ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 154


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΩΣ «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΕΣΣΙΑΚΑΡΗΝ, ΕΜΜΕΝΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ: «ΣΚΛΗΡΟΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ». ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Ὁ ψευδαρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Νικόλαος, ὁ ἐμμένων εἰς βλασφημίας καί αἱρετικά φρονήματα, διά τά ὁποῖα πολλάκις δημοσίως κατηγγέλθη καί δέν ἐδέχθη νά ἐξετασθοῦν κἄν, ὁ ἐμμένων εἰς τό βλάσφημον κατά τῆς ὁμολογίας, Ἐκκλησιολογίας καί Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα 54/76, διά τό ὁποῖον ἐπί ἔτη ἐπανηγύριζεν, ὁ συμπαικτικῶς, ἱεροσύλως καί διά οἰκουμενιστικούς σκοπούς, ὁδηγήσας τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνδρέαν εἰς τήν παραίτησιν τῆς 5.2.03 διά νά ἀναρριχηθῆ οὗτος παρανόμως καί ἀντικανονικῶς εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον, ὡς ἔχων ὑπέρ αὐτοῦ τό 54/76 Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα καί ἑπομένως ἀναγνωριζόμενος καί ὑπό τῶν Φλωρινικῶν καί ὑπό τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, ὁ καί άδίστακτος εἰς τό «συμπλάθειν αἱρετικά φρονήματα» ἐναντίον ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δέν συμφωνοῦν μαζί του εἰς τάς βλασφημίας, παρανομίας καί προδοσίας του, ὅπως συνέβη μέ τήν περί ἀνάρχου Ἁγιοτριαδικῆς κοινωνίας καί ἐνότητος, διατύπωσιν, οὗτος, λοιπόν, ὡσεί ἀπολέσας παντελῶς τάς φρένας του, δέν δύναται νά θέση τέρμα εἰς τάς παρανομίας του, ἀλλά ὁδηγεῖται καί «προκόπτει» ἀπό τό κακόν εἰς τό χειρότερον.
Ἡ τελευταία του παρανομία εἶναι ὅτι ἐνῶ ἐδήλωσεν ὅτι θά σεβασθῆ τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί κατά ἔγκυρον μαρτυρίαν αὐτηκόων Κυπρίων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, μετά τήν κηδέιαν τοῦ Κιτίου, εἶπεν ὅτι «ἐν ὅσω ζῶ τόν Σεβαστιανόν δέν πρόκειται νά τόν χειροτονήσω», διότι ἐγνώριζε σαφέστατα τό κώλυμα του ἀκόμη καί διά τήν ἱερωσύνην, παρά ταῦτα δέν ἄργησε νά .... προδώση καί τόν ἴδιον τόν ἐαυτόν του. Δηλαδή δέν ἄργησε καί τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου νά παραβιάση, παρά τάς διαμαρτυρίας ἑκατοντάδων Κυπρίων, ἀλλά καί τόν ἀνάξιον Σεβαστιανόν νά χειροτονήση, ἀφοῦ μέ ὕπουλον τρόπον ἀπέκρυψε τήν «ἀπόφασιν» περί χειροτονίας του, καί παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος μετετράπη εἰς πεδίον μάχης καί τό αἷμα τῶν Κυπρίων ὀρθοδόξων καταμαρτυρούντων τήν ἀναξιότητα τοῦ Σεβαστιανοῦ ἔσταζεν καί ἐπορφύρωσε τό δάπεδον τοῦ Ναοῦ..... 
Εἰς τήν συνέχειαν ἀντί νά κρύψουν τό πρόσωπόν των ἀπό τήν αἰσχύνην, αὐτός καί οἱ μετ’ αὐτοῦ,  συνεχίζουν δολίως καί ἀδιστάκτως καί ἄνευ ἴχνους ἐλέγχου τῆς συνειδήσεως των νά διώκουν τούς Κυπρίους Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δέν ἐδέχθησαν τά ἀνοσιουργήματά του. Ἰδού τί γράφει εἰς τόν Αἰδεσιμώτατον Ἱερέα π. Μιχαήλ Ἰωάννου:

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Μπότσαρη 8 Περιστέρι

Ἀριθμ. Πρωτ. 3269           
Ἐν Ἀθήναις τῆ 4/17 Αὐγούστου 2007

Πρός
τόν Αἰδεσιμώτατον Ἱερέα π. Μιχαήλ Ἰωάννου.
Εἰς Λεμεσόν Κύπρου

ΘΕΜΑ: Παραπομπή εἰς Συνοδικόν Δικαστήριον.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος συνεδριάσασα τήν 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ. (ἐκ. ἡμ.) ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἀρχιεπικόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Νικολάου καί συζητήσασα μεταξύ ἄλλων καί τό θέμα τῆς ’Αποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πατρώων Παραδόσεων Κύπρου διά τήν «Παραπομπή τῶν ἐν ἀργία εὑρισκομένων Ἱερέων π. Μιχαήλ Ἰωάννου καί π. Κυριακοῦ Ζήνωνος εἰς τήν Ἱ.  Συνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος» πρός ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως αὐτῶν διά τάς ἀποδοθείσας αὐτοῖς κατηγορίας (ὅρα σχετικῶς Πράξεις – Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Κύπρου ἀριθμ. Πρωτ. 1/23-02-2007, ἀριθμ. Πρωτ. 2/23-02-2007, ἀριθμ. Πρωτ. 233/14-01-2007 ἔγγραφον Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Νικολάου καί ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1/13-2-07 ἔγγραφον Σεβ. Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Λαζάρου) καί κρίνασα ὡς εὔλογον καί κανονικήν καί ἐπιπλέον σύμφωνον καί ὡς πρός τό ἰσχύον διά τήν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ.  Κύπρου Καταστατικόν Αὐτῆς (Κύπρος 1961) τήν παραπομπήν τῶν ἐν λόγω Κληρικῶν εἰς Δίκην, κατά τά ἀνωτέρω, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος, προκειμένου νά ἐξασφαλισθοῦν αἱ ὑπό τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι σχετικαί πρός τοῦτο προϋποθέσεις,
ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ
ὅπως κάνει δεκτόν τό σχετικόν αἴτημα τῆς ἀδελφῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πατρώων Παραδόσεων Κύπρου.
Κατά δέ τήν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 31ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἀπεφασίσθησαν ἡ συγκρότησις τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον θά ἐκδικάση τήν ὑπόθεσιν ὑμῶν, εἰς τό ὁποῖον θά συμμετέχωσι καί οἱ δύο Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Κύπρου καί ἡ παραπομπή ὑμῶν ἐνώπιον Αὐτοῦ τήν 22αν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 3ην μ.μ. εἰς τήν αἴθουσαν Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον Περιστερίου.
Ὅθεν καλεῖσθε ὅπως προσέλθητε ἐνώπιον Αὐτοῦ κατά τά ἀνωτέρω ὁριζόμενα.
Διά τήν Ἱεράν Σύνοδον
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ὁ Ἀθηνῶν ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος

Ἰδού ὅμως τί ἀπήντησεν ἐπ’ αὐτῶν ὁ Αἰδεσιμώτατος Ἱερεύς π. Μιχαήλ Ἰωάννου:

«ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

14 Αυγούστου 2007 (Π.Η)

Προς (την φερόμενη, ούτως αυτοκαλούμενη) Ιερά Σύνοδο Γ.Ο.Χ. Ελλάδος Προεδρευόμενης υπό (του φερομένου, ούτως αυτοκαλούμενου) Ἀρχιεπισκόπου Αθηνών Νικολάου. Μπότσαρη 8 Περιστέρι ΑΘΗΝΑΙ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή σας ημερ. 4/17 Αυγούστου 2007 με θέμα: «Παραπομπή εις Συνοδικό Δικαστήριο»

Έλαβα την ως άνω επιστολή σας προς την ελαχιστότητα μου και δι’ εὐχών των Αγίων Πατέρων και με την χάρη του Χριστού μας, σας απαντώ ανοικτά.
Με λύπη μου παρατηρώ ότι ο ανελέητος αγώνας στον οποίο έχετε με ζήλο επιδοθεί εδώ και μήνες, για καταστροφή και διάλυση της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Κύπρου, δεν έχει τελειωμό.
Αφού βιάσατε και καταπατήσατε το Αυτοκέφαλο της τοπικής μας Εκκλησίας, με τις παράνομες και ληστρικές  χειροτονίες του αναξίου Σεβαστιανού και εγκάθετου Λαζάρου, επιχειρείτε τώρα να πείσετε τους εαυτούς σας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου και του λαού που δεν απεδέχθησαν τούτους, αξίζουν «δίκης».
Και ενώ γνωρίζετε ότι, μετά τις παράνομες ως άνω ενέργειες σας, σας έχομε αποκηρύξει και έχουμε διακόψει κάθε μορφής πνευματική επικοινωνία μαζί σας, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι κληρικοί των Γ.Ο.Χ. Κύπρου (πλην του πατρός Γρηγορίου), καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των Χριστιανών της τοπικής μας Εκκλησίας, εξακολουθείτε να επιδιώκετε όπως σας δοθεί η παραμικρή σημασία, συστήνοντας δήθεν δικαστήρια και σκηνοθετώντας δήθεν δίκες.
Πόσες φορές θα χρειαστεί να σας επαναλάβουμε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα ή εξουσία να επεμβαίνετε στα εκκλησιαστικά πράγματα μιας άλλης τοπικής Εκκλησίας ή οποία απολαμβάνει Αυτοκεφάλου;  Μέχρι που θα φτάσει το θράσος και η ασυδοσία σας;  Επιτέλους δεν υπάρχουν όρια στη κατάχρηση και τη νόσφιση των δικαιωμάτων και εξουσιών σας; Μήπως εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι με τις ενέργειες σας θα πείσετε περισσότερους χριστιανούς, που ανήκουν στο ποίμνιο μου, να  απαρνηθούν την οδό της αλήθειας και της δικαιοσύνης και να ενταχθούν με τον ανάξιο για Ιεροσύνη, ούτω αυτοκαλούμενο «Μητροπολίτη Κιτίου» Σεβαστιανό; Εάν τούτο επιδιώκετε, επιζητείτε και ελπίζετε, πλανάστε πλάνην οικτράν.
Όπως εσείς οι ίδιοι έχετε παραμείνει μόνοι στην οδό του ψεύδους και της παρανομίας, προκύπτοντας ανακόλουθοι, ιερόσυλοι και αδίστακτοι, ετεροδιοικούμενοι υπό των Μάξιμου και Κάτσουρα οι οποίοι στόχο έχουν εν καιρώ να προδώσουν την Εκκλησία, το ίδιο μόνοι και παράνομοι θα παραμείνουν οι Σεβαστιανός και Λάζαρος, με τους οποίους έχουν συνταχθεί μόνον οι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Σεβαστιανού.
Μπορείτε να προβείτε σε όσες δίκες και/ή καταδίκες επιθυμείτε για να ικανοποιήσετε το μένος σας κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και τους νομίμως εκπροσωπούντες αυτήν.  Δεν θα επιτύχετε όμως τίποτα περισσότερο απ΄ ότι έχετε επιτύχει μέχρι σήμερα επιβάλλοντας δήθεν «αργίες» και επιχειρώντας να πείσετε τον λαό να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους επί δεκαετίες πνευματικούς του πατέρες.  Και τι θα πράξετε τότε;  Μήπως θα εκδώσετε ένταλμα σύλληψης και λιθοβολισμού μας; Μήπως το ίδιο ένταλμα θα εκδώσετε και εναντίον των πολλών εκατοντάδων χριστιανών που παραμένουν στην οδό της αληθείας και της δικαιοσύνης;
Δεν νομιμοποιήστε ούτε ως Αρχιερείς ούτε ως αρχιεπίσκοπος, ούτε ως Σύνοδος,  ούτε πολύ περισσότερο ως «Εκκλησία», το δε «Συνοδικό σας δικαστήριο» το οποίο υποτίθεται θα συγκροτήσετε την 22 Αυγούστου 2007 δεν αναγνωρίζεται, ούτε δύναται να συγκροτηθεί νόμιμα και κανονικά.
Είμαι και θα παραμείνω λειτουργός Του Υψίστου, ταγμένος να υπηρετώ το θέλημα Του εξυπηρετώντας τις πολυάριθμες ψυχές που μου εμπιστεύτηκε.  Θα συνεχίσω να ιερουργώ και να προσφέρω ακατάπαυστα τα μυστήρια της Εκκλησίας στους ευσεβείς χριστιανούς των ενοριών της δικαιοδοσίας μου.
Δεν με αφορά και ούτε με απασχολεί η οδός της απωλείας που έχετε επιλέξει.  Και εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε «δίκην» μου δεν θα στεναχωρεθώ καθόλου, μάλλον θα ευχαριστήσω τον Θεό.  Γιατί, εκτός των άλλων, δεν έχω καμία θέση και ούτε επιθυμώ να έχω καμία σχέση με  «Ιερά Σύνοδο» στους κόλπους της οποίας υπάρχουν και αναγνωρίζονται ανάξιοι και παρανόμως χειροτονηθέντες Αρχιερείς, όπως ο Σεβαστιανός.
Πορευθείτε μόνοι σας την οδό που έχετε επιλέξει και η ταπεινότης μου θα παραμείνω εκτός αυτής.
Είθε ο Θεός να ευσπλαχνισθεί τις ψυχές σας και να σας φωτίσει να καταλάβετε τα ολισθήματα σας.  Σε κάθε άλλη περίπτωση ας σας ελεηθεί.
Ο ελάχιστος των πρεσβυτέρων
Ιερεύς Μιχαήλ Ιωάννου

Κατακλείομεν τό παρόν ὑπογραμμίζοντες ὅτι τό «σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν» ἀπευθύνεται κατ’ οὐσίαν ὄχι πρός τόν Νικόλαον, διότι οὗτος φαίνεται δέν ἔχει συναίσθησιν τῶν πραγμάτων, ἀλλά εἰς αὐτούς οἱ ὁποῖοι τόν ὡδήγησαν εἰς αὐτό τό σημεῖον.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007