ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ▪ ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ ▪  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ▪ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΟΙ ▪  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ▪ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


Τεύχος 2.

 ῞Ενα ἱστορικῆς σημασίας κείμενον

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ (1)

(῾Η ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 59/6.2.03 ἐπιστολή τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου πρός τόν Μακαριώτατον καί τούς Σεβασμιωτάτους ᾿Αρχιερεῖς, μίαν ἡμέραν ἀπό τήν "παραίτησιν" τοῦ Μακαριωτάτου)
Μακαριώτατε κ. ᾿Ανδρέα,  Σεβασμιώτατοι κ. Νικόλαε, κ. Παχώμιε, κ. Γαλακτίων καί κ. ᾿Ανδρέα, οἱ ὁποῖοι τήν χθές Τρίτη 5-2-2003 (π.ἡ.) συνεδριάσατε ὡς ῾Ιερά Σύνοδος καί κατ᾿ ἀρχάς ἀπεφασίσατε τήν διά δευτέραν φοράν μή ἀποδοχήν τῆς ἐκπροσωπήσεώς μου ὑπό τοῦ Κανονικοῦ ἀντιπροσώπου μου Παν/του π. ᾿Αμφιλοχίου, μέ τήν αἰτιολογίαν ὅτι δῆθεν "ὑπάρχει ἐκκρεμότης ὅσον ἀφορᾶ τήν συμμόρφωσίν του πρός τήν ᾿Απόφασιν τοῦ Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου δι᾿ ῾Ιερεῖς, καί ἀφ᾿ ἑτέρου σήμερον ἐνώπιον ἡμῶν, ἐδήλωσεν προκλητικῶς ὅτι ἀμφισβητεῖ καί αὐτήν ἀκόμη τήν κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου συγκρότησιν τοῦ ἐν λόγῳ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου".  ᾿Επίσης συμπληρώνετε ὅτι καί ἡ ἐκ μέρους μου ἀποστολή τοῦ ἐν λόγῳ ῾Ιερομονάχου "θά ἠδύνατο νά χαρακτηρισθῆ ὡς προσβολή τοῦ Πρωτοβαθμίου ..., ἀλλά καί αὐτῆς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου". Αὐτά σημειώνετε στό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 3179/5-2-03 ἔγγραφόν σας, τό ὁποῖον ὑπογράφει "κατ᾿ ἐντολήν" σας ὁ παράνομος "ἀρχιγραμματεύς" σας.
᾿Ορθῶς καί καλῶς ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος ἠμφισβήτησεν τό ψευδοδικαστήριό σας, διότι ὡμίλησεν ἐξ ὀνόματος τοῦ ᾿Επισκόπου του. Σεῖς ὅμως διατί πάλιν δέν λέτε ΠΟΙΑ εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, διά τῆς ὁποίας ὡρίσθη τό "Δικαστήριον" σας καί μάλιστα ἑξαμελές; Ταῦτα ἐγράψατε ὅλως ἀπερισκέπτως καί ἀνευθύνως, ὅταν μάλιστα εἴχατε ἤδη παραλάβει παρά τοῦ ἰδίου τό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 57/30-1-03 ᾿Απαντητικόν ἔγγραφόν μου εἰς τήν "ἀπόφασιν" - τερατούργημα τοῦ "δικαστηρίου" σας. ῎Ηδη ἐγνωρίζετε ὅτι εὐθέως, ρητῶς καί κατηγορηματικῶς, ἀλλά καί πλήρως ἠτιολογημένα ἀπερρίψαμε καί ἐπιστρέψαμεν ὡς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ, τήν χωρίς Πρωτόκολλον "ψευδοαπόφασιν" τοῦ "ψευδοπρωτοβαθμίου ... δικαστηρίου σας", ἡ ὁποία ἦτο ἡ κατάληξις μιᾶς ἐπαισχύντου σκευωρίας περίπου 6 ἐτῶν (1998-2003), ἐνῶ κατηγγέλθητε καί ὡς ΥΠΟΔΙΚΟΙ. ῎Αλλο εἶναι οἱ Κανονικοί καί ᾿Ορθόδοξοι θεσμοί καί ὄργανα ᾿Εκκλησιαστικά, εἰς τά ὁποῖα ὀφείλεται ἀπόλυτος σεβασμός καί ἀναγνώρισις, καί ἄλλο ὅταν ὅλα αὐτά μετατρέπωνται ὑπό τῶν συμβούλων σας εἰς "ὄργανα τῶν ξένων Κέντρων".
Δυστυχῶς, καθ᾿ ὅλα τά τελευταῖα ἔτη σᾶς παρέσυραν ἤ σᾶς ὑπεχρέωσαν νά συμπεριφέρεσθε ὡς νά εἶσθε πειθήνια ὄργανά των, κατεξευτελίσαντες θεσμούς καί ὄργανα ᾿Εκκλησιαστικά. Κατελύσατε συλλήβδην τήν Κανονικήν Τάξιν, τό ᾿Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, τόν Συνοδικόν θεσμόν καί τάς ἐπιταγάς τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἐνῶ πασιφανῶς δι᾿ ῾Υμᾶς ἰσχύει μόνον ἡ "τάξις" καί τό "δίκαιον", τό ὁποῖον ὑπηρετεῖ τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν, ἀλλά καί τά πάθη, τίς σκοπιμότητες καί ἰδιοτέλειες.  Αὐτά βλέπω καί εἰς τήν παραίτησιν τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου. ᾿Αναμένομεν νά μάθωμεν ἐπισήμως περί τοῦ τί ἔγινε καί θά ἐπανέλθωμεν ... Λυποῦμαι, ἀλλά ἤδη αἱ πράξεις σας ἔχουν ξεπεράσει καί αὐτό τό γελοῖον καί κινοῦνται εἰς τόν χῶρον τοῦ τραγικοῦ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ! Μέ τόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον πολιτεύεσθε, κινδυνεύετε νά καταστῆτε, ἀκόμη καί ἄν ὅλοι σιωπήσωμεν, βλάσφημοι, ἐπίορκοι καί προδόται τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας, ἐνῶ φαρισαϊκῶς μεταξύ σας καί πρός τούς ἀφελεῖς προσωπολάτρας, ἐμφανίζεσθε καί ὡς ἀκραιφνεῖς ὑπέρμαχοι τῆς ᾿Ορθοδοξίας! Αὐτό, ὅμως, κάμνουν καί ὅλοι οἱ "Παλαιοημερολογῖται" ὅλων τῶν Παρατάξεων, μηδέ αὐτῶν τῶν ἐναπομεινάντων ἐκ τῆς σχισματοαιρέσεως τῶν "πέντε" ἐξαιρουμένων καί ἔτσι ἐξαπατοῦν, ἐνῶ ὁ κ. Χριστόδουλος διεκδικεῖ καί αὐτός τήν ἰδιότητα τοῦ "Γνησίου ᾿Ορθοδόξου Πατρός (!!), γιορτάζοντας καί μέ τό παλιό" ὅταν τοῦ ἔρχεται βολικά!.
Τό ἔγγραφόν σας, λοιπόν, εἶναι πάλιν ἀφηρημένον καί ἀστοιχείωτον κείμενον, διότι καί πάλιν δέν προσδιορίζει τήν "ἀπόφασιν" μέ τήν ὁποίαν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος (Ποιά ῾Ιερά Σύνοδος;) ὥρισεν (Πότε καί μέ ποίαν ἀπόφασιν) τό ἐν λόγῳ "᾿Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον"! Ποῦ εἶναι ἡ ἀπόφασις; Ποῖον εἶναι τέλος πάντων αὐτό "τό ἐν λόγω δικαστήριον", τό "ἐξαμελές" σας, τό ὁποῖον "συνεκροτήθη" τήν 13-10-2000 καί ἀπεφάσισεν τήν 7-1-03 !!! ῾Η ντροπή εἶναι ἀρετή, ᾿Αδελφοί μου, καί πρέπει νά τήν ἐπιδιώκουμε!
Αὐτά ἐπί 3-4 χρόνια ἐνεργεῖτε, ἀποφασίζετε, ἐπιστέλλεσθε καί δημοσιεύετε καί τήν ἀπαίτησιν σας νά ἐπιδείξωμεν "σεβασμόν", "ὑπακοήν" καί "συμμόρφωσιν", οὔτε σέ ἄλογα ζῶα δέν θά μποροῦσε κανείς νά τά ἀπευθύνη! Μήπως μᾶς θεωρεῖτε καί πιό κάτω ἀπ᾿ αὐτά; Τότε τό ὀλιγώτερον ἤ εἶσθε ἐντελῶς ἀφελεῖς ἤ σᾶς ἐσκότισεν ὁ Θεός ἕνεκα τῶν κατά τῆς ᾿Εκκλησίας ἐγκλημάτων σας. Τολμῶ ὅμως νά εἴπω ὅτι τά καταφέρνετε ἄριστα εἰς τήν ὑποκρισίαν καί ἴσως περισσότερον καί ἀπό τούς γνωστούς "Μπούς, Μπλέρ κλπ."! Πολύ σωστά, ὅπως ἐπληροφορήθημεν, παρετήρησε χθές (Τρίτη 5-2-03) ὁ ἀγαπητός Σεβ/τος κ. Παχώμιος ὅτι "κάποια ἁμαρτία εἶναι ἐκεῖ μέσα στή Σύνοδο καί μᾶς παιδεύει". Βέβαια δέν διανοοῦμαι ἐκεῖνο τό "μήπως τό ὑφ᾿ ἑνός", τό ὁποῖον ὑποθετικά ἐλέχθη, ἤ τό ἄλλο τό ὁποῖον ἄλλος ᾿Αρχιερεύς πρίν ἀπό χρόνια καί πάντως μετά τό 1971 ἀπετόλμησεν, ἤτοι: "Μήπως ἔχομεν καί ἡμεῖς κάποιαν εὐθύνην διά τό σχίσμα τοῦ 1937;" Αὐτό ἀκριβῶς, κατ᾿ αὐτόν τόν καιρόν, τό ἔκαμε σημαία του ὁ ἐκ Γαλλίας ψευδοκαλόγηρος, ὁ ὁποῖος λέγει: "Βιάσθηκε ὁ ἅγιος Πατέρας καί ἀπεκήρυξε τόν Φλωρίνης! Μποροῦσε νά ἀποφύγη τό σχίσμα" καί ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ ῾Ιερομόναχος Νεόφυτος: "Γι᾿ αὐτό δέν βιαζόμαστε νά καθαιρέσουμε τούς πέντε"! Αὐτά βεβαίως ὡς ὀρθοδόξους, διατί δέν σᾶς ἐνώχλησαν ποτέ; Σᾶς ἐνοχλεῖ ὅμως τό ὅτι τά γράφομεν καί τά καταγγέλλομεν; Συγχωρεῖστέ με καί ἐπιτρέψτε μου, ἰδιαίτερα ὁ Σεβ/τος κ. Παχώμιος, νά σᾶς γράψω δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν, διατί παρεχώρησεν ὁ Θεός σκάνδαλα, μίση, διώξεις κλπ, καίτοι οἱ λόγοι εἶναι γνωστοί καί ἑπομένως εἶναι ὑποκρισία νά ψάχνεσθε.
- Πρῶτον: Δέν φυλάσσετε καθαράν τήν ῾Ομολογίαν σας. Τό νά ὁμολογῆτε μεταξύ σας καί ἐν κλειστῶ ἤ νά λέτε σέ κάθε "ψυχοῦλα" ὅτι "ἔχομεν τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν μέσω τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί τοῦ 1948", ἤ ὅτι "δέν ἐδέχθημεν χειροθεσίαν ὡς ἐπί σχισματικῶν", ἤ "δέν ἀρνούμεθα τήν ὁμολογία μας "αὐτό εἶναι μία θεάρεστος ὁμολογία, τήν ὁποίαν ὅμως μολύνετε μέ τήν ὅλη πρακτική σας, καί δέν εἶναι τελικά καθαρά ὁμολογία, ὅταν ἐπισήμως "ἀναγνωρίζεσθε ἀπό τήν ῾Ελληνική Δικαιοσύνη" ὡς ᾿Επίσκοποι ἀπό τό 1971, κατόπιν τῆς χειροθεσίας ὡς ἐπί σχισματικῶν, καί ὅτι ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος ἵδρυσε τό 1937 μία δεύτερη ᾿Εκκλησία". Δι᾿ αὐτό κινδυνεύετε νά χάσετε παντελῶς τήν καθαράν ὁμολογίαν σας, διότι εἰς ὅλα αὐτά δέν δίδετε ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ, ἀλλά καί διότι ἰσχυρίζεσθε ἐνυπογράφως "ὅτι οὐδεμίαν εὐθύνην φέρει ὁ Σεβ.  Πειραιῶς κ. Νικόλαος διά τό σκεπτικόν τοῦ ἀνωτέρω Βουλεύματος (σ.σ. 54/76), τό ὁποῖον εἶναι ἔργον τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν καί οὐχί τοῦ Σεβασμιωτάτου" κλπ. ᾿Επικαλεῖσθε δέ τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1112/7-9-2001 ἐπιστολήν τοῦ ἰδίου πρός τόν Σεβασμιώτατον κ. Κήρυκον, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ συνειδητήν διαστροφήν - συσκότισιν τῆς ἀληθείας, διά νά μήν ὁμολογήσετε ἐν τῇ πράξει, ἀποκηρύσσοντες καί καταδικάζοντες αὐτό τό Βούλευμα. Βεβαίως, Σεβασμιώτατοι, τό Βούλευμα τό διετύπωσεν τό Συμβούλιον Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς, ἀλλά αὐτό δέν θίγει τούς Πλημμελειοδῖκες, ἀλλά ΑΦΟΡΑ καί θίγει τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ἤτοι τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολική Διαδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου καί κατόπιν ὅλων ἡμῶν, καί ἐν τέλει προσβάλλει καί τήν Γνησία ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν. Διατί ὅμως δέν λάβατε ὑπ᾿ ὄψιν καί τά γραφόμενα τοῦ Σεβ/του ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοῦ κ. Κηρύκου εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 224/5-11-2001 "Δευτέραν ἀπάντησιν" πρός τόν Σεβ/τον κ. Νικόλαον καί δή τάς σελ. 3-11; Ποῖον νομίζετε ὅτι ἐμπαίζετε ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτόν σας μέ ὅσα γράφετε; Πῶς τό 1996, ὅταν ἐξεδόθη ἡ νεώτερη δικαστική ἀπόφασις, ἡ ὁποία ἔλεγε ὅτι δέν ἔχει δικαίωμα ὁ Μακαριώτατος νά μένη στόν ῞Αγιο Μόδεστο καί τόν ἔστελνε στό Ναύπλιο, δέν εἴπομεν κανείς ὅτι "αὐτά τά λέγει τό δικαστήριο", ἀλλ᾿ ἐκινήθη τό σύμπαν κατ᾿ αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως; Ξεχάσατε τί ἔγινε τότε; Συνεδρίασε ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἀπεφάνθη, ἐκινήθη ὁλόκληρον τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἡ ἀπόφασις ἔπεσε!! ῎Αλλο παράδειγμα: ῎Αν μία ἀπόφασις ἔλεγε περί τοῦ Σεβ/του κ. Νικολάου, ὅτι εἶναι "κλέπτης", χωρίς ἀσφαλῶς νά εἶναι, θά τήν ἐδέχετο καί θά λέγατε καί σεῖς ὅτι αὐτά τά λέει τό δικαστήριον;
Διατί, λοιπόν, ἐπί 3-4 χρόνια, ἀφ᾿ ὅτου ἦλθε στό φῶς αὐτό τό "βδέλυγμα", ἀρνεῖσθε νά τό φέρετε εἰς τήν Σύνοδον καί προτιμᾶτε νά τό ὑπερασπίζεσθε, νά γίνωνται τά ἄνω κάτω, καί νά καθίστανται οὐσιαστικά, ὅσοι δέν θέλουν νά τό καταδικάσουν, ἀρνηταί τῆς ῾Ομολογίας καί βλάσφημοι; Διατί δέν τό ἔφερε ὁ ἴδιος εἰς τήν Σύνοδον τό 1976; Μήπως ἐκ δειλίας καί φόβου διά νά μή διωχθῆ; Διατί ὅμως καί τώρα, δηλαδή ἐπί τέσσερα χρόνια, δέν τό φέρνετε, ὥστε νά κηρυχθῆ κἄν τώρα ἡ ῾Ομολογία καί ἐπί τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί ἐπί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς; Νά διατί ἀμφισβητοῦμε τήν καθαρότητα τῆς ῾Ομολογίας σας καί σᾶς κατακρίνουμε ὅτι μέ αὐτά ἐξυπηρετεῖτε τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν. Νά διατί σᾶς λέγομεν ὅτι προδίδετε, καί ὅτι δέν συμμεριζόμεθα οὔτε τάς ἀπόψεις σας, οὔτε τήν συμπεριφορά σας καί ἀπορρίπτομεν ὠς ἄλλην λέπραν τοῦ Γιεζῆ τάς ἀποφάσεις σας.
῾Ωστόσον, ἄν δέν ἰσχύουν τά ἀνωτέρω καί παραμένετε Γνήσιοι ᾿Ορθόδοξοι ᾿Αρχιερεῖς, χαρά μας καί εὐφροσύνη μας, διατί ὅμως ἐπιτρέπετε νά σκανδαλιζώμεθα καί νά σᾶς ἀμφισβητῶμεν; Τί σᾶς ἐμποδίζει νά ἀγαπήσετε καί νά ἐξετάσωμεν καί νά ἀποφανθῶμεν καί νά ὁμολογήσωμεν, τόσον δι᾿ αὐτό τό κατηραμένο Βούλευμα, ἀλλά καί δι᾿ ὅλας τάς παρομοίας μετά τό 1995 δικαστικάς ἀποφάσεις; ῾Ο Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης (ὁ τότε "Πειραιῶς" ὁ μηνύσας τόν Σεβ/το κ. Νικόλαο) ἀπέθανεν. Τί φοβεῖσθε τώρα; Μήπως νέον διωγμόν μέ τά γνωστά περί "ἀντιποιήσεως ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Αρχῆς καί ᾿Εκκλησιαστικοῦ λειτουργοῦ"; Μήπως τόν διωγμόν μέ τόν ὁποῖον ἀπείλησεν ἐμμέσως ὁ τότε ἀνακριτής τοῦ Σεβ/του Νικολάου, ὅταν τοῦ εῖπε, ὅτι ἡ ἔκβασις τῆς δίκης αὐτῆς ἔχει μεγάλη σημασία, διότι "ἄν δέν σᾶς ἀθωώσουμε θά διωχθῆτε ὅλοι οἱ παλαιοημερολογῖτες", ὅπως, ὁ ἴδιος (ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος) ὡμολόγησε χθές (Τρίτη 5-2-03) ἐνώπιον τῆς Συνόδου; Τί μπορεῖ νά συμπεράνη κανείς ἀπό ὅλα αὐτά; ῞Οτι διά νά μή διωχθοῦν "οἱ Παλαιοημερολογῖτες", ἑπομένως καί ὁ ἴδιος, ἐδέχθη τό ἀθωωτικόν σκεπτικόν τῆς ἀποφάσεως καί τό διατακτικόν τοῦ Βουλεύματος, τό ὁποῖον, ὅμως  συνιστᾶ βλασφημίαν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί τῆς ᾿Εκκλησίας; Καί παρά ταῦτα ἐπιμένετε ὅτι δῆθεν εἶναι θέμα τοῦ δικαστοῦ καί ὄχι δικό σας. Μήπως, λοιπόν, ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι, οὔτε τότε οὔτε τώρα θέλετε νά τό ἀντιμετωπίσετε, προκύπτετε ὡς δειλοί καί ὀλιγόπιστοι; Μήπως ἡ στάσις σας αὐτή ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένας σκοπιμότητας ἐξωεκκλησιαστικῶν Κέντρων, εἰς τά ὁποῖα δέν συμφέρει τό ξεκαθάρισμα τοῦ ζητήματος καί ἡ καθαρά ῾Ομολογία μας; ῾Υπ᾿ αὐτές τίς προὑποθέσεις δέν μπορεῖτε νά χαρακτηρίζεσθε ὡς πραγματικοί ὀρθόδοξοι, ἀλλά μόνον ἁπλοῖ "παλαιοημερολογῖτες", "δεκατριμερῖτες", ὅπως ἀπ᾿ ἀρχῆς μᾶς ἠθέλησεν ὁ Νεοημερολογιτισμός - Οἰκουμενισμός καί σήμερα πάλιν ὁ κ. Χριστόδουλος διά τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτά μεταξύ ἄλλων σᾶς εἶπεν ἀπό τό 1998 ὁ π. ᾿Αμφιλόχιος καί εἰς τήν συνέχεια καί ἀπό κοινοῦ ὁ Σεβ/τος Μεσογαίας κ. Κήρυκος καί ὁ ἐλλογιμώτατος Καθηγητής καί θεολογικός μας Σύμβουλος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης καί ταχθέντες μέ τό παρασυνοδικό κατεστημένο καί τούς Φλωρινικούς, σπεύδετε νά τούς "ἐξολοθρεύσετε", χωρίς νά ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι μόνον τούς ἑαυτούς σας βλάπτετε. 
- Δεύτερον: Δέν ἐτηρήσατε ὀρθόδοξον καί Κανονικήν στάσιν ἔναντι τῶν "πέντε" σχισματοαιρετικῶν. Κατά τήν ᾿Αρχιερατικήν μου συνείδησιν μέ τήν ἔνοχον καί βλάσφημον στάσιν σας ἔναντι τῶν πέντε, ὄχι μόνον θίγετε τήν ῾Ομολογίαν σας, ἀλλά καί προκύπτετε ἁπλοῖ "μοναχοί" καί δή "αἱρετικοί" καί "ἀναθεματισμένοι" ὑπ᾿ αὐτῶν. Μήν ἐκπλήττεσθε, μή διαρρηγνύετε τά ἰμάτιά σας, διότι:
α) Οἱ πέντε πρώην συνεπίσκοποί μας καί Μητροπολῖται, ἀφοῦ ὁ τότε ᾿Αττικῆς δέν κατώρθωσε νά μᾶς ὑπαγάγη εἰς τό Πατριαρχεῖο ῾Ιεροσολύμων ὡς 13μερίτας καί νά προσβάλη οὕτω τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, προεκάλεσαν σχίσμα. Διά τό σχίσμα των, αὐτό καθ᾿ ἑαυτό, δέν ἐπετρέπετο καμμία ἀναβολή τῆς καθαιρέσεώς των, ἀσχέτως ἀπό τά αἱρετικά των φρονήματα καί τήν κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς τάξεως. Τά ὅσα λέγει ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁ ψευδοκαλόγηρος, ὁ ὁποῖος δέν ἐπέτρεψε νά συνεχισθῆ ἡ διαδικασία τῆς Κανονικῆς ἀντιμετωπίσεώς των, νά πάη νά τά πῆ εἰς τήν Γαλλίαν ... καί ὄχι ἐδῶ. Διατί ὁ παμπόνηρος, μᾶλλον κουτοπόνηρος, (ὅπως καί ὄλο τό συνάφι του), δέν ἐγνωμάτευσε, ὅπως τοῦ ἐζητήθη ἐπί τοῦ Κανονικοῦ καί Δογματικοῦ μέρους, τό ὁποῖον ἀφορᾶ τούς "πέντε", διά νά καταδικασθοῦν πρῶτα τά αἱρετικά των φρονήματα, ὅπως ἰσχυρίσθη καί μετά νά ἀκολουθήση καί ἡ καθαίρεσίς των καί ὡς αἱρετικῶν; Σᾶς θυμίζω ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς εἰσηγήθην τήν ἄμεσον καθαίρεσίν των καί δέν εἰσηκούσθην. Εἶναι μικρόν πράγμα, ὅτι οἱ ἐσκοτισμένοι οὗτοι σχισματοαιρετικοί, ἀπό τό 1995, βλασφήμως ἀντιποιοῦνται τήν "῾Ιεράν Σύνοδον" καί τήν "᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ.", ὅπως ἀκριβῶς ἡ κάθε σχισματοαιρετική παλαιοημερολογιτική ὁμάδα, ἐνῶ ἀποκαλοῦν καί κηρύσσουν ἐπισήμως καί "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν "σχισματοαίρεσιν";! ῾Η σιωπή σας ἔναντι αὐτῶν, ἀλλά καί οἱ διωγμοί ἐναντίον ὅσων ζητοῦν ὀρθόδοξον ὁμολογιακήν ἀπάντησιν, προσδιορίζουν περιτράνως τήν "῾Ομολογία σας".
β) Οὗτοι μέ τάς ἀντικανονικάς, ἀκύρους καί ἀνυποστάτους ἀποφάσεις των ἐναντίον μας, μᾶς "καθήρεσαν" μᾶς "ἀναθεμάτισαν" καί, κατ᾿ αὐτούς, θεωρούμεθα ἁπλοῖ "αἱρετικοί καλόγεροι". Μέ ἐπίσημα ᾿Αρχιερατικά ἔγγραφα ἐζητήθη ἐπανειλημμένως νά ἀντιμετωπισθοῦν Κανονικῶς καί οἱ ἴδιοι καί ἡ σχισματοαίρεσίς των, ἀλλά καί  ὅλαι αἱ ἐν λόγω παράνομοι καί ληστρικαί ἀποφάσεις των. ᾿Εζητήθη νά ἀντιμετωπισθοῦν Κανονικῶς καί ᾿Ορθοδόξως, ἀλλ᾿ ῾Υμεῖς, ὄχι μόνον ἠρνήθητε καί συνεχίζετε νά ἀρνῆσθε, ἀλλά καί ἐξεμάνητε κατά τοῦ ῾Ιερομ. π. ᾿Αμφιλοχίου καί κατά παντός ἄλλου (διά νά μή ἐπαναλαμβάνωμεν τά ὀνόματα) καί "ὠμόσατε" νά μᾶς ἐξωλοθρεύσετε. ῾Η σιωπή σας, ἡ ἀδράνεια καί ἡ κάλυψις ὅλων αὐτῶν, ἡ οὕτως εἰπεῖν παθητική σιγή ὁδηγεῖ εἰς τήν ἔμμεσον ἀναγνώρισιν ὅλων τῶν ἐναντίον σας ἀκύρων ἀποφάσεων καί ἐν τέλει τούς ἀναγνωρίζετε καί ὡς "῾Ιεράν Σύνοδον" καί ὡς "᾿Εκκλησίαν", τούς δέ ἑαυτούς σας, ὡς "σχισματικούς", μηδέν ἐκπροσωποῦντας! Αὐτή εἶναι ἡ "καθαρή ὁμολογία" σας;
- Τρίτον: Προσβάλλετε τήν ῾Ομολογίαν σας καί μέ τήν παρωδία τοῦ δῆθεν νέου θεολογικοῦ διαλόγου μέ τούς Φλωριναίους, τοῦ μεθοδευθέντος ἀπό τόν ᾿Ιανουάριο τοῦ 1998. ῞Οπως ἀπεδείχθη οὐδόλως ἀποτελεῖ οὗτος τήν συνέχεια ἐκείνου τοῦ θεολογικοῦ Διαλόγου τῆς περιόδου τοῦ 1988-1992, ἀλλά ἐκκινήσας ἀπό τό 1998 δολίως καί ὑποκριτικῶς ὑπό τοῦ κ.κ. Καλλινίκου Σαραντοπούλου καί ᾿Αθαν. Σακαρέλλου καί τῶν ὑμετέρων Δ. Κάτσουρα, μ. Μαξίμου καί ὅλων τῶν κατά τήν ἰδίαν περίοδον εἰς τάς τότε θεολογικάς Συνάξεις συμμετεχόντων, κύριον καί μοναδικόν στόχον εἶχε τήν διά τῆς δῆθεν "κοινῆς ὁμολογίας" καί τῆς ἀλληλοαναγνωρίσεως ἕνωσιν, πράγμα τό ὁποῖον ἔκρυπτε τήν ἐσχάτην προδοσίαν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς. Μάρτυρες ἀδιάψευστοι τῆς ἐπιχειρηθείσης προσδοσίας, εἶναι αἱ γνωσταί ἀνταλλαγεῖσαι ἐπιστολαί, μέ ἀποκορύφωσιν τήν τελευταίαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἀποσταλεῖσαν πρός τούς Φλωρινικούς, τήν ὁποίαν ἔγραψαν οἱ κ.κ. Κάτσουρας, Μάξιμος, καθ᾿ ἡμᾶς καί μέ τήν ἔγκρισιν τῶν Φλωρινικῶν, ἐνῶ ἀπερρίφθη ἡ ῾Ομολογιακή ᾿Ορθόδοξος ἐπιστολή τοῦ Προέδρου Σεβ/του κ. Κηρύκου!
- Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ τήν προδοσίαν τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς τήν Ρουμανίαν, τήν ὁποίαν ἀπήτησαν τά Κέντρα τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ, τό ἐδῶ ὑπό τόν "Φυλῆς" κ. Κυπριανόν, καί τό ἐν Ρουμανίᾳ ὑπό τόν κ. Βλάσιον, ἀλλά μόνον παρατηρῶ, μέ ποίαν Συνοδικήν ἐνημέρωσιν - ἔγκρισιν ἐπραγματποίησε συναντήσεις καί διαπραγματεύσεις ὁ Μακαριώτατος μέ ὅλους αὐτούς καί διατί ποτέ δέν ἐνημέρωσε τήν Σύνοδον, ἐνῶ οὔτε τήν "῎Εκθεσιν", περί τῆς "῾Ιεραποστολῆς" τῆς ὑπό τόν Σεβ/τον Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν ᾿Επιτροπῆς, μᾶς δίδει, διότι μόνον ᾿Ορθόδοξος ῾Ιεραποστολή δέν ἔγινε, ἀλλ᾿ ἡ ἐν λόγω Συνοδική ᾿Επιτροπή ἀποκλειστικῶς προσέφερεν ὑπηρεσίας εἰς τόν Παλαιοημερολογιτικόν Οἰκουμενισμόν. Εἶναι ὑπόδικος ὁ ἐν λόγω ᾿Επίσκοπος καί ὅσοι τόν καλύπτουν καί τόν χρησιμοποιοῦν ὡς πειθήνιον ὄργανόν των.
- Δέν θά ἐπικαλεσθῶ καί τήν "κατά συρροήν" καί ἐπί ἔτη κατάλυσιν τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, τάς διώξεις κλπ. διότι αὐτά ἀποτελοῦν μόνιμον πραγματικότητα, εἶναι γραμμένα καί δημοσιευμένα, ἀσχετως ἄν μερικοί μυωπάζουν καί δείχνουν νοσηράν "ἀγάπην", "σεβασμόν" καί "ὑπακοήν" εἰς τόν Μακαριώτατο, καί ἔτσι κλείνουν καί τά ὦτά των καί ζοῦν εἰς τόν κόσμον των.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ποιοῦντες ἀγάπην, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν ὅτι θά ἀναμείνωμεν ὀλίγον ἀκόμη καί ἄν συνεχισθῆ ἡ ἰδία γραμμή τῆς προδοσίας δέν θά ἔχωμεν πλέον καμμίαν ἄλλην ἐπιλογήν, παρά νά ἀκολουθήσωμεν τήν ὀρθόδοξον γραμμήν ὅλων τῶν ῾Αγίων ῾Ομολογητῶν Πατέρων, ὅπως καί αὐτοῦ τοῦ συγχρόνου ῾Ομολογητοῦ ῾Αγίου μας Πατρός Ματθαίου, ὁ ὁποῖος ἐπί τρία ἔτη ἠγωνίσθη νά ἐπαναφέρη εἰς τήν ᾿Ορθοδοξίαν τούς συνεπισκόπους του καί ὅταν ἐκεῖνοι ἀπεδείχθησαν σκληροτράχηλοι καί ἀμετανόητοι ἐμμείναντες εἰς τήν ἄρνησιν τῆς ῾Ομολογίας - ᾿Εκκλησιολογίας, διεχώρισε τάς εὐθύνας του. ᾿Αναμένομεν καί ὑπομένομεν χάριν τῆς ἑνότητος, ἀρκούμενοι εἰς τό νά μή συμμετέχωμεν καί νά μήν ἀναγνωρίζωμεν  ληστρικάς καί προδοτικάς ἐνεργείας καί ἀποφάσεις, ὅπως τελευταίως ἐποιήσαμεν καί μέ τήν περιβόητον "ἀπόφασιν" τοῦ "Πρωτοβαθμίου" σας.  

᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῶ ᾿Αδελφός
καί Συλλειτουργός ῾Υμῶν
+ Ο Λαρίσης καί Τυρνάβου
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ


(1)᾿Επαναδημοσιεύομεν τήν παροῦσαν καθαράν ὁμολογίαν σήμερον 1ην ᾿Ιουνίου 2005 ἑορτήν τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιοσυτίνου τοῦ Φιλοσόφου καί Μάρτυρος εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ ὁμολογητοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυροῦ Παναρέτου καί πρός ἐνημέρωσιν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δέν ἔτυχε νά διαβάσουν τά ὁμολογιακά του κείμενα. ᾿Επειδή δέ οἱ περί τόν ψευδοαρχιεπίσκοπον κ. Νικόλαον προπαγανδίζουν τῆδε κακεῖσε ὅτι ὁ ὁμολογητής ῾Ιεράρχης Πανάρετος, ὀλίγον πρό τῆς κοιμήσεώς του, ἄλλαξε φρόνημα, παραθέτομεν τό τελευταῖον ὁμολογιακόν του ἔγγραφον ἔχον οὕτω: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ,  "Α.Π. 72α , ᾿Εν Λαρίση τῇ 21.10.2004 (π.ἡ.), Τίς τελευταῖες μέρες τῆς ζωῆς μου σάν γέρων πού εἶμαι καί ἄρρωστος πλευρίζομαι ἀπό διαφόρους γιά νά ἀλλάξω τήν καθαρή ὁμολογία μου καί νά παραδεχθῶ ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπο τόν Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικόλαο, τόν ὁποῖο βαραίνουν πολλές ἀντικανονικότητες καί αἱρετικά φρονήματα καί νά πάψω νά πιστεύω τά ὅσα ἔχω γράψει καί τοῦ ἔχω καταγγείλει ἀπό τόν ᾿Ιούνιο τοῦ 2000 μέχρι σήμερα. Γιά τελευταῖα φορά, λοιπόν, καταγγέλλω τόν Σεβ. κ. Νικόλαο ὡς ἀντικανονικό τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ θρόνου μαζί μέ ὅλα του τά αἱρετικά φρονήματα. Καί δέν θά τόν παραδεχθῶ ἕως ὅτου δείξει μεταμέλεια καί ἀνακαλέσει. Καί ὅ,τι ἔχω ὐπογράψει ἀντίθετο ἀπό αὐτά εἶναι γιά μένα ΑΚΥΡΑ. ῾Ο Λαρίσης καί Τυρνάβου (Τ.Υ.)ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ".

 @ Ep. Kirykos Kontogiannis 2005