ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 13


Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ "ΠΕΝΤΕ"

῞Οσοι ζοῦμε τά ἐκκλησιαστικά δρώμενα καί ἰδιαιτέρως τήν ἐκκλησιαστικήν κρίσιν τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀποροῦμε καί ἐξιστάμεθα διά τήν σημειωθεῖσαν ἀλλαγήν πορείας καί συμπεριφορᾶς τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου. ᾿Εάν μάλιστα λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν καί τά γραφέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς ἐπιστολάς του πρός τούς πέντε σχισματοαιρετικούς, 2-3 ἔτη πρίν τό σχίσμα των, καί 2-3 ἔτη μετά τό σχίσμα, καί μελετήση καί τά σημερινά ὑπ᾿ αὐτοῦ ὑπογραφόμενα κείμενα, θά δυσκολευτῇ νά πιστεύση στά μάτια του. Καί θά διερωτηθῇ: Διατί τόση ἀλλοτρίωσις; Διατί τόση πτῶσις;
Διά νά διακρίνωμεν καλύτερα αὐτήν τήν ἀλλαγήν πορείας εἶναι ἀνάγκη νά λάβουμε ὑπ’ ὄψιν καί νά μελετήσουμε μίαν πολύ σημαντικήν ἐπιστολήν του, τήν ὁποίαν ἀπέστειλεν εἰς τούς πέντε πρώην Μητροπολίτας τόν ᾿Απρίλιον τοῦ 1995. ῾Η ἐπιστολή αὐτή ἀναφέρεται μέν εἰς τήν τότε (πρό τοῦ 1995 ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν), διαφωτίζει ὅμως πλήρως καί τήν σημερινήν ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα, ἀφοῦ ὅσα ἐγίνοντο ἀπό τούς τότε "ΠΕΝΤΕ ΦΑΤΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ", τά ἴδια καί χειρότερα γίνονται ἀπό τούς σημερινούς "ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΦΑΤΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ", μέ πρωταγωνιστήν σήμερα ἐκεῖνον πού τότε προσεπάθει νά τούς συνεφέρει, καί τούς ἐκάλει νά "ἀλλάξουν πορείαν", ἤτοι τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν. 
Κατόπιν αὐτοῦ δέν θά ἦτο ὑπερβολή, νά εἴπωμεν ὅτι σήμερον ὁ πλέον κατάλληλος ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἀποστολέας της, ἤτοι ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας. Διότι εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι, ἐνῶ μέχρι τό 1997 ἵστατο ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς ῾Ομολογίας καί τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς ἀνοθεύτου ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, εἰς τήν συνέχειαν "πέταξε κάτω τά ὅπλα" πρός χάριν καί πρός κάλυψιν τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων καί πράξεων τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς κ. Νικολάου, ἐστράφη δέ μέ βάρβαρον διωκτικόν τρόπον, ἐναντίον ἐκείνων πού δέν ἠθέλησαν νά τόν ἀκολουθήσουν εἰς τήν πτωτικήν του πορείαν, καί ἤθελον νά τόν συγκρατήσουν.
‘Αλλά καί ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφανῶς μετά τό σχίσμα τῶν πέντε, ἐμφανέστερον μετά τό 1997, καί μέ τίς "πλάτες" καί τήν κάλυψι τοῦ Μακαριωτάτου ἀπό τό 1998 - 99, ἐνήργησε πλέον ἀπό μέσα τό φθοροποιόν εἰς βάρος τῆς ᾿Εκκλησίας ἔργον τῶν "πέντε" μέχρι πού ὡδήγησε τόν ᾿Αρχ/πον εἰς τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν τῆς παραιτήσεως, διά νά ἀναρριχηθῇ ὁ ἴδιος "μοιχικῷ τῷ τρόπῳ" εἰς τόν ᾿Αρχιεπισκοπικόν θρόνον ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ καί Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἱκουμενισμοῦ, ὀφείλει νά μελετήση αὐτήν τήν ἐπιστολήν, διότι τώρα πλέον τόν ἀφορᾶ καί αὐτόν, ἀφοῦ τά τελευταῖα ἔτη ἀπροκαλύπτως πλέον ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο μετά τήν καταστροφικήν λαίλαπα ἐκείνων, ἐπεχείρησε ἐπισήμως νά τό καταστρέψη καί τό ἀφανίση ὁ ἴδιος.
῾Επομένως τό μήνυμα πού βγαίνει ἀπό τήν ἐπιστολἠν τοῦ Μακ/του εἶναι τό ἴδιο ἀκριβῶς πού ἀπηυθύνετο τότε ἀπό τόν Μακ/το πρός τούς "πέντε": "᾿Αδελφοί ... ἀναλογισθῆτε τήν ἡμέραν τῆς Κρίσεως ...Θεός οὐ μυκτηρίζεται ...  ῎Αν πιστεύετε εἰς τόν Θεόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν ... ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΛΛΑΞΑΤΕ ΠΟΡΕΙΑΝ".
 
Η ΥΠ᾿ ΑΡΙΘΜ. 2818/2.4.1995 ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣΤΟΥΣ «ΠΕΝΤΕ»

᾿Αρ.  Πρωτ.  2818
᾿Εν  ᾿Αθήναις τῇ  2 ᾿Απριλίου 1995 (ΕΗ)

Πρός τούς  Σεβασμιωτάτους  Μητροπολίτας:

1) ᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος κ.  Ματθαῖον 2) Μεσσηνίας κ. Γρηγόριον 3) Φθιώτιδος κ. Θεοδόσιον 4) Κοζάνης κ. Τίτον 5) Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομον.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:  Σεβασμιωτάτους  Μητροπολίτας:  Κιτίου κ. ᾿Επιφάνιον, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον καί ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον καί 
῞Απαντα τόν ῾Ιερόν Κλῆρον, τά Μοναχικά Τάγματα καί τόν πιστόν Λαόν τοῦ Θεοῦ.


Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, εἴθε ὁ Χριστός νά παραμείνη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν ἕως ἐσχάτης μας ἀναπνοῆς. ᾿Εν συνεχείᾳ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 2817/30-3-95 ἡμετέρας ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία σᾶς ἐστάλη εἰς ἀπάντησιν τῆς  ὑπ᾿ ἀριθμ. 87/6-3-95 ἐπιστολῆς σας,  σᾶς ἀπαντῶ ἀναλυτικῶς καί τά κάτωθι:

Πρίν εἰσέλθω ὅμως εἰς τήν οὐσίαν τῆς  ἐπιστολῆς σας, θεωρῶ ἀπαραίτητον νά διατυπώσω ὡρισμένας σοβαράς - βασικάς παρατηρήσεις, διότι πρέπει κάποτε νά ἀντιληφθῶμεν, Σεβασμιώτατοι, ὅτι δέν μποροῦμε νά  παίζωμεν "ἐν οὐ παικτοῖς"
 ῾Η ὀρθή καί ζῶσα πίστις, ἀδελφοί, ὁμολογεῖται καί ἀποδεικνύεται ἀπό  τά ἔργα. Τό μεγαλύτερον δῶρον τοῦ Θεοῦ, ἡ πίστις εἰς Αὐτόν, ἔχει ὡς πρῶτον γλυκύν καρπόν τήν ἐσωτερικήν πνευματικήν κατάστασιν τοῦ πιστοῦ, ἡ ὁποία ἐξωτερικεύεται ὡς πρᾶξις. (᾿Ιακ. Β' 14-26). Δέν μποροῦμε νά λέγωμεν ἑπομένως ὅτι εἴμεθα ἐν τῇ ἀληθείᾳ, ὅταν ψευδώμεθα, ὅταν συκοφαντῶμεν, ὅταν μισῶμεν, ὅταν φθάνωμεν εἰς βαρβαρισμούς, ὅταν ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς προσφεύγουν εἰς τά δικαστήρια, ὀμνύουν εἰς τήν ἱερωσύνην των, ἐπιορκοῦν, καί κατόπιν πάλιν ψεύδονται ὅτι δέν ὡρκίσθησαν!
῞Οταν ἀκραιφνεῖς ᾿Ορθοδόξους Κληρικούς καί λαϊκούς τούς συκοφαντοῦν ὡς "αἱρετικούς", ὅταν τήν πλάνην περί "εἰκονομαχίας" θέλουν νά τήν ἐπιβάλουν ὡς ἀλήθειαν, ὅταν δέχωνται βλασφημίας κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς των διαδοχῆς, ὅταν διχάζουν τό πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας, τί θά μποροῦσε νά συμπεράνη κανείς; Τούς ἀνθρώπους μποροῦμε νά τούς ἐξαπατῶμεν, ᾿Αδελφοί, ἀλλά τόν Θεόν δέν δυνάμεθα. ᾿Απορῶ, δέν σκεπτόμεθα τοὐλάχιστον τήν ἡμέραν τῆς κρίσεως;
 Δυστυχῶς οἱ   λόγοι, τά γραπτά καί αἱ πράξεις ὑμῶν δημιουργοῦν τάς ἀπορίας - ἐρωτηματικά: Πιστεύουν τινές εἰς τόν Θεόν; Πιστεύουν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν; Πιστεύουν εἰς τούς ῾Ιερούς θεσμούς καί τούς  ῾Ιερούς Κανόνας; Μήπως εἶναι δεσμευμένοι εἰς τρίτους καί ἐνεργοῦν παρά τήν θέλησίν τους;
᾿Εάν, σεῖς προσωπικά Σεβασμιώτατε κ. Ματθαῖε, ὁ ὁποῖος ὑπογράφετε μόνος τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 87/6-3-95 ἐπιστολήν καί δηλώνετε ὅτι ἐκπροσωπεῖτε καί τούς ὑπολοίπους τέσσαρες ᾿Αρχιερεῖς, ἄν σεῖς, ἐλεύθερα μελετήσετε  τί ἔχετε εἰπεῖ, τί ἔχετε γράψει, τί ἔχετε ἐνεργήσει ἀπό τό 1991 μέχρι σήμερον, θά πρέπει νά μή δυσανασχετήσετε δι’ ὅσα παρατηρῶ ἀνωτέρω, ἀλλά νά ἀναγνωρίσετε ὅτι τά ἐρωτήματα αὐτά εἶναι λογικά καί προκύπτουν ἀβιάστως ἐκ τῶν ἔργων σας. Θά πρέπει ὅλοι νά κηρύξωμεν πένθος καί νά πέσωμεν εἰς μετάνοιαν,  διά τό σχίσμα τό ὁποῖον προκαλεῖτε καί τό ὁποῖον δέν τό κηρύσσετε ἀκόμη, διότι ἀσφαλῶς ἔχετε κάποιους  συγκεκριμένους  ἀκόμη λόγους.  Θέλετε ἐν τέλει νά δημιουργήσετε ἀκόμη κάποιες προϋποθέσεις, ὥστε νά ἐπιρρίψετε  καί τοῦτο εἰς τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον. Δέν τό κηρύσσετε ἀκόμη δι᾿ ἄλλους ἐπίσης σοβαρούς λόγους, τούς ὁποίους δέν θεωροῦμεν ἀπαραίτητον νά  ἐκθέσωμεν εἰς τήν παροῦσαν, διότι ἐλπίζομεν καί προσδοκῶμεν ἀκόμη εἰς διόρθωσιν, ὥστε νά μήν περάσουν ἐν τέλει τά σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ Βατικανοῦ καί Οἰκουμενισμοῦ - Νεοημερολογιτισμοῦ.
῞Ενα μόνον ὑπογραμμίζω ἐν προκειμένῳ καί σᾶς παρακαλῶ νά τό λάβετε σοβαρά ὑπ᾿ ὄψιν σας, πρῶτος σεῖς, ὁ ᾿Επίσκοπος ᾿Αττικῆς, προσωπικῶς καί συγχρόνως οἱ 4 Σεβ/τοι, ᾿Αρχιερεῖς τούς ὁποίους, ὡς γράφετε, ἐκπροσωπεῖτε.  ῞Οσο καί ἄν ἀγωνισθῆτε, ὅσο καί ἄν ἐπιστρατεύσετε καί ἄλλους συνεργούς σας (ὡς τόν ἄγνωστον συντάκτην τῆς "β' ᾿Εγκυκλίου" σας, τήν ῾Αγιομάχον Μαγδαληνήν, τόν "Μιστιγνιώτην", τούς ῾Αγιορείτας καί ἄλλους) δέν  θά περάση εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν ἡ πλάνη περί "εἰκονομαχίας" διότι εἶναι ΨΕΥΔΟΣ, εἶναι ΑΠΑΤΗ καί τό μισεῖ ὁ Θεός. ῞Οσο δέ περισσοτέρους ἐκ τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν πλανήσετε, μέ πόνο ψυχῆς σᾶς τό λέγω, τόσον μεγαλύτερον κρῖμα καί κατάκριμα θά λάβετε καί ἐδῶ ἀπό τούς ἀνθρώπους, (οἱ ὁποῖοι τώρα παρασυρόμενοι σᾶς ἀκολουθοῦν), ἀλλά καί ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ.
Εἴτε ἐπλανήθητε, εἴτε ἐδεσμεύθητε, Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί, ἡμεῖς ὑπομένομεν καί ἀναμένομεν ἀκόμη νά ἀνανήψετε καί νά παραιτηθῆτε τοῦ μισητοῦ εἰς τόν Θεόν ἔργου σας, τό ὁποῖον προεκάλεσε τήν ἐρήμωσιν τοῦ ἀγῶνος τῆς ᾿Εκκλησίας.
῎Αλλη γενική παρατήρησις, τήν ὁποία παρακαλῶ, ὡς ᾿Αρχιερεῖς, νά λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν σας, εἶναι ὅτι δέν προσέχετε ἤ ἐσκεμμένως ἀντιπαρέρχεσθε ὅσα ἀπ᾿ ἀρχῆς σᾶς ἔχω διατυπώσει ἐγγράφως, ἀλλά καί ἀποφάσεις Συνοδικάς ἀντιπαρέρχεσθε, καταργεῖτε καί ἐπιδίδεσθε κάθε φορά εἰς νέας  περιστροφάς, ὥστε ἀποφεύγετε τεχνηέντως  νά λάβετε θέσιν καί νά ἀπαντήσετε σέ θέματα Κανονικά, Πίστεως, ῾Ομολογίας καί Δικαιοσύνης, ἐνῶ πάντοτε  καθίστασθε ψευδοκατήγοροι, μετερχόμενοι τό ψεῦδος καί τήν συκοφαντίαν. ῞Εως πότε, ὅμως ᾿Αδελφοί;!
Παρακαλῶ νά κατανοήσετε ὅτι πρέπει ἔστω καί σήμερον νά ἔλθετε ἀπεριφράστως ἐπί τῆς οὐσίας τῶν θεμάτων Πίστεως καί ῾Ομολογίας,  τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως σᾶς ἐγράψαμεν. ῎Αλλως τά θέματα ταῦτα εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἐγείρονται ὡς μεσότοιχον μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν.
Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί, ἡ ταπεινή μου γνώμη εἶναι ὅτι καί ἄλλα 5 χρόνια ἄν συνεχίσετε τά σκάνδαλα καί ἄν γίνετε ἐξουσιασταί τῶν πάντων καί ἄν "ρίξετε", τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον[1], καί ἐάν ὑφαρπάσετε τούς Ναούς καί Μονάς, ὡς ἐπιδιώκετε,  δέν βλάπτετε τήν ᾿Εκκλησίαν, ἀλλά μόνον τόν ἑαυτόν σας. Μετά ἀπό τόν μαῦρον χειμῶνα, τόν ὁποῖον ἐπιφέρατε εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, ὁ ῞Ηλιος τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς Δικαιοσύνης θά διαλύση τά πυκνά σκότη τῆς πλάνης πού ἐπιβάλατε εἰς τούς πολλούς καί θά λάμψη ἡ ἀλήθεια, ὅτι δέν ὑπάρχει "εἰκονομαχία" ἀλλά ὑπάρχει πράγματι σχέδιον διαλύσεως τῆς ᾿Εκκλησίας.῾Υπάρχει ἐξελισσόμενον σχέδιον νά διαβληθοῦν Θεολόγοι Κληρικοί καί νά ἐμποδισθοῦν χειροτονίαι ᾿Επισκόπων. Καί ἐδῶ εὑρίσκεται ὅλη ἡ "μωρία" τῶν πολεμίων τῆς ᾿Εκκλησίας, Πιστεύουν ὅτι θά διαλύσουν τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ, ἐνῶ σεῖς γνωρίζετε ὅτι τά πάντα μποροῦν νά κάνουν, ἀλλά τόν Χριστόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν Του δέν θά τήν βλάψουν.
᾿Επαναλαμβάνω ὅτι δέν  ὑπάρχει "Εἰκονομαχία". Αὐτό τό γνωρίζετε πολύ καλά καί τό πιστεύετε περισσότερον ἀπό ἐμέ, ἀσχέτως ἐάν διά λόγους, τούς ὁποίους σεῖς γνωρίζετε,  ἐδεσμεύθητε καί δέν τό ὁμολογεῖτε, δέν παραιτεῖσθε, ἀλλά συνεχίζετε νά κλιμακώνετε τόν σάλον εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. ῞Οσον  ὅμως συνεχίζετε, τόσον  ἀποκαλύπτεσθε, ἐκτίθεσθε καί πίπτετε. ῏Αραγε ὅταν τινές ἐξ ὑμῶν θελήσετε νά διορθώσετε θά δύνασθε; ᾿Ανησυχῶ μόνον δι᾿ αὐτό, ἀδελφοί, διότι παρωργίσθη πολύ ὁ Θεός ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν μας, αἱ ὁποῖαι στρέφονται κατά τῆς ἑνότητος καί τῆς εἰρήνης τῆς ῾Αγίας Του ᾿Εκκλησίας! ᾿Εσκληρύνθησαν τινές εἰς τό κακόν, τήν μισαδελφίαν καί τοῦτο εἶναι τό μεγάλον κακόν.
Σχίζετε τό Σῶμα Του καί φοβοῦμαι ὅτι οὔτε μαρτυρίου αἷμα δέν θά συγχωρέση τοῦτο  τό ἁμάρτημα.    Σχίζετε ἐν ὀνόματι ἀφ᾿ ἑνός μέν τῆς πλάνης  περί "Εἰκονομαχίας", ἀφ᾿ ἑτέρου δέ διά τῆς ἀρνήσεώς σας νά λάβετε θέσιν ἐπί θεμάτων Κανονικῶν, καί προπάντων ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ -  ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. ᾿Εάν πράγματι πιστεύουν τινές  εἰς τόν Θεόν, ἐάν δέν ἐνεργοῦν, ὡς ἀκριβῶς ἐνεργοῦν, διότι, (ὡς ἡμεῖς πιστεύομεν καί ὡς προκύπτει ἐκ τῶν ἔργων των,) ἐδεσμεύθησαν, ἄς τό ἀποδείξουν μέ μιά ἄλλην συμπεριφοράν Κανονικῶν ἐνεργειῶν ᾿Αγάπης, ᾿Αληθείας καί Δικαιοσύνης.
 Παύσατε, ἀδελφοί, τό ψεῦδος, τήν συκοφαντίαν, τό μῖσος. Λάβετε θέσιν ἔναντι τῶν θεμάτων Πίστεως καί ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, τά ὁποῖα πράγματι, ἐκβάλλουν καί ἀποκόπτουν τῆς ᾿Εκκλησίας, καί φέρετε τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα, διότι δέν θά σωθῆ κανείς, ἄν γίνη αἰτία νά πλανηθῆ καί νά κολασθῆ ἔστω καί ἕνας ἐκ τῶν ἀδελφῶν μας τῶν ἐλαχίστων, τόν ὁποῖον ὁ Χριστός ἐξηγόρασε διά τοῦ Τιμίου Του αἵματος. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 87/6-3-95  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
 1) ῎Εχετε κοινωνίαν μεθ᾿ ἡμῶν;
 Τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 87/6-3-95 ἐπιστολήν σας ἔλαβον τήν Παρασκευήν πρό τῆς Σταυ- ροπροσκυνήσεως 11-3-95, διά χειρός τοῦ ὑφ᾿ ὑμᾶς ῾Ιερομονάχου Κοσμᾶ Σκρέτα καί τοῦ ἀδελφοῦ του κ. Δημητρίου Σκρέτα. ῾Ο κληρικός δέν ἀπέδωσεν τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν καί τόν ἁσπασμόν, ὁ δέ λαϊκός διετύπωσεν ἐμπαθῶς παρατηρήσεις! ᾿Ερωτῶ, Σεβ/τε, ὁ κληρικός σας καί σεῖς προσωπικά διεκόψατε τήν μεθ᾿ ἡμῶν κοινωνίαν; ᾿Οφείλετε νά ἀπαντήσετε ὑπευθύνως καί ἠτιολογημένως, ὁποιανδήποτε ἀπάντησιν καί ἄν δώσετε. ῾Ομοίως ὀφείλουν νά ἀπαντήσουν καί οἱ ἕτεροι τέσσαρες ᾿Αρχιερεῖς, ἀπολύτως ἠτιολογημένα, ὁποιανδήποτε ἀπάντησιν δώσουν καί αὐτοί.
2) Εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά ὑποβάλετε τά θέματά σας.
᾿Εζητήσαμεν καί μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 2792/ 28/15-11-1994 ἐπιστολήν μας καί μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθ.  2803/17-1-95 καί μέ τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 2811/23-2 /8-3-95 νά ἔχωμεν τήν σύμφωνον γνώμην σας  ἐπί τῶν ἀναφερομένων ἐν αὐταῖς θεμάτων  καί νά προτείνετε καί σεῖς  ὅποια θέματα ἔχετε διά τήν ῾Ιεραρχίαν, πλήν καί μετά παρέλευσιν πέντε μηνῶν δέν στέλλετε θέματα,  ἐνῶ  ἤδη    ἐδηλώσατε ὅτι  πέραν  τῶν θεμάτων,  τά  ὁποῖα  ἡμεῖς προσωπικῶς προτείνομεν, ἔχετε καί σεῖς νά προτείνετε σοβαρά θέματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εφ᾿ ὅσον εἶναι σοβαρά τά θέματά σας καί μάλιστα ἀφοροῦν εὐθέως τήν ᾿Εκκλησίαν, τί σᾶς ἐμποδίζει νά τά δηλώσετε εἴτε ὁμοῦ οἱ πέντε, εἴτε κεχωρισμένως; Διατί θέτετε ΟΡΟΝ νά τά ἀνακοινώσετε εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον; Τί ἔχετε νά φοβηθῆτε ἄν τά ἀνακοινώσετε κανονικῶς - ἐγγράφως, διά νά περιληφθοῦν ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ εἰς τήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν, ὥστε νά τά γνωρίσωμεν  καί νά τά  μελετήσωμεν ἅπαντες, προκειμένου νά ἔχωμεν γνώμην κατά  τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ; ῎Αν πράγματι δέν φοβῆσθε τότε τί σχεδιάζετε, ποῖος ἄλλος λόγος σᾶς ἐμποδίζει καί θέτετε ὅρον νά τά ἀνακοινώσετε ἐν Συνόδῳ;!  Δέν πρέπει νά ἐπαναληφθῆ εἰς μέλλουσαν Σύνοδον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ὁ αἰφνιδιασμός ἡμῶν, ἡ βία καί αἱ ἀπειλαί, αἱ ὁποῖαι ἐσημειώθησαν εἰς προηγουμένας Συνόδους. ᾿Αναφέρω ἐνδεικτικῶς μόνον τήν Συνεδρίασιν τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 26-2-93, ἡ ὁποία  δέν εἶναι ἡ μοναδική.
῎Οχι, δέν εἶναι οὔτε  ᾿Εκκλησιαστική οὔτε Κανονική πρᾶξις, ἡ ἀπόκρυψις τῶν θεμάτων σας, οὔτε ἡ πρόθεσίς σας νά τά ἀναγγείλετε εἰς τήν ἐνδημοῦσαν. Παρεκλήθητε ὑπ᾿ ἐμοῦ,   ἀλλά καί ὡς ᾿Αρχιερεῖς ἤσασθαν  ὑποχρεωμένοι  νά εἴχατε ἀποστείλει ἐγγράφως τά θέματά σας καί ἄν δέν περιλαμβάνοντο  εἰς τήν ῾Ημερησίαν  Διάταξιν, τότε νά τά εἰσαγάγατε καί κατά τήν ἡμέραν τῆς Συνεδριάσεως, πρό ἡμερησίας διατάξεως, διά νά περιληφθοῦν κανονικῶς. Βλέπετε ὅτι πρίν φθάσωμεν εἰς τήν Σύνοδον ἐκβιάζετε ὅτι "δέν πρόκειται νά στείλετε θέματα" καί τορπιλίζετε τήν σύγκλησίν της, ἀλλά  καί προκαταγγέλλετε τάς προθέσεις σας κατ᾿ αὐτήν;
3) "Θεός οὐ μυκτηρίζεται".
Παραπονεῖσθε, ἀδελφοί, ὅτι εἰς τήν ἐπιστολήν μου (ὑπ᾿ ἀριθμ. 2811/ 23-2/8-3-95) σᾶς ἀποκαλῶ ὅτι "ἔχετε συμπήξει ὁμάδα". Σᾶς ἀπεκάλεσα ὁμάδα, διότι δέν ἤθελα νά σᾶς ἀποκαλέσω ὅτι "τυρεύετε καί ἐνεργεῖτε φατρίαν" καίτοι εἶναι πραγματικότης. Σταματῆστε νά ἐνεργῆτε οἱ πέντε φατριαστικῶς, νά συνεδριάζετε πραξικοπηματικῶς, νά ἀντιποιῆσθε οἱ πέντε ᾿Αρχιερεῖς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, νά ἐκπροσωπῆτε σεῖς προσωπικά, ὁ Σεβ/τος ᾿Αττικῆς, δίκην ...."Προέδρου" τούς  τέσσαρες, ὅπως συμβαίνει καί εἰς αὐτήν τήν ἐπιστολήν σας (87/6-3-95), καί τότε δέν θά χαρακτηρίζεσθε ὡς σᾶς ἐχαρακτήρισα, διότι τότε δέν θά ἀποτελῆτε πράγματι οὔτε "ὁμάδα" οὔτε "φατρία". ῞Οταν ὅμως φατριάζετε, ἀντιποιῆσθε, κλπ. αἱ πράξεις σας εἶναι ἐκεῖναι πού σᾶς χαρακτηρίζουν καί ὄχι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος.
 Καί  τάς προηγηθείσας ἐπιστολάς μου καί τήν παροῦσαν, τάς ἐμελέτησα καί τάς ὑπέγραψα, ὅσα δέ λέγετε περί ἐμοῦ καί διά τούς συμβούλους μου, παρακαλῶ διά τήν ἀγάπην καί τήν ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, νά τά ἀπευθύνετε εἰς τήν Σεβασμιότητά σας καί εἰς τούς ἰδικούς σας ἀγνώστους συμβούλους, οἱ ὁποῖοι μέ κάθε ἔγγραφόν σας, ἀνοίγουν ἕναν καινούργιον λάκκον καί σᾶς ρίπτουν μέσα. Βλέπετε καί "᾿Αναθέματα" (27-2-95) τῆς ᾿Αδελφότητος ῾Ιερᾶς Μονῆς  Πανα- γουλάκη! Ποῖος καί πῶς θά τούς βγάλη ἐκ τοῦ λάκκου,  τόν ὁποῖον  συν-ὤρυξαν καί συν-ἔσκαψαν καί συν-ἔπεσον εἰς τόν βόθυνον ὅν συν-εἰργάσαντο; "᾿Αναθεματίζουν" οἱ δυστυχεῖς ἐκείνους πού δέν δέχονται αὐτά πού μέχρι χθές τά ἐχαρακτηρίζατε ὡς βλάσφημα. ᾿Αναθεματίζουν ὅσους πιστεύουν,   ὅτι "οἱ τρεῖς φιλοξενούμενοι ἄνδρες (εἰς τήν εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραάμ) δέν εἶναι τά τρία πρόσωπα τῆς ῾Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υἱός καί ῞Αγιον Πνεῦμα, ἀλλά ἄλλοι μέν λέγουν, ὅτι εἶναι ὁ Θεός μέ δύο ᾿Αγγέλους, ἄλλοι δέ ὅτι εἶναι τρεῖς ῎Αγγελοι".  Ξέρουν τί λένε; Ξέχασαν πώς τόσα χρόνια ἔλεγαν αἱρετικούς καί εἰκονομάχους, ὅσους εἶχον τήν εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραάμ ὡς συμβολικήν εἰκόνα τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Τριαδικοῦ τῆς μιᾶς Θεότητος; Συνειδητοποιοῦν, ὅτι οὕτω ἀναθεματίζουν καί αὐτήν τήν Α' Ποιμαντ. ᾿Εγκύκλιον (23-1-92) καί ἑπομένως καί αὐτήν τήν ῾Ι. Σύνοδον;
 ᾿Αλλά καί σεῖς Σεβασμιώτατε κ. Ματθαῖε, ἰδού τί ἐφρονεῖτε περί τῆς εἰκόνος τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραάμ: "Εἶναι ἀνεπίτρεπτον καί ἀποκύημα αἱρετικῆς δοξασίας καί βλασφημίας κακονοίας, ἡ ἐπίμονος πρόταξις εἰς προσκύνησιν τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραάμ ἀντί τῆς ῾Αγίας Τριάδος"  (᾿Από τήν ἀντιεγκύκλιο, τήν ὁποίαν χρησιμοποιήσατε τήν 23-1-1992).  ᾿Ιδού ὅτι παρεχώρησεν ὁ Θεός, μή εἰδότες, νά ἀναθεματίζετε ἑαυτούς καί ἀλλήλους πέραν τοῦ ὅτι καί ἡ ἀνωτέρω θέσις σας εἶναι κακοδοξία ὡς πρός τήν διατύπωσιν τοὐλάχιστον.
4) Δέν ἀρνούμεθα οὔτε ματαιώνουμε τήν σύγκλησιν τῆς ῾Ι. Συνόδου.
 Εἰς τήν παραπλανητικήν διατύπωσιν τῆς ὡς ἄνω ἐπιστολῆς σας κατά τήν ὁποίαν  δῆθεν,   "ματαιώσαμε  τήν ἤδη ὁρισθεῖσαν ῾Ιεράν Σύνοδον κλπ.",  ἐκφράζω τήν λύπην μου διά τήν διαστροφήν πού ἐπιχειρήσατε καί σᾶς ἐφιστῶ τήν προσοχήν, ὥστε νά διακρίνετε ὅτι ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας πάλιν σᾶς ἔρριψεν εἰς βαθύν λάκκον, τόν ὁποῖον βεβαίως ἐνέσκαψε διά νά ρίψετε σεῖς ἐμέ, ἀλλά ἐν τῇ ἀφροσύνῃ του, ρίπτει ὑμᾶς τούς πέντε ᾿Αρχιερεῖς.
᾿Ενῷ ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας καί ἐσεῖς προσπαθῆτε νά μοῦ προσάψετε καί τήν ψευδῆ κατηγορίαν περί  ἀρνήσεώς μου νά συγκαλέσω τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ἤ περί ματαιώσεως, ματαίως προσπαθεῖτε, (καί ὁ συντάκτης καί ἐσεῖς),  νά ἀποκτήσετε τοιοῦτον δεδομένον διά τά πολιτικά δικαστήρια, ὡς συνέβη πρό δεκαετίας περίπου εἰς τήν παράταξιν τῶν Φλωριναίων[2]. Εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ, Σεβασμιώτατοι, δέν ὑπάρχει κάποιος ἀντίστοιχος "Αὐξέντιος" ..... σκεφθῆτε ἄν ὑπάρχουν μεταξύ σας "Χρυσόστομοι καί Γερόντιοι". Ζητῶ συγγνώμη διότι ἀναφέρω κάποιων τά ὀνόματα μάλιστα καί ἀποθανόντων. Δέν ἔχω καμμία πρόθεσιν νά θίξω τούς  νεκρούς, οὔτε ἄλλον τινά, ἀλλά ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου συγκεκριμένα δικαστήρια, εἰς τήν παράταξιν τῶν Φλωριναίων, τά ὁποῖα μετά δεκαετίαν, αἱ σκοτειναί δυνάμεις ἐνεργοῦν καί εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ.   "῎Οψονται ὅμως εἰς ῞Ον  ἐκκεντοῦν". Δέν πλήττουν, δέν "ρίχνουν" τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Ανδρέαν, ἀλλά πλήττουν τήν ᾿Εκκλησίαν, ἡ ῾Οποία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ.
᾿Εν προκειμένῳ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος δέν ἠρνήθη ποτέ τήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, οὔτε ματαίωσεν καμμίαν προγραμματισμένην Σύνοδον, ἀλλά σεῖς προκαλεῖτε τήν ἀναβολήν  τῆς συγκλήσεως αὐτῆς. ᾿Ιδού τί σᾶς γράφω εἰς τήν τελευταίαν ἐπιστολήν μου (ὑπ᾿ ἀριθμ. 2811) διά τό θέμα πού θίγετε καί ὅλως ἀναληθῶς ἰσχυρίζεσθε ὅτι δι᾿ αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς μου "ἐματαίωσα τήν ὁρισθεῖσαν ῾Ιεράν Σύνοδον" κλπ. Σᾶς γράφω λοιπόν:
"᾿Επανήλθομεν ἐπί τοῦ θέματος διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 2803/17-1-95 ἐπιστολῆς ἡμῶν καί ἐθέσαμεν ὑπ᾿ ὅψιν ὅλων τῶν ῾Αγίων ἀδελφῶν συγκεκριμένα σοβαρά θέματα, τά ὁποῖα ἐκκρεμοῦν καί πρέπει νά ἐξετασθοῦν ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας καί ἐπί πλέον ἐπροτείναμεν ὡς δυνατήν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τήν Τρίτην 1-3-95 (ὀρ. ἡμ.). ᾿Αντί ἀπαντήσεως ἐπί τῶν ἀνωτέρω συγκεκριμένων προτάσεών μας, ἐλάβομεν ἐκ τῆς ὁμάδος τῶν πέντε Σεβ. ᾿Αρχιερέων, διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ᾿Αττικῆς κ. Ματθαίου, ἀντιπρότασιν νά συγκληθῆ ἡ ῾Ιεραρχία τήν 15ην καί 16ην Φεβρουαρίου 1995, τό ὁποῖον ὅμως ἦτο ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατον λόγῳ τῶν περιορισμένων χρονικῶν περιθορίων. Καί εἰς αὐτήν τήν ἀντιπρότασιν δέν ἐδίδετο ἀπάντησις εἰς τήν ἡμετέραν πρότασιν, τόσον ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως, ὅσον καί ἐπί τῆς προτεινομένης ἡμερομηνίας συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. Καί παρ᾿ ὅτι ἀπεστείλαμεν καί τρίτην ἐπιστολήν μέ ἡμερομηνίαν 20/7-2-95 καί πάλιν μέχρι σήμερον οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἐλάβομεν.
῾Ως ἐκ τούτου εἴμεθα ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκασμένοι μετά λύπης νά ἀναβάλωμεν τήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀναμένοντες τήν συγκεκριμένην πρότασιν τῶν πέντε ᾿Αρχιερέων ἐπί τῶν σοβαρῶν θεμάτων, τά ὁποῖα, ὡς ἐδήλωσαν, ἔχουν νά προτείνουν. Οὕτως ὥστε νά καταρτισθῆ ἡ ῾Ημερησία Διάταξις τῆς συνεδριάσεως, νά ἐνημερωθοῦν ἐγκαίρως ἐπί τῶν θεμάτων αὐτῶν ὅλοι οἱ Σεβ. ᾿Αρχιερεῖς καί νά προσδιορισθῆ νέα ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας.
῾Επομένως εἴμεθα πάλιν ἀναγκασμένοι νά ἀναμένωμεν τήν ἀπάντησιν τῶν πέντε Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων"  (῾Υμετέρα ἐπιστολή ὑπ. ἀριθ. 2811/8-3-95).
Τί γράφει ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος καί τί γράφει ὁ συντάκτης τῆς ἰδικῆς σας ἐπιστολῆς ; Τί προκύπτει ἀπό τό ἰδικόν μου κείμενον καί τί ἀπό τό ἰδικόν σας;
α) ᾿Εμεῖς προτείνομεν σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἀπό τόν Νοέμβριον τοῦ 1994 καί σεῖς κωφεύετε, διότι σᾶς ἐνοχλοῦν τά θέματα, τά ὁποῖα προτείνει ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος!  (2792/28/15-11-94)
β) ᾿Επαναφέρομεν  τά θέματα μέ δευτέραν ἐπιστολήν καί προτείνομεν ὡς δυνατήν ἡμερομηνίαν συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τήν 1-3-95, σεῖς δέ ἀντιπροτείνετε ὡς ἡμερομηνίαν τήν 15 καί 16 Φεβρουαρίου, ὅπερ ἦτο ἀδύνατον καί διότι δέν ὑπῆρχε ὁ χρόνος διά νά προσκληθοῦν οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ἀλλά καί διότι δέν ἐπροτείνατε τά θέματά σας.
γ)  ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος σᾶς λέγει, "ὅτι εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκασμένος νά ἀναβάλη τήν σύγκλησιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ..."  διά  συγκεκριμένους λόγους καί ἐσεῖς λέτε  "ματαιώνει"! Εἶναι τό ἴδιο; Εἶναι ἀληθές αὐτό τό ὁποῖον κακοήθως, ἐκ κακῆς σκοπιμότητος καί δολίας προθέσεως ἔγραψε ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας, ἤ εἶναι πράγματι τοῦ πονηροῦ ἀδίστακτον ψεῦδος;
δ) ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος ἐν προκειμένῳ δέν   "ὥρισεν" καί δέν "προσδιώρισεν" ἡμερομηνία συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἀλλά ἐπρότεινεν συγκεκριμένην  ἡμερομηνίαν καί  τά θέματα καί ἀνέμενε καί  ἀναμένει ἀκόμη τήν σύμφωνον γνώμην σας καί τά θέματά σας. Εἶναι τό ἴδιο "προτείνω" πρός τό "῾Ορίζω καί προσδιορίζω"; Εἶναι τό ἴδιο ἀναβάλλω καί ματαιώνω;
᾿Ιδού καί πάλιν ὅτι διαστρέφετε καί τούς σαφεστάτους  γραπτούς λόγους μου, τάς προθέσεις μου καί τά γεγονότα! εἶναι κατά Θεόν ταῦτα ἤ  κατά τό θέλημα τοῦ πονηροῦ; Σεῖς ματαιώνετε, σεῖς δέν θέλετε νά συγκληθῆ καί νά λειτουργήση κανονικῶς καί ὀρθοδόξως ἡ ῾Ι. Σύνοδος. ῾Ημεῖς δέν ἀρνούμεθα τήν σύγκλησίν της, ἀλλά καί δέν ἐννοοῦμε  νά εὐτελίζουμε τόν ἱερώτατον αὐτόν θεσμόν. Σᾶς παρακαλῶ, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό ῾Υμᾶς συμβάλατε διά τήν κατά Θεόν σύγκλησιν τῆς ῾Ι. Συνόδου.
5) Δέν ἐκβιάζομεν, οὔτε δεχόμεθα ἐκβιασμούς.
Τό ποῖος καί πῶς συγκαλεῖ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί προσδιορίζει τά θέματα τό γνωρίζομεν καί σᾶς τό ἐγράψαμεν, ἀλλά τό γνωρίζετε  καί σεῖς. ᾿Ακολουθῶμεν τήν ὁδόν τῆς Κανονικῆς ἀκριβείας, διότι θέλομεν ὅ, τι λέγομεν νά εἶναι ὑπεύθυνον, νά ἀποδεικνύεται καί νά μή περιστρέφεται. ῎Αν τά ὑπογεγραμμένα, σαφῆ καί ὑπεύθυνα κείμενά μου διαστρέφετε,  νομίζω ὅτι καλῶς τηρῶ τήν κανονικήν καί νόμιμον ὁδόν, ἡ ὁποία ἀνά πᾶσαν στιγμήν μαρτυρεῖ τήν ἀλήθειαν.  Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εἶναι τῆς ἰδικῆς σας ἐπιλογῆς καί εὐθύνης τί θά πράξετε, διότι, ἐπαναλαμβάνομεν, ἀπό ῾Υμᾶς πλέον ἐξαρτᾶται ἡ σύγκλησις τῆς ῾Ι. Συνόδου. Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅμως καί πάλιν ὅτι, ὡς ᾿Ορθόδοξος ᾿Αρχιερεύς καί ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, δέν σᾶς ἐξεβίασα ποτέ οὔτε σᾶς ἐκβιάζω, ἀλλά καί οὔτε δέχομαι ἐκβιασμούς καί "τελεσίγραφα". Διότι τό  "αἰτοῦμεν ὅπως ἐντός δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τῆς λήψεως τῆς παρούσης, ὁρίσετε καί συνέλθη ἡ ᾿Ενδημοῦσα ῾Ιερά Σύνοδος..." τῆς ἐπιστολῆς σας, ἀποτελεῖ ὅρον ἐκβιαστικόν καί ἀπειλητικόν. ᾿Ενῷ  δέ ἐκβιάζετε τελεσιγραφικῶς, παραλλήλως μᾶς "ἀναθεματίζετε" στήν Καλαμάτα, ἀνάπτετε μεσαιωνικά "πυρά" στά "καζάνια" τῆς Κοζάνης, προσφεύγετε ὁμαδικῶς εἰς δικαστήρια, ψευδορκεῖτε, καί πάλιν διαστρέφετε "ἐνσυνηδείτως"!!! ὅτι δῆθεν δέν ὡρκίσθητε διά τῶν δύο μαρτύρων Κληρικῶν σας καί παραλλήλως δηλώνετε ὅτι δέν πρόκειται νά προτείνετε ἐγγράφως τά θέματά σας, παρά μόνον εἰς τήν συνεδρίασιν συγκληθησομένης ᾿Ενδημούσης Συνόδου. ῎Αν αὐτά δέν εἶναι στυγνοί ἐκβιασμοί καί ἐνέργειαι ἀπογνώσεως καί θανάσιμα ἁμαρτήματα τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι; 
῾Ημεῖς, Σεβ/τοι, οὔτε ὅρους θέτομεν, οὔτε εἰς ἀπολογίαν σᾶς καλοῦμε, ὡς σεῖς φαντάζεσθε καί μᾶς συκοφαντεῖτε. ῾Ημεῖς κανονικῶς προτείνομεν θέματα καί ζητῶμεν, ἤ ἄν θέλετε ἀπαιτεῖ ἡ ἀλήθεια καί τό δίκαιον, νά λάβετε ὁποιαδήποτε θέσιν, διά νά ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένα θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας, ἀλλά καί Κανονικῆς τάξεως, χωρίς ἄλλην χρονοτριβήν καί χωρίς νά ἐπικαλεσθῆτε ἄλλας προφάσεις, διότι εἰς ἁμαρτίαν θά ἀποβοῦν καί αὗται. Τά περί "Εἰκονομαχίας" ἐντυπωσιακά ψεύδη καί συκοφαντίαι δέν σᾶς καλύπτουν πλέον εἰς τάς ἐνεργείας σας.
6) Εἶναι ᾿Ορθόδοξος Κανονική ὑποχρέωσίς σας.
Σεβασμιώτατοι. Τό νά ζητῶμεν νά ὑπογραφοῦν καί ὑφ᾿ ὑμῶν τά πρακτικά τῶν ῾Ιερῶν Συνόδων δέν εἶναι ὅρος,  ἀλλά κανονική ὑποχρέωσίς σας, τήν ὁποίαν ἐπί δύο ἔτη  παραβαίνετε, ἀμφισβητοῦντες καί εὐτελίζοντες τόν ὑπέρτατον ᾿Εκκλησιαστικόν θεσμόν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
Τό νά λάβετε θέσιν ἐπί τῆς βλασφημίας κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς, δέν εἶναι ὅρος ἀλλά ὑποχρέωσίς σας, τήν ὁποίαν ἄν δέν ἐκπληρώσετε, ἐγείρετε ὑμεῖς πραγματικόν λόγον πίστεως, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑποχρεώνει νά προβῶμεν  εἰς τήν διακοπήν τῆς μεθ᾿ ὑμῶν  κοινωνίας.
 Τό νά ζητῶμεν νά  ἐπαναφέρετε ὑμεῖς τήν ἀδικαιολογήτως διακοπεῖσαν πνευματικήν κοινωνίαν δέν εἶναι ὅρος ἀλλά οὐσιαστική προϋπόθεσις συγκλήσεως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
   ᾿Εννοεῖτε σεῖς ὅτι δύναται νά συγκληθῆ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί νά μήν συμπροσεύχωνται ᾿Αρχιερεῖς;  Νά παρακάθηνται εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον καί νά μήν ἀνταλλάσσουν τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν! Εἶναι αὐτή Σύνοδος Κανονική,  ᾿Ορθόδοξος, ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι;
᾿Εννοεῖτε ὅτι δύνασθε νά συνεχίσετε νά καταχρᾶσθε τοῦ ῾Ιεροῦ θεσμοῦ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου διά νά περάσετε εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τά σχέδιά σας (β'᾿Εγκύκλιος κλπ.) καί νά ἀποσιωπᾶτε ἐπί 5 ἔτη πραγματικά θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας ὡς καί Δικαιοσύνης καί ᾿Αληθείας;
7) Περί τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλοχίου
Τό θέμα τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ ῾Ιερομονάχου ᾿Αμφιλοχίου εἶναι σαφές τό γνωρίζετε πολύ καλά,  ὅταν δέ  ἐτέθη ἐν Συνόδῳ (τήν 29-4-94) ἠρνήθητε νά συζητηθῆ, ὡς ἦτο χρέος ὅλων μας, καί ἀντικανονικῶς καί παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου δέν ἐξητάσθη. Εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 2803/17-1-95 ἐπιστολήν μου δέν σᾶς γράφω ὅ,τι κακῶς σεῖς διατείνεσθε, εἰς τήν ἐπιστολήν σας, λέγοντες: "Δηλαδή Μακαριώτατε ἐσεῖς καί ὁ Σεβασμιώτατος Νικόλαος θεωρεῖτε τόν ῾Ιερομόναχον ᾿Αμφιλόχιον μή ἀποτειχισθέντα πρός ῾Υμᾶς τούς δύο ᾿Επισκόπους καί ἀποτειχισθέντα πρός ῾Ημᾶς τούς ὑπολοίπους ᾿Επισκόπους;".
 ᾿Ιδού τί γράφομεν ἡμεῖς   διά τό     συγκεκριμένον θέμα καί τί τονίζομεν: "ὅλως ἀδικαιολογήτως καί ἑπομένως παραπλανητικῶς ἐπικαλεῖσθε τήν ἀποτείχισιν τοῦ ῾Ιερομονάχου ᾿Αμφιλοχίου ὡς εἰσέτι ὑφισταμένης" καί διευκρινίζομεν ὅτι: "Βεβαίως ἡ ἀποτείχισις αὐτοῦ ἰσχύει ὡς πρός τούς ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι δέν κατεδίκασαν τήν ἀπό 11-10-91 "᾿Εγκύκλιον ἐπιστολήν" τοῦ ῾Ιερομονάχου Εὐθυμίου, οὔτε καί τάς ὑπογραφάς των ἀπέσυρον ἀπό τήν λεγομένην "β' ᾿Εγκύκλιον", ἀλλά καί ὑποστηρίζουν ἀκόμη ταύτην καί ἐπιμένουν εἰς τήν ἀπό 13-7-94 "Διευκρίνισίν" των. ῾Η ἀποτείχισις τοῦ ἐν λόγῳ ῾Ιερομονάχου δέν ὑφίσταται ὡς πρός τούς ᾿Αρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι καί τήν ἀπό 11-10-91 "᾿Εγκύκλιον ἐπιστολήν" τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου κατεδίκασαν καί τάς ὑπογραφάς των ἀπέσυρον ἀπό τήν λεγομένην "β' ᾿Εγκύκλιον".
 Αὐτά γράφομεν διότι αὐτά λέγει τό σχετικόν ἐπίσημον πρακτικόν. Πάντα ταῦτα τά γνωρίζετε πολύ καλῶς, διότι ἔχετε ἀπό ἔτους εἰς τάς χεῖρας σας τό συγκεκριμένον ἐπίσημον ὑπογεγραμμένον πρακτικόν τῆς 11-4-1994, διά τοῦ ὁποίου ἀνάγλυφος προκύπτει ἡ ἀλήθεια, ἀπό ποίους ἧρε ὀρθῶς καί κανονικῶς τήν ἀποτείχισίν του καί ἀπό ποίους καί διατί ἐπιμένει νά παραμένη ἀποτειχισμένος ὁ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιος. Ποῦ διαφωνεῖτε; διατί παραπληροφορεῖτε;  Δέν λέγει λοιπόν  ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ὅσα καί πάλιν ἰσχυρίζεσθε παραπλανητικῶς, οὔτε  σᾶς ζητεῖ ἀπολογίαν, ἀλλά λέγει ὅτι εἶναι ἰδικόν σας χρέος νά ἀνακαλέσετε τήν λεγομένην ὑφ᾿ ὑμῶν "β'᾿Εγκύκλιόν" σας, τήν "Διευκρίνισίν" σας, καί νά καταδικάσετε ἀπεριφράστως τάς βλασφημίας τῆς ἀπό 11-10-91 γνωστῆς "᾿Εγκυκλίου ᾿Επιστολῆς". Ταῦτα δέ ὄχι ἁπλῶς διά νά ἀρθῆ καί ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ ἀποτείχισις τοῦ ῾Ιερομονάχου, ἀλλά διά νά μήν προσβάλλετε τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν δεχόμενοι τήν βλάσφημον ἐγκύκλιον τοῦ ῾Ιερομ. Εὐθυμίου καί ἵνα μή ἐνέχεσθε εἰς βλασφημίας, ἀδικίας καί περιστροφάς ῾Ιερῶν Κειμένων, διά τῆς λεγομένης "β' ᾿Εγκυκλίου" σας. Αὐτά Σεβασμιώτατοι καί περί τῆς ἀποτειχίσεως τοῦ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλοχίου, χωρίς νά εἰσέλθωμεν εἰς ὅλον τό πλάτος καί τό βάθος τοῦ θέματος διότι προσδοκῶμεν εἰσέτι τήν ἐκ μέρους σας ὑπεύθυνον τοποθέτησιν.
8) Δέν ὑπάρχει "Εἰκονομαχία" ἀλλά ἡ ἰδική σας αἵρεσις τῆς "Εἰκονολατρείας"
᾿Επί τοῦ ἰσχυρισμοῦ σας ὅτι δῆθεν συντασσόμεθα μέ τά διάφορα φυλλάδια, λέγοντες ὅτι δέν ὑπάρχει εἰκονομαχία κλπ. τῆς σελ.  3-4, εἶναι ἀνεπίτρεπτα ὅσα ὡς  ᾿Αρχιερεῖς ἰσχυρίζεσθε!
Σᾶς ἀπαντῶμεν καί ἐπ᾿ αὐτοῦ ρητῶς καί κατηγορηματικῶς: Δέν ὑπάρχει "εἰκονομαχία", ὅσα δέ ἐπιλήψιμα ἐγράφησαν (πλᾶναι, κακοδοξίαι, ἀκραῖαι διατυπώσεις, ἐξ ὑπερβάλλοντος ζήλου) δέν ἀποτέλουν εἰκονομαχίαν. Τό ὅτι δέν  ὑ- πάρχει εἰκονομαχία τό βεβαιώνετε καί ὑμεῖς, διότι ἐνῶ σᾶς ἐζητήθη κατ᾿ ἐπανάληψιν ἀλλά καί σᾶς  ἐτονίθη ὅτι εἶναι καί κανονική ὑποχρέωσίς σας νά καταθέσητε ἐνυπόγραφον καταγγελίαν μετά δηλώσεως ταυτοπαθείας, καταγγέλοντες δι᾿ αὐτῆς τούς "εἰκονομάχους" καί τά "εἰκονομαχικά" τους φρονήματα καί ἐνεργείας, ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ, ἀλλά συνεχίζετε γενικῶς, ἀορίστως καί ἀνευθύνως νά συκοφαντῆτε, ὅπερ εἶναι ἀδιανόητον δι᾿ ᾿Επισκόπους.
Κάθε ἀτυχής ἤ κακόδοξος, ὁποθενδήποτε διατυπωθεῖσα ἄποψις - φρόνημα, δέν ἀποτελεῖ "εἰκονομαχίαν". ᾿Αντιθέτως ὅταν ῾Υμεῖς γράφετε περί "εἰκονολατρείας" καί "εἰκονολατρῶν"[3] διά τούς ἑαυτούς σας, λυπούμεθα, ἀλλά, ἐάν δέν τό ἀνακαλέσετε καί δέν τό καταδικάσετε καθίστασθε αἱρετικοί.
Παρεχώρησεν ὁ Θεός τοιαύτας πτώσεις διά νά ταπεινωθῆτε καί νά κατανοήσετε ὅτι ὅσα ἰσχυρίζεσθε εἶναι πλάναι, μέ τάς ὁποίας ὅμως προδίδετε τόν ᾿Αγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας καί διχάζετε τόν πιστόν λαόν. Τόσον διά τό αἱρετικόν  ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΙΚΟΝ ΣΑΣ φρόνημα, ὅσον καί διά τά κεκηρυγμένα αἱρετικά φρονήματα τῆς ἀδελφότητος Παναγουλάκη, τῆς ὁποίας προΐσταται ὁ Σεβ/τος κ. Γρηγόριος καί τά ὁποῖα ἐξεστόμισαν τήν Κυριακή τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἀλλοιώσαντες αὐθαιρέτως τό Συνοδικόν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, θρηνοῦμεν καί μετά δακρύων λέγομεν "ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ".
Λέγομεν λοιπόν ὅτι δέν ὑπάρχει εἰκονομαχία, διότι ἀκριβῶς δέν ὑπάρχει καί διότι τά ἐπιλήψιμα κείμενα ὅσο καί ἄν  ὡρισμένες θέσεις των ἀποδειχθοῦν ἀντορθόδοξες, δέν συνιστοῦν εἰκονομαχίαν. Εἶναι ὅμως ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΙ, ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ καί ΑΙΡΕΣΙΣ τά περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων κηρύσσετε καί διατυπώνετε σεῖς γραπτῶς. Π.χ ἡ "β'ἐγκύκλιός" σας, "ἐγκύκλιος" ῾Ιερομ. Εὐθυμίου, ἀλλά καί ὅσα διατυπώνετε εἰς τό ἀπό 10-3-95 ἐπίσημο δικόγραφό σας. ᾿Ιδού τί γράφετε εἰς αὐτό: "Μέσα στούς κόλπους τοῦ ἀντιδίκου Συνδέσμου[4] παρουσιάστηκαν ἀντορθόδοξα φρονήματα, ἀμφισβητήσεως, ἀποδοχῆς καί προσκυνήσεως τινῶν ἐκ τῶν ῾Ιερῶν Εἰκόνων τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί εἰδικώτερον τῆς ἐκ Τάφου ᾿Εγέρσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ῾Αγίας Τριάδος μέ ἄμεσον ἀποτέλεσμα τόν χωρισμόν αὐτοῦ εἰς δύο παρατάξεις, τούς εἰκονομάχους, ἀποκηρύσσοντας τάς ἀνωτέρω Εἰκόνας καί ἡμᾶς τούς αἰτοῦντας- εἰκονολάτρας, οἱ ὁποῖοι συνεχίζομεν πιστά νά τηρῶμεν τάς ῾Ελληνοχριστιανικάς ἀρχάς καί Κανόνας τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μας μή παρεκκλίνοντες ἀπό τήν θείαν καί ἱεράν παράδοσιν". (Δικόγραφον 10-3-95)
Γνωρίζετε τί λέτε εἰς τήν ἀνωτέρω παράγραφόν σας, τήν ὁποίαν περιλάβατε εἰς τό ἐπίσημον δικόγραφον, τό ὁποῖον καταθέσατε εἰς τό δικαστήριον;
α) ᾿Ονομάζετε ἀντίδικόν σας τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον! δηλαδή σεῖς ἀντιδικεῖτε μέ ὅλους  σχεδόν τούς Κληρικούς τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ. Τούς σύρετε εἰς τά δικαστήρια, ὁρκίζονται διά λογαριασμόν σας οἱ μάρτυρες πού ἀποστείλατε (῾Ιερομ. Κοσμᾶς καί Δανιήλ), ψευδορκοῦν καθίστανται ἐπίορκοι καί ἀναλαμβάνετε σεῖς νά τούς καλύψετε ὅτι δέν ὡρκίσθησαν!  Δυστυχῶς ὅμως καί οἱ δύο Κληρικοί σας καί ὡρκίσθησαν καί ψευδώρκισαν καί ἐπιώρκησαν, καί δι᾿ αὐτῶν ὠρκίσθητε καί ἐσεῖς καί ὑποπέσατε ὁμοῦ εἰς τό ἴδιον κρῖμα καί κατάκριμα.
β) Λέτε ὅτι σεῖς οἱ 8 μηνύοντες (5 ᾿Αρχιερεῖς καί 3 ῾Ιερεῖς) καθώς καί οἱ δύο μάρτυρες σας καί ἐλάχιστοι ἀκόμη ὁμόφρονές σας κληρικοί ἀποτελεῖτε τήν παράταξιν τῶν εἰκονολατρῶν!! Δηλαδή ὁμολογεῖτε καί κηρύσσετε ὅτι εἶσθε ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ διότι ἡ εἰκονολατρεία εἶναι καταδεδικασμένη ΑΙΡΕΣΙΣ! ῾Η ὀρθόδοξος ᾿Εκκλησία δέν ἀπονέμει λατρείαν εἰς καμμίαν εἰκόνα, ἀλλά τιμητικῶς προσκυνεῖ αὐτάς. Καί αὕτη ὅμως ἡ τιμητική προσκύνησις μεταβαίνει εἰς τό πρωτότυπον.  Προσκυνοῦμεν, ἀδελφοί, τιμητικῶς τάς ῾Αγίας Εἰκόνας καί δέν τάς λατρεύομεν διότι ἡ λατρεία ἀνήκει μόνον εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν.
γ) Χαρακτηρίζετε, περισσότερον ἀπό 35 Γνησίους ᾿Ορθοδόξους ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς καί διακόνους, ὡς τήν "παράταξιν τῶν εἰκονομάχων"[5], οἱ ὁποῖοι, ὡς διαστροφικώτατα διατείνεσθε, ὅτι ἀμφισβητοῦν, δέν ἀποδέχονται καί δέν προσκυνοῦν τάς ῾Ιεράς Εἰκόνας τῆς ᾿Εγέρσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς ῾Αγίας Τριάδος! ῾Υπάρχει μεγαλυτέρα συκοφαντία, μεγαλύτερον ψεῦδος! ᾿Ιδού προκαλεῖσθε καί τώρα ἀκόμη νά κατονομάσετε καί νά ἀποδείξετε, ποῖοι ἀμφισβητοῦν, δέν δέχονται καί δέν προσκυνοῦν, ὁποιανδήποτε ὀρθόδοξον εἰκόνα Βυζαντινῆς ἤ Κλασσικῆς τεχνοτροπίας, ἄλλως σεῖς εἶσθε ἀληθῶς "ὁμάδα", "παράταξις", ὡς ἀνωτέρω γράφετε, "εἰκονολατρῶν" καί ἐπωμίζεσθε ὅλο τό βάρος τῶν συκοφαντιῶν.
δ) Δέν τηρεῖτε, ἀλλά καί  καταπατεῖτε τάς ῾Ελληνοχριστιανικάς ἀρχάς, διότι δέν εἶναι ἑλληνοχριστιανική ἀρχή νά ψεύδωνται οἱ Κληρικοί, νά συκοφαντοῦν, νά διχάζουν, νά προσφεύγουν διά θέματα πίστεως (ἐν προκειμένῳ τῆς πλάνης σας) εἰς τά δικαστήρια, νά ὁρκίζωνται, νά ψευδορκοῦν καί νά ἐπιορκοῦν καί νά προδίδουν. ῎Αν ἔτσι ἐννοεῖτε τάς "ἑλληνοχριστιανικάς ἀρχάς" κάνετε λάθος καί ἀποδεικνύετε ὅτι σεῖς δέν γνωρίζετε οὔτε τηρεῖτε, τάς ῾Ελληνοχριστιανικάς - ῾Ελληνορθοδόξους ἀρχάς, ἀλλά οὔτε καί τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Δέν τηρεῖτε καί  τήν ᾿Εκκλησιολογίαν - ῾Ομολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν  ΓΟΧ,  διότι δέχεσθε ὅτι σᾶς "περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς Χειροθεσίας" κλπ. Δέν τηρεῖτε τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τήν ᾿Ορθόδοξον, ὅταν σχίζετε Μονάς, ᾿Ενορίας, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί ζητᾶτε νά ἁρπάξετε αὐτάς. Διατί δέν καταδικάζετε τήν βλασφημίαν ὅτι σᾶς περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς χειροθεσίας; Διατί τόσον ὀψίμως ἀρνεῖσθε ὁμόφωνον ἀπόφανσιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας (β' πρᾶξις Ι.Σ.Ι. 19-8-1981) καί παραθεωρεῖτε τήν ἀλήθειαν καί τήν συνείδησιν τῆς ᾿Εκκλησίας; ᾿Εάν ἀρνῆσθε τήν Β' Πρᾶξιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς 19-8-1981, τότε ἐγείρετε σεῖς μέγα χάσμα. Ποίαν Σύνοδον νά συγκαλέσωμεν καί μέ ποίους νά συσκεφθῶμεν καί πῶς καί ποίας ἀποφάσεις νά λάβωμεν; Πρακτικά δέν ὑπογράφετε, βλασφημίας δέν καταδικάζετε, ὡς "αἱρετικούς" καί "εἰκονομάχους" μᾶς συκοφαντῆτε, τήν ἐν τῇ λατρείᾳ ἑνότητα διεκόψατε, "ἀντιχρίστους" μᾶς ἀποκαλεῖτε, μᾶς "ἀναθεματίζετε", μᾶς σύρετε εἰς τά δικαστήρια, ψευδορκεῖτε, σχίζετε Μονάς, ᾿Ενορίας, Οἰκογενείας...
Εἰς οὐδέν ἕτερον ἠθέλατε πταίσει, καί μόνον ὅτι διχάζετε τό Σῶμα τοῦ Χρι- στοῦ, ἐξυπηρετῶντες ἔτσι, ἴσως ἀθελήτως καί ἀνεπιγνώστως, τούς σκοπούς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, σᾶς καθιστᾶ ὑπευθύνους ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ῾Αγίας Του ᾿Εκκλησίας καί μέγα κρῖμα ἐπωμίζεσθε.
9) Περί δικαστηρίων καί ὅρκων
Εἰς τήν ἰδίαν 3ην σελίδα τῆς ἐπιστολῆς σας γράφετε καί τά ἑξῆς :
"῞Οσο διά τά ἀναφερόμενα εἰς τό 2811/23-2-95 ἔγγραφόν σας, καθώς καί ΕΠΕΙΓΟΝ τηλεγράφημά σας, περί δῆθεν ὡρκισθέντων ἱερέων, πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι τοιαῦται ψευδεῖς καί συκοφαντικαί διαδόσεις ἀπό ἐπίσημον ἔγγραφον ᾿Αρχιερέως, ἐπιφέρουν ὄχι μόνον κανονικάς κυρώσεις ἀλλά καί ποινικάς. Σᾶς γνωστοποιοῦμεν ὅτι οἱ ἱερεῖς π. Κοσμᾶς καί π. Δανιήλ δέν ἀπήγγειλον τό "ὀμνύω εἰς τήν ἱερωσύνην μου" ὅπως ἀναφέρεται, ἀλλ᾿ οὔτε κἄν τήν ὑπό τοῦ νόμου δι᾿ ἱερεῖς προβλεπομένην διατύπωσιν "διαβεβαιῶ ἐπί τῇ ἱερωσύνῃ μου" τῆς προέδρου ἐπανέλαβον[6]. Αὐτά διά νά ἐλέγχετε τί ὑπογράφετε καί νά μήν ἔχετε τυφλήν ἐμπιστοσύνην εἰς τούς συμβούλους σας, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι διά τήν διατηρηθεῖσαν κατάστασιν ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ ἡμῶν ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη ἐξ αἰτίας τῆς νεοεικονομαχικῆς αἱρέσεως. ῞Οσον ἀφορᾶ τήν ὑπό τοῦ νόμου δι᾿ ἱερεῖς προβλεπομένην διαβεβαίωσιν, πρῶτος ἐσεῖς Μακαριώτατε τήν ἐνεργοποιήσατε ὅταν πρό ἐτῶν ἀποστείλατε στά δικαστήρια τούς π. Παῦλον καί π. Εὐθύμιον καί ἐν γνώσει σας διαβεβαίωσαν ἐπί τῇ ἱερωσύνῃ των διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας ᾿Ελεούσης. Τότε μάλιστα οὔτε κἄν φέρατε τό θέμα εἰς τήν ῾Ιεράν Σύνοδον "καί τό ἀφήσατε νά πέσῃ στά μαλακά" ἐνῶ τώρα κόπτεσθε καί συκοφαντεῖτε τούς ἱερεῖς μας, διά νά δικαιολογήσετε τόν κυρίως ὑπεύθυνον ᾿Ελευθέριον Γκουτζίδην, ὁ ὁποῖος προφορικῶς καί γραπτῶς διδάσκει "ὅτι εἰκών τῆς ᾿Αναστάσεως εἶναι ἡ εἰς ῞Αδην Κάθοδος" (σελ. 3η τῆς ἐπιστολῆς σας).
Κατ᾿ ἀρχήν πρέπει νά τονίσω καί νά ὑπογραμμίσω αὐτό τό ὁποῖον λέτε καί εἶναι ὀρθόν, δηλαδή "ψευδεῖς καί συκοφαντικαί διαδόσεις ἀπό ἐπίσημον ἔγγραφον ᾿Αρχιερέως, ἐπιφέρουν ὄχι μόνον κανονικάς κυρώσεις ἀλλά καί ποινικάς"  Βεβαίως ἔχετε ἀπολύτως δίκαιον. Ποῖος ὅμως Σεβασμιώτατοι ἔχει διατυπώσει ἀμετρήτους "ψευδεῖς καί συκοφαντικάς διαδόσεις"; Ποῖος καί ἐν προκειμένῳ ἀπειλεῖται ἀπό κανονικάς ἀλλά καί ποινικάς κυρώσεις; ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ανδρέας ἤ ὁ ᾿Επίσκοπος κ. Ματθαῖος καί οἱ μετ᾿ αὐτοῦ; ᾿Ερωτᾶσθε,  ψεύδεσθε ἐνσυνειδήτως ἤ διότι σᾶς ἐπλάνησαν οἱ ἀδίστακτοι καί ἐπίορκοι Κληρικοί σας; Δυστυχῶς ἡ δευτέρα πλάνη ὑμῶν εἶναι πολύ βαρυτέρα τῆς πρώτης.
Οἱ ἱερεῖς, Σεβ/τοι, π. Κοσμᾶς καί π. Δανιήλ, δυστυχῶς, ὡρκίσθησαν εἰς τήν ἱερωσύνην των καί μάλιστα ὅλως πρόθυμοι, ὡς βεβαιοῦν οἱ αὐτήκοοι μάρτυρες. Τό βεβαιοῦν ὑπευθύνως οἱ δύο νομικοί συνήγοροί μας ὁ κ. Γεώργιος Μπολγούρας καί ὁ κ. Λάζαρος Κυρίτσης. Τό βεβαιοῦν ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Κήρυκος, ὁ Θεολόγος κ. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης, (ὁ ὁποῖος διεμαρτυρήθη κατά τήν ἀκροαματικήν διαδικασίαν, ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου διά τήν ὁρκοδοσία τῶν δύο Κληρικῶν σας), ὁ θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ὁ Μοναχός Μάξιμος, ὁ κ. Βάϊος Μπολγούρας καί ὁ κ. ᾿Αθανάσιος Καλαϊτζίδης. Τό μαρτυροῦν καί τά δικόγραφά σας διά τήν ὁποίαν διαμαρτύρεσθε διατί δέν ὡρκίσθη ὁ κ. Γκουτζίδης! καί παρεβίασε τό ἀστικό ποινικό κώδικα!!! Πρίν τό ἀμφισβητήσετε ἔπρεπε νά σκεφθῆτε τάς συνεπείας τῆς πράξεώς σας νά μᾶς διαψεύσετε καί νά μᾶς ἀπειλήσετε μέ κανονικάς καί ποινικάς κυρώσεις! Δέν χαιρόμεθα, βεβαίως,  διότι ὡρκίσθησαν οἱ δύο Κληρικοί σας καί δι᾿ αὐτῶν καί σεῖς, οἱ ἠθικοί αὐτουργοί, μακάρι νά μήν εἶχαν ὁρκισθῆ καί νά μήν εἶχαν ψευδορκίσει καί νά μήν εἶχαν ἐπιορκήσει. Μακάρι νά εἴμεθα ἡμεῖς οἱ λέγοντες ψεύδη καί νά ζητήσουμε συγγνώμην, καί μιά πού μάθατε ἀπό δικαστήρια, νά μᾶς κλείνατε καί φυλακή. Τώρα ὅμως τό κακό δέν εἶναι μόνον ὅτι οἱ ἱερεῖς σας ὡρκίσθησαν καί εἰς τήν συνέχειαν ἔπεσαν εἰς ψευδορκίαν καί ἐπιορκίαν, ἀλλά καί κατόπιν τούτων συνεχίζουν νά ψεύδωνται ὅτι δέν ὡρκίσθησαν, καί ἐσεῖς ἐπιφορτίζεσθε καί ὡς ἄτομον καί ὡς ὀκτάδα ὁμαδικῶς μέ ὅλους τούς ὅρκους, τάς ψευδορκίας - ἐπιορκίας καί ὅλα τά ψεύδη.
Γνωρίζετε, συνειδητοποιεῖτε ὅτι ὅλα αὐτά βαρύνουν ἐσᾶς τούς 8 κληρικούς[7], διότι ἀκριβῶς οἱ ῾Ιερομόναχοι Κοσμᾶς καί Δανιήλ ἐστάλησαν ἀπό σᾶς τούς 8, κατέθεσαν διά λογαριασμόν σας, καί ὡρκίσθησαν, ψευδώρκησαν καί ἐπιώρκησαν διά λογαριασμόν σας!;
Πῶς ἐβασίσθητε εἰς τούς λόγους  τοῦ π. Κοσμᾶ καί τοῦ π. Δανιήλ, ὅταν σεῖς ὁ ἴδιος  θεωρῆτε τόν ῾Ιερομόναχον Κοσμᾶν, ὡς πρόσωπον ἀνυπόληπτον καί ἀνέμπιστον; ᾿Ιδού πῶς τόν χαρακτηρίζετε εἰς τήν ὑπ. ἀριθ. 74/11-10-1994 ΑΠΟΦΑΣΙΝ σας διά τῆς ὁποίας θέτετε αὐτόν εἰς ἀόριστον ἀργίαν καί τόν παραπέμπετε καί εἰς τό πρωτοβάθμιον δι᾿ ἱερεῖς Συνοδικόν Δικαστήριον:
"6. ᾿Επειδή κατά τάς μετά τῶν ἀνθρώπων καί δή τῶν πιστῶν ἀναστροφάς σου, μετεχειρίσθης κατά σύστημα τό ψεῦδος, εἰς σημεῖον νά καταστῆ εἰς σέ δευτέρα φύσις καί νά καυτηριάσης, ἄνευ φόβου Θεοῦ τήν συνείδησίν σου, τούς δέ πιστούς νά λυποῦνται καί νά ἐκπίπτης εἰς τήν ἄβυσσον τῆς ἀνυποληψίας, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν ψευδολογιῶν σου, αἵτινες ἔχουν γίνει πασίδηλοι, ἐνῶ δέν ἔπρεπε νά λησμονῆς ὅτι "χείλη ἱερέως οὐ ψεύδονται". (᾿Αριθ. ἀποφ. 74/11-10-94)
Τόν ἴδιο κληρικό σας καταδικάζετε ἐπίσης διά φιλονικείας, ὕβρεις καί βιαιοπραγίας του κατά  τοῦ Κληρικοῦ π. Θωμᾶ Καραγκούνη! Πῶς τώρα ἐνεπιστεύθητε τήν ψευδῆ μαρτυρίαν αὐτοῦ τοῦ κληρικοῦ καί ἀπετολμήσατε νά χαρακτηρίσετε δι᾿ ἐγγράφου σας, τό ὁποῖον κατά χιλιάδας ἐσκορπίσατε εἰς ὅλον τόν κόσμον καί τό ἀποστέλλετε καί ταχυδρομικῶς, πῶς ἀπετολμήσατε λέγω, νά μᾶς συκοφαντήσετε ὡς "ψεύτας καί συκοφάντας" καί νά μᾶς ἀπειλήσετε "μέ κανονικάς κυρώσεις καί ποινικάς"!!!  Πότε, Σεβασμιώτατοι, σᾶς δώσαμε τέτοιο δικαίωμα ὥστε νά παραφέρεσθε κατά τόν χείριστον αὐτόν τρόπον; Τί ἄλλο ἀπομένει νά κάμετε ἐναντίον μας, ὦ ᾿Επίσκοπε Ματθαῖε, καί οἱ περί  ὑμᾶς ᾿Επίσκοποι;!
Εἰς τήν παράγραφον τῆς ἐπιστολῆς, πού ἀνωτέρω παρεθέσαμεν, δυστυχῶς προβαίνετε καί εἰς ἄλλον ψεῦδος καί ἄλλην συκοφαντίαν!
῾Ομιλεῖτε διά  "διαβεβαίωσιν" τήν ὁποίαν προβλέπει ὁ νόμος διά τούς ῾Ιερεῖς καί ὅτι πρῶτος ἐγώ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἐνεργοποίησα, ἀποστείλας πρό ἐτῶν εἰς τά δικαστήρια τούς ῾Ιερεῖς π. Παῦλον καί π. Εὐθύμιον, οἱ ὁποῖοι ἐν γνώσει μου "διεβεβαίωσαν ἐπί τῇ ῾Ιερωσύνῃ των".
Κάνετε βασικόν λάθος, διότι πρῶτον ὁμιλεῖτε διά διαβεβαίωσιν, πού προβλέπει ὁ Νόμος. ῾Ο Νόμος τῆς πολιτείας, βεβαίως, προβλέπει "ὅρκον" ἐπί τοῦ Εὐαγγελίου διά τούς λαϊκούς καί "διαβεβαίωσιν ἐπί τῇ ῾Ιερωσύνῃ των" διά τούς κληρικούς[8]. Δι᾿ ἡμᾶς ὅμως οὔτε τό ἕνα ἐπιτρέπεται, οὔτε τό ἄλλον, ὅσον καί ἄν τά προβλέπη ὁ Νόμος. ῾Η διαβεβαίωσις εἶναι ὁ ὅρκος τῶν κληρικῶν καί ἀπαγορεύεται. Πέραν τούτου ὠφείλατε νά γνωρίζατε καί τά ἑξῆς:
α) Δέν ἀπέστειλεν ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος τούς δύο Κληρικούς (π. Παῦλον καί π. Εὐθύμιον) στό δικαστήριο, ἀλλά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. Διατί δέν λέτε τήν ἀλήθειαν; Τόσο μέ ἐμισήσατε;  Δέν τούς ἀπέστειλεν ἡ ῾Ι. Σ. νά κάνουν μηνύσεις καί νά ὁρκισθοῦν καί νά ψευδορκίσουν, ἀλλά νά καταθέσουν ἀνομωτί διά νά μή ἱεροσυληθῆ ἕνας ὀρθόδοξος Ναός.
β) Τούς στείλαμε κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ὑπό τάς προϋποθέσεις ὅτι ὡς κληρικοί δέν θά ὁρκισθοῦν κατ᾿ οὐδένα τρόπον. ᾿Ενθυμηθεῖτε τήν παρέμβασιν τοῦ Σεβ/του Πειραιῶς κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τόν ῞Αγιον Πατέρα, ὅστις προετίμησε νά χάση τόν Ναόν τῆς ᾿Αναλήψεως, διά νά μή πέση ἕνας ὅρκος. Οὔτε νά ὁρκισθοῦν οὔτε νά διαβεβαιώσουν τούς ἐπιτρέψαμε, διατί ψεύδεσθε δημοσίως καί μέ συκοφαντεῖτε;
γ) ᾿Εάν ἔδωκεν "διαβεβαίωσιν ἐπί τῇ ἱερωσύνῃ του"  ὁ π. Παῦλος ἐγώ πρώτη φορά τό πληροφοροῦμαι ἀπό τό ἔγγραφό σας. Σεῖς ὅμως πού τό ἐγνωρίζατε, διατί τόσα χρόνια τό ἀποκρύπτατε καί τώρα κακοτρόπως τό ἀνακοινώνετε; Εἰς τί σᾶς ὠφέλησε καί ἡ ἀπόκρυψίς του ἐπί τόσα ἔτη καί τί σᾶς ὠφελεῖ καί τώρα πού τό ἐπικαλεῖσθε; Εἶναι δυσάρεστον, εἶναι πολύ λυπηρόν, ἀλλά οὐδείς ἐξαιρεῖται· ὅστις ὤμοσεν καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον, εἶναι ἔνοχος καί πρέπει νά κανονισθῆ ὡς ὁρίζει ἡ ᾿Εκκλησία.
 Εἶναι ἀρκετά αὐτά διά νά ἀντιληφθῆτε καί αὐτό τό ἀσύγγνωστον σφάλμα σας, καί νά ὁμολογήσετε ὅτι οὔτε τούς ῾Ιερεῖς σας συκοφαντοῦμε οὔτε ἐσᾶς, ἀλλά οὔτε καί ἄλλος κανείς εἶναι ὑπεύθυνος διά τά δικά σας ἐγκλήματα. Δέν πταίει κανείς ἄλλος, διότι σεῖς προσφύγατε εἰς τά δικαστήρια καί ψευδορκεῖτε.
10) ᾿Αντί νά συκοφαντῆτε καί ἀπειλῆτε, νά μετανοήσετε.
Οἱ ὅρκοι τῶν Κληρικῶν σας εἶναι ἐπαναλαμβάνω ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΙΑΙ ΥΜΩΝ ΤΩΝ 8 ΜΗΝΥΤΩΝ ΜΑΣ, διότι οἱ κληρικοί σας ὡρκίσθησαν, ἔπεσαν εἰς ψευδορκίαν καί ἐπιορκίαν, διά ἰδικόν σας λογαριασμόν. Καί ταῦτα πάντα διά νά ἐκδικηθῆτε τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον, τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖτε καί "᾿Αντίχριστον"! ῞Ωστε εἴμεθα καί "᾿Αντίχριστοι"! Πέραν τοῦ "εἰκονομάχοι" καί "αἱρετικοί" τώρα ἐγίναμε καί "ἀντίχριστοι" καί "ψεῦτες" καί "συκοφάνται" σας!  ῞Ωστε τόσα χρόνια ὑπηρετούσατε τόν "ἀντίχριστον" καί δέν τό ξέρατε καί τώρα πού τό μάθατε μᾶς σύρετε εἰς τά δικαστήρια καί προκαλεῖτε νέον 1950! διά νά διαλύσετε τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον καί τόν ῾Ιερόν ᾿Αγῶνα τῆς ᾿Εκκλησίας; ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ!
᾿Ιδού οἱ καρποί τῆς μισαδελφίας καί τῆς πλάνης περί "εἰκονομαχίας"! "ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ".
Συγχωρεῖστε με ἀλλά οἱ καιροί τό ἀπαιτοῦν νά ὁμιλῶ κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον, διότι ἐφυγαδεύσατε τήν ἀγάπην, πολεμεῖτε τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιον καί ὡς πιστεύω (διότι προκύπτει ἐκ τῶν ἔργων σας), ἐνεργεῖτε σχέδια σκοτεινῶν δυνάμεων, διά τοῦτο, οὔτε τήν ἀνοχήν μας, οὔτε τήν μακράν ὑπομονήν, οὔτε τήν διακριτικήν στάσιν μας ἀντιλαμβάνεσθε! Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι, παρά τό προβεβηκός τῆς ἡλικίας μου, μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, καί τήν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων πιστῶν ᾿Αρχιερέων καί τῶν ἀνά τό πανελλήνιον καί ἐξωτερικόν πλῆθος τῶν πιστῶν ῾Ιερέων, καί τόν πιστόν λαόν, ἐλπίζομεν ὅτι θά γίνη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί δέν θά περάσουν τά σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
Δέν κόβομεν παρά ταῦτα τάς μεθ᾿ ὑμῶν χρυσᾶς ἁλυσίδας τῆς ἀγάπης. Σᾶς περιμένομεν νά ἀνανήψετε, νά διορθώσητε ὅσα κακῶς ἐνεργήσατε καί οὕτω νά γίνη χαρά καί εἰς τήν ἐπί γῆς στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσαν.
Λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν σας τά θέματα, τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως σᾶς ἐγνωρίσαμε καί τήν παροῦσαν ἐπιστολήν μου καί ἀνακαλέσατε τάς φρικτάς ἀναληθείας, τάς συκοφαντίας καί ἀπειλάς, διότι, ἐπαναλαμβάνω, Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί, "ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ"!
11) Μή ταυτίζεσθε μέ τόν "Μιστιγνιώτη".
Πάλιν εἰς τό τέλος τῆς 3ης σελίδος καί εἰς τήν 4ην τῆς ἐπιστολῆς σας, κατηγορεῖτε ψευδῶς καί συκοφαντεῖτε καί ἐμέ καί τούς Θεολόγους. Ταῦτα ὅμως ποιοῦντες, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε, προβαίνετε εἰς τρομακτικάς ἀποκαλύψεις διά τούς ἑαυτούς σας, διότι μιμεῖσθε καί ἀντιγράφετε καί ἐκφράζετε τόν ἀφορισθέντα "Μιστιγνιώτη"! ᾿Ιδού πρῶτα τί γράφει ὁ "Μιστιγνιώτης" τόν Μάϊον τοῦ 1992:
"᾿Από ὅτι φαίνεται ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἔχει παρασυρθῆ εἰς τά δίκτυα τῶν ὑπούλων συμβούλων του. Οὔτε κἄν ἔχει πάρει εἴδησιν τί τοῦ ἔχουν σκαρώσει τριγύρω του καί εἶναι κρῖμα νά χαθῆ τώρα στά γεράματά του.... Καί σεῖς, Σεβασμιώτατοι ᾿Επίσκοποι βοηθῆστε μέ τό καλό τόν πατέρα μας νά μή πέση μέσα σέ λάκκο ἀπωλείας.... βρισκόμεθα μπροστά σέ σχέδια ἐκπορθήσεως τῆς ᾿Εκκλησίας μας καί γι᾿ αὐτό μή παίζετε τό παιχνίδι τοῦ ἀντίχριστου μέ τίς φαγωμάρες καί τήν πολεμική σας.... Εἶναι καιρός πλέον, εἶναι ἐσχάτη ὥρα, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος νά ξυπνήση νά ἰδῆ πού τόν ὡδηγοῦν ὁ ᾿Ελευθέριος, ὁ Εὐστάθιος, ὁ Νεόφυτος, ὁ Χαράλαμπος, ὁ Κήρυκος...."  Αὐτά γράφει ὁ "Μιστιγνιώτης".  ᾿Ιδού ὅμως τί ἀκριβῶς γράφετε καί σεῖς εἰς τήν τελευταίαν σας ἐπιστολήν διά νά περιορίσω τό θέμα μόνον εἰς αὐτήν:
 "Αὐτή Μακαριώτατε, εἶναι ἡ πραγματική ἀλήθεια καί ἐλπίζουμε νά τήν ἀντιληφθῆτε, ἔστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν. Προσκοληθήκατε εἰς συγκεκριμένα ἄτομα φέροντα ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῶν αἱρετικῶν καί ἀγνοήσατε.... τούς Συνοδικούς ᾿Αρχιερεῖς" (σελ. 3 τελευταία παράγραφος). Καί εἰς τήν συνέχειαν πάλι ἐπαναλαμβάνετε: "... Μήν ἀκοῦτε πλέον τούς "συμβούλους" σας εἶναι σκολιοί καί πανοῦργοι"! (4η σελ.).
῏Ηλθεν ὁ καιρός, Σεβ/τοι, ἤ μᾶλλον τόν φέρατε σεῖς, ὥστε πλέον δημοσίως νά ἐρωτηθῆτε, καί δημοσίως νά ἀπαντήσετε:
- Γνωρίζετε ποῖος εἶναι ὁ κρυπτόμενος ὑπό τό ψευδώνυμον "Μιστιγνιώτης";
- Μήπως τινές ἐξ ὑμῶν ἔχετε κάποιαν σχέσιν μετ᾿ αὐτοῦ; ᾿Ερωτᾶσθε, διότι ταυτίζεσθε εἰς πολλά σημεῖα! ῞Ο, τι ἔγραψε τόν Μάϊο τοῦ 1992 ὁ ἀφορισθείς "Μιστιγνιώτης", αὐτά γράφετε καί σεῖς τό 1995!
᾿Ερωτᾶσθε μήπως ὁ "Μιστιγνιώτης" εἶναι μεταξύ σας; Μήπως εἶναι κάποιος ἐκ τῶν  συμβούλων σας; Ἤ μήπως τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά δέν συμβαίνει, ἀλλά ἁπλῶς, μετά τρία ἔτη, διαπιστώνετε ὅτι εἶχε δίκαιο ὁ "Μιστιγνιώτης" καί ἐπαναλαμβάνετε τάς θέσεις του! Πῶς ἄλλως δύναται νά ἑρμηνευθῆ ἡ ταύτισίς σας μέ τόν "Μιστιγνιώτην";
Γράφει  ὁ "Μιστιγνιώτης" τό 1992: "᾿Απ᾿ ὅτι φαίνεται ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἔχει παρασυρθῆ εἰς τά δίκτυα τῶν ὑπούλων συμβούλων του κλπ." καί πάλιν "Εἶναι ἐσχάτη ὥρα, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος νά ξυπνήση νά ἰδῆ ποῦ τόν ὁδηγοῦν ὁ ᾿Ελευθέριος, ὁ Εὐστάθιος, ὁ Νεόφυτος, ὁ Χαράλαμπος, ὁ Κήρυκος"
Γράφετε καί σεῖς τά ἴδια τήν 6-3-1995:
"Αὐτή εἶναι Μακαριώτατε ἡ πραγματική ἀλήθεια καί ἐλπίζουμε νά τήν ἀντιληφθῆτε ἔστω καί τήν τελευταίαν στιγμήν.  Προσκοληθήκατε εἰς συγκεκριμένα ἄτομα φέροντα ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῶν αἱρετικῶν καί ἀγνοήσατε καί συνεχίζετε νά ἀγνοῆτε τούς Συνοδικούς ᾿Αρχιερεῖς". Καί συνεχίζετε: "... μήν ἀκοῦτε πλέον τούς συμβούλους σας εἶναι σκολιοί καί πανοῦργοι"!
Κἄν ἡμεῖς σιωπήσωμεν οἱ λίθοι κεκράξονται, Σεβασμιώτατοι, μᾶλλον δέ οἱ ἀνωτέρω λόγοι σας κραυγάζουν. Εἶναι δυσάρεστον καί προκαλεῖ βαρύ πένθος εἰς ἐμέ  ὅτι ταυτίζεσθε μέ τόν "Μιστιγνιώτην", εἶμαι ὅμως ὑποχρεωμένος νά εἴπω καί σέ σᾶς καί στό "Μιστιγνιώτη" ὅτι:
α) Καί τούς Συνοδικούς ᾿Αρχιερεῖς ποτέ δέν ἠγνόησα καί τούς Θεολογικούς μου συμβούλους, πού ἦταν καί ἰδικοί σας, καί μπορεῖ νά εἶναι καί πάλι, δέν τούς ἠγνόησα, ἀλλά τούς τιμῶ καί ἀναγνωρίζω καί τούς ἰδικούς τους κόπους καί προσφοράς εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. Θέλω καί οἱ ᾿Αρχιερεῖς νά εἶναι εἰς τήν περίοπτον θέσιν τοῦ ᾿Επισκόπου καί οἱ γνήσιοι ᾿Ορθόδοξοι Θεολόγοι (Κληρικοί καί Λαϊκοί) εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας[9].
β) Δέν θά πῶ ποίων οἱ "Σύμβουλοι" εἶναι "ΣΚΟΛΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΟΙ" ἀλλά θά εἴπω ὅτι οἱ ἰδικοί μου θεολογικοί σύμβουλοι πού κατονομάζει ὁ "Μιστιγνιώτης" καί συμφωνεῖτε ὅμως καί σεῖς, δέν ἀπεδείχθησαν μέχρι σήμερον  οὔτε "σκολιοί καί πανοῦργοι", οὔτε "αἱρετικοί" οὔτε "εἰκονομάχοι", ἀλλ᾿ οὔτε καί σεῖς ἀποδεικνύετε αὐτά πού γράφετε ὥστε κατά τόν "Μιστιγνιώτην" νά μέ "βοηθήσετε νά μήν πέσω στόν λάκκο"!
γ) Οἱ θεολογικοί μου σύμβουλοι καί συνεργάται ἦταν ἐπαναλαμβάνω καί ἰδικοί σας σύμβουλοι καί εἶναι καί σήμερον σύμβουλοι καί ἑτέρων ᾿Αρχιερέων. Εἶναι γνωστή ἡ βιοτή τους, τό ἦθος τους, ἡ θεολογική τους κατάρτισις, ἡ ὁμολογία τους, ἡ ὀρθοδοξία τους. Δέν εἶναι "σκολιοί", δέν εἶναι "πανοῦργοι".
Ποῖοι ὅμως εἶναι οἱ ἰδικοί σας σύμβουλοι; Ποῖοι συντάσσουν τά κείμενά σας; Ποῖοι σᾶς ὑποδεικνύουν τάς ἐνεργείας σας πού ἐνεργεῖτε; Ποῖος σᾶς συνέταξε τήν "β' ᾿Εγκύκλιον"; Ποῖος τάς ἐπιστολάς; Ποῖος τάς "εἰσηγήσεις"; Ποῖος τάς "παραιτήσεις - καταγγελίας" κλπ.; Ποῖος τά "ἀνόητα" ἀλλά καί ἱερόσυλα ἀναθέματα τῆς ἀδελφότητος Παναγουλάκη; ᾿Αληθῶς! "ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ". 
δ) Οἱ ἰδικοί μου θεολογικοί σύμβουλοι δέν μέ χρησιμοποιοῦν ὡς "ἀσπίδα", ὡς πάλιν γράφετε εἰς τήν 4ην σελίδα, διότι μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μοναδική ΑΣΠΙΔΑ καί ΑΚΟΝΤΙΟΝ καί ἐμοῦ καί τῶν συμβούλων συνεργατῶν μου, εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ καί ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ἀλλά  καί ἀφ᾿ ἑτέρου τά βέλη σας πού ἐκτοξεύετε, ἄλλα εἶναι χάρτινα καί δέν χρειάζονται κἄν "ἀσπίδα", ἄλλα δέ ἐπιστρέφουν εἰς τάς κεφαλάς τῶν ἐκτοξευόντων αὐτά.
ε) Μέ κατηγορεῖτε ὅτι ἀντιπαρῆθλα τήν φράσιν "θά σέ φτιάξω" μέ τήν ὁποίαν λέτε ὅτι ἀπείλησε τούς ᾿Αρχιερεῖς ὁ κ. Γκουτζίδης καί συνεχίζετε λέγοντας:
"᾿Αλλά καί σεῖς προσωπικῶς Μακαριώτατε καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ΙΦΣΚΑΕΕ τό ὁποῖον συγκροτήσατε εἰς τά μέτρα σας, ζητήσατε τήν κεφαλήν μας καθώς καί τήν κεφαλήν ἱερέων πού διαμαρτυρήθησαν "ἐπί πίνακι" (Σελ. 4η).
Καί πάλιν δέν θά ἤθελα νά γράψω διά τοιαῦτα θέματα, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά φανερωθῆ ἡ ἀλήθεια καί νά δοθῆ ἀπάντησις καί δι᾿ ὑμᾶς καί διά τούς πιστούς πρός τούς ὁποίους ἐκυκλοφορήσατε τήν ἐπιστολήν σας. Οὔτε ἤκουσα τήν φράσιν, οὔτε τήν ἀντιπαρῆλθον, ὡς γράφετε. ᾿Εκ τῶν ὑστέρων ἐπληροφορήθην ὅτι ἡ φράσις  αὐτή ἐλέχθη εἰς ἰδιαίτερον προσωπικόν διάλογον τοῦ θεολόγου μέ τόν Σεβ. ᾿Επίσκοπον Θεσσαλονίκης.  ῎Αν ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος ἐθεώρησεν τήν φράσιν αὐτήν ὡς ἀπειλήν, ὤφειλε νά ὑποβάλη ἔγγραφον ἀναφοράν, κατά τήν τάξιν τῆς ᾿Εκκλησίας, διά νά τήν ἐξετάσω. ᾿Ερωτῶ ὅμως. Διατί αὐτήν τήν φράσιν τῆς προσωπικῆς συζητήσεως τοῦ Θεολόγου μέ τόν ᾿Επίσκοπον τήν ἐπισημάνατε καί τήν ἀναφέρετε, καί τόσας ἀπειλάς, ὕβρεις καί βιοπραγίας τῶν Κληρικῶν σας ἐναντίον ὅλου τοῦ Κλήρου (᾿Αρχιερέων, ῾Ιερέων καί Διακόνων) δέν τάς ἀναφέρετε; Δέν τάς ἐπροσέξατε;  Δέν σᾶς ἠνώχλησαν ἤ καί  ἀκόμη δέν σᾶς ἐνοχλοῦν;
Σεβασμιώτατοι, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀπειλήση κανέναν, ἀλλά μόνον αἱ ἁμαρτίαι ἑνός ἑκάστου εἶναι ἐκεῖναι πού τόν ἀπειλοῦν. ᾿Εκεῖνα τά ὁποῖα πρέπει νά φοβῆσθε, διότι σᾶς "ἀπειλοῦν", εἶναι τά ψεύδη, αἱ συκοφαντίαι, αἱ βλασφημίαι, τά σκάνδαλα, αἱ ἀντικανονικαί σας ἐνέργειαι, τά δικαστήρια, οἱ ὅρκοι, αἱ ψευδορκίαι καί ἐπιορκίαι, τά "ἀναθέματα" τῆς ἀδελφότητος Παναγουλάκη, τά πυρωμένα καζάνια τῆς Κοζάνης  καί τά περί "᾿Αντιχρίστου" ὅσον ἀφορᾶ τόν ῾Ιερόν μας Σύνδεσμον. Τελευταῖα δέ καί αὐτή ἡ ἐπιστολή εἰς τήν ὁποίαν ἀπαντῶ. Νά ἐξετάση δέ καί ὁ ᾿Επίσκοπος Θεσσαλονίκης τί τόν ἀπειλεῖ, διότι ἄν δέν τόν ἀπειλῆ τίποτα, δέν ἔχει νά φοβηθῆ καμμίαν ἀπειλήν ἀνθρώπων. ῾Ημεῖς, Σεβασμιώτατοι , οὔτε τάς κεφαλάς τῶν ἱερέων σας, οὔτε τάς ἰδικάς σας θέλομεν "ἐπί πίνακι". Μιά μόνον κεφαλήν θέλομεν "ἐπί πίνακι". Τήν κεφαλήν τοῦ διαβόλου καί αὐτήν θά κόψωμεν μέ τήν μάχαιραν, ἤ μᾶλλον θά τήν κόψη ἡ μάχαιρα τοῦ Θεοῦ.
12) ῾Υποτακτικοί!
ζ) Τέλος εἰς τήν ἐπιστολήν σας γράφετε καί ταῦτα: "οἱ Μητροπολῖται δένεἶναι ὑποτακτικοί τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου .... εἶναι συνυπεύθυνοι, συσκέπτονται καί συναποφασίζουν ... πρέπει νά καταλάβετε ὅτι ἀνωτάτη ἐκκλησιαστική ἀρχή καί ἐξουσία δέν εἶναι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἀλλά ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ἡ μόνη ἁρμόδια διά τήν ἐπίλυσιν ὅλων τῶν θεμάτων".
Αὐτά τά ἔχετε ξαναγράψει καί ἔχετε τήν ἀπάντησιν, διατί παρακαλῶ τήν ἀγνοεῖτε; Πόθεν ἐλάβατε τό δικαίωμα, ἀπό ποίαν ἐνέργειαν τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου προκύπτει, ὅτι σᾶς θεωρεῖ ὑποτακτικούς του; Μή βαρύνετε τήν ψυχήν σας ἄλλο, Σεβασμιώτατοι, διότι καί ὡς πατέρας σας, καί ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος καί  ὡς συνεπίσκοπός σας νομίζω, ὅτι  πάντοτε σᾶς ἐτίμησα καί σᾶς ἐσεβάσθην καί ὡς ῾Ιερεῖς καί ὡς Συνεπισκόπους μου καί ποτέ δέν σᾶς ἔθιξα. ῎Αν ὡς ἄνθρωπος δέν ἀντελήφθην κάτι μέ τό ὁποῖον σᾶς ἠδίκησα, ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε ὡς ἄνθρωπον, ἀφοῦ βεβαίως μοῦ  ὑποδείξετε  καί τήν ἀδικίαν.
Τό ὅτι ὅμως τούς Συνεπισκόπους μου τούς μεταχειρίσθην ὡς ὑποτακτικούς δέν ἔχετε τό δικαίωμα νά τό λέγετε, ἐκτός ἄν τό λέτε διότι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος δέν γίνεται ὑποτακτικός τῆς ἰδικῆς σας φατριαστικῆς ὁμάδος. ῎Αν τοῦτο σᾶς κάνη νά αἰσθάνεσθε οὕτω, λυπᾶμαι,  ἀλλά δέν μπορῶ νά κάνω  τήν οἰκονομία παρανομία καί προδοσία. Εὔχομαι νά μή αἰσθανθῆτε εἰς τό μέλλον καί χειρότερα, διότι αὐτά μοῦ λέει ἡ ἀτυχής ἐπιστολή σας, καί ἡ ἄρνησίς σας ἐπί 5 μῆνας νά ἀνταποκριθῆτε εἰς τά θέματα, τά ὁποῖα προτείνομεν καί ἐξ ὑπαιτιότητός σας ἀναβάλλεται ἡ ῾Ιερά Σύνοδος.
13) Παρακαλῶ νά ἀλλάξετε σεῖς πορείαν.
Συμφωνῶ, καί δέν εἶναι δυνατόν ὀρθόδοξος νά μήν συμφωνῆ, ὅτι ἡ ἀνωτάτη πνευματική καί διοικητική ἐκκλησιαστική ἀρχή (ἀφῆστε τίς ἐξουσίες) εἶναι ἡ ῾Ιερά  Σύνοδος. Σᾶς ἐρωτῶ ὅμως Σεβασμιώτατοι, σεῖς πιστεύετε  εἰς αὐτά τά ὁποῖα λέτε; ᾿Ερωτῶ διότι θέλω νά ἀναλογισθῆτε πόσας φοράς ἀπό τό 1991 εὐτελίσατε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, τήν ὑποκαταστήσατε, τήν παραβιάσατε καί ἐπισήμως ἀπό τήν 13-7-94 τήν ἀντιποιεῖσθε. Πόσες φορές θελήσατε "ὑποτακτικόν" σας τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον; Πόσες φορές θελήσατε νά χρησιμοποιήσετε τήν ῾Ιεράν Σύνοδον διά νά περάσετε εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν ἀντικανονικάς καί ἀντορθοδόξους ἐνεργείας; Πόσες φορές ζητούσαμε νά λειτουργήση ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί νά λάβη ἀποφάσεις ἐπί θεμάτων πίστεως καί δικαιοσύνης καί τό ἠρνήθητε, καί τώρα ἀρνεῖσθε  νά ἀνταποκριθῆτε καί εἰς τά θέματα τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως προτείνομεν;
Σεβασμιώτατοι, σᾶς παρακαλῶ, σᾶς θερμοπαρακαλῶ νά "ἀλλάξετε σεῖς πορείαν" καί νά συμπορευθῆτε μεθ᾿ ἡμῶν τήν εὐθεῖαν ὁδόν τοῦ Κυρίου, τήν ὁποίαν συνεπορεύθημεν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἀπό τήν ὁποίαν ἡμεῖς, χάριτι Θεοῦ, δέν παρεκκλίναμεν. ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξεν πάντοτε ἐλεύθερος καί ἀδέσμευτος πρός πάντας. Τά λάθη του εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης ἀτελείας, δέν ἐνήργησε καί δέν ἐνεργεῖ ποτέ ἐσκεμμένα καί διά λογαριασμόν τρίτων ἐκτός ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί ἐπιβούλων Αὐτῆς. Σεβασμιώτατε κ. Ματθαῖε καί Σεβασμιώτατοι κ. Γρηγόριε, κ. Θεοδόσιε, κ. Τῖτε καί κ. Χρυσόστομε. Μόνον ὁ πονηρός ἀντίδικος καί ὁ Πάπας δέν γνωρίζει τόν δρόμον τῆς μετανοίας καί ἐπιστροφῆς! ῾Ο Θεός ἄν ἴδη ὄχι τήν μετάνοιάν μας ἀλλά κἄν τήν πρόθεσιν νά μετανοήσωμεν καί νά διορθώσωμεν, Αὐτός μετά μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς μετανοίας.
Αὖθις τε θερμῶς παρακαλῶ, παραιτηθῆτε τῶν "σκολιῶν" ἔργων καί ἐξέλθετε τῆς "σκολιᾶς" ὁδοῦ, λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅσα σᾶς ἔχω γράψει ἀπό τόν παρελθόντα Νοέμβριον, καθώς καί τήν μόλις προηγηθεῖσαν ἐπιστολήν μου (2817/ 30-3-95), προτείνετε τά θέματά σας καί συμβάλετε ὥστε νά συγκληθῆ ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. Αὐτή εἶναι ἡ θερμή μου παράκλησις καί προτροπή. ῾Η Μεγ. ῾Εβδομάς πού μᾶς χωρίζει ἀπό τήν ᾿Ανάστασιν τοῦ Κυρίου μας, εὔχομαι νά μᾶς εὕρη ὅλους εἰς μετάνοιαν διά νά ἀξιωθῶμεν  νά συσταυρωθῶμεν  καί νά  ἀναστηθῶμεν  μαζί Του. Μήν τόν σταυρώσουν οἱ ἁμαρτίες μας, μή λογχεύσωμεν τήν ῾Αγίαν Του πλευράν καί ἄς μή σχίση κανείς τόν ἄρραφον χιτῶνα Του. Συγχωρεῖστε με, ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρήση καί ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, ᾿Αδελφοί.
Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ[1] Σημείωσις «Ἐνημερώσεως»: Τελικά δέν τόν ἔρριξαν οἱ «πέντε» τό 1995, διότι τότε ἀπεδείχθη στῦλος ἀκλόνητος, τόν ἔρριξε ὁ «Πειραιῶς» Νικόλαος τό 2003 μέ τήν δική του συγκατάθεσιν – συμπαιγνίαν - προδοσίαν καί διά λογαριασμόν τῶν Κέντρων τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ καί νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
[2] Εἰς τά πρακτικά τῆς σχετικῆς δίκης τῶν Φλωριναίων κατηγορήθη ὁ Αὐξέντιος ὅτι ἠρνεῖτο νά συγκαλέση τήν Σύνοδον καί μέ αὐτό τό ἐπιχείρημα τόν ἀνέτρεψαν. Τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται καί εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ. ὑφ᾿ ὑμῶν;
[3] Τοῦτο τό αἱρετικόν φρόνημα περί "εἰκονολατρείας" ἐπέτρεψεν ὁ Θεός νά διατυπωθῆ εἰς ἐπίσημον δικόγραφον κείμενόν σας, τό ὁποῖον κατετέθη ὑπό τῶν πληρεξουσίων δικηγόρων σας εἰς τά δικαστήρια, διά νά ἀποκαλυφθῆ ἡ πλάνη, ἡ κακοδοξία, ἀλλά καί ἡ ἀμάθεια πολλῶν, τῶν ὁποίων ἐβραχνίασεν ὁ λάρυγξ νά λέγουν "εἰκονομάχοι" καί "εἰκονομαχία"! ῎Ας σημειωθῆ ὅμως, ὅτι εἰς τά δικαστήρια δέν ὁμιλοῦν οἱ πληρεξούσιοι δικηγόροι σας, ἀλλά ὁμιλεῖτε καί γράφετε σεῖς οἱ ἴδιοι.
[4] Αἱ ὑπογραμμίσεις ἰδικαί μας
[5] Τεχνηέντως δειλά, πλήν σαφῶς, ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς σας ἐχώρισε τόν ῾Ιερόν Κλῆρον εἰς "παρατάξεις" καί σᾶς εὐθυγράμμισε μετά τῶν ἐχθρῶν τῆς ᾿Εκκλησίας (Νεοημερολογιτισμόν, Μαγδαληνή κλπ.) οἱ ὁποῖοι τήν ἀποκαλοῦν παράταξιν. Καί τοῦτο κατά παραχώρησιν Θεοῦ.
[6] ῾Η ὑπογράμμισις ἰδική μας
[7] Τῶν ᾿Αρχιερέων, Μεσσηνίας Γρηγορίου, ᾿Αττικῆς Ματθαίου, Φθιώτιδος Θεοδοσίου, Κοζάνης Τίτου, Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου καί τῶν ῾Ιερέων Θεοφυλάκτου, ᾿Αντωνίου καί Βασιλείου.
[8] ῎Αρθρον Κ.Π.Δ. 408 ` 1 καί 4
[9] Δέν θά ἤθελα νά γράψω αὐτά, ἀλλά ἠναγκάσθην προκειμένου νά ἀπαντήσω εἰς τήν ἐπιστολήν σας. Δέν εἶμαι κατά κόσμον σοφός, ἀλλά ἔχω τήν ἱκανότητα νά διακρίνω καί νά μήν παρασύρωμαι, ὅπως μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ δέν παρεσύρθην καί ποτέ δέν ἐδειλίασα, καίτοι πρός στιγμήν πάντοτε διά τήν ἀγάπην ὑποχωρῶ, ὅμως ἄλλην οἰκονομίαν δέν μπορῶ νά κάμω.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007