ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΝ ΛΟΦΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑ)  ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 24ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/7ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Τό ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 24ην Σεπτεμβρίου, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης καί Ισαποστόλου Θέκλης, (7ην Ὀκτωβρίου 2006, κατά τό νέον πολιτικόν), θά τελεσθοῦν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς (τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας) Σεβ. Κηρύκου, ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ τοῦ παρεκκλησίου Μετοχιακοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως, τοῦ τιμωμένου ἐπ ὀνόματι τοῦ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τήν κορυφήν τοῦ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ εἰς Αρτέμιδα (Λοῦτσα), πλησίον τοῦ Αεροδρομίου ΣΠΑΤΩΝ, τιμωμένου καί ἐπ ὀνόματι τῶν Ἁγίων ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ καί ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, οὕτως ὥστε οἱ τρεῖς οὗτοι Ἅγιοι ἐπ ὀνόματι τῶν ὁποίων τιμᾶται ὁ ναϊσκος, νά εἶναι οἱ παντοτεινοί ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΙ τῶν ἐκεῖθεν ὁδοιπορούντων καί τῶν ἐν θαλάσση καί ἀέρι πλεόντων.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, παρά τό γεγονός ὅτι μετά τάς τελευταίας ἐκκλησιαστικάς ἐξελίξεις, ἔχει ἀναλάβει ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικόν ἔργον, μέ τεραστίας ὑποχρεώσεις ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, καί παρά τήν παντελῆ ἔλλεψιν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων, εὐελπιστοῦσα ὅμως εἰς τήν συμπαράστασιν καί τήν ἀρωγήν τῶν ἀγαπώντων τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἤρχισεν ἤδη τό ἔργον τῆς ἐπισκευῆς καί ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ (κεραμοσκεπή κλπ.), ἀλλά καί καταλλήλου διαμορφώσεως τοῦ χώρου, ὥστε νά λειτουργήση ἕνα Κέντρον Γνησίας Ορθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί μικρόν Ἡσυχαστήριον, εἰς τά πλαίσια πάντοτε τῆς προωθήσεως τοῦ ἱεραποστολικοῦ καί ἐν γένει Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Εκκλησίας. 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά προσέλθουν εἰς τήν τελετήν, καί θέλουν νά γνωρίσουν τόν τρόπον μεταβάσεως εἰς τόν Ναόν, ἀς ἐπικοινωνήσουν μέ τό Επισκοπεῖον Ἁγίας Αἰκατερίνης (τηλ. 210 6020176) 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς
τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006