ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 195


Τό ..... στίγμα
τῆς ἐπικαιρότητος
Ὑπό τοῦ Δημοσιογράφου Εὐ.  Στουραίτη

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Ἀπίστευτο καί ὅμως ἀληθινό!  Οἱ ἀρνητές καί πολέμιοι τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καί συνεπῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας, ξεπέρασαν τά ὅρια. Ἀντί νά διορθώσουν τά ὀλέθρια σφάλματά τους καί νά ἐπιστρέψουν μέ συντριβή καί ταπείνωσι στούς κόλπους τῆς Γνήσιας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀπ’ ὅπου καί ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς, διεύρυναν ἀκόμα περισσότερο τό χάσμα (τους) προχωρώντας στήν ψευδοκαθαίρεσι τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου.
Βεβαίως ἡ πράξις αὐτή εἶναι ὡς μή γενομένη, ἀφοῦ ἡ ἀπόφασις δέν ἐλήφθη ἀπό Κανονική Ἰερά Σύνοδο, ἀλλά ἀπό ψευδοσύνοδο, ἤτοι παρασυναγωγή, ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπεσόντες πρώην ΓΟΧ, πού καταπατοῦν καί ἀντιποιοῦνται τούς ἱερούς Κανόνας, τούς νόμους τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε πρός ἴδιον ὄφελος, εἴτε ἐπειδή ἐπλανήθηκαν.
Τό ὅλον θέμα ἀσφαλῶς καί εἶναι ἀνάξιο λόγου, ἀφοῦ ἡ ἐν λόγω ψευδοσύνοδος οὐδεμίαν ἐγκυρότητα καί ἰσχύν ἔχει καί δέν θά ἀσχολούμεθα καθόλου μαζί τους (τουλάχιστον ἐμεῖς οἱ ἀπλοί) ἐάν πίσω ἀπό τήν κίνηση δέν διαφαινόταν ξεκάθαρα ὁ σκοπός τους.
Ἕνας σκοπός πού «ἁγιάζει» τά μέσα (γι’ αὐτούς) ὅπως ἀποδεικνύουν τά γεγονότα, ἀλλά ταυτόχρονα ρίχνει καί τίς μάσκες τῆς ὑποκρισίας ἀποκαλύπτοντας τόν στόχο τους πού εἶναι ἕνας καί μοναδικός: Ἡ διακοπή τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς μέ ὁποιονδήποτε τρόπο.
Φοβοῦνται οἱ ἐντολοδόχοι καί ὑποτακτικοί τῶν ἀνόμων συμφερόντων (σ.σ. καθώς τά ἀφεντικά τούς τραβοῦν τά ... αὐτιά κάθε τόσο) ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Κήρυκος εὑρισκόμενος σέ ἀπόλυτη, κατεπείγουσα καί ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς Ἐκκλησίας, θά προχωρήσει, ὄχι ὅπως, ἁπλῶς, ὀφείλει, ἀλλά, ὅπως ἐπιβάλλεται, βάσει τῶν Ἰερῶν Κανόνων, σέ χειροτονίες νέων Ἐπισκόπων.
Γι’ αὐτό καί προσπαθοῦν νά ἀποτρέψουν - πάση θυσία – μιά τέτοια ἐξέλιξη, ἰδιαίτερα μάλιστα τώρα, πού ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Νεοημερολογίτικης Ἐκκλησίας κ. Ἱερώνυμος, ὅπως πληροφορούμεθα, ἔχει θέσει μεταξύ τῶν ἄμεσων προτεραιοτήτων του καί τήν ἐπίλυση τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ ζητήματος (!). Μήν ἔχοντας ὅμως ἄλλους τρόπους νά σταματήσουν τήν Ἀλήθεια προχώρησαν στήν «καθαίρεση» παρασύροντας μερίδα τῆς ψευδοσυνόδου, ἡ ὁποία καί τήν ἐπικύρωσε (!!).
Δυστυχῶς ὅμως γι’ αὐτούς καί εὐτυχῶς γιά τήν Γνήσια Ὀρθοδοξία τά σχέδιά τους εἶναι πιά «ἀνοιχτό βιβλίο» καί τά βήματά τους ἀνιχνεύσιμα καί ἀπολύτως ἀναγνωρίσιμα καί ἀπό τούς πλέον ἀπονήρευτους πιστούς.
Διότι ἀκόμα καί οἱ ἁπλοί πού τούς ἀκολουθοῦν, βλέποντας, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὅτι ἡ «καθαίρεση» τοῦ σεβ.  Κηρύκου εἶναι παντελῶς ἄδικη καί ἀβάσιμη ἀπό κάθε πλευρά, ἀναρωτιῶνται μεγαλοφώνως: «Γιατί καθαίρεσαν τόν Κήρυκο, τή στιγμή πού δέν ἔχουν καθαιρέσει ἀκόμα, ὅπως ἔχουν καθῆκον, τούς πέντε πρώην Μητροπολῖτες;» καί «ὁ Κήρυκος εἶναι τελικά ὁ κίνδυνος; Καί γιά ποιούς;».
Αὐτά καί ἄλλα ἐρωτηματικά «καῖνε» αὐτή τήν ὥρα ὅλους - ἀνεξαιρέτως – τούς Γνήσιους Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι λίγο ὡς πολύ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι στό παρασκήνιο παίζεται βρώμικο παιχνίδι.  
Κάθε μέρα πού περνᾶ ὅλο καί περισσότεροι ἀναγνωρίζουν τούς πρωταγωνιστές τῆς ἀνωμαλίας. Αὐτούς πού ἀποδεκάτισαν τά τελευταῖα χρόνια τήν Γνήσια Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, προσφέροντας ἔργο ἀνεκτίμητο στούς ἐχθρούς της.  
Σ’ αὐτούς πού ἐπιθυμοῦν διακαῶς νά τήν ἀφανίσουν ἀπό προσώπου γῆς.  
Σ’ αὐτούς πού ἐπιδιώκουν μέ κάθε μέσο νά σβήσουν τήν Ἀποστολική Διαδοχή καί νά γκρεμίσουν τήν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία, γιά νά ἐγκαταστήσουν ἀνενόχλητοι, δηλ. νά ἐπισημοποιήσουν, τήν προφητευόμενη θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου.
 Ὅ,τι καί νά κάνουν ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία δέν πρόκειται νά σβήσει ποτέ. Ἡ Ἀποστολική Διαδοχή καί ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία θά ὑπάρχουν μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων γιά νά παραδοθοῦν σ’ ἐκεῖνον πού θά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς.
Ὡς ἐκ τούτου οὔτε τήν Ὀρθοδοξία μποροῦν νά ἀφανίσουν, οὔτε τίς ἀναγκαῖες χειροτονίες εἶναι σέ θέση νά σταματήσουν.
Διότι, πολύ ἁπλά, δέν εἶναι στό χέρι τους.
Πάντα θά βρίσκεται κάποιος, ἐκλεκτός, τήν κατάλληλη στιγμή, γιά νά κρατήσει ὄρθια τήν πίστη τῶν πατέρων μας.
Χθές ἦταν ὁ Ματθαῖος ὁ Α΄, σήμερα ὁ Κήρυκος, αὔριο κάποιος ἄλλος.
Ἄν χρειασθεῖ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2008