκ τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, ὥστε δεχόμενοι τόν Αἰδ/τον, ὡς ᾿Αρχιγραμματέα, τοῦτο θά σημαίνῃ ὅτι θά δεχθῶμεν ὡς "᾿Αρχιγραμματέα" τό παρασυνοδικόν κατεστημένον. Δηλαδή ὁ ὡς "᾿Αρχιγραμματεύς" φερόμενος θά εἶναι μόνον ψιλῷ ὀνόματι "᾿Αρχιγραμματεύς", ὅπερ γεγονός ἀπαράδεκτον καί, καθ᾿ ἡμᾶς, ἄκρως ἐπικίνδυνον διά τήν πορείαν τοῦ ᾿Αγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Αντιλαμβάνεσθε, ὅτι τό συγκεκριμένον φαινόμενον εἶναι τόσον προκλητικόν, τόσον ἀπαράδεκτον καί δέν εἶναι δυνατόν ποτέ νά ἀναγνωρισθῇ. Λυποῦμαι, διότι τόν τελευταῖο καιρό ἐξωθεῖται ὁ αἰδ/τος π. Δημήτριος εἰς τό νά διαδραματίζῃ ἕναν ὅλως ἄχαρι καί ἁμαρτωλόν ρόλον, μέ τόν ὁποῖον καί τό προσωπικόν του κῦρος φθείρει καί τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας βλάπτει.  ῾Υπενθυμίζω καί τόν χείριστον ρόλον πού πιεζόμενος ὑπό τοῦ ἰδίου περιβάλλοντος, ὑπεχρεώθη νά παίξῃ εἰς τάς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ κατά μήνα ᾿Οκτώβριον τοῦ 2000 καί μετά, καί ἰδιαίτερα εἰς τήν χάλκευσιν ἐκείνων τῶν νόθων, παρανόμων καί ἀκατονομάστων "πρακτικῶν", διά τά ὁποῖα ἴσως ὑποχρεωθῇ νά δώσῃ λόγον...
Πιστεύω, ὅτι γίνεται πλήρως κατανοητόν, ὅτι ἄλλο εἶναι ὁ π. Δημήτριος ὡς ἕνας εὐλαβής καί σεμνός ῾Ιερεύς, τόν ὁποῖον σεβόμεθα καί ἐκτιμῶμεν καί ὡς Κληρικόν καί ὡς οἰκογενειάρχην, καί ἄλλο νά προκύψῃ μέσα ἀπό ἀήθεις διαδικασίας καί "Προϊστάμενος" τῆς ᾿Αρχιγραμματείας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου! Λυπούμεθα, πού ὁ σεμνός πρεσβύτερος, ἐνῶ ἔχει τό "γνῶθι σαυτόν", ὅμως πιεζόμενος ἀπεδέχθη [1], νά καταλάβῃ αὐτήν τήν διακονίαν μέσα ἀπό διαδικασίες ἰδιαίτερα ἀντιδεοντολογικές καί καθαρά, καθ᾿ ἡμᾶς, ἀντικανονικές μέχρι καί ληστρικές. Δέν ἀναγνωρίζομεν λοιπόν τόν ὡς "᾿Αρχιγραμματέα" ὑπογράφοντα τό ἔγγραφον καί θέλομεν νά σᾶς διαβεβαιώσωμεν ὅτι δέν θά περάσουν αἱ ληστρικαί ἀποφάσεις, τάς ὁποίας προωθοῦν 2-3 ᾿Αρχιερεῖς, ὄχι, διότι δέν ἀρέσουν εἰς ἡμᾶς, ἀλλά διότι εἶναι ληστρικαί καί γίνονται μέ συγκεκριμένας σκοπιμότητας, καί παραβλάπτουν τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας. Σεῖς, Μακαριώτατε καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς, εἶσθε οἱ ἀποτελοῦντες τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, καί ὀφείλετε νά τηρεῖτε τήν Κανονικήν τάξιν διά νά μή παραβλάπτεται τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί ἡμεῖς, εἴτε τό θέλετε, εἴτε ὄχι, ἀνήκομεν εἰς τό πιστόν πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας, τό ὁποῖον πρέπει καί ἡ ῾Ι.Σ. νά τοῦ ἀναγνωρίσῃ τήν θέσιν πού ἔχει εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν.
῞Οθεν, εὐσεβάστως, πλήν σαφῶς καί μέ τό ἐπιτρεπόμενον καί ἐπιβαλλόμενον θάρρος καί τήν ἐν Χριστῷ παρρησίαν, καί ὡς ἐπί τριάκοντα ἔτη, ταπεινός δοῦλος ὑμῶν ἐν Χριστῶ, ἀλλά καί εἰς τήν προσωπικήν Σας διακονίαν ὡς θεολόγος, μπορῶ νά διαβεβαιώσω πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι ἡ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΚΗΡΥΚΟΝ. Ναί, εἶχεν, ἔχει καί θά ἔχῃ ᾿Αρχιγραμματέα τόν Κανονικῶς καί κατ᾿ ἀπόλυτον ὀρθόδοξον ᾿Εκκλησιαστικήν δεοντολογίαν ὁρισθέντα , διά τῆς ἀπό 10-9-1982 καί ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 1850 ὁμοφώνου ᾿Αποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. ῾Ορᾶτε ταύτην συνημμένην τῷ παρόντι.
Β΄
Παρακαλεῖσθε, ὅπως μή βιασθῆτε καί εἴπῃτε: "Ιδού, πάλιν, ὁ ἀσεβής ᾿Ελευθέριος δέν ὑπακούει εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, θέλει αὐτός νά κάνῃ κουμάντο" καί ὅσα ἄλλα παρόμοια ψιθυρίζει τό παρασυνοδικόν κατεστημένον, καί ἀπήγγειλε καθ᾿ ἡμῶν τήν 15-12-2000, μέ ἐκείνην τήν ἀξιοθρήνητον εἰσήγησίν του καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος καί Πατήρ ἡμῶν, ἐνῶ εἰς τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι τόν ἐρωτοῦν, σχετικά μέ τόν ᾿Ελευθέριο, ἀνάλογα μέ τόν ἐρωτῶντα ἀπαντᾶ, καί πάντως διαβεβαιοῖ, ὅτι "ἐγώ ἀγαπῶ τόν ᾿Ελευθέριο καί προσεύχομαι δι᾿ αὐτόν, ἀλλά αὐτός ὁ εὐλογημένος...". Σᾶς εὐχαριστῶ, Μακαριώτατε πάτερ, ἀλλά ἄν τέτοια εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ ἀγάπη σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, τότε εὐλαβῶς σᾶς παρακαλῶ, μή συνεχίζετε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή διά τήν ἐλαχιστότητά μου, διότι θέλω νά ἔχω ὡς ἀνάμνησιν τήν προηγουμένην παλαιάν γνησίαν ἀγάπην καί προσευχήν Σας, καί ὄχι αὐτήν. Παρακαλῶ πολύ νά ἀναγνώσετε, Μακαριώτατε, τήν εἰσήγησίν σας (15-12-2000) τήν ὁποίαν ἐπίσης ἐπισυνάπτω καί, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, κάμετε ὅ,τι σᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός διά νά μή Σᾶς συνοδεύσῃ καί αὐτή ἡ εἰσήγησις εἰς τήν ἄλλην ζωήν. ῾Υπενθυμίζω ἐλάχιστα ἐκ τῶν πολλῶν αὐτῆς τῆς μακρᾶς εἰσηγήσεως Σας:
"῞Ολος ὁ τεχνητός σάλος καί ὅλα τά σκάνδαλα πού ἀναστατώνουν τούς πιστούς καί πλήττουν τήν εἰρήνην τῆς ᾿Εκκλησίας ἐξεκίνησαν ἀπό τό ὅτι ὁ ἀδ.  ᾿Ελευθέριος δέν ἠνέχθη τό γεγονός, ὅτι  εὑρέθησαν ἄτομα εἰς τήν ᾿Εκκλησία πού τοῦ ὑπέδειξαν  ὅτι τά λεχθέντα περί ᾿Εκκλησίας ἦσαν ἀσύμφωνα  μέ αὐτά πού παρελάβομεν ἀπό τούς ἀγίους Πατέρας...". Καί τοῦτο ἐπίσης: "῞Ολοι γνωρίζομεν τήν ἰδιότυπο ἀδυναμία τοῦ χαρακτῆρος τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελ. Γκουτζίδη. Σχεδόν πάντοτε ὅταν ἀντιμετωπίζει θέσεις ἤ γνῶμες τρίτων, ἀντίθετες ἤ ἀπορρίπτουσες τήν ἰδικήν του, γίνεται ταχύς μέν εἰς ὀργήν, βραδύς δέ εἰς συμπροβληματισμόν καί συνεργασίαν.  ῞Ολοι ἔχομεν πεῖραν τῆς ὀξύτητος καί ἐπιθετικότητός του κατά παντός διαφωνοῦντος ἀδιακρίτως θέσεως ἤ ἰδιότητος ἤ ᾿ Εκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος".
Διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί τήν ᾿Αλήθειάν Του, Μακαριώτατε Πάτερ, συγχωρεῖστέ με, νά παρακαλέσω, νά μοί εἴπητε τέλος πάντων:
α) Τώρα εἴδατε ὅλα αὐτά τά ἐλαττώματα καί τάς ἀδυναμίας μου καί ὅσα ἄλλα ἀναφέρατε τήν 15-12-2000 ἐνώπιον τῆς Συνόδου; Τριάντα πέντε χρόνια δέν τά βλέπατε; Καί ἄν τά βλέπατε, διατί τά ἐκαλύπτατε; Μήπως, Μακαριώτατε, δικαιολογημένα πολλές φορές ὕψωσα τόν τόνο τῆς φωνῆς μου, ἀγανάκτησα ὡς ἄνθρωπος καί ὠργίσθην διά τήν ἐμμονήν σας εἰς παρανομίας, ἀντικανονικότητας καί σκευωρίας; Παρακαλῶ νά μοῦ εἴπητε, πότε ἔγινα "ταχύς εἰς ὀργήν" καί πότε ἀντιμετώπισα ἔτσι "θέσεις ἤ γνῶμες τρίτων ἀντίθετες ἤ ἀπορρίπτουσες ἤ ἐλέγχουσες τίς ἰδικές μου"; Παρακαλῶ νά εἴπητε μίαν μόνον. Μήπως τήν 18-3-1999 εἰς τό Γραφεῖό σας; ῎Η μήπως εἰς τάς Συνεδριάσεις τῶν Συμβουλίων τοῦ ΙΦΣΚΑΕ τοῦ ᾿Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2000; Μακαριώτατε, Σεῖς μέ τά γνωστά πρόσωπα, τήν μέν 18-3-1999 θελήσατε νά φιμώσετε τόν ῾Ιερομόναχον π. ᾿Αμφιλόχιον, νά καλύψετε κακοδοξίας ᾿Επισκόπων καί ἐνθυμεῖσθε τήν ἀντίδρασιν τῶν κ.κ. Κάτσουρα καί Μαξίμου. Εἰς τά Συμβούλια δέ τοῦ παρελθόντος ᾿Οκτωβρίου - Νοεμβρίου παρανομήσατε καί ἀδικήσατε καί "ἐθάψατε" ζωντανό τόν ΙΦΣΚΑΕ μέ τά καυτά θέματα του. ᾿Ηνώχλησε τήν σεπτήν Μακαριότητά σας, ἡ ἀγανάκτησίς μου, ὅταν κυριολεκτικά παρανομούσατε συνεχῶς διά νά μή ἐξετασθῇ κανένα θέμα, ἀλλοιώνατε τήν σύνθεσιν τοῦ Δ.Σ., δέν ὑπογράφατε Πρακτικά, ἀκυρώνατε συνεδρίας, ὡρίσατε παράνομα Γ.Σ. καί τήν ματαιώσατε, ὅταν ἐπρόκειτο νά ἀρχίσῃ ἐργασίας ἡ Γενική Συνέλευσις; Σεῖς, Μακαριώτατε Πατέρα ἐκδιώξατε ὡς ἀπόπαιδα ἕναν ᾿Επίσκοπον, ἕναν ῾Ιερομόναχον καί ἑναν θεολόγον, καί ἀπαιτούσατε νά μᾶς βγάλετε βιαίως ἐκ τῆς Συνοδικῆς αἰθούσης, ὅπου συνεδριάζαμε, ἐνῶ εἴχον ἔλθει καί "μπράβοι", ὅπως κατά τήν ἐποχή τῶν "πέντε" καί παρακολουθοῦσαν ἐκ τοῦ διαδρόμου καί ἔδιναν συνθήματα εἰς τούς ἀπέναντι καθημένους: Σεβ/τον  Διαυλείας, π. Δημήτριο καί π.  ᾿Ανανία!. Δέν σᾶς ἠνώχλησαν καί δέν σᾶς ἐλέγχουν ὅλα αὐτά (τά ἐνδεικτικῶς ἀναφερόμενα) καί σᾶς ἠνώχλησεν ἡ αὐστηρή παρατήρησίς μου "ἀπό ποῦ μᾶς βγάζετε;" καί ὅτι ἐνεργῆτε "παπαοκαισαρικά", ἐνῶ μᾶς συκοφαντήσατε καί ὡς δῆθεν "βιαιοπραγήσαντα" καί "χειροδικήσαντα" καθ᾿ ῾Υμῶν; Νά τά λέγουν αὐτά ὁ μ.  Μάξιμος καί ὁ κ. Κάτσουρας εἶναι δι᾿ ἡμᾶς ἀπολύτως φυσικόν, δι᾿ ῾Υμᾶς ὅμως ὄχι. Συγχωρεῖστέ μου, διότι θά συνεχίσω. ῾Η ἐλαχιστότης μου πιστεύει, ὅτι ἀπέδειξα πώς καί συνεργάσιμος εἶμαι καί κατανόησιν ἔχω καί εἰς τό συγκεκριμένον θέμα περί ῾Αγίας Τριάδος ὡς "πρώτης καί ᾿Ανάρχου ᾿Εκκλησίας" ὑπῆρξα ἄψογος. ᾿Εζήτησα εὐγενῶς καί μέ ἀγάπην νά μέ διορθώσουν οἱ κατήγοροί μου καί νά δημοσιεύσουν τήν διόρθωσιν χωρίς ἀκόμη καί νά λάβω γνῶσιν τῆς διορθώσεως!  Τό ἴδιο ἔπραξα καί τήν 18-3-1999, ὅταν κατηγορήθην, ὅτι "δέν ἔχω ὁμολογία, λόγῳ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ.  1 σημειώσεως εἰς τήν 68 σελίδα τοῦ βιβλίου μου: "᾿Αποκαλύπτομεν καί Καταγγέλλομεν..."; Διατί, Μακαριώτατε, μέ συκοφαντεῖτε; Αὐτή εἶναι ἡ Πατρική σας ᾿Αγάπη μετά ἀπό τριανταπέντε χρόνια διακονίας μας εἰς τό γεώργιον τοῦ Κυρίου καί προσωπικῆς τοιαύτης εἰς τήν Μακαριότητά Σας;  ῎Ετσι προσεύχεσθε γιά μένα; ᾿Επαναλαμβάνω, Σᾶς εὐχαριστῶ...
β) Ποῖα εἶναι αὐτά τά εὑρεθέντα πρόσωπα εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν πού μοῦ ὑπέδειξαν τά λάθη μου καί δέν τά έδέχθην; Ποῖος ἐκτός ἀπό τήν ἀοριστολόγον καί ἀναπόδεικτον συκοφαντίαν συμπεριεφέρθη μέ ἀξιοπρέπειαν, τιμίως καί ἐν ἀγάπῃ μᾶς ἀπέδειξεν κάποιο θεολογικό ἤ ἄλλο σφάλμα μας;
γ) Ποῖον λάθος μου Σᾶς ὑπέδειξαν καί Σᾶς ἀπέδειξαν τά ἴδια πρόσωπα καί ἐβεβαιώθητε, ὅτι πρόκειται περί θεολογικιοῦ λάθους καί ἐπιμένω;
δ) Ποῖον λάθος μου Σεῖς, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος καί οἱ ᾿Επίσκοποι,  μοί ὑποδείξατε καί μοί ἀποδείξατε καί δέν τό ἐδέχθην; Μήπως ὡς ἐκκλησιαστικά πρόσωπα ἐννοεῖτε τόν Φλωριναῖον κ. Καλλίνικον καί τούς κ.κ. Κάτσουραν καί Μάξιμον, καί ὅσοι ἄλλοι κρύπτονται; Μήπως εἶσθε Σεῖς Σεβασμιώτατε κ. Νικόλαε, ὁ ὁποῖος ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ καταγγέλλετε ψευδῶς καί μέ συκοφαντεῖτε καί ὡς ... "δίγαμον"!; Αἰδοῦμαι καί μόνον, ὅτι κατωνομάζω τοιαύτας πραγματικάς πράξεις ᾿Επισκόπου. Αὐτοί, οἱ καθ᾿ ἡμᾶς ἐσκοτισμένοι καί δυστυχέστατοι, κανένα λάθος δέν ὑπέδειξαν, δέν ἀπέδειξαν καί δέν ἀποδεικνύουν, ἀλλά εἶναι μόνον ἀδίστακτοι συκοφάνται, ὁ δέ Σεβ/τος κ. Νικόλαος, ὅταν καταδικάζει τήν γνωστήν θεολογικήν θέσιν μου περί ῾Αγίας Τριάδος ὡς πρώτης ἀνάρχου, τελείας καί ἀπεριγράπτου ᾿Εκκλησίας, συλλαμβάνεται ὅτι δέν ἔχει καταλάβει ἀκόμη περί τίνος πρόκειται! Δέν πειράζει, δι᾿ εὐχῶν Σας καί χάριτι Χριστοῦ ἡμεῖς συγχωροῦμε, ὅσους προσέβαλαν βάναυσα τήν προσωπικήν καί οἰκογενειακήν μας τιμήν καί ὑπόληψιν, ὡς ἐπιβούλους ὅμως τῆς ᾿Εκκλησίας κανείς δέν μπορεῖ νά τούς συγχωρήσῃ, ἄν δέν μετανοήσουν καί δέν πάρουν πίσω τήν βλασφημίαν.
᾿Απορῶ, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, πῶς καί διατί παρεσύρθητε ἀπό τούς ἀνωτέρω κυρίους, καί διατί συνεχίζετε καί μετά τήν δημοσίευσιν τῆς ᾿Απαντήσεώς μου "περί ᾿Ανάρχου ᾿Εκκλησίας",[2] μέ τήν ὁποίαν σᾶς ἀπεδείχθη ὑπό τῆς ταπεινότητός μου, ὅτι Σεῖς καί οἱ κατήγοροί μου, κατόπιν τῶν ἀποφάσεών Σας φορᾶσθε ὅτι ἀγνοεῖτε τάς Πατερικάς μαρτυρίας καί καινοτομεῖτε (!), ἐνῶ συντηρεῖτε καί στερεώνετε αὐτήν τήν αἰσχράν των σκευωρίαν. Πῶς ἐγίνατε ὅμοιοι αὐτοῖς, καί ὑπηρετεῖτε τήν συκοφαντίαν καί τήν βλασφημίαν αὐτῶν; 
῎Ελεος, Μακαριώτατε Πατέρα, καί Σεβασμιώτατε κ. Νικόλαε, λυπηθῆτε τήν ψυχή σας· τί εἶναι αὐτά πού ἔβαλαν εἰς τό στόμα Σας τήν 15-12-2000 οἱ κακότροποι καί ἐσκοτισμένοι σύμβουλοί Σας;  ῎Ελεος, Μακαριώτατε, ἀλλά καί Σεῖς Σεβασμιώτατοι πῶς τά ἐδέχθητε;  ῎Ελεος, παρακαλῶ, λυπηθῆτε πρῶτα τήν ἰδικήν σας ψυχήν καί κατόπιν ὅλων τάς ψυχάς πού σκανδαλίζετε καί τέλος καί τῆς ταπεινότητός μου.
Γ΄
῾Η ῾Ιερά Σύνοδος εἶναι βαθύτατα σεβαστός θεσμός. ῾Η Συνοδικότης τῆς ᾿Εκκλησίας, δηλαδή τό Πολίτευμά Της, ἔχει δογματικόν χαρακτῆρα, διά τοῦτο, ὅταν δέν λειτουργῇ ἤ ὅταν λειτουργῇ ἀντικανονικά καί ἀντορθόδοξα, ὅταν ἐκδίδῃ ληστρικάς ἀποφάσεις, διότι αὐτό ἀπαιτεῖ τό παρασυνοδικόν κατεστημένον καί τάς προωθοῦν 2-3 ᾿Αρχιερεῖς, καί οὕτω χειμάζεται τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τότε αὐτοί οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ὅσοι καί ἄν εἶναι, περιπίπτουν καί εἰς αἵρεσιν, καί ποῖος εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν θά τολμήσῃ νά κάνῃ ὑπακοήν εἰς μίαν τοιαύτην "Σύνοδον"; Μήπως δέν ἦσαν ᾿Αρχιερεῖς καί "Σύνοδος" καί οἱ "πέντε", ὅταν τό 1993 μέ "ἀφώρισαν"; Μήπως καί σήμερα δέν παρουσιάζονται οἱ ἴδιοι ὡς "Σύνοδος", ἐνῶ ῾Υμᾶς Μακαριώτατε καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς Σᾶς ἀποκαλοῦν "Καλογήρους" καί ὅτι δέν ὑποστασιάζετε τήν "῾Ιεράν Σύνοδον", οὔτε τι ἐκ τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί σᾶς "ἀναθεμάτισαν"; Βλέπετε ποῦ ἔχομεν φθάσει; Νά καλύπτουμε θέματα Δογματικά - Πίστεως -  ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας - ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί νά χαλκεύωμεν ψευδεῖς κατηγορίας, διότι αὐτό ἀκριβῶς ἀπαιτεῖ ὁ παλαιοημερολογιτικός Οἰκουμενισμός, ὁ κ. Καλλίνικος, ὁ κ. Σακαρέλλος καί τό περιβάλλον τοῦ Μακαριωτάτου. Διότι αὐτό συνεχίζουν νά ἀπαιτοῦν καί οἱ ἐναπομείντες πλέον "τέσσερις"  σχισματοαιρετικοί; ῎Ας διερωτηθῶμεν, παρακαλῶ:  ᾿Οφείλει κανείς ὑπακοήν εἰς τοιαύτας "Συνόδους", ἤ εἰς τάς σημερινάς ἰδικάς σας ἀποφάσεις. ᾿Οφείλομεν νά ἀποδεχθῶμεν ὡς Κανονικήν καί ᾿Ορθόδοξον τήν ἐπί 7 ἔτη βλάσφημον καί προδοτικήν στάσιν Σας ἔναντι τῶν "πέντε", οἱ ὁποῖοι ὅπως μόλις ἐσημείωσα λέγουν, ὅτι σᾶς "καθήρεσαν", σᾶς "ἀναθεμάτισαν", εἶσθε "σχισματικοί", εἶσθε "καλόγηροι" καί ἐσεῖς ΣΙΩΠΑΤΕ, ἐνῶ διώκετε ἀδιακρίτως ὅσους καταγγελλουν ταῦτα καί ἐφθάσατε εἰς τό ἀπίστευτον σημεῖον νά διώξετε καί τόν ᾿Αρχιγραμματέα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διά νά μήν ἐνοχλῆται τό παρασυνοδικόν κατεστημένον!  Αἰδοῦμαι, ντρέπομαι, δέν ἔχω λόγον εἰς ὅσους μέ παρατηροῦν: "Νά ποιούς ὑπερασπιζόσουν, νά ποιούς ᾿Επισκόπους ὑπηρέτησες τόσα χρόνια, νά οἱ ᾿Εκκλησιολογίες διά τίς ὁποῖες ἀγωνίσθηκες, καί οἱ ᾿Αποστολικές Διαδοχές πού ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1970 ἰδιαίτερα ἐπρόβαλες, καί κάποιος ᾿Επίσκοπος τότε σέ εἰρωνεύθηκε". Καί ἡ ταπεινότης μου προσθέτω: Τότε μᾶς εἰρωνεύθηκε ἕνας ᾿Επίσκοπος καί πῆρε τήν ἀπάντησιν καί ἐζήτησε συγγνώμην, σήμερον τί γίνεται; Πρέπει νά ὁμολογήσωμεν, ὅτι σήμερον μᾶς εἰρωνεύονται καί μᾶς διώκουν διά τόν ἴδιον λόγον πολλοί ᾿Επίσκοποι. Δυστυχῶς σημεῖον καί τοῦτο τῶν ἐσχάτων ἀποκαλυπτικῶν χρόνων μας. Δέν μᾶς πτοεῖ τό γεγονός, εἶναι προφητευμένον, δέν μποροῦμε παρά νά τό δεχθοῦμε καί νά τό ἀντιμετωπίσωμεν ὑπό τό φῶς ὅτι καί ὁ ἀντίχριστος δέν θά εἶναι καί τόσον ἀδύναμος, οὔτε ἀγαθός, καί εὐθύς, ἀλλά σκοτεινός, καταχθόνιος, ἔχει δύναμιν καί πρό πάντων, τοιοῦτος ὤν, παρουσιάζεται ὡς "ἄγγελος φωτός".  ᾿Ενώπιον ὅμως τοῦ Χριστοῦ καί σήμερον  σφαδάζει καί φωνάζει "τί ἐμοί καί σύ Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ῾Υψίστου".
Δ΄
Θεωροῦμε , ὅτι εἶναι παραφροσύνη νά λέγῃ κάποιος, κάνετε ὑπακοή, τυφλή ὑπακοή, εἰς τόν ᾿Επίσκοπον ἤ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον νά μή σκέπτεσθε, νά μή κρίνετε, ἀρνηθῆτε τήν προσωπικότητά σας, αὐτοί ἀποφασίζουν γιά σᾶς. Αὐτοί δέν σφάλλουν, εἶναι ἀλάνθαστοι. Λυπούμεθα, ἀλλά θά εἴπωμεν ΟΧΙ. ῾Ημεῖς τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, τήν εἰκόνα τοῦ λογικοῦ ἀνθρώπου, δέν θά τήν ποδοπατήσωμεν. ῾Η ᾿Εκκλησία δέν εἶναι "ΓΚΟΥΡΟΥ", ἡ ᾿Εκκλησία θέλει καί φτιάχνει προσωπικότητες, ὄχι ἄβουλα ὄντα, δέν εἶναι "Κίρκις", δέν εἶναι "Προκρούστης" ἡ ᾿Εκκλησία.
Διά νά μή παρεξηγηθῶμεν, ἐπαναλαμβάνομεν, ὀφείλομεν καί σεβασμόν καί ὑπακοήν, κατά τόν ᾿Απόστολον Παῦλον, εἰς τούς ἡγουμένους ἡμῶν ᾿Επισκόπους καί πρεσβυτέρους καί ἰδιαίτερα εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ὅταν ὅλοι αὐτοί ἀγρυπνοῦν δι᾿ ἡμᾶς, καί δέν ἀποφασίζουν πρίν ἀπό αὐτούς οἱ τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, οἱ γνωστοί ἐσκοτισμένοι σύμβουλοι, οἱ ὁποῖοι ἐν κρυπτῷ καί ἐν τῷ σκότει ἐργάζονται τά πονηρά τους ἔργα, τά ὁποῖα, προσοχή! ἐμφανίζονται ὡς ἔργα βαθείας πνευματικότητος καί ὡς ἐκ τούτου δέν μπορεῖ νά τά καταλάβῃ ὁ κάθε ἁπλός χριστιανός, ἐπομένως πρέπει νά μή ἐξετάζῃ ὁ πιστός τάς πράξεις των καί τήν πληροφόρησιν, ἀλλά νά ἔχῃ τυφλή ἐμπιστοσύνη εἰς τό τί ἀποφασίζει, λέγει καί πληροφορεῖ τό ἰδικόν των παρασυνοδικόν κατεστημένον.
Θά σεβαστοῦμε, λοιπόν, καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 3154/27-6-2001 ἔγγραφον, ὅταν αὐτό τό ὑπογράψῃ ὁ ᾿Αρχιγραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ὄχι ὁ ὑπογράφων τοῦτο, διότι πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀναρμόδιος, οὗτος ούσιαστικά ὑπέγραψεν καί διά λογαριασμόν τοῦ κ. Καλλινίκου καί τοῦ ἰδικοῦ μας παρασυνοδικοῦ κατεστημένου. Ναί ἡ ἀπόφασις αὕτη, κατά τήν ἰδικήν μας θεολογικήν ἄποψιν καί κρίσιν, εἶναι κατ᾿ ἐπιθυμίαν - ἐντολήν τῶν Φλωριναίων κ.κ. Καλλινίκου - Σακαρέλλου καί τῶν συνοδοιπορούντων αὐτοῖς κ.κ. Κάτσουρα καί Μαξίμου. Θά δεχθῶμεν τήν ἀπόφασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅταν αὕτη ὑπογραφῇ ἀπό ὅλους τούς ᾿Επισκόπους, καί θά ἀναφέρῃ τούς λόγους διά τούς ὁποίους παύει ἰσχύουσα ἡ ἀπό 1982 ὁμόφωνος Κανονική καί ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησιαστική ἀπόφασις ἐκείνης τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, καί ὅτι διά συγκεκριμένους λόγους ἐκκλησιαστικῆς δεοντολογίας, ἀντεκατεστάθη ὁ Κανονικός καί ἐμπεμπιστευμένος ᾿Αρχιγραμματεύς. ῞Οταν δημοσιευθῆ μιά τέτοια ἀπόφασις, τότε θά τήν κρίνῃ ὁ πιστός λαός, καί  ἄν εἶναι δικαία, θά τήν ἀποδεχθῆ, ἤ ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θά τήν ἀπορρίψῃ, ὅπως τήν ἀπορρίπτομεν καί ἡμεῖς, διότι μᾶς ἠλέησεν ὀ Θεός νά γνωρίζωμεν τί τεκταίνεται κατά τῆς Μητρός μας ᾿Εκκλησίας. Οὐαί μοι, λοιπόν, ἄν δέν καταγγείλω, ἄν δέν γράψω, ἄν δέν προειδοποιήσω, αὐτοκαταργοῦμαι καί προδίδω. Θά δεχθοῦμε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 3154 ἔγγραφον, ὅταν μᾶς ἀναφέρῃ καί τούς λόγους διά τούς ὁποίους ἐκρίθη ὑπό τῆς Συνόδου ὡς "ἀπαράδεκτος" ἡ ἐπιστραφεῖσα ἐπιστολή μας μέ ἡμερομηνία 5/18-7-2000.
Ε΄
Καταχρηστικῶς, λοιπόν, ἐφ᾿ ὅσον πρόκειται περί ἀκύρου ἐγγράφου, σημειώνομεν πρός χάριν ῾Υμῶν, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι, ὅτι τό κείμενον (3154/27-6-2001) ἔπρεπε νά συνοδεύεται ἀπό τήν σχετικήν ἀπόφασιν τῆς Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15-12-2000, διά νά βλέπαμε, διατί ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἔκρινε ὡς ἀπαράδεκτον τήν ἀπό 15/18-7-2000 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν μας, ἡ ὁποία καί σαφής καί τεκμηριωμένη εἶναι. ᾿Εφ᾿ ὅσον, λοιπόν, θεωρῆται ὡς ἀσεβής, ἡ ἀπαντητική ἐπιστολή μας, ὀφείλει ἡ ῾Ιερά Σύνοδος νά μᾶς εἴπῃ τί εἶναι ἀσεβές εἰς αὐτήν, καί εἰς τί συνίσταται ἡ ἀσέβειά μας, διά νά τήν ἀπαλείψωμεν καί νά γίνωμεν πράγματι, ὅπως θέλομεν νά εἴμεθα, δι᾿ εὐχῶν Σας, εὐσεβεῖς.
᾿Ερωτῶμεν καί παρακαλοῦμεν ἐν τῇ ᾿Αρχιερατικῇ ὑμῶν συνειδήσει καί εὐθύνῃ νά μᾶς είπητε:
᾿Ελειτούργησε Κανονικά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 15-12-2000, καί ἔλαβε Κανονικάς καί δικαίας ἀποφάσεις; Δηλαδή αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. 3120 καί 3121 "ἀποφάσεις", εἶναι ἀποφάσεις Συνοδικαί, τίς ὑπεγράψατε, καί ἔχετε ἐπίγνωσιν τί ὑπεγράψατε; ᾿Ιδού νά δημοσιεύσετε αὐτάς τάς ἀποφάσεις σας ἠτιολογημένας καί ὑπογεγραμμένας.  ᾿Ερωτῶ, ἐπίσης, ὑπῆρξεν εἰσηγητής, ὁ ὁποῖος ἐμελέτησε π.χ. τήν ὁμιλίαν μας, τήν ὁποίαν ἐκφωνήσαμε εἰς τήν Θεσσαλονίκην τήν Κυριακήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας τό 1997, ἐμελέτησε τήν διατύπωσιν: "Δέν θά ὁμιλήσω σήμερα διά τήν πρώτην ἄναρχον, αἰωνίαν καί ἀόρατον ᾿Εκκλησίαν, διότι αὕτη εἶναι ἡ τελεία Κοινωνία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. Εἶναι ἡ πλήρης καί τελεία  κοινωνία καί ἀδιαίρετος ἑνότης τῶν τριῶν θείων προσώπων, τοῦ ῾Ενός Θεοῦ", καί εἰσηγήθη ἀποδεδειγμένα ὅτι ἡ ἀνωτέρω θεολογική διατύπωσις εἶναι "πατερικῶς ἀμάρτυρος" καί ἀποτελεῖ "καινοτομίαν"; ᾿Εκάλεσεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος τούς κατηγόρους μου νά ἀποδείξουν τήν κατηγορία των; ᾿Ανεκοινώθησαν εἰς τήν Ι.Σ. τῆς ῾Ιεραρχίας τά Πρακτικά καί αἱ Εἰσηγήσεις τῶν θεολόγων τῆς ἀπό 10-10-99 εἰδικῆς καί μακρᾶς Θεολογικῆς συσκέψεως, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀντικείμενον αὐτήν τήν διατύπωσιν; Εἴδατε τά σχετικά κείμενα, εἴδατε τάς Γνωμοδοτήσεις των, εἴδατε ὑπογραφάς θεολόγων;
῾Ημεῖς πλειστάκις τά ἐζητήσαμεν καί δέν μᾶς ἐδόθησαν, ἐν τέλει δέ ἔχομεν καί γραπτήν ἄρνησιν, ὅτι δέν μᾶς δίδονται  οὔτε τά Πρακτικά, οὔτε αἱ Γνωμοδοτήσεις τῶν θεολόγων. Διατί; Δέν εἶναι αὐτό "Κληρικαλιστικός φασισμός"; ῾Υπάρχει καί ἄλλο στάδιο καταπτώσεως, ληστρικῆς καί ἀλαζονικῆς συμπεριφορᾶς. Μά ἐχάθη τελείως σέ μᾶς κάθε μέτρον, κάθε ἀξιοπρεπής συμπεριφορά; Ποῦ εὑρισκόμεθα, εἰς τόν Μεσσαίωνα, σέ ὁλοκληρωτικό φασιστικό καθεστώς, ἤ...ἄλλο τι χειρότερον, τό ὁποῖον θέλει νέον χαρακτηρισμόν;
Σᾶς θυμίζω, τί ἐλέχθη τήν 15-12-2000 ἐν Συνόδῳ; ᾿Ιδού: "Τά λεχθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ (σ.σ. δηλαδή τά  ἀνωτέρω) περί ᾿Εκκλησίας, ἦσαν ἀσύμφωνα μέ αὐτά πού παρελάβαμε ἀπό τούς ῾Αγίους Πατέρας"!!! Ξέρετε τί σημαίνει καί αὐτό; ῞Οτι ἀγνοεῖτε τήν ᾿Ορθοδοξία, ἀλλά καί δέν θέλετε καί νά τήν μάθετε, ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ "πέντε" πρώην Μητροπολῖται. Καί ἐν τέλει σημαίνει "ὀρθοδοξομαχία"!  Σημαίνει ὅτι πρός χάριν τῶν Καλλινίκου - Σακαρέλλου - Μαξίμου καί Κάτσουρα ἀμφισβητῆτε τήν ᾿Ορθοδοξία καί τήν πολεμεῖτε, ὅπως, ἐπαναλαμβάνω, καί οἱ "πέντε".! Ποῦ ὅμως ὁδηγεῖ αὐτή ἡ συμπεριφορά Σας;
Ποῖος ἐκ τῶν ᾿Αρχιερέων ἐδιαβάσατε καί ἐμελετήσατε τήν ὁμιλία μας, πού ἦτο κατ᾿ ἀρχήν μία σύντομος εἰσαγωγή εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησιολογίαν καί κατανοήσατε καί ἐρευνήσατε, καί διαπιστώσατε, ὅτι ὅσα εἴπομεν ἡμεῖς τήν Κυριακήν τῆς ᾿Ορθοδοξίας τό 1997 δέν τά παρελάβομεν ἀπό τούς ῾Αγίους Πατέρας;!!! Διατί δέν μέ ἐκαλέσατε νά ὁμιλήσω καί ἐγώ εἰς αὐτήν τήν Σύνοδον καί εἰς κάθε Σύνοδον πού ἀναφέρεσθε εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου; Πῶς ἦτο πάντοτε παρών ὁ κατήγορος κ. Κατσουρας καί ἤμην ἐγώ ἀπών; Διατί εὐνοεῖτε τόσον προκλητικά τόν κατηραμένον Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν;
Διά τοῦτο εἶμαι καί ἐν τῇ παρούσῃ κατηγορηματικός, ὅτι δέν εἶναι αἱ "ἀποφάσεις" Σας (3120 καί 3121) ἀποφάσεις Συνοδικαί, ἀλλά εἶναι συλλήψεις ἀλλοτρίων σκοτεινῶν ἐγκεφάλων, οἱ ὁποῖοι παρέσυραν δύο τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς, καί αὐτοί παρέσυραν καί τούς ὑπολοίπους ἐν ὀνόματι τῆς κακῶς νοουμένης ὑπακοῆς, τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Μακαριώτατον. Αὐτό ὅμως μόνον χριστιανική ὑπακοή καί ἀγάπη δέν εἶναι. Ναί, Μακαριώτατε, Σεβ/τε Πειραιῶς καί Σεβ/τε Διαυλείας, Σεῖς παρεσύρθητε, ἐπλανήθητε ἀπό τό παρασυνοδικόν κατεστημένον καί τήν 15-12-2000 παρεσύρατε καί ἐπλανήσατε καί ἄλλους... ᾿Αλλοίμονον ἄν δεχθοῦμε ὅτι τέτοιες ἀποφάσεις, μπορεῖ νά θεωρηθοῦν, ἔστω καί πρός στιγμήν, ὡς Συνοδικαί!  Τότε καταχρηστικῶς θά ἀναγκασθῇ τις νά εἴπῃ, ὅτι "τίποτε δέν θά εἶναι χειρότερον μιᾶς τοιαύτης Συνόδου".
Ζητῶ συγγνώμην, διότι δέν εἶχον πρόθεσιν νά γράψω πολλά, ἀλλά ὅπως καί νά τό ἐκλάβῃ κανείς, καί τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρόν, ἀλλά καί τό νά γράφῃ κανείς ἐν όλίγοις πολλά εἶναι τῶν ἱκανῶν συγγραφέων καί ὄχι ἐμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶμαι κάτω καί τοῦ μετρίου.
Κατόπιν τούτων
Μέ πολλήν σεβασμόν καί ἀγάπην, μαζί μέ τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 3154/27-6-2001 ἐπιστρεφόμενον ἄκυρον ἔγγραφόν Σας, ἐπιστρέφω, διά τούς λόγους πού ἀνέλυσα, ὡς ἀπαραδέκτους καί τάς "ἀποφάσεις" 3120 καί 3121 ἀπό 1-6-2000. Ταύτας θεωρῶ ὡς βαρύτατα πεπλανημένας ἀποφάσεις σκοπιμότητος, ὡς ἐξωσυνοδικάς, διό ὑποβάλλομεν θερμήν τήν παράκλησιν, διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί τό προσωπικόν Σας συμφέρον, καί τό συμφέρον τῆς ᾿Εκκλησίας, νά μελετήσετε ἀφ᾿ ἐνός ὅλα τά ἡμέτερα κείμενα, καί ἀφ᾿ ἐτέρου ὅλα τά ἔγγραφα πού ὑπέγραψε διά τήν Ι.Σ. καί μοί ἀπέστειλεν ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος καί Πατήρ ἡμῶν κ. ᾿Ανδρέας, καί νά ἀποφασίσετε τήν ἀνάκλησιν αὐτῶν. Εὐσεβάστως παρακαλῶ νά μή θιγῇ οὐδείς, ἀλλά μέ ἀληθές χριστιανικόν φρόνημα, πού πρέπει νά διακρίνῃ κάθε πιστόν ᾿Ορθόδοξον Χριστιανόν καί δή τούς γνησίους ᾿Ορθοδόξους ᾿Επισκόπους, νά ἀναλάβητε τάς μεγάλας εὐθύνας σας καί νά ἀναζητηθῇ καί νά γίνῃ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ.
᾿Επί τούτοις ἡμεῖς εὐσεβάστως ἐπανυποβάλλομεν καί τήν ἀπό 5/18-7-2000 ἐπιστολήν μας, ἡ ὁποία μετά... ἀπό ἕνα ἔτος(!!) μᾶς ἐπεστράφη ὡς "ἀπαράδεκτος", καί ἀφοῦ μελετήσετε τά θέματα, εἴμεθα πρόθυμοι νά ἀπαντήσωμεν, εἴτε ἰδιαιτέρως, εἴτε δημοσίως ἐπ᾿ ἀκροατηρίῳ, εἰς ὅποια ἀπορίαν - ἐπιφύλαξιν ἤ νά δώσωμεν καί ὁποιανδήποτε διασάφησιν θά ζητήσετε.
Καί διά νά μήν ἀφήσωμεν, ὡς ἄνθρωπος, κανένα περιθώριον εἰς τόν πονηρόν νά συνεχίσῃ τό φθοροποιόν ἔργον του, παραθέτομεν καί τήν ἀκόλουθον δήλωσιν:
ΔΗΛΩΣΙΣ
᾿Εν ἐπιγνώσει δηλοῦμεν ὅτι δέν θεωροῦμε τόν ἑαυτόν μας ὡς αὐθεντίαν ἐπί οὐδενός θέματος, οὔτε τιμητήν οὐδενός.  ῎Εχομεν ἐπίγνωσιν, ὅτι εἴμεθα μία ἀσήμαντος μετριότης καί ὅτι δέν εἴμεθα ἀπηλλαγμένος ἀδυναμιῶν καί δέν εἴμεθα ἀλάνθαστος. ῾Η δήλωσίς μας αὐτή εἶναι γνωστή, ὡς παλαιά καί μόνιμος. Δέν ἀντιδικοῦμεν μετ᾿ ούδενός, δέν ζηλοφθονοῦμεν, ἀλλά χαίρομεν νά ἔχωμεν πολλούς συναγωνιστάς, δέν ἐπιβουλευόμεθα οὐδένα, ἀλλ᾿ ἀγαπᾶμε τούς πάντας, πιστεύομεν δέ ὅτι ἕκαστος ἔχει τά ἰδικά του χαρίσματα καί τάς ἰδικάς του ἀδυναμίας, καί ὀφείλομεν διά τά μέν πρῶτα νά χαιρώμεθα, καί νά τά αὐξάνωμεν, τά δέ δεύτερα νά καλύπτωμεν καί νά διορθώνωμεν, κατά τό "ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε".
Εὐσεβάστως λοιπόν καί ἐν τῇ ἀγάπῃ πού πρέπει νά διακρίνῃ γνησίους πνευματικούς υἱούς πρός Πνευματικούς Πατέρας ᾿Επισκόπους, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ νά μᾶς ἀποδείξετε κάθε σφάλμα μας, εἴτε δογματικόν, εἴτε ἐπί τῶν σχέσεών μας ὡς ἀνθρώπων, καί ἡμεῖς θά τό δεχθῶμεν καί θά εἴμεθα καί εὐγνώμονες, διότι ἔτσι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί τήν ἀλήθεια θά ὑπηρετήσῃ καί τήν ἀγάπην θά ἐπαναφέρῃ ζέουσαν, καί τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας θά ἐπανεύρῃ τήν ὁδόν του.
᾿Εν τῆ ἀγάπῃ καί τῇ ἀληθείᾳ τοῦ Χριστοῦ μας, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ καί ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ καί τά θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς τάξεως, μετά τῆς δικαιοσύνης νά τά καταστήσῃ διαφανῆ (καί ὅσον ἀφορᾶ τούς "πέντε", καί ὅσον ἀφορᾶ τόν θεολογικόν διάλογον καί τόν ΙΦΣΚΑΕ), καί νά τά ἀντιμετωπίσῃ χωρίς  τήν παραμικράν καθυστέρησιν, μέ κριτήρια τό νόμιμον καί κανονικόν, τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιον καί ταῦτα ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ. Ταῦτα ἀπαιτεῖ ἡ Καθολική ᾿Ορθοδοξία.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ καί εὐσεβάστως ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μίαν Γενικήν Κληρικολαϊκήν Σύναξιν, νά ἀποδείξωμεν ὅλοι ὅτι εἴμεθα ἐλεύθεροι ἐν Χριστῷ, ὑπηρετοῦμε τήν Μητέρα μας ᾿Εκκλησία, κρατᾶμε τήν ῾Ομολογία - ᾿Εκκλησιολογία, φυλάσσομεν ἀκεραίαν τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν καί ὅτι δέν κινδυνεύει εἰς τό παραμικρόν ὁ ἀγών τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπό τόν παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν, ἤ ὅτι δέν ὑφίσταται, καί ἡμεῖς ἁπλῶς "φανταζόμεθα" τοῦτον.
Εἴθε ὁ πυρφόρος Προφήτης νά κατεβάσῃ τό ἐξ᾿ οὐρανοῦ πῦρ καί νά κατακαύσῃ τούς συσσωρευθέντας "σχίδακας" τῶν σκευωριῶν καί ὅλων τῶν τεχνητῶν σκανδάλων. Νά κατεβάσῃ τό ἐξ  οὐρανοῦ πῦρ καί νά κατακαύσῃ τάς ἀκάνθας καί ὅλα τά ζιζάνια πού πνίγουν τόν σῖτον πού ἔσπειρεν ὁ Χριστός καί ἐκαλλιέργησαν οἱ Πατέρες. ᾿Αμήν.
Διατελοῦντες μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν ῾Υμῶν
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ.  ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ[1] ᾿Ασφαλῶς κατόπιν πιέσεων καί ἐν ὀνόματι τῆς κακῶς νοουμένης ὑπακοῆς, ἡ ὁποία παραβιάζει, παραμορφώνει, ἀλλοτριώνει καί τελικά καταργεῖ τήν προσωπικότητα, καί ἀσφαλῶς καί ἐν ὀνόματι τῆς...διαβεβαιώσεως, ὅτι "θά τά κάνουμε ὅλα ἐμεῖς, ἐσύ μόνο θά ὑπογράφεις".
[2] Βλέπετε ταύτην εἰς τό τεῦχος τοῦ Φεβρουαρίου 2001 τῆς "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ".

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008