ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ 2007

Εἰς τόν ᾽Επιτραπέζιον ῾Ημεροδείκτην τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ὁ ὁποῖος ἐκδίδεται δι' ἕβδομον κατά σειράν ἔτος, περιλαμβάνονται κυρίως θέματα ἐκκλησιολογικοῦ περιεχομένου.
Οὕτω ἐν ἔτει 2001 ἐδημοσιεύσαμεν ἄρθρον ὑπό τόν τίτλον: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ καί ἐκάναμε σύντομον ἀναφοράν εἰς τόν βίον ἀγνώστων ἐν πολλοῖς ἁγίων, ἐν ἔτει 2002 ἄρθρον ὑπό τόν τίτλον: ΗΧΗΡΑ ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ καί σχετικόν ἀφιέρωμα εἰς τήν ᾽Εκκλησίαν τῶν Κατακομβῶν τῆς Ρωσίας, ἐν ἔτει 2003 ἄρθρον ὑπό τόν τίτλον: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α΄ καί βιογραφίας ὁμολογητῶν διαδόχων του ᾽Επισκόπων, ἐν ἔτει 2004 τήν α΄ εἰσήγησιν τοῦ θεολόγου ᾽Ελευθ. Γκουτζίδη κατά τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῶν Φλωρινικῶν ὑπό τόν τίτλον: Η ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924 ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ἐν ἔτει 2005 τήν β' εἰσήγησιν τοῦ ἰδίου μέ θέμα; Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 1935, ἐν δέ τῷ ἔτει 2006, τήν γ' εἰσήγησιν ἡ ὁποία ἔχει τόν τίτλον: Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ., λόγῳ δέ τῆς μεγάλης ἐκτάσεως τῆς εἰσηγήσεως παραθέσαμε τήν Εἰσήγησιν ταύτην μόνον κατά τά δύο πρῶτα μέρη, ἤτοι: Μέρος Α': Σύνοψις τῶν γεγονότων τοῦ Μαίου -᾽Ιουλίου 1935 καί Μέρος Β΄: ῾Η ἐπιστροφή τῶν ᾽Αρχιερέων ἐκ τῆς ἐξορίας.
Τό ὑπό τόν τίτλον: ῾Η περί δυνάμει καί οὐχί ἐνεργείᾳ νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος θεωρία Γ' Μέρος τῆς Εἰσηγήσεως, ὡς καί τήν ὁμολογιακήν ἀντιμετώπισιν τοῦ σχίσματος τοῦ πρ. Φλωρίνης ὑπό τῶν δύο ᾽Αρχιερέων Κυκλάδων Γερμανοῦ καί Βρεσθένης Ματθαἴου, τά παραθέτομεν εἰς τόν παρόντα ῾Ημεροδείκτην, ἔτους 2007, ἐπί τῇ συμπληρώσει 70 ἐτῶν ἀπό τοῦ σχίσματος τοῦ 1937, Τό ἐπόμενον κεφάλαιον, ἤτοι τό σχίσμα τοῦ 1937 ἀπό Κανονικῆς καί Δογματικῆς ἀπόινεως θά τό παραθέσωμεν σύν Θεῷ εἰς τόν ἑπόμενον ᾽Επιτραπέζιον ῾Ημεροδείκτην.
Συνιστῶμεν εἰς τούς ἀγαπητούς ἀναγνώστας, ὅπως προμηθευθοῦν καί μελετήσουν ὅλην τήν σειράν τῶν κειμένων τά ὁποῖα παρατίθενται εἰς τούς ῾Ημεροδείκτας, δεδομένου ὅτι εἰς τήν παροῦσαν ἐκκλησιολογικήν ἀποστασίαν, ἡ μόνη διέξοδος ἐκ τῆς συγχύσεως τήν ὁποίαν ἐπέφερεν ἡ ἀποστασία εἶναι ἡ γνῶσις τῆς ἀληθείας ἐπί τῶν ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων, κατά τό γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερῴση ὑμᾶς> καί ὁ μέχρις ἐσχάτων ἀγών ὑπέρ τῖίς ᾽Αληθείας, κατά τό ἀγώνισαι ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σοῦκ. Εὐχόμενος αἵσιον καί εὐτυχές τό νέον ἔτος διατελῶ ἐλάχιστος ἐν ᾽Επισκόποις.

῾O Μητροπολίτης τῆς Γνησίας ᾽Ορθοδοξου ᾽Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος
῾O Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006