ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος
ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 101 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ

Μία ἐνδιαφέρουσα ἔκδοσις ὑπό τόν τίτλον:
«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ
ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ»

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΩ ΑΠΟ 5.2.03 ΕΩΣ 2.6.03.

Ἡ ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλον φωτοτυπική ἔκδοσις ἐκυκλοφόρησε κατά Σεπτέμβριον τοῦ 2003, ἀπό τήν σειράν τῶν ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ τοῦ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» καί περιλαμβάνει «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ καί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ» ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἱεροσύλου συμπαιγνίας περί παραιτήσεως τοῦ ἤδη τεθνεῶτος Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία («παραίτησις») ἐδημοσιοποιήθη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τήν 5.2.2003, καί ἡ ὁποία ἐξειλίχθη εἰς τήν φατρίαν καί τελικῶς τό ὑπό τόν ψευδαρχιεπίσκοπον Νικόλαον ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΙΝ. Ὅπως ἀναφέρεται καί εἰς τόν Πρόλογον τῆς Ἐκδόσεως ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Κηρύκου πρόκειται περί σειρᾶς ἐγγράφων – κειμένων, τά ὁποῖα συνετάχθησαν μετά τήν ἐν λόγῳ ἱερόσυλον συμπαιγνίαν τῆς παραιτήσεως τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου ‘Ανδρέου, ὡς ἐνστάσεις, καταγγελίαι καί διαμαρτυρίαι, καί τά ὁποῖα παρετέθησαν ὡς συνημμένα εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 336/4/17.9.03 ἱστορικόν ἔγγραφόν του πρός τόν «Πειραιῶς καί Νήσων» κ. Νικόλαον.
Παραθέτομεν τόν Πρόλογον «Πρός τούς ἀναγνώστας».
Εἰς τό παρόν τεῦχος παρατίθεται τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 336/4.9.03 ἡμέτερον ἔγγραφον πρός τόν Σεβ/τον Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον, καθώς καί τά συνημμένα εἰς αὐτό: "Κείμενα ᾿Ενστάσεων, Διαμαρτυριῶν, Καταγγελιῶν, Γνωμοδοτήσεων ἀπό 5.2.03 ἕως 3.6.03". Τό ἔγγραφον μέ ὅλα τά συνημμένα κοινοποιεῖται εἰς τόν Μακαρ. ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν καί τούς λοιπούς Σεβ/ους ᾿Αρχιερεῖς, καθώς καί εἰς τόν Σεβ/τον Κιτίου τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Κύπρου κ. ᾿Επιφάνειον, πρός ἐνημέρωσίν των καί διά νά ἀναλάβουν τάς εὐθύνας των.
᾿Εκ τῆς μελέτης τῶν κειμένων πού παρατίθενται, δύναται ὁ ἀναγνώστης νά ἀντιληφθῇ, ἀφ᾿ ἐνός τήν κρισιμότητα τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων, ὅπως προέκυψε αὔτη μετά τήν Κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς τάξεως ὑπό ὁμάδος ᾿Αρχιερέων, μετά τήν ἄρνησιν αὐτῶν νά ἀντιμετωπισθοῦν ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΣ θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, καί ἐν τέλει ὅπως ἐξελίχθη μετά ἀπό τήν συμπαιγνίαν καί τήν συναλλαγήν τῆς ἱεροσύλου παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου, καί μετά τήν ἐπακολουθήσασαν ἑτέραν ἱερόσυλον πρᾶξιν τῆς καταλήψεως τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου ἀπό τόν Μητροπ. Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον.
῞Απαντα τά κείμενα κατετέθησαν Κανονικῶς τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ, ἀλλ᾿ ὅμως ὅλως ἀντικανονικῶς, παρανόμως, καί ἀντιδεοντολογικῶς δέν ἐλήφθησαν ὑπ᾿ ὄψιν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ὁμάς τῶν ᾿Αρχιερέων, ἡ ὀποία ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐνήργησεν αὐθαίρετα καί ληστρικά καί εἰς βάρος τῆς Κανονικῆς τάξεως, ἐπροχώρησε καί μετά τήν παραίτησιν τοῦ Μακαριωτάτου εἰς περαιτέρω πράξεις καί ἐνεργείας φατριαστικάς, πραξικοπηματικάς καί παρανόμους, καί ἔλαβεν ἀποφάσεις, αἱ ὀποῖαι οὐδέν ἔννομον καί Κανονικόν ἀποτέλεσμα παράγουν.
Οἱ Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς, πού ἄφησαν νά ὁδηγηθοῦν τά πράγματα εἰς αὐτό τό σημεῖο,  ἄς σκεφθοῦν, ὅτι ὑπάρχει καί ἡ Κρίσις τοῦ Θεοῦ, ὁ ῾Οποῖος γνωρίζει καί ἐκεῖνα πού οἱ ἴδιοι γνωρίζουν, ἀλλά τά κρύπτουν, "ἵνα μή ἀποσυνάγωγοι γένωνται". Παρακαλοῦνται, ἔστω τώρα, νά μή περιφρονήσουν τάς ᾿Ενστάσεις, διαμαρτυρίας, προτάσεις τριῶν ᾿Αρχιερέων, ἀλλά νά τάς προσέξουν, νά τάς μελετήσουν, καί ἄν δέν συμφωνοῦν, ἄς δεχθοῦν τέλος πάντων μίαν ἐλευθέραν, σοβαράν, δημοκρατικήν συζήτησιν.
῾Η αὐθαίρετη, ἡ παπιστική, ἡ ἱεροεξεταστική νοοτροπία, ὅτι "ἄν δέν ἔρθη στή Σύνοδο θά τόν καταδικάσουμε", ἤ τά παλαιότερα: "ὁ Κήρυκος εἶναι ἀσεβής, διότι ἀντί νά συμμορφώνεται μέ τίς ἀποφάσεις μας, αὐτός γράφει, κλπ", δέν ἁρμόζει εἰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Αρχιερεῖς, ἄν θέλουν νά εἶναι πράγματι ᾿Ορθόδοξοι. Καί ἄς λάβουν ὑπ᾿ ὄψιν τά ἑξῆς: 1) Θέματα ῾Ομολογίας, ᾿Εκκλησιολογίας καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, δέν ἐπιτρέπεται νά "τίθενται εἰς τό ᾿Αρχεῖο", τουναντίον πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται. 2) ῾Η ψευδής καί ἀπατηλή προσπάθεια νά περάσουν θέσεις καί ἀντιλήψεις ξένες πρός τήν διηνεκῆ παράδοσι τῆς ᾿Εκκλησίας, πρέπει νά καταδικασθῇ καί νά σταματήση. 3) ῾Η ἄρνησις νά διακηρυχθῆ πεπαρρησιασμένως ἡ ῾Ομολογία ᾿Εκκλησιολογία καί ἡ ἀνόθευτος ᾿Αποστολική Διαδοχή, ὅπως τήν παρελάβομεν ἀπό τάς εὐλογημένας χειιροτονίας τοῦ 1935, 1937 καί 1995, ὁδηγοῦν εἰς τήν ἄρνησιν τῆς ᾿Εκκλησίας.  4) Τό νά σύρωνται ἑκόντες ἄκοντες πίσω ἀπό τό ἄρμα τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (ἴσως χωρίς τινές νά τό ἀντιλαμβάνωνται) θά τούς καταστήση ἐχθρούς καί πολεμίους τῆς ᾿Εκκλησίας.
Καί τέλος πάντων ἄς μᾶς ὑποδείξουν καί ἀποδείξουν τά σφάλματά μας. ῎Ας μᾶς ἀποδείξουν, ὅτι μέ ὅσα πράττουν οἱ ἴδιοι ἐνεργοῦν κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐν ὑπακοῇ πρός τούς Κανόνας τῆς ᾿Εκκλησίας, συμφώνως πρός τήν διηνεκῆ πρᾶξιν καί παράδοσιν τῆς ᾿Εκκλησίας καί εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό κάθε ἔξωθεν ἐπηρεασμό καί ξένα Κέντρα, καί ἐμεῖς εἴμεθα ἕτοιμοι νά ἀνακαλέσωμεν ὅλα τά κείμενά μας καί νά ζητήσωμεν καί συγγνώμην."
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΚΗΡΥΚΟΣ

Ἐπίσης παραθέτομεν καί τό ὑπ’ ἀριθμ. 336/4/17.9.2003 ἔγγραφον τοῦ ‘Επισκόπου Κηρύκου πρός τόν ὡς «’Αρχιεπίσκοπον ‘Αθηνῶν» ἐμφανιζόμενον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Νικόλαον.

Α.Π.  336
᾿Εν Κορωπίῳ τῇ 4/17-9-03
ΠΡΟΣ
Τόν Σεβ/τον Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον,
Εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς, Σαμψοῦντος 54, 184 51.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
1) Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέαν, εἰς ᾿Επισκοπεῖον ῾Αγίου Μοδέστου 19001 Κερατέα ᾿Αττικῆς.
2) Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, εἰς ῾Ιεράν Μονήν ῾Αγίας Τριάδος, 20100 ᾿Εξαμήλια Κορινθίας.
3) Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα, εἰς Νεάπολιν Πειραιῶς Αἰσχύλου 105, 184 52.
4) Σεβ/τον Μητροπολίτην Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργόνιον, εἰς Ι.Ν. ῾Αγίου Δημητρίου 60100 Σ.Σ. Κατερίνης.
5) Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας καί Ναούσης κ. Ταράσιον, εἰς Ι.Μ. ῎Αξιόν ᾿Εστί" 60066 Μεθώνη Πιερίας.
6) Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου, εἰς Ι.Μ. ῾Αγίων ᾿Αποστόλων 40007 Σ.Σ. Ραψάνης Λαρίσης.
7) Σεβ/τους  Επισκόπους Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέαν καί Φιλίππων κ. Χρυσόστομον, εἰς Ι.Μ. Μεταμορφώσεως, 19001 Κουβαρᾶ ᾿Αττικῆς.
8) ῞Απαντας τούς Κληρικούς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ῾Ιεράς Μονάς καί ᾿Εκκλησιαστικά Συμβούλια ῾Ιερῶν Ναῶν.

᾿Αγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαε, καί Σεβ/τοι ᾿Αρχιερεῖς, Κανονικά μέλη τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν.
Σχετικῶς μέ τά τελευταῖα ἀποσταλέντα εἰς ἐμέ "χαρτία", ἤτοι: α) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3196 ἀπό 26 Αὐγ. 2003 (π.ἡ.) "πρόσκλησίν" σας, διά τῆς ὁποίας ὅλως ἀντικανονικῶς, ῾Υμεῖς ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ἀντιποιεῖσθε τόν "᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν" καί πειρᾶσθε "σύγκλησιν Συνόδου ῾Ιεραρχίας" (διά τήν 17ην Σεπτεμβρίου π.ἡ.), καί β) Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 233 ἀπό 2 Σεπτ. 2003 (π.ἡ.) ἑτέραν "πρόσκλησίν" σας, τήν ὁποίαν μοι ἐπιστείλατε τήν 3ην Σεπτεμβρίου, μετά τήν 9ην βραδυνήν, δι᾿ ἧς ἀντιποιεῖσθε καί τόν "Πρόεδρον" τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῶν Κληρικῶν (Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε), καλεῖτε δέ διά τήν ἀμέσως ἑπομένην ἡμέραν Τετάρτην, καί ὥραν 9ην πρωϊνήν (!) (4-9-03) "Διοικητικόν Συμβούλιον" τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε, ἡ ἐλαχιστότης μου ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος, κατ᾿ ᾿Αρχιερατικόν καθῆκον, εὐθύνην, ἀλλά καί φιλάδελφον  διάθεσιν, ἀπαντῶ τά κάτωθι:
῞Οπως διά σειρᾶς προηγηθέντων σχετικῶν ἐγγράφων μας, (τά ὁποῖα σᾶς ἐπιστείλαμεν ἁρμοδίως καί Κανονικῶς καί τά ὁποῖα ἐν σώματι συνημμένως τῷ παρόντι σᾶς ἐπανεπιστέλλομεν), σᾶς ἐγνώσθη καί ἀναλυτικῶς ἐτεκμηριώθη, ἡ ἀπό 5 Φεβρουαρίου 2003 ἱερόσυλος συμπαιγνία περί παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κ. ᾿Ανδρέου  καί μεταβιβάσεως τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς εἰς ὑμᾶς, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠ᾿ ΟΥΔΕΝΙ, καθώς ἐπίσης ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ καί ῾Υμεῖς ὡς "νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν", ἤ καί ὡς "Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.".
᾿Επανειλημμένως, διά σειρᾶς Κανονικῶν ἐγγράφων μας, σᾶς ἐξεθέσαμε,  ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ὑπό τῆς Κανονικῆς Τάξεως, ΟΥΤΕ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ εἰς τήν μακραίωνα πρᾶξιν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τοιαύτη παραίτησις, ὡς ἡ ὡς ἄνω, ἡ ὑπαγορευθεῖσα ὑπό τῆς ἰδικῆς σας ἱεροσύλου συμπαιγνίας, ἥτις ἐν συνεχείᾳ καί δή ἀπό 25.4.03 ἐξειλίχθη εἰς" ἀποποίησιν" τῆς "παραιτήσεως", "ἐπανεργοποίησιν" τοῦ "παραιτηθέντος" ὡς ᾿Επισκόπου, "μετάθεσις" αὐτοῦ εἰς ἄλλην Μητρόπολιν ὡς "Προέδρου", ἐπαναφορά του ὡς μέλους εἰς τάς συνεδρίας τῆς Συνόδου καί λοιπά ἀσεβῆ καί ἱερόσυλα καί ταῦτα πάντα προσχηματικῶς, σκοπίμως καί ὑστεροβούλως, πρός ὁλοκλήρωσιν τῆς συμπαιγνίας, ἤτοι τήν ὑφ᾿ ῾Υμῶν "κατάληψιν" τοῦ Θρόνου τήν 30.6.03.
῞Απαντα τά ἀνωτέρω, καθώς καί τό γεγονός ὅτι τάς συγκεκριμένας Κανονικάς, πραγματικάς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ καί ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ᾿Αρχιερέων οὐδόλως ἐλάβατε ὑπ᾿ ὄψιν κατά τήν συνεδρίαν σας τῆς 25.4.03, ἀφ᾿ ἑνός μέν δέν σᾶς ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ μαρτυροῦν τήν δέσμευσίν σας ὑπό τῶν ξένων Κέντρων νά προχωρήσετε τά σχέδιά των μέ τελικόν στόχον τό ἀκήρυκτον σχίσμα σας, ἤ καί τήν ἱκανοποίησιν τῆς ματαιοφροσύνης σας. Περαιτέρω, ῾Υμεῖς ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Νικόλαος, ὅλως ἀδιστάκτως, διά τῆς εἰσηγήσεώς σας, κατά τήν ἐν λόγῳ συνεδρίασιν, δυστυχῶς ἐμιμήθητε καί συνεχίσατε τό ἔργον τοῦ πονηροῦ. Σκληρός ὁ λόγος, ἀλλά ἀληθινός, ἀφοῦ "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" διά τῆς συγκεκριμένης εἰσηγήσεως ἐψεύσθητε, οἱ δέ λοιποί συμμετασχόντες καί συνεργήσαντες εἰς τήν ἐν λόγῳ φατριαστικήν σας συνεδρίασιν, παρεχαράξατε καί διεστρέψατε τήν μακράν ἱστορικήν ἀλήθειαν καί πρᾶξιν τῆς ᾿Εκκλησίας, καί ἀκολούθως ἐδημοσιεύσατε τά ψεύδη σας, δι᾿ ὧν εἰσηγεῖσθε πλέον νέαν Κανονικήν Τάξιν καί νέαν θεσμοθεσίαν, ἀντίθετον πρός τήν Κανονικήν τάξιν καί τήν δισχιλιετῆ πρᾶξιν τῆς ᾿Εκκλησίας.
῞Ενεκα τούτων, ὑπογραμμίζομεν ὅτι, ὄχι μόνον ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ὡς "᾿Αρχεπίσκοπος" ἤ ὡς "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.", ἀλλά καί ἐφέρατε ἑαυτόν (καί τήν ὁμάδα σας) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ εἰς βαρυτάτην ΥΠΟΔΙΚΙΑΝ, διότι καί τήν παρακαταθήκην τῆς ᾿Αρχιερωσύνης - ᾿Επισκοπῆς, καί τήν Κανονικήν Τάξιν, καί τούς θεσμούς καί τά ἱερά καί ὅσια καί αὐτήν τήν ᾿Εκκλησίαν, ἱεροσύλως ὑπετάξατε καί ἐθέσατε ὑπό τούς πόδας σας, τόσον κατά τήν 5.2.03, ὅσον καί τήν 25.4.03 καί τήν 30.5.03 καί τήν 3.6.03, καί ἐξακολουθεῖτε ἀπονενοημένως ἐνεργοῦντες νά παγιώσετε τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν σας καί διά τῶν τελευταίων ἐγγράφων σας.
῎Αλλωστε προκειμένου νά συμμετάσχουν οἱ ᾿Αρχιερεῖς καί κατά τήν παράνομον διαδικασίαν τῆς 30.5.03, πρός "ἀνάδειξίν" σας εἰς δῆθεν "νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον", ἀρχικῶς ἐπεχειρήθη διά τῶν παρανόμων καί ἐξωφρενικῶν ἀποφάσεών σας, τῆς 25.4.03, νά μᾶς ἐκφοβίσετε,  δεδομένης δέ τῆς ἀποτυχίας αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματός σας, εἰς τήν συνέχεια προσεπαθήσατε νά μᾶς πείσετε νά συμμετάσχωμεν, ἐμφανιζόμενος ὅτι δῆθεν προτίθεσθε νά ἐπιλύσετε τά ἐκκρεμμοῦντα θέματα, τά ὁποῖα ἐπί ἔτη καταγγέλλομεν. Αὗται ὅμως αἱ δῆθεν καλαί προθέσεις σας, μετά καί ἀπό τά ὑπ᾿ ἀριθμ. 3190/27.5.03 καί 1163/28.5.03 κείμενά σας, ἀπεδείχθησαν προσχηματικαί καί ψευδεῖς, καθόσον δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν ἀμφισβητεῖτε, κατά τήν παγίαν τακτικήν τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, τήν ὕπαρξιν τῶν ἐν λόγῳ θεμάτων καί ἀποδίδετε παραπλανητικῶς τά αἴτια τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κρίσεως εἰς τεχνητά σκάνδαλα.
᾿Αλλά καί τό ὅτι εἰς τό ἄκυρον "χαρτίον" σας (3196 ἀπό 26.8.03) θέτετε ὡς θέμα τήν ἐξέτασιν τῶν λόγων, διά τούς ὁποίους οἱ Συνεπίσκοποί σας δέν συμμετέσχον εἰς τάς ἀπό 5.2.03 μέχρι καί τήν 30.5.03 παρανόμους συνεδριάσεις σας, προκύπτει ὡς ἀπειλή, καθ᾿ ὅσον τούς καλεῖτε εἰς ἀπολογίαν ἀπό τήν θέσιν τοῦ παρανόμως καί ἀντικανονικῶς καί ὡς μοιχεπιβάτου ἐπικαθήσαντος εἰς τόν θρόνον τῶν ᾿Αθηνῶν. Τελικῶς ἀποσκοπεῖτε, εἰς τήν τυπικήν ἀπόρριψιν τῶν, ὡς ἀναφέρετε, "αἰτιάσεων" τῶν Συνεπισκόπων σας, ἐκ δέ τῆς "ἐντολῆς" ἤ "προτροπῆς" σας νά παρευρίσκωνται εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἅπαντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς, καί δή φέροντες μεθ᾿ ἑαυτῶν τά ἐξωτερικά διακριτικά τοῦ ᾿Αρχιερέως, ἀποσκοπεῖτε κυρίως εἰς τό νά ἐπισφραγίσετε διά τῆς παρουσίας των τήν παρανομίαν σας. Δηλαδή, εἶναι ὡς νά λέγετε, "ἐφ᾿ ὅσον προσέλθουν, καί φωτογραφηθῶμεν ἐν μέσω αὐτῶν ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, θά τούς τά συγχωρήσωμεν ὅλα"!!!
Σεβασμιώτατε κ. Νικόλαε, ὅλως φιδαδέλφως, σᾶς παρακαλῶ ἀφῆστε κάθε νοσηράν νοοτροπίαν καί συμπεριφοράν, καί λάβετε σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν μόνον τό ὅτι, μέχρι καί σήμερον, πιστός Κλῆρος καί Λαός, ἀναμένομεν ἐναγωνίως τήν μεταμέλειάν σας, καί ῾Υμῶν καί τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συνεργησάντων Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων, ἵνα συμφώνως τῇ Κανονικῇ τάξει καί ἐν προκειμένῳ καί τῇ ἐπιτρεπομένῃ οἰκονομίᾳ, ἐπανέλθητε, ὡς πρόσωπα καί ὡς ὁμάδα, εἰς τήν πρό τῆς 5.2.03 κατάστασιν καί ἀντιμετωπισθῇ καί θεραπευθῇ ἀπό κοινοῦ ἡ εἰδεχθής ἐγκληματική πρᾶξις τῆς ἱεροσύλου περί παραιτήσεως συμπαιγνίας σας, καί ὅλαι αἱ φατριαστικῶς καί ἄκρως ἀντικανονικῶς ἐπακολουθήσασαι, μέχρι καί τά περί οὗ ὁ λόγος ἄκυρα "χαρτία" σας 3169/26.8.03 (π.ἡ.) καί 233/2/15.9.03, τά ὁποῖα συνημμένως σᾶς ἐπιστρέφομεν ὡς ἀπαράδεκτα διά τούς προαναφερθέντας λόγους.
Παρακαλεῖσθε καί ῾Υμεῖς, καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος καί οἱ Σεβ. κ.κ. Παχώμιος, Γαλακτίων καί ᾿Ανδρέας νά συνειδητοποιήσετε, ὅτι δέν νομιμοποιεῖσθε νά ἐμφανίζεσθε ῾Υμεῖς μέν ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος" ἤ "Πρόεδρος τοῦ Ι.Φ.Σ.Κ.Α.Ε.", ὁ δέ Μακαριώτατος ὡς "παρητημένος", ὡς "ἐπανενεργοποιηθείς", ὡς "μετατεθείς" εἰς τήν "Προεδρίαν τῶν Πατρῶν", ἤ καί ὡς "μέλος τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", οὔτε ὅτι ἡ φατριαστική καί ἱερόσυλος ὁμάδα σας ἀποτελεῖ τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, κλπ....Παρακαλεῖσθε, διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ καί τήν σωτηρίαν ὅλων μας, προπάντων δέ τοῦ πιστοῦ πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας, νά προλάβετε τήν ἐκκρεμοῦσαν, καί ἀπειλοῦσαν ῾Υμᾶς, βαρεῖαν καί εὑρεῖαν Κανονικήν ὑποδικίαν σας, τήν ὁποίαν ὑπό τάς δεδομένας προϋποθέσεις ἡ Μήτηρ ἡμῶν ᾿Εκκλησία διά τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ὀργάνων Της, δύναται νά οἰκονομήση. ῾Η ἐκκρεμοῦσα ὑποδικία σας δέν ἀπαιτεῖ τίποτε περισσότερον, παρά μόνον τήν εἰλικρινῆ μεταμέλειάν σας καί τήν βούλησίν σας νά ἐπανέλθητε εἰς τήν πρό τῆς 5.2.03 Κανονικήν ᾿Εκκλησιαστικήν κατάστασιν, διά νά ἐπανεύρη ἡ ᾿Εκκλησία τήν Κανονικήν, ἐξ᾿ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως, πορείαν Της, καί οὕτω παύση ἡ ἐκ μέρους σας ἀπειλή (κίνδυνος) νά ἀποβῇ τό "ἐν δυνάμει" σχίσμα σας καί ἐνεργείᾳ, ὅπερ, καθ᾿ ἡμᾶς, ἦτο καί παραμένει ὁ κύριος στόχος τῶν ξένων Κέντρων, τά ὁποῖα σᾶς ἐπέβαλον νά προβῆτε καί εἰς τήν περί παραιτήσεως ἱερόσυλον συμπαιγνίαν.
Σεβασμιώτατε, ἐάν συνεχίσετε τήν πορείαν, ἡ ὁποία ἔχει προδιαγραφεῖ ὑπό τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου (τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί Δημητρίου Κάτσουρα, καί τῶν γνωστῶν Φλωρινικῶν, ἀλλά καί Νεοημερολογιτικῶν παραγόντων), τό μόνον τό ὁποῖον, καθ᾿ ἡμᾶς, θά ἐπιτύχετε, θά εἶναι νά παγιωθῆτε ὡς μία ἀκόμη σχισματική παλαιοημερολογιτική παράταξις, ἡ ὁποία, ἀργά ἤ γρήγορα, θά ἀφομοιωθῇ εἰς τό νέον σχῆμα τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπερ μή γένοιτο ποτέ.
Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς εὐσπλαγχνισθῇ, καί νά μᾶς δώση τήν δύναμιν, ἡμεῖς νά προσφέρωμεν τήν ταπείνωσίν μας, τήν μετάνοιαν καί τήν ἀνεπιφύλακτον διάθεσιν πρός διόρθωσιν καί ἀντιμετώπισιν ὅλων τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, τά ὁποῖα καθάπτονται τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ἀλλά καί τῆς καθαρᾶς ὁμολογίας σας ἔναντι τῶν γνωστῶν Βουλευμάτων, καί κάθε κακοδοξίας σας, ἡ ὁποία εἴτε ἐξ ἀντιγραφῆς, εἴτε ἐξ  ἄλλης αἰτίας παρεισέφρυσεν εἰς κείμενά σας (Βιβλία, ᾿Εφημερίδες) καί τά ὁποῖα ὡς κακόδοξα πρέπει νά ἀποκηρυχθοῦν, ᾿Εκεῖνος δέ νά μᾶς χαρίση τό ἄπειρον ἔλεος καί τήν συγγνώμην. Καιρός ὅπου ἐπερίσσευσεν ἡ ἁμαρτία νά ὑπερπερισσεύση ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Σημείωσις: Τό παρόν κοινοποιεῖται πρός ἐνημέρωσιν καί εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ. ᾿Επιφάνειον τῆς ᾿Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.  Κύπρου.
Διατελοῦντες μετά τῆς ἐν Κυρίῳ τιμῆς καί ἀγάπης, προσευχόμεθα ἡ Χάρις Του νά ἐπαναφέρη τήν εἰρήνην εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

Συνημμένως:

1) Αἱ ὑπ᾿ ἀριθμ. 3196/26.8.03 καί 233/2/15.9.03 Προσκλήσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιστρέφονται "ἀπαράδεκτοι", σελίδες 4, καί
2) ᾿Επίσημα κείμενα (ἤτοι ᾿Ενστάσεις, Καταγγελίαι, ᾿Αναφοραί, Γνωμοδοτήσεις κλπ.) σελίδες 123.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006