ΕΠΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἐκδίδεαι ἀπό τό Κέντρο Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη,

(Διεύθυνσις: Στρογγύλη 194.00 Κορωπί Τ.Θ. 54. Τηλ. 210 60 20 176)

Ὑπεύθυνος: Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΑΡΙΘΜ. 10


ΑΠΟ ΤΗΝ "ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ"
ΤΟΥ ΙΕΡΟΜ. π. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΔΙΕΤΥΠΩΣΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟ 26.9.2000
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

"῾Η περίοδος 1990-1998 διά τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι γεμάτη ἀντικανονικότητας, γεμάτη ἀκαταστασίας, γεμάτη κακοδοξίας, ληστρικάς πράξεις, πραξικοπήματα κλπ., καί ἐνῶ ἤδη διανύομεν τό 4ον ἔτος, ἀφ᾿ ὅτου οἱ πέντε ἐξεκόπησαν μέ τό σχίσμα των, δέν εἴδαμεν ἐκ μέρους τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου οὐδεμίαν ὀρθόδοξον καί κανονικήν ἐκδίκασιν τῶν θεμάτων αὐτῶν. Τί συμβαίνει;...." ( ᾿Επιστολή ἀπό 22-9-98)
"᾿Αφήσατε τά προσωπικά σας προβλήματα καί ἀσθενείας. ῾Ο Θεός βοηθᾶ ὅσους τό θέλουν καί τό ζητοῦν. Συγκαλέσατε ἐν ἀνάγκη μεγάλην Σύνοδον μέ τήν παρουσίαν τῶν ἱερέων καί τῶν θεολόγων. Θά σᾶς βοηθήσουμε. Παράλληλα μέ ὅλον τό βαρύ ἔργον σας, πρέπει νά ἑτοιμάσετε καί μίαν καθαράν ὁμολογίαν ἐφ᾿ ὅλης τῆς ὕλης, καθώς ἐπρότεινα καί εἰς τό ῾Ιερατικόν Συνέδριον τοῦ ᾿Ιουνίου 1998, ὅπως ἡ ὁμολογία τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἤ καί ἐκείνη πού γίνεται εἰς τήν χειροτονίαν τῶν ᾿Αρχιερέων, ἡ ὁποία νά γίνη δεκτή ἀπό ὅλους τούς Γ.Ο.Χ. κληρικούς καί λαϊκούς, καί νά ὑπογραφῆ ἀπό ὅλους...."
"Τέτοια ὁμολογία ἐπιβάλλεται μετά ἀπό τά τόσα ὅσα συνέβησαν καί ἠκούσθησαν τά τελευταῖα ἔτη. Τέτοια ὁμολογία πίστεως, ἔκαμε καί ὁ μακαριστός Βρεσθένης Ματθαῖος, ὁλίγον μετά τήν ἐπισημοποίησιν τοῦ Φλωρινικοῦ σχίσματος τό 1937 (ἴδε περιοδικόν Κήρυξ Γ.Ο.Χ. ᾿Ιουλίου 1998 σελ. 161-171). Παρακαλοῦμεν καθησυχάσατε τήν ἀνησυχοῦσαν συνείδησίν μας ἀπό τό ἀμφίβολον ὁμολογιακόν πιστεύω μερικῶν ᾿Επισκόπων, τό ὁποῖον ἀποκαλύπτεται μετά τά τελευταῖα γεγονότα εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ., καί μή μᾶς δίδετε ἀφορμήν νά διεκδικήσωμεν καί νά ἐνεργήσωμεν τά κανονικά καί ὀρθόδοξα δικαιώματά μας. Πιστεύω ὅτι θά λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν τά ἀνωτέρω καί θά ἀνταποκριθῆτε εἰς τά συμφέροντα τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδοξίας ἡσυχάζοντες τάς ἀνησυχούσας συνειδήσεις μας". (Αὐτόθι)
"...Αἱ βλασφημίαι καί ἡ μή καθαίρεσις τῶν πέντε, ἡ μή λύσις τῆς ἀργίας τοῦ π. Κασσιανοῦ κλπ., μᾶς βάζουν εἰς πολλά ἐρωτήματα καί ἀμφιβολίας καί διερωτώμεθα Κλῆρος καί λαός, ὑπάρχει ἤ δέν ὑπάρχει ὀρθόδοξον φρόνημα εἰς τούς ᾿Επισκόπους μας; ῾Υπάρχει ἤ δέν ὑπάρχει ἡ καλή ῾Ομολογία Πίστεως; Διότι μέχρι τώρα δέν εἴδαμε πουθενά καί κανένα σημεῖο ζωῆς περί τῆς καθαρᾶς ῾Ομολογίας τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τῆς διορθώσεως καί ἐπιλύσεως τῶν συσσωρευμένων προβλημάτων". ᾿Επιστολή ἀπό 11/24-12-98)
"Δέν προτιθέμεθα νά διδάξωμεν ἐδῶ, οὔτε νά ὑποδείξωμεν, ἀλλά καθηκόντως ὡς ἐλάχιστος τῶν Κληρικῶν, πιεζόμενος ὑπό τῆς συνειδήσεώς μου γράφω τά ἀνωτέρω, ὡς ἁπλῆν κατ᾿ ἀρχάς διαμαρτυρίαν, ὑπόμνησιν, καί Θεοῦ συνεργοῦντος, ἄν χρειασθῇ θά συνεχίσωμεν ἕως νά διορθωθοῦν τά κακῶς κείμενα καί λεγόμενα. Ζητοῦμεν ἡ ῾Ιερά Σύνοδος μέ ὅλα τά μέλη Της νά δίδῃ ζῶσαν τήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως καί τήν ὀρθόδοξον κατά πάντα ῾Ομολογίαν, νά ἐπιλαμβάνεται τῶν προβλημάτων, νά συνεργάζεται μέ τούς ᾿Ορθοδόξους θεολόγους Κληρικούς καί λαϊκούς καί νά μήν ἀναγκάζεται ὅταν συνεδριάζῃ νά ἀσχολῆται μέ ψευδοθέματα...Ζητοῦμεν ἀκόμη σεβασμόν πρός τήν Κανονικήν τάξιν καί τά ᾿Ορθόδοξα δόγματα, κλπ. διά νά ἔχωμεν καί ἀγάπην καί εἰρήνην καί ἑνότητα" (Αὐτόθι).
"Οἰ 5 σχισματοαιρετικοί ἐπίσκοποι, ἔγραψαν Γ ἐγκύκλιον, μέ τήν ὁποίαν καθαιροῦν τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον, ἀναθεματίζουν ὅλους ἡμᾶς καί βλασφημοῦν τήν ὀρθόδοξον πίστιν μας. Ποίαν ἀπάντησιν ἐδώσατε, καί πῶς ἀντιμετωπίσατε τά ἀπερίγραπτα αὐτά φληναφήματα; ῎Εχομεν τό δικαίωμα νά ἀδρανοῦμε εἰς ὅλα αὐτά καί νά ἀφήνουμε νά ὑβρίζεται ἡ ἁγία μας ᾿Ορθοδοξία;" (Αὐτόθι)
"Λυπούμεθα, Μακαριώτατε καί Σεβ/τοι, ἀλλά εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά δηλώσουμε τήν ἄποψίν μας ὅτι ἡ ἀδικαιολόγητος κωλυσιεργία ἤ μάλλον ἡ τελεία ἀδράνεια ὑμῶν, καί ὡς ἐπισκόπων καί ὡς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἔναντι τῶν πέντε, καί ἐνώπιον τῆς κανονικῆς τάξεως καί ἐνώπιον τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης, καί μέ μίαν λέξιν ἐνώπιον τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀποτελεῖ μεῖζον ζήτημα, καθ᾿ ὅτι ὁ Συνοδικός θεσμός καθ᾿ ἡμᾶς, ὅπως καί ὅσον εἴμεθα εἰς θέσιν νά γνωρίζωμεν δέν ἐλειτούργησεν ὡς ἔπρεπε καί μετά τό 1995 καί μέχρι σήμερον. Δέν γνωρίζω ἀπόλυτα τί προκύπτει ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδριάσεων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ἀλλά θεωρῶ ἀπολύτως ἀδικαιολόγητον τό γεγονός ὅτι, μετά ἀπό πέντε ὁλόκληρα ἔτη, δέν ἐπεβλήθησαν αἱ προβλεπόμεναι κανονικαί κυρώσεις κατά τῶν 5 σχισματοαιρετικῶν καί δεινῶν τούτων πολεμίων τῆς ᾿Εκκλησίας.
῎Εχομεν αὐτό τό συγκεκριμένον γεγονός ὡς σοβαρόν λόγον νά ἀνησυχοῦμε διά τήν πορείαν τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὥστε νά διερωτώμεθα, διατί δέν εἴδομεν οὔτε μίαν ἀνακοίνωσιν τῆς ῾Ι. Συνόδου ἐπί ἑνός τόσον σοβαροῦ θέματος τῆς ᾿Εκκλησίας; ῾Ημεῖς δέν ἐννοοῦμε νά ἔχωμεν κανονικήν καί ὀρθόδοξον Σύνοδον, νά συνεδριάζη ἐπί πέντε ἔτη καί νά μήν ἔχη λάβει τά ἐπιβαλλόμενα κανονικά μέτρα κατά τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιποιοῦνται τήν ῾Ι. Σύνοδον καί τήν  ᾿Εκκλησίαν καί ἡμεῖς νά σιωπῶμεν! Εἶναι αὐτό ὀρθόν;
Εἶναι χαρακτηριστικόν᾿Ορθοδόξου καί Κανονικῆς συνεπείας καί εἰλικρινείας, ὅταν ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων εὐθαρσῶς τονίζομεν ὅτι "δι᾿ ἅπαντα τά ἀδικήματα (τῶν πέντε) προβλέπονται παρά τῶν διατάξεων τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων αἱ ποιναί τῆς καθαιρέσεως καί τοῦ ἀφορισμοῦ" ἐνῶ εἰς τήν πρᾶξιν καταπατῶνται "αἱ διατάξεις τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων"; (Βλέπετε τάς πρός τό ᾿Εφετεῖον Θεσσαλονίκης προτάσεις τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γοργονίου εἰς τόν σχετικόν δικαστικόν φάκελλον ἤ εἰς τό τεῦχος 98 σελ. 122 τοῦ περιοδικοῦ "᾿Ορθόδοξος Πνοή", τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς). ῎Εχομεν τό δικαίωμα νά καλύπτωμεν καί μέ τόν τρόπον αὐτόν τούς ἐχθρούς τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; Τό δέ πλέον φοβερόν εἶναι ὅτι τινές ἀνέλαβον καί ἀνεβίωσαν τά φρονήματα καί τό κίνημα τῶν 5. ῾Η ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.
Καίτοι γνωρίζετε πολύ καλά τί ἐννοῶ, ἀφοῦ οὕτως ἐνεργεῖται ἐμφανῶς ὑπό τινων ᾿Αρχιερέων, τῶν λοιπῶν ἀνεχομένων καί σιωπώντων, ἀναγκάζομαι νά γίνω σαφής καί κατηγορηματικός.
᾿Αρχιερεῖς τινες λέγουν: α) "Δέν θά τούς καθαιρέσωμε (τούς πέντε), διότι πρέπει νά ἑνωθῶμεν. Πρέπει ὅμως νά καθαιρέσωμε τόν ᾿Αμφιλόχιο διότι εἶναι εἰκονομάχος!".β) "῎Εχουμε τό ἴδιο πιστεύω μέ τούς πέντε". γ) "Θά μᾶς διαβάσουν καί μία εὐχή, ἐμεῖς θά τούς ἄρωμε τήν ἀργία, θά ἑνωθοῦμε καί θά γίνωμε Σύνοδος μέ 15 ᾿Αρχιερεῖς". ῾Ωσαύτως σημειώνομεν ὅτι:
α) ᾿Αρχιερεῖς τινες ἐπιδοκιμάζουν τήν λεγομένην "β' ᾿Εγκύκλιον" τῶν 5 ἤ δέν διαμαρτύρονται, οὔτε καταγγέλλουν τήν πολύ χειροτέραν, ὡς γ' φερομένην, μέ τήν ὁποίαν ἀνέτρεψαν καί μετεστοιχείωσαν τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί οὐδείς ἐπεμβαίνει....
γ) ῞Ετερος ᾿Αρχιερεύς, καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς πενταετίας, δέν ἔπαυσε νά ἀρθρογραφῆ ἀνεπιτυχῶς, ἐνῶ ἡ ῾Ι. Σύνοδος ἐπανειλημμένως περιωρίσθη εἰς ἀνωφελεῖς ἀψιμαχίας μετά τοῦ ᾿Επισκόπου καί εἴς τινας μεμονωμένας "ἀνακλήσεις". Καί τοῦτο διότι (καλῶς ἤ κακῶς δέν τό ἐξετάζω) ἄκουσον - ἄκουσον, ἕνας κακόδοξος καί ἐπίβουλος τῆς ᾿Εκκλησίας Φλωριναῖος "᾿Επίσκοπος" ἔκαμε, δι᾿ ἰδίους λόγους (οἵτινες δημιουργοῦν πολλά ἐρωτηματικά), ἐπιλεκτικήν δημοσίαν καταγγελίαν κατά τοῦ ᾿Επισκόπου μας!
δ) ῾Υπάρχουν, ὅπως καί κατά τήν  περίοδον 1991 - 1995, θλιβερά φαινόμενα, ᾿Αρχιερεῖς νά συνεννοοῦνται συνωμοτικά ἤ νά πιέζωνται νά ἀποφασίζουν ἐκ τῶν προτέρων τί θά ἐπιβάλουν εἰς τήν ἑκάστοτε μέλλουσαν νά συνέλθη Σύνοδον τῆς ῾Ιεραρχίας.
ε) Κατασκευάζονται σκάνδαλα μέ τόν ἴδιο τρόπο καί τήν ἰδίαν μέθοδον τοῦ μηχανισμοῦ τῶν 5 κατά κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐνῶ ἀνεύθυνοι καταγγελίαι, χωρίς νά συνοδεύωνται ἀπό τήν Κανονικήν δήλωσιν ταυτοπαθείας, ἀφήνονται νά ἐκκρεμοῦν καί νά ἀπειλοῦν ὡς δαμόκλειος σπάθη, καί νά κατασκανδαλίζουν τόν πιστόν λαόν. Αὐτά τά φλέγοντα θέματα μᾶς ἠνάγκασαν νά διερωτηθῶμεν: Μήπως τινές ἐκ τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων ἤλλαξαν γραμμήν καί δέν ὁμολογοῦν εὐθαρσῶς τήν ἀλήθειαν, ἐνῶ ἄλλοι ἀνέχονται αὐτήν τήν  κατάστασιν, ὁπότε ἕκαστος ὑποχρεοῦται πλέον ἐκ τῶν πραγμάτων νά ἀναλάβη τάς μεγάλας εὐθύνας του"; (᾿Από 19/6-8-99 "ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ".
"Μερικοί Συνοδικοί ἐπίσκοποι, ἔχουν γράψει ὅτι, "ἔχουν τό ἴδιο πιστεύω" μέ τούς 5, ὅτι τούς ἐκφράζει ἡ Β' ᾿Εγκύκλιος" ὅτι εἶναι δυνατόν οἱ 5 νά ἐπιστρέψουν, καί ἐπειδή "μᾶς καθήρεσαν δύνανται (οἱ 5) νά μᾶς διαβάσουν μιάν εὐχήν" καί ὅλα τά κακά τῆς δεκαετίας γίνονται μέλι, γάλα! Ταῦτα εἶναι τελείως ἀπαράδεκτα διά τούς ἐπισκόπους μας. Κατά τήν γνώμην μας, ἡ διαφωνία αὐτή μεταξύ τῶν Συνοδικῶν ἐπισκόπων μας, εἶναι νάρκη εἰς τά θεμέλια τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.
῾Η ἑνότης τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὡς γνωστόν στηρίζεται ἀποκλειστικῶς καί μόνο εἰς τήν εἰλικρινῆ χριστιανικήν ἀγάπην, καί εἰς τήν ὁμολογίαν τῆς κοινῆς πίστεως. Λείπουν αὐτά, λείπει ὁ Χριστός. Οἱ πέντε ἐπίσκοποι, ἀλλά καί ἄλλοι ξένοι πρός τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. μᾶς ἐγκαλοῦν δι᾿ αἱρετικά φρονήματα, ἰδιαιτέρως τόν Σεβασμιώτατον Νικόλαον. Τί γίνεται πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν; Ποία ἡ ἀπάντησις εἰς αὐτά; Εἴμεθα αἱρετικοί; Δέν σᾶς προβληματίζει αὐτό τό γεγονός; Διατί δέν συνέρχεται ἡ ῾Ιερά Σύνοδος νά καθήσετε 5, 10 καί περισσοτέρας ἡμέρας, ὅσο χρειασθῆ, διά νά λύση καί δώση ἀπάντησιν εἰς τά ἀπό δεκαετίας συσσωρευθέντα θέματα; ῾Υπάρχει ἱερά ὀρθόδοξος Σύνοδος; ᾿Ορθοτομοῦν μεταξύ των οἱ ᾿Επίσκοποι μας; ῾Ομοφωνοῦν; Συνεργάζονται;" ῾Υπόμνημα ἀπό 22-9-98)
Οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται:
α) Κατέλυσαν καί ἐποδοπάτησαν συλλήβδην τήν Κανονικήν τάξιν
β) ᾿Ανέτρεψαν τήν ᾿Ορθοδοξίαν, τήν ἀναθεμάτισαν καί ἐδογμάτισαν τά αἱρετικά καί βλάσφημα φρονήματά των, ὡς δῆθεν διδασκαλίαν τῆς ᾿Εκκλησίας.
γ) ᾿Αποκαλοῦν τήν σχισματοαίρεσίν των ὡς δῆθεν  "ἐκκλησίαν" τήν δέ κακήν πλειοψηφίαν των = "συμμορίαν", ὡς  ῾Ιεράν Σύνοδον
δ) Βλασφημοῦν τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν ἀποκαλοῦντες Αὐτήν..."σχίσμα", τήν ῾Ιεράν Σύνοδον ὡς "ψευδοσύνοδον" τούς δέ ᾿Επισκόπους ὡς "μοναχούς".
Ιδού ἡ "ἀπόφασις" τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν καί ᾿Εκκλησιομάχων κατά τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέου καί τῶν μελῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικολάου, ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου καί πάντων τῶν νεοχειροτονηθέντων ᾿Αρχιερέων.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ  ἡ ῾Ιερά Σύνοδος (σ.σ. τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν) συνδιασκεψαμένη ἐν ῾Αγίῳ Πνεύματι ἀποφαίνεται: Κηρύσσει ἐνόχους τούς κατηγορουμένους.... α) ᾿Επί δημιουργἰᾳ, ἀποδοχῇ καί συγκαλύψει τῆς νεοεικονομαχικῆς αἱρέσεως, β) ᾿Επί προδοσίᾳ τοῦ ῾Ιεροῦ ᾿Αγῶνος τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί ἐπιορκίᾳ, γ)᾿Επί ἐγωπαθεῖ ἐγωϊσμῷ καί ἰδιοτελεῖ φιλοδοξίᾳ δ) ᾿Επί ἀπειλαῖς καί ὕβρεσι, κατά τῶν ᾿Αρχιερέων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ε) ᾿Επί καταφρονήσει  τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου δι᾿ ἀντικανονικῶν καί πραξικοπηματικῶν χειροτονιῶν καί δημιουργίας σχίσματος στ) Επί ἀναδείξει τοῦ ῾Ιεροῦ Συνδέσμου καί τῶν ἀποφάσεών του ὑπεράνω τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων, τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, καταστήσαντες οὕτως αὐτόν, ὑπερσύνοδον καί ὑπερεκκλησίαν δημιουργοῦντες σοβαρά προβλήματα εἰς τούς Μητροπολιτικούς καί ἐνοριακούς Ναούς.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΜΟΨΥΧΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ τούς κηρυχθέντας ἐνόχους: 
α) ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν  β) Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Νικόλαον γ) Μητροπολίτην ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, δ) ῞Απαντας τούς νεοχειροτονημένους  καί νεοχειροτονηθησομένους ᾿Επισκόπους ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐν ἀργίᾳ  καί ἐκπτώσει εὑρισκομένων ᾿Αρχιερέων
Α) Καταδικάζει καί ᾿Αναθεματίζει αὐτούς ὡς Νεοεικονομάχους καί Αἱρετικούς
Β) ᾿Αποβάλλει καί ἀποκόπτει αὐτούς καί ὅσους δεχθοῦν νά χειροτονηθοῦν ὑπ᾿ αὐτῶν ᾿Επίσκοποι, ὡς σεσηπότα καί ἀνίατα μέλη ἀπό τοῦ σώματος τῆς Γνησίας ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν.
Γ) ᾿Επιβάλλει τήν ἐσχάτην ἐκκλησιαστικήν ποινήν τῆς Καθαιρέσεως ἀπό τοῦ ᾿Επισκοπικοῦ βαθμοῦ, εἰς ἅπαντας τούς ἀνωτέρω κατηγορουμένους, ἀπογυμνῶν τελείως αὐτούς παντός ἱερατικοῦ βαθμοῦ καί τούς ἐπαναφέρει εἰς τήν τάξιν τῶν Μοναχῶν.
Δ) ᾿Απαγορεύει αὐστηρῶς εἰς τούς πιστούς, μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν καί μυστηριακήν κοινωνίαν, μετά τῶν ἀναθεματισθέντων, ἀποβληθέντων ἀποκοπέντων, καταδικασθέντων καί καθαιρεθέντων πρώην, ὡς ἄνω ᾿Αρχιερέων καί ἤδη ἁπλῶν Μοναχῶν".
Πᾶσα ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μετά τῶν ἀνωτέρω, θά ἔχῃ ὡς συνέπειαν διά τούς παραβάτας, τάς προβλεπομένας ὑπό τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων ἐκκλησιαστικάς τιμωρίας, ἤτοι τήν ἀποβολήν ἐκ τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Εκρίθη, ἀπεφασίσθη καί ἐδημοσιεύθη αὐθημερόν.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ῾Ο Μεσσηνίας Γρηγόριος Πρόεδρος. ῾Ο ᾿Αττικῆς καί Μεγαρίδος Ματθαῖος. ῾Ο Φθιώτιδος Θεοδόσιος. ῾Ο Κοζάνης καί Σερβίων Τῖτος. ῾Ο Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος" (Αὐτόθι)
"Οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται Σᾶς συκοφαντοῦν, Σᾶς ὑβρίζουν, Σᾶς ἀτιμάζουν, ἀντιποιοῦνται τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, βλασφημοῦν τήν ᾿Εκκλησίαν, κατέλυσαν συλλήβδην τήν Κανονικήν τάξιν, ἀνέτρεψαν ἐκ βάθρων τήν ᾿Ορθοδοξίαν, καί Σεῖς δέν ἐνοχλεῖσθε ἐπί ἕξι ὁλόκληρα ἔτη, ἐνώ σᾶς ἠνώχλησαν αἱ ἐπιστολαί μου καί θέλετε τήν ἐξόντωσίν μου; Σᾶς χαρακτηρίζουν "προδότας τῆς ᾿Ορθοδοξίας", "ἐπιόρκους", "ἐγωϊστάς", ὅτι ἔχετε "ἰδιοτελῆ φιλοδοξίαν", ὑβριστάς καί καταφρονητάς τῶν ᾿Αρχιερέων τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου", δηλ. τῆς σχισματοαιρετικῆς των ὁμάδος. Σᾶς κατηγοροῦν "δι᾿ ἀντικανονικάς καί πραξικοπηματικάς χειροτονίας καί δημιουργίαν σχίσματος" καί ὅτι "ἀναδείξατε τόν ῾Ιερόν Σύνδεσμον εἰς ὑπερσύνοδον καί ὑπερεκκλησίαν" ! Σᾶς "καταδικάζουν", Σᾶς "ἀναθεματίζουν", Σᾶς "ἀποβάλλουν καί ἀποκόπτουν ὡς σεσηπότα καί ἀνίατα μέλη ἀπό τοῦ σώματος τῆς ᾿Εκκλησίας", Σᾶς "ἐπιβάλλουν τήν ἐσχάτην τῶν ποινῶν τῆς Καθαιρέσεως" !
Τόση ἀδιαφορία, τόση ἔνοχος σιωπή εἰς τά τῆς πίστεως; Ποῦ εἶναι ἡ εὐαισθησία τῶν ῾Αγίων Πατέρων μας περί τῆς ᾿Ορθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι ὅταν τυχόν τούς ἀποκαλοῦσέ τις αἱρετικούς ἐξανίσταντο ὡς ἐλατήρια καί ἀντιμετώπιζον ἀκαριαίως τήν ὕβριν; Καί οἱ μέν πέντε δυστυχεῖς, ὡς ἐσκοτισμένοι, παρέθεσαν εἰς᾿ αὐτήν τήν "ἀπόφασί" τους ὅσα βλάσφημα καί σχιζοφρενικά ἠδυνήθησαν,
῾Υμεῖς ὡς γνήσιοι ἐπίσκοποι τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ πῶς ἐπί 6 χρόνια σιωπᾶτε καί δέν ἐλάβετε οὐδέν κανονικόν μέτρον, ἀλλ᾿ ὡρισμένοι ἐκ τῶν Σεβ/των ᾿Αρχιερέων καυχῶνται ὅτι ἔχουν τό ἴδιον πιστεύω μέ αὐτούς; Σᾶς ἐρωτήσαμε καί πάλιν σᾶς ἐρωτῶμεν, μπορεῖ κανείς νά σεμνύνεται κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ὅτι ἔχει ὀρθόδοξον ὁμολογίαν, ὅτι λειτουργεῖ κανονικῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος καί ὅτι ὑπηρετεῖται ἡ ᾿Ορθοδοξία καί διασφαλίζεται τό πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπό τούς σχισματοαιρετικούς καί ἐκκλησιομάχους; ᾿Εφ᾿ ὅσον λοιπόν ἐπί ὅλων αὐτῶν τῶν θεμάτων δέν ἐλήφθη καμμία ἀπολύτως ἀπόφασις, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Κανονική τάξις καί ἡ ᾿Ορθοδοξία, δέν ἀποτελεῖ τοῦτο ἀπόδειξιν, ὅτι καλύπτονται οἱ πέντε, ἐνῶ, κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον, ἀναγνωρίζετε καί τάς καθαιρετικάς καθ᾿ ῾Υμῶν ἀποφάσεις (περί Καθαιρέσεως), ἀλλά καί ὅλα τά αἱρετικά των φρονήματα; Δέχεσθε ὅτι εἶσθε "μοναχοί" καί ἡμεῖς δέν τό γνωρίζομεν;
Τό ὅτι ἐκ μέρους ὑμῶν τῶν ᾿Αρχιερέων, δηλαδή τῆς "πλειοψηφίας", ἐτηρήθη αὐτή ἡ ἔνοχος σιωπή, ἐνῶ διωκόμεθα ἡμεῖς μέ μεσαιωνικάς παπικάς μεθόδους, διότι καταγγέλλομεν παραλείψεις ἐπί θεμάτων Πίστεως, δέν ἀποτελεῖ τοῦτο τρανήν ἀπόδειξιν, ὅτι ὑπάρχει δολιότης, ὅτι ἐξυπηρετοῦνται σκοπιμότητες, προκειμένου νά ὁλοκληρωθῇ ἡ διάλυσις τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐννοεῖται τοῦ ἀγῶνος Αὐτῆς, διότι ἀσφαλῶς ἡ ᾿Εκκλησία δέν θά διαλυθῆ ποτέ; ᾿Επειδή αὐτό δέν γίνεται μέ τήν παρουσίαν τοῦ ᾿Επισκόπου Κηρύκου, τοῦ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλοχίου, καί τοῦ ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ὑπάρχει ἀπό μακροῦ ἐντολή νά "βγοῦν πάσῃ θυσίᾳ ἔξω", καί ὄχι μόνον αὐτοί, ἀλλά καί κάθε ἄλλος, ὁ ὁποῖος δέν θά ὑποταχθῇ καί δέν θά ἀποδεχθῆ τήν προδοσίαν.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τίθενται εὔλογα τά σοβαρά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν καί Καταγγελίαν δι᾿ ὀλιγωρίαν καί παραλείψεις ἐπί θεμάτων Πίστεως , αἱ ὁποῖαι ἔχουν τάς συνεπείας των πρός πάντα ὑπεύθυνον, διότι ἤδη ἀπέβησαν εἰς βάρος τοῦ ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας: Διατί δέν ἐλειτούργησε τόσα χρόνια τό ᾿Ανώτατον Συνοδικόν Δικαστήριον κατά τῶν δεδηλωμένων σχισματικῶν καί ᾿Εκκλησιομάχων, ἀλλ᾿ ἐχαλκεύθησαν ψευδῆ καί ἀνυπόστατα κατηγορητήρια - συκοφαντίαι, ἐναντίον μου καί ἐναντίον τοῦ ἐλλογιμωτάτου θεολόγου Καθηγητοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, αἱ ὁποῖαι καί δημοσιεύονται. Κατόπιν τούτου ζητοῦνται καί ἀποδείξεις περί τῆς προδοσίας πού συντελεῖται; Διατί στήνονται δικαστήρια ἐναντίον ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τήν ἀγωνία των καί φρονοῦν, ὅτι πρέπει νά καταδικασθοῦν οἱ πέντε καί ὅτι δέν ἔχομεν κοινήν "᾿Αποστολικήν Διαδοχήν" μέ τούς Φλωριναίους;
Ποίαν ἄλλην ἀπόδειξιν θέλουν μερικοί, ὅτι συντελεῖται προδοσία; Διά ταῦτα, ἡμεῖς, χάριτι Χριστοῦ, δέν θά σιωπήσωμεν καί δέν θά δειλιάσωμεν, οὔτε ἀπό συκοφαντικά δημοσιεύματα, οὔτε ἀπό ληστρικῶς στημένα δικαστήρια. Αὐτή εἶναι μέχρις ἐδῶ ἡ ἀπάντησίς μας, καί ἐρωτῶμεν: "Δέν εἶναι αὐτά θέματα Πίστεως καί ῾Ομολογίας;" Διατί δέν ἐπελήφθητε, ῎Η εἶναι "ἀσέβεια τό γεγονός, ὅτι ἀναγκαζόμεθα ἡμεῖς καί πάλιν νά τά καταγγέλλωμεν; (Αὐτόθι)
"῾Ημεῖς καταδικάζομεν τό αἱρετικόν, ἀντίθεον καί μεταστοιχειωτικόν τῆς ὅλης ᾿Ορθοδοξίας "πιστεύω" τῶν 5, ἐνῶ δέν ἀντεστάθημεν εἰς τήν ἄκραν οἰκονομίαν τῆς ῾Ι. Συνόδου τῆς 23.2.1992, διά τούς λόγους, τούς ὁποίους ρητῶς ἀναφέρει τό κείμενον ἐκεῖνο, καί ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ, ΣΤΕΝΤΟΡΕΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ὅτι ΚΡΑΤΩΜΕΝ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΠΕΣΦΡΑΓΙΣΕΝ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΗΝ Η ΑΓΙΑ Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, καί δέν θεωροῦμεν ᾿Ορθόδοξον παράδοσιν ὅ,τι ἀντιφάσκει πρός τήν ῾Αγ. Ζ' Οἰκουμ. Σύνοδον, δέν προσθέτομεν καί δέν ἀφαιροῦμεν. Αἱ συσσωρευμέναι εἰς τά κείμενα τῶν πέντε κακοδοξίαι - πλάναι (ἰδιαιτέρως εἰς τά β᾿ καί γ᾿ ἐγκυκλίους των καί λοιπά κείμενα), ὅσον κι ἄν μακροχρόνισαν ἤ καί μακροχρονίσουν, κι᾿ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ὅτε θά παραδοθοῦν ὡς ἄκανθαι εἰς τό πῦρ, δέν θά ἀποτελέσουν ποτέ ᾿Ορθόδοξον Παράδοσιν τῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Αποδεχθέντες τό πνεῦμα ἐκεῖνο τῆς οἰκονομίας τῆς ῾Ι. Σ. τῆς 23.1.1992, καί σεβόμενοι τήν ἀμάθειαν καί τήν ἀσθενῆ πίστιν μελῶν τινων τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀφήσαμεν κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου τά ζιζάνια καί δέν ἐπιμείναμεν εἰς τό νά ξερριζωθοῦν, ἀλλά καί δέν θά χαρακτηρίσωμεν ποτέ τά ζιζάνια ὡς σίτον, τόν ὁποῖον δῆθεν ἔσπειρεν ὁ Κύριος, ἀλλά ζιζάνια καί ἀκάνθας, τά ὁποῖα ἐσκόρπισεν ὁ πονηρός.
῞Οποιος ἔχει τό φρόνημα τῶν 5 καί ἀποδέχεται τάς β' καί γ᾿ ᾿Εγκυκλίους των, αὐτός ἀρνεῖται καί προβάλλει τά ζιζάνια - ἀγκάθια πού ἔσπειρε ὁ πονηρός. Κἄν ᾿Επίσκοπος, κἄν ᾿Αρχιεπίσκοπος, κἄν Πατριάρχης, κἄν Σύνοδος, κἄν ῎Αγγελος ἐξ οὐρανοῦ μᾶς "εὐαγγελίζεται" παρ᾿ οἷς εὐηγγελίσατο τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον μέχρι καί τῆς ῾Αγίας Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν τῶν στοιχουσῶν τῷ Αὐτῷ Πνεύματι, ἡμεῖς δέν δεχόμεθα, ἀλλ᾿ ἐπαναλαμβάνομεν τό ἀνάθεμα τρίς τοῦ ᾿Απ. Παύλου καί τῶν ῾Αγίων Πατέρων.
῾Ημεῖς, ὁ ἐλάχιστος ἐν ῾Ιερ/χοις ᾿Αμφιλόχιος, θεωροῦμεν ἀνεπίτρεπτον τό γεγονός ὅτι ἡ ῾Ι. Σύνοδος, διά πέμπτον ἔτος δέν ἐφήρμοσεν, ὡς πιστεύομεν ὅτι εἶχεν χρέος νά ἐφαρμόση τήν κανονικήν τάξιν κατά τῶν 5 ἀμετανοήτων, σχισματοαιρετικῶν καί ᾿Εκκλησιομάχων, οἱ ὁποῖοι ἐλεύθερα καί ἀνενόχλητα ἀντιποιοῦνται τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν.
Τό γεγονός, ὅτι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος ἐπί πέντε ἔτη δέν ἀντέδρασε κατά τῶν ᾿Εκκλησιομάχων  καί ἀρνητῶν τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί τῆς κανονικῆς τάξεως, ἐπιτρέπουσα διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νά ἀμβλυνθῆ ἡ συνείδησις τῶν πιστῶν κατά τῆς προδοσίας, θεωροῦμεν ὅτι ἀποτελεῖ εἶδος ἀρνήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς ᾿Εκκλησιολογίας - ῾Ομολογίας τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας.
Πῶς ἡ ῾Ιερά Σύνοδος σιωπᾶ ὅταν οἱ πέντε βλασφημοῦν τήν ᾿Εκκλησίαν ἀποκαλοῦντες Αὐτήν "σχίσμα", ἐνῶ τήν σχισματοαίρεσίν των τήν ἐτιτλοφόρησαν "᾿Εκκλησία Γ.Ο.Χ." καί τούς ἑαυτούς των "῾Ιεράν Σύνοδον", καί ἀνενόχλητοι στερεώνουν τήν προδοσίαν καί πλανοῦν τούς παρασυρθέντας ὀπίσω αὐτῶν;
Διά τοῦτο ἡμεῖς ὅσους, καθ᾿ οἱονδήποτε, εὐθύν ἤ πλάγιον καί καταχθόνιον τρόπον, παρεμποδίζουν καί κωλυσιεργοῦν, τήν κανονικήν, ὀρθόδοξον καί δικαίαν διαδικασίαν κατά τῶν 5 σχισματοαιρετικῶν καί ᾿Εκκλησιομάχων, τούς θεωροῦμε ὡς συνεχιστάς τῆς προδοσίας ἐκείνων καί περισσότερον ἐπικινδύνους διά τό σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας.
῾Ημεῖς ὅσους λέγουν ὅτι ἔχουν τό ἴδιον "πιστεύω" μέ τούς πέντε καί τολμοῦν καί δηλώνουν ὅτι "δέν θά τούς καθαιρέσωμε (τούς πέντε), διότι ἔχουμε τό ἴδιο πιστεύω, καί διότι πρέπει νά ἑνωθοῦμε καί νά ἀποτελέσωμε 15μελῆ Σύνοδον καί νά μήν χειροτονηθῇ κανείς ἄλλος", αὐτούς τούς κατατάσσομεν μετά τῶν 5, ὑπογραμμίζοντες καί πάλιν ὅτι εἶναι καί χείρονες ἐκείνων.
῾Ημεῖς ἀπορρίπτομεν καί καταδικάζομεν τήν ἄποψιν ὅτι μία Ποιμαντορική ᾿Εγκύκλιος, ὅπως ἡ ὑπ᾿ ἀριθμ. 2566/23.1.1992 εἶναι "θεόπνευστος", διότι ἡ θέσις αὕτη ἔχει ἐν ἑαυτῇ τόν δόλον καί τήν βλασφημίαν. (βλέπετε σχετ. ᾿Ελευθερίου Χρ. Γκουτζίδη, "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ...", ᾿Αθήνα, Μάϊος1999 σελ. 64).
῾Ημεῖς, τούς φρονοῦντας ὅτι εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη ἕνωσις μετά τῶν ἀμετανοήτων ᾿Εκκλησιομάχων καί σχισματοαιρετικῶν, ἰσχυριζομένους δέ ὅτι θά εὑρεθῆ καί τρόπος "ἀλληλοαναγνωρίσεως, δι᾿ εὐχῆς καί χειροθεσίας", ἀμοιβαίως, τούς θεωροῦμεν ἀρνητάς τῆς ᾿Αρχιερωσύνης των, βλασφήμους καί βαρύτατα αἱρετικούς.
Ζητοῦμεν ἡ ῾Ι. Σ. νά ἐπιβάλη τάς κανονικάς κυρώσεις εἰς οἱονδήποτε θά ἐπιμείνη εἰς τοιαύτας ἀπόψεις καί δέν τάς ἀνακαλέση, ἀποπτύση καί καταδικάση ἐν Συνόδῳ.
῾Ημεῖς φρονοῦμεν ὅτι δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἐπέλθη κατά Θεόν ἕνωσις μετά τῶν πέντε παρά μόνον, ἐάν ἐν ταπεινώσει καί εἰλικρινεῖ μετανοίᾳ ἐπιστρέψουν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, καταδικάσουν τά αἱρετικά τους φρονήματα ὅπως τά διετύπωσαν εἰς τά κείμενά τους καί συσσωρευτικῶς εἰς τήν γ' ἐγκύκλιον των, καθώς καί τάς ἀντικανονικάς ληστρικάς πράξεις των καί θέσουν ἑαυτούς εἰς τήν διάθεσιν τῆς ᾿Εκλησίας.
Ζητοῦμε νά ξεκαθαρίση ἀμέσως κάθε ἐκκρεμοῦσα καταγγελία, ἐφαρμοζομένης τῆς κανονικῆς τάξεως, ὥστε νά λάμψη ἡ ἀλήθεια, νά ἀποκαλυφθοῦν αἱ τυχόν ὑστεροβουλίαι καί δολιότητες καί οἱ καταχθόνιοι στόχοι, ὅπου κι᾿ ἄν τυχόν ἀποδειχθῇ ὅτι ὑπάρχουν, καί οὕτω ἀποδοθῆ ἡ δικαιοσύνη.
Δηλοῦμεν ὅτι ἡ ἐκ νέου ἐνορχηστρωμένη συκοφαντική καί δυσφημηστική ἐκστρατεία ἐναντίον μας, καί ἡ ἀναζήτησις "ἐξιλαστηρίου θύματος", (ἐν προκειμένῳ ὁ ῾Ιερομ. ᾿Αμφιλόχιος), γίνεται ἀποκλειστικά καί μόνον διά νά "δικαιωθοῦν" οἱ ἄδικοι καί "δικαιολογηθῆ" τό ἔγκλημα τῆς σχισματοαιρέσεως τῶν 5, καί διότι ὑπάρχει περαιτέρω σκοπιμότης. Τίποτε ὅμως δέν θά ἐπιτύχουν, οἱ ἀναμεμειγμένοι εἰς αὐτό τό νέο κίνημα, ἀλλά φοβοῦμαι ὅτι τελικά θά ἔχουν τήν τύχην τῶν 5. Αἱ συκοφαντίαι καί ἀπειλαί μᾶς ἐνισχύουν, μᾶς δυναμώνουν καί μᾶς χαροποιοῦν. ῾Ημεῖς ἔχομεν ἰσχυρότατον ἔρεισμα, τήν ᾿Ορθοδοξίαν καί τούς Θείους καί ῾Ιερούς Κανόνας, καί ἐπ᾿ αὐτῶν, χάριτι Θεοῦ στηριζόμεθα.
Δέν θά δεχθῶμεν καμμίαν ἀπολύτως τυχόν κρίσιν ἤ ἀπόφασιν εἰς βάρος μας παρ᾿ ᾿Επισκόπων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν θεόπνευστον τήν ἀπό 23.1.1992 ᾿Εγκύκλιον ἤ ἔχουν τό ἴδιο "πιστεύω" μέ τούς 5, ἤ δέχονται τήν λεγομένη β' ᾿Εγκύκλιο, ἤ εἶναι κατά τῆς ἐφαρμογῆς τῆς κανονικῆς τάξεως κατά τῶν 5, ἤ δηλώνουν ὅτι εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη ἕνωσις μετά τῶν ἀμετανοήτων ᾿Εκκλησιομάχων ἤ εἶναι κατά τῆς διευρύνσεως τῆς ῾Ι. Σ. εἰς 12μελῆ, ὑποστηρίζοντες ὅτι διά τῆς ἑνώσεως μετά τῶν 5 θά σχηματίσουν 15μελῆ Σύνοδον, ἤ ἐν τέλει δέν θά τηρηθῆ ἀπολύτως ἡ κανονική τάξις καί δέν θά καταυγάζεται ὑπό τό φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας". (᾿Από 19/6-8-99 ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ )

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007