ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΗΤΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1971 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ «ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ»

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν πάντοτε ἐπίκαιρον ὁμιλίαν τοῦ θεολόγου Ἐλευθερίου Γκουτζίδη κατά τήν Κυριακήν τῆς ‘Ορθοδοξίας τοῦ 1996 εἰς τό ἐν Ἀθήναις – Περιστέρι   Ἐκκλησιαστικόν Πνευματικόν Κέντρον. Η ὁμιλία ἔχει τόν τίτλον: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ». Ὁλόκληρον τήν σημαντικήν αὐτήν ὁμιλίαν δύναται τις νά εὕρη ἀναζητώντας τήν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως «ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» εἰς τήν στήλην «ΘΕΟΛΟΓΙΑ –ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»)

«....῾Η ῾Αγιωτάτη μας ᾿Εκκλησία ἀπό τό 1924 πάντοτε ἐδιώχθη ἀπό τά ὄργανα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Νεοημερολογιτισμοῦ μέ ποικίλους τρόπους   ᾿Εδιώχθη μέ τήν ἀπάτην, τό ψεῦδος καί τήν συκοφαντίαν. ῾Ο Νεοημερολογιτισμός ἐχαρακτήρισεν τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ὡς δῆθεν "σχισματικήν", ἀπεκάλεσε  τόν ῾Ιερόν Κλῆρον Αὐτῆς "ψευδοϊερεῖς", καί τούς ᾿Επισκόπους Της "ἀνιέρους", ὡς δῆθεν μή ἔχοντας ᾿Αποστολικήν διαδοχήν. ῎Εστειλεν ὄργανά του νά ὑποκριθοῦν τόν "παλαιοημερολογίτην" διά νά προδώσουν  εἰς τήν συνέχειαν τούς Γ.Ο.Χ., ὅπως συνέβη τό 1931-1934.
᾿Απεσχησμάτισεν Κληρικούς, τούς ἐξώρισεν καί τούς ἐφυλάκισεν, ἐσφράγισεν ῾Ιερούς Ναούς, καί ἐφήρμοσεν μεσαιωνικά μέτρα. ῾Ωδήγησεν Κλῆρον καί Λαόν εἰς τά δικαστήρια καί τάς φυλακάς καί ἔφθασεν νά διαπράξη μέχρι καί φόνους. Διενοήθη καί ἐπεχείρησεν νά διαλύση τάς δύο μεγάλας ἱστορικάς ῾Ιεράς Μονάς τῆς ᾿Εκκλησίας μας, διότι ἐξ αὐτῶν  ἐξηρτήθη ἐν πολλοῖς ὁ ῾Ιερός τῆς ᾿Εκκλησίας ἀγών. ᾿Εκεῖνο ὅμως μέ τό ὁποῖον αἱ σκοτειναί δυνάμεις τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ περισσότερον ἔπληξαν τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ, εἶναι τό σχίσμα τοῦ 1937, τό ὁποῖον ἐπέτυχον διά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου. ᾿Αφοῦ ὁ Νεοημερολογιτισμός δέν ἠδυνήθη διά τοῦ πρώην Φλωρίνης νά ἀλλοιώση τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ καί νά τούς σύρη εἰς τήν αὐλήν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὡς ἁπλοῦς δεκατριμερίτας, τότε προεκάλεσαν τό σχίσμα τοῦ 1937!
Τήν κακοδοξίαν περί δῆθεν "δυνάμει καί οὐχί ἐνεργείᾳ" Νεοημερολογιτικοῦ Σχίσματος, τήν ὁποίαν ἐκήρυξε ὁ πρ. Φλωρίνης καί ἡ ὁποία ἐστάθη ἡ αἰτία καί ἡ ἀφορμή τοῦ σχίσματος τοῦ 1937, τήν διέγνωσεν τότε ὁ πιστός Κλῆρος καί Λαός καί μέ πρωτεργάτην τόν ὁμολογητήν ῾Ιεράρχην, τόν ῞Αγιον Πατέρα Ματθαῖον, ἀντεστάθη καί δέν παρεσύρθη. ῎Εμεινε πιστός εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καί ἐκράτησε τήν ὁμολογίαν του καθαράν καί ἀνόθευτον.
῾Ο ἴδιος πάλιν ῾Ιεράρχης, ὁ μακαριστός Ματθαῖος, τό 1948 μέ τάς χειροτονίας ᾿Επισκόπων κατέστησεν τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. φοβεράν εἰς τάς σκοτεινάς δυνάμεις τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ. Αὗται αἱ χειροτονίαι ᾿Επισκόπων ὠδήγησαν τόν νεοημερολογιτισμόν νά προκαλέση τά θλιβερά γεγονότα τοῦ 1950. ᾿Εξήγειρεν εἰς ἀνταρσίας Κληρικούς καί Μοναχούς Γ.Ο.Χ.
Αἱ ῾Ιεραί Μοναί τῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Παναγίας, τάς ὁποίας ἤθελεν νά καταλάβη ὁ πρώην Φλωρίνης, διά νά ἀποδυναμώση τόν ἀγῶνα ἀπό τούς δύο φάρους καί λίκνα τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἐδοκιμάσθησαν δεινῶς.  ῾Ηνωμένοι ὅμως τότε οἱ ᾿Αρχιερεῖς καί τά Μοναχικά τάγματα ὑπό τήν αὐτήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ καί τήν ΑΓΑΠΗΝ τοῦ Χριστοῦ, ἀντιμετώπισαν τόν Νεοημερολογιτισμόν καί τόν ᾿Αρχιεπίσκοπον τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ Σπυρίδωνα Βλάχον, ὁ ὁποῖος ἐπίστευεν ὅτι θά διέλυε τούς Γ.Ο.Χ., ἐάν διέλυε τάς δύο μεγάλας ἱστορικάς Μονάς. ῞Οσον καί ἐάν ἐχρησιμοποίησεν προδότας καί μέσα ἀπό τάς ἱεράς Μονάς τῶν ΓΟΧ, δέν τά κατάφερε, διότι ἐπαναλαμβάνω ἡ καθαρά ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ καί ἡ ΑΓΑΠΗ ἐνίκησαν τόν ἐχθρόν.
Αὐτοαπεβλήθησαν ὅμως καί ἐκόπησαν τῆς ᾿Εκκλησίας οἱ ἀνταρσίαι, καί προδόται τῆς ῾Ομολογίας καί ἀρνηταί τῆς ἀγάπης, Κληρικοί, Μοναχοί καί Λαϊκοί.
Δέν ἡσύχασεν ὁ ἐχθρός καί ἐπανῆλθεν τό 1971! ᾿Επεχείρησεν τό 1971 δολίως νά μολύνη τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν τῶν ᾿Επισκόπων μας, μέ τά σχέδια περί "ἀναχειροτονίας - Χειροθεσίας". ᾿Απέτυχεν ὅμως καί πάλιν, διότι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν ἐπέτρεψεν νά χαθῆ ὁ θησαυρός τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ.
Τό 1971 δέν ἐγένετο "ἀναχειροτονία" δέν ἐγένετο "Χειροθεσία" ὡς ἐπί σχισματικῶν κατά τόν Η' Κανόνα τῆς Α' Οἰκουμενικῆς, ὅπως εἶχον σχεδιάσει, τά ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὥστε μέ τόν τρόπον αὐτόν νά προσβάλουν τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν τῶν ᾿Επισκόπων μας. Δέν ἐθίγη, τό 1971 ἡ δογματική πληρότης καί ἀκεραιότης τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς τῶν ᾿Επισκόπων τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί ἀνεγνωρίσθη καί ἐκηρύχθη καί ὑπό τῶν ἰδίων τῶν ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωκον νά τήν μολύνουν καί νά τήν καταργήσουν. Θεός ὅπου βούλεται νικῶνται τῶν ἐχθρῶν  αἱ δυνάμεις καί συντρίβονται τά σχέδιά των.
῾Η Ρωσική Σύνοδος τό 1971 ἀφ᾿ ἑνός μέν φέρεται ὡς ἀποδεχθεῖσα τήν ὁμολογίαν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ, καί ἀφ᾿ ἑτέρου ἀνεγνώρισεν τήν κατά τό 1948 γενομένην ὑφ᾿ ἑνός ᾿Επισκόπου χειροτονίαν, ἤτοι ὑπό τοῦ ῾Αγίου μας Πατρός Ματθαίου.  ῾Η λεγομένη "Χειροθεσία" δέν ἐγένετο κατά τόν Η' τῆς Α' Οἰκουμενικῆς, ὅστις ἀφορᾶ τήν ἐπιστροφήν  σχισματικῶν εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, ἀλλά ἀπετέλεσεν καθαρά τυπικήν ἐξωτερικήν πρᾶξιν μή θίγουσαν ποσῶς τό μυστήριον, καί τοῦτο πάλιν ἐγένετο δεκτόν κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν, προκειμένου νά παύσουν νά ἀρνοῦνται οἱ "Φλωριναῖοι" τήν ἐπανένταξίν των εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν, προφασιζόμενοι ὅτι οἱ  ἐπίσκοποι Αὐτῆς εἶναι ἀντικανονικοί ὡς χειροτονηθέντες ὑφ᾿ ἑνός ᾿Επισκόπου, Καί τοῦτο πάλιν ἐγένετο δεκτόν ἀφοῦ προηγουμένως ἡ Ρωσική Σύνοδος τῆς Διασπορᾶς ἐδέχθη καί τήν ὁμολογίαν - ἐκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., καί ἐπῆλθεν ἑνότης ἐν τῇ κοινῇ πίστει. Αὐτό προκύπτει ἀπό τά ἐπίσημα ἔγγραφα, αὐτό μᾶς ἐδήλωσεν ἡ ἐξαρχία καί αὐτήν τήν συνείδησιν εἶχεν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡ ᾿Εκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ.
Καί δι᾿ αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐπιβούλων τῆς ᾿Ορθοδοξίας οἰκονόμησεν ὁ Θεός, ὥστε τό 1971 νά κηρυχθῆ ὅτι ὁ ῞Αγιος Πατήρ ἡμῶν Ματθαῖος δέν ἡμάρτησεν τό 1948, ὅταν μή ὑπάρχοντος ἄλλου ᾿Ορθοδόξου ᾿Επισκόπου, ἐχειροτόνησεν μόνος του εἰς ἐπίσκοπον Τριμυθοῦντος, τόν μακαριστόν Σπυρίδωνα, καί ὅτι ἡ Χειροτονία ἐκείνη ἦτο πλήρης καί τελεία. Αὐτή εἶναι   ἡ ἀλήθεια, αὐτή εἶναι ἡ συνείδησις τῆς ᾿Εκκλησίας (πιστοῦ Κλήρου καί Λαοῦ) καί οὕτω ἐδέχθημεν τήν λεγομένην "χειροθεσίαν" καί ὄχι ὅπως θέλουν νά περάσουν τό μήνυμα  αἱ σκοτειναί δυνάμεις.
Καί ὁ μέν Νεοημερολογιτισμός ἔχει τούς λόγους του νά κηρύσση ὅτι δῆθεν τό 1971 "ἐχειροθετήθησαν" εἰς τήν ᾿Αμερικήν οἱ δύο ᾿Αρχιερεῖς μας ὡς "σχισματικοί" καί ὅτι ἐγένοντο "ὀρθόδοξοι" ᾿Επίσκοποι τό 1971. ῎Εχει τούς λόγους του, διότι μέ τόν τρόπον αὐτόν, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, μέ τό ψευδές τοῦτο κήρυγμα, θέλει νά πλήξη τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ. ῎Εχει τούς λόγους του, διότι μέ τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτην περί "Χειροθεσίας" καταργεῖ τούς ᾿Επισκόπους μας, τούς ἐξαρτᾶ ἀπό τόν Νεοημερολογιτισμόν καί οὕτω χάνουν καί τήν 0Μ0Λ0ΓΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ καί τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ! Ναί ὅστις δέχεται ὅτι τό 1971 ἐχειροθετήθη πραγματικά κατά τόν Η' Κανόνα τῆς Α' Οἰκουμενικῆς ἤ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον δέχεται ἐκ τῶν ὑστέρων τοιαύτας βλασφημίας, αὐτόν ἤ αὐτούς τούς "περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς Χειροθεσίας" καί ἑπομένως αὐτοί δέν εἶναι ᾿Ορθόδοξοι Κληρικοί. Καθίστανται εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ των οὐνῖται τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, καί ἄς ἐμφανίζονται, ὡς ὡρισμένοι πιστεύουν, ὅτι εἶναι ὑπερζηλωταί  Γ.Ο.Χ.
Καί σήμερον λοιπόν ἀφ᾿ ἑνός μέ τάς περί "χειροθεσίας" βλασφημίας τοῦ ἐκπεσόντος ῾Ιερομ. Εὐθυμίου Κυπρίου, τάς ὁποίας καλύπτουν καί δέν καταδικάζουν οἱ 5 ἀποσχισθέντες ᾿Αρχιερεῖς καί τήν ὑπό τῶν ἰδίων παρακώλυσιν χειροτονίας ᾿Επισκόπων, πρός καταρτισμόν δωδεκαμελοῦς ῾Ιερᾶς Συνόδου, εἰς τήν οὐσίαν πολεμοῦν καί παραχαράσσουν τήν ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καί δολίως ἐπιβουλεύονται τήν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ. Πρός κάλυψιν δέ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν καί ἀντορθοδόξων σχεδίων, ἐφαντάσθησαν καί συνέπλασαν τόν κακοήθη μῦθον περί "εἰκονομαχίας"!  ....
 
Τοῦτο τό ἔργον τῶν  σκοτεινῶν δυνάμεων, τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς ἀνέλαβεν ἐπισήμως τό 1991 (20 ἀκριβῶς ἔτη μετά τό 1971), ὁ γνωστός ὡς "ΓΟΧ κληρικός", ὁ ῾Ιερομ. Εὐθύμιος ὁ Κύπριος! ᾿Ανέλαβεν οὗτος, διά δευτέραν φοράν, νά κηρύξη ὅτι τούς ᾿Επισκόπους τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν ΓΟΧ τούς "περιρρέει ἡ ἀνομία τῆς Χειροθεσίας" τοῦ 1971! ῾Ο ρασοφόρος αὐτός εἶχεν καί ἔχει ἐν προκειμένῳ, τήν σύμφωνον γνώμην καί φρόνημα τῶν 5 ἀποσχισθέντων ἐπισκόπων. Οὗτος μέ τήν ἀπό 11-10-92 δολίαν καί βλάσφημον "ἐγκύκλιον ἐπιστολήν" του, καθώς καί οἱ πέντε πραξικοπηματίαι πρώην Μητροπολῖται κηρύσσουν καί ἀποδέχονται καί προπαγανδίζουν ὡς δεδομένον γεγονός τήν λεγομένην "χειροθεσίαν" τοῦ 1971 ὡς ἐπί σχισματικῶν.
Κηρύσσουν τήν βλασφημίαν ταύτην διά λογαριασμόν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Νεοημερολογιτισμοῦ, ἐνῶ παράλληλα ἐγείρουν πυκνά νέφη καπνοῦ περί δῆθεν "εἰκονομαχίας" εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ, διά νά καλύψουν τήν βλασφημίαν τους καί παρασύρουν τούς ΓΟΧ εἰς διαμάχας, ὥστε νά μήν γίνεται λόγος καί νά μήν ἀντιδρᾶ ὁ πιστός Κλῆρος καί Λαός εἰς τήν βλασφημίαν ταύτην. Κατώρθωσε ὁ Κύπριος ἱερομόναχος μέ τήν σύμφωνον γνώμην, τήν ἀνοχήν καί τήν συμπόρευσιν τῶν 5 πρώην Μητροπολιτῶν νά στραφῆ τό ἐνδιαφέρον τῶν πιστῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν) εἰς τήν δῆθεν ἀνυπόστατον "νεοεικονομαχίαν", αἱ δέ βλασφημίαι περί δῆθεν "χειροθεσίας" περί "ἐκτροπῆς ἐκ τῆς γραμμῆς πλεύσεως τοῦ ῾Αγίου Πατρός" κλπ νά ὑποβόσκουν καί ὑπονομεύουν τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ.
Δέν ἀντιλαμβάνονται πλέον ὅτι, καί, ἐάν ἀκόμη αἱ περί "εἰκονομαχίας" ἀνυπόστατοι ψευδεῖς συκοφαντίαι, καί ἄν ἀκόμη ὑποθετικῶς λέγωμεν, ἦσαν ἀληθεῖς, ἦτο μικρόν κακόν ἔναντι τῆς βλασφημίας περί "χειροθεσίας", πόσον μᾶλλον τώρα ὅπου δέν ὑπῆρξεν ποτέ καί δέν ὑφίσταται κἄν θέμα "εἰκονομαχίας", οὔτε καί εἰς τό μέλλον, διότι εἶναι λελυμένον ὑπό τῆς Ζ' ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ῾Ωστόσον, ὅμως, διαφωνίαι ὡς πρός τήν ᾿Ορθοδοξίαν ὡρισμένων εἰκονικῶν παραστάσεων, ἀντιμετωπίζονται καί λύονται ὑπό τό φῶς τῶν ὅρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως. Οἱ πέντε ὅμως ᾿Αρχιερεῖς οὔτε τήν ῾Αγίαν Ζ' Οἰκουμενικήν Σύνοδον σέβονται, ἀλλά καί τήν ᾿Ορθόδοξον παράδοσιν συλλήβδην καταπατοῦν καί υἱοθετοῦν νεωτεριστικάς τάσεις, τάς ὁποίας ἀπολυτοποιοῦν εἰς βάρος τῆς μακραίωνος ᾿Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μάχονται εἰς τἠν οὐσίαν τήν ᾿Ορθόδοξον Παράδοσιν καί τούς ῾Αγίους Πατέρας.....
.... Προδίδουν τινές τήν ᾿Ορθοδοξίαν δεχόμενοι τάς βλασφημίας περί "χειροθεσίας", προκαλοῦν σκάνδαλα καί κηρύσσουν κατά φαντασίαν αἱρέσεις καί προκαλοῦν σχίσμα, ἀφοῦ ἄλλως δέν ἠδυνήθησαν νά πλήξουν τήν ᾿Εκκλησίαν. ῞Ωστε, ὄχι μόνον δέν ἐπραγματοποιήθη, κατά τήν παρελθοῦσαν πενταετίαν, τίποτε ἀπό ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἀπήτει καί ἀπαιτεῖ ὁ ἀγών τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλά καί ἐπεχειρήθη νά "δολοφονηθοῦν" μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας μέ τήν μάχαιραν τοῦ ψεύδους, τῆς συκοφαντίας, τῆς πλάνης, τοῦ μίσους!
Μία πλάνη, μία ἀμφιβολία, μία διαφωνία ὡς πρός τήν ᾿Ορθοδοξίαν μιᾶς εἰκονογραφικῆς παραστάσεως, δέν ἀποτελεῖ εἰκονομαχίαν, ἄπαγε τῆς βλασφημίας. ᾿Εάν κάποιοι, τολμῶ εἰπεῖν, μᾶς ἀφαιροῦσαν τάς ῾Ιεράς Εἰκόνας, ἡμεῖς ὡς ᾿Ορθόδοξοι πάλιν, θά ἐζωγραφίζαμεν ἄλλας ῾Ιεράς Εἰκόνας καί περισσότερον εἰκονόφιλοι θά ἐγινόμεθα. ῎Αν ὅμως κάποιος βλασφημῆ εὐθέως κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, "οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ εἰς τόν αἰῶνα".
᾿Εάν κάποιος βλασφημήση κατά τῆς ᾿Αρχιερωσύνης του ἤ δεχθῆ νά τοῦ τήν βλασφημήσουν ἄλλοι, αὐτός ἄλλην ἀρχιερωσύνην δέν μπορεῖ νά λάβη, τήν ἔχασε διά παντός. ῾Ο ἀρνητής ἤ βλάσφημος κατά τῆς ᾿Αρχιερωσύνης του, ῞Αγιος γίνεται, ἀλλά ᾿Επίσκοπος δέν ξαναγίνεται. 
῾Ο Θεός οἰκονόμησεν καί τό 1935 ἀπέστειλεν εἰς τήν χειμαζομένην ᾿Εκκλησίαν ᾿Αρχιερεῖς. Τότε ὁ Νεοημερολογιτισμός εἶπεν: Νά μή ξαναγίνουν χειροτονίες ἐπισκόπων εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τῶν ΓΟΧ, διά νά χαθῆ μέ τά χρόνια ἡ ᾿Αποστολική Διαδοχή καί νά διαλυθοῦν  οἱ παλαιοημερολογῖται. Τί θά κάνουν χωρίς ἐπισκόπους; Κάποια ἡμέρα θά διαλυθοῦν.
Διά τοῦτο ἐπολεμήθη ὁ ῞Αγιος μας Πατήρ, ὁ Νέος οὗτος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, διά τοῦτο ἀπεμονώθη μετά τό 1937, διά νά μή ἔχη σύμψηφον καί ἔτσι νά μή δύναται νά χειροτονήση ᾿Επισκόπους. ῾Ο ῞Αγιος ὅμως οὗτος, ὡς σκεῦος ἐκλογῆς, ἐφωτίσθη καί ὑπερέβη (δέν παρεβίασε) τήν Κανονικήν τάξιν καί μόνος του ἐχειροτόνησε τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1948 τόν πρῶτον ἐπίσκοπον καί κατόπιν οἱ δύο ὁμοῦ συνέχισαν ἄλλας χειροτονίας καί συνεκρότησαν ῾Ιεράν Σύνοδον, πρός μεγάλην ἀπαγοήτευσιν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ.  Καί μόνον δι᾿ αὐτήν τήν συνέπειαν πρός τήν ὁμολογίαν του καί πρός τήν χειμαζομένην ᾿Εκκλησίαν, ἡγιάσθη καί ἐστεφανώθη ὑπό τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄτλας τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ὁ ἀοίδιμος ᾿Αρχιεπίσκοπος ΜΑΤΘΑΙΟΣ.
Διά τόν ἴδιον λόγον καί σήμερον διώκεται, συκοφαντεῖται, ὑβρίζεται καί σταυρώνεται καθημερινῶς καί ὁ ἄξιος διάδοχος τοῦ ῾Αγίου Πατρός, ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας. Διότι ἐζήτησε χειροτονίας ἀξίων Κληρικῶν, διότι ἐζήτησε νά συγκροτηθῆ κανονική 12μελής ῾Ιερά Σύνοδος, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ κανονική τάξις καί ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησιαστική δεοντολογία. Διότι ἐζήτησε νά διασαλπισθῆ ἡ ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ καί νά καταδικασθῆ ὁ Οἰκουμενισμός. Διότι ἐζήτησε νά προχωρήση ἀποφασιστικά ὁ ᾿Αγών τῆς ᾿Εκκλησίας καί νά προωθηθῆ ἡ ῾Ιεραποστολή εἰς τό ἐσωτερικόν καί ἐξωτερικόν. Διότι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἐνεθάρρυνε καί προώθησε τήν Κανονικήν ὁδόν διά τήν ἐπανένταξιν καί ἕνωσιν τῶν ἀποκεκομμένων ἀπό τό 1937 ἀδελφῶν παλαιοημερολογιτῶν. Εἰς ὅλα αὐτά ἀπήντησαν αἱ δυνάμεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ Βατικανοῦ μέ σκάνδαλα, συκοφαντίας καί ἐν τέλει μέ τό νέο σχίσμα τῶν 5 πρώην Μητροπολιτῶν...».
Τόσο εἶναι τό κακόν, τό ὁποῖον ἐπετέλεσεν ἡ πεντάς τῶν πρώην Μητροπολιτῶν, ὥστε εὐθέως διερωτᾶται κανείς: τί ἄφησαν νά κάμη ἡ μασωνία μετά τῶν λοιπῶν σκοτεινῶν  δυνάμεων τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ καί ἰδίᾳ τοῦ Βατικανοῦ; Κάλλιο νά ἔχης νά ἀντιμετωπίσης χίλιους Μασώνους παρά ἕναν προδότη καί ἐπίορκο ᾿Επίσκοπο....»

Σχόλιον 27.12.2006.
Οἱ πέντε πρώην Μητροπολῖται, παρά τήν ἔξωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ κινήματός των, δέν κατώρθωσαν νά ὁλοκληρώσουν τά σχέδιά τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, νά ἀφανίσουν δηλαδή τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν - Ἐκκλησιολογίαν καί τήν γνησίαν καί ἀνόθευτον Ἀποστολικήν Διαδοχήν καί νά ὁδηγήσουν τούς ὁπαδούς των εἰς τήν σταδιακήν ὑποταγήν, μέσω ἑνός Πατριαρχείου εἰς τόν Νεοημερολογιτισμόν, βάσει πάντοτε τῆς « χειροθεσίας»  τοῦ 1971, διότι τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας, ἀνεδείχθη πράγματι ἕνας σθεναρός ὑπερασπιστής τῆς τε Ὀρθοδόξου  Ὁμολογίας καί τῆς γνησίας καί ἀνοθεύτου Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς. Τό μόνον πού κατώρθωσαν ἦτο νά ἐξέλθουν τό 1995 ἐκ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί νά συμπορευθοῦν μετά παλαιῶν καί νέων σχισματοαιρετικῶν.
Αὐτό ὅμως πού δέν ἠδυνήθησαν νά ἐπιτύχουν καθ’ ὁλοκληρίαν οἱ πέντε, τό ἐπεδίωξαν εἰς τήν συνέχειαν αἱ σκοτειναί δυνάμεις (νεοημερολογιτικός καί παλαιοημερολογιτικός οἰκουμενισμός) μέσω τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνδρέου καί τοῦ Πειραιῶς Νικολάου, τούς ὁποίους κατώρθωσαν ἀπό τό 1998 καί ἐν συνεχείᾳ πειθήνια ὄργανά των διά τήν προώθησιν τῶν σχεδίων των, ἤτοι διά τήν ἐν καιρῶ ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, ἄμεσον ἤ ἔμμεσον ὑπαγωγήν ὅλων τῶν «παλαιοημερολογιτῶν» εἰς τόν Νεομερολογιτισμόν.
Ἀλλά καί πάλιν ἀπέτυχον, παρά τάς σκευωρίας καί λοιπάς δολιότητας τῶν Ἀθ. Σακαρέλλου καί τοῦ Φλωριναίου Καλλινίκου Σαραντοπούλου, τάς ὁποίας ἐνήργησαν καί προώθησαν μέσω τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί τοῦ Δ. Κάτσουρα, δηλαδή ἀπέτυχον αἱ σκοτειναί δυνάμεις νά παρασύρουν τούς πάντας εἰς τήν προδοσίαν, διότι «οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου»....

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007