ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
"ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ"


Τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν  "Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής " εἶναι ἕνα ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρος ἐπιστημονικό ἵδρυμα, στήν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας. Ἱδρύθηκε τό 1982 ἀπό τόν Καθηγητή κ. Ἀντώνιο Μάρκου, σέ μία προσπάθεια συστηματοποιήσεως, ὀργανώσεως καί ἐκδόσεως ἁγιολογικῶν μελετῶν τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ἄλλων προσώπων, καί τῆς δημιουργίας Ἁγιολογικῆς Βιβλιοθήκης. Τό 2001 ἐντάχθηκε στίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
▪ Παρεκκλήσιο ὁσ. Ξένης τῆς Ρωσίδος στήν Μάνδρα Ἀττικῆς.
▪ Βιβλιοθήκη 2.000 περίπου τίτλων, μέρος τῶν ὁποίων διατέθηκε γιά τόν ἐμπλουτισμό τῆς Μυριοβίβλου Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ὑπό τόν Ἱερομόναχο π. Ἀμφιλόχιο Ταμπουρᾶ Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀποστόλων Ραψάνης Λαρίσης.
▪ 14 αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις καί 40 δημοσιεύσεις ἁγιολογικῶν θεμάτων στήν ἑλληνική καί ἀγγλική γλῶσσα.
▪ Κύρια ἔργα:
1. "Εἰκογραφημένον Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", ἐκδόσεως τοῦ Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Γκαμίλη. Ἑλληνική ἔκδοσις 2002 (σ.σ. 496). Ἀγγλική ἔκδοσις 2004 (σ.σ. 498).
2. " Τό Ρωσικό Ἁγιολόγιο ", 2005 (σ.σ. 120).

Βιογραφικό Σημείωμα

Ὁ ἱδρυτής τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Μελετῶν " Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής " Καθηγητής Ἀντώνιος Μάρκου γεννήθηκε τό 1955 στό Κιάτο Κορινθίας. Μεγάλωσε στήν Ἀθῆνα, ὅπου περάτωσε τίς ἐγκύκλιες καί γυμνασιακές σπουδές. Σπούδασε Ἀγγλική Φιλολογία καί Θεολογία καί δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελματικά ὡς Καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλῶσσας καί μεταφραστής ἐπιμελητής κειμένων. Εἶναι νυμφευμένος μέ τήν Μαρία Τζανιδάκη, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο παιδιά. Ζῆ μέ τήν οἰκογένειά του στήν Μάνδρα Ἀττικῆς. Στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο δραστηριοποιήθηκε ἐνθαρρυνόμενος ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κυρό Ἀνδρέα (+ 2005), ὑπό τήν καθοδήγηση τῶν Θεολόγων Ἐλευθερίου Γκουτζίδη καί Μηνᾶ Κοντογιάννη (σήμερα Μητροπολίτου Μεσογαίας Κηρύκου).
Τό 1978 καί ἐνῶ ὑπηρετοῦσε τήν στρατιωτική του θητεία, ἔλαβε ἀπό τόν Μητροπολίτη Κρήτης κυρό Εὐμένιο (+ 1981) τήν εὐλογία " τοῦ κηρύττειν τόν θεῖο λόγον ", διακονία τήν ὁποία εὐόρκως ἔκτοτε ὑπηρετεῖ. Ὡς Ἱεροκήρυξ ἔχει ἐπισκεφθεῖ τίς περισσότερες ἐνορίες καί μονές τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εὐλογίας τῶν οἰκείων Ἱεραρχῶν καί μετά ἀπό πρόσκλησι ἐφημερίων καί ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων. Ἀπό τό 1995 εἶναι τακτικός Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
Συμμετεῖχε στά Φροντιστήρια Κατηχητῶν τῶν ἐτῶν 1979 καί 1980 καί ὑπηρέτησε ὡς Κατηχητής στούς Ἱ. Ναούς Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν (1979-1983), Εὐαγγ. Ματθαίου Μάνδρας (1980-1983) καί Ὁσίων 99 Πατέρων Χανίων (1983-1987). Κατά τήν περίοδο 1988 1991 ἦταν μέλος τῆς Μονίμου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος καί Κατηχητικοῦ Ἔργου. Τό 1982 προσλήφθηκε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Γραφεύς. Κατά τήν περίοδο 1983-1987 δραστηριοποήθηκε στή Κρήτη ὡς Γραμματεύς τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Γραμματεύς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ν. Ὁσίων 99 Πατέρων Χανίων καί Γραμματεύς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος τῆς Δ' Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Ἡράκλειο, 1987).
Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροψάλτης στούς Ἱ. Ναούς Τιμίου Προδρόμου Ροῦφ Ἀθηνῶν (1978-1983) καί Ὁσίων 99 Πατέρων Χανίων (1983-1987). Τακτικός ἀρθρογράφος τοῦ " Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων " ἀπό τό ἔτος 1978, κατά τήν περίοδο 1983-87 ὑπῆρξε ἀνταποκριτής του στήν ν. Κρήτη καί μέλος τῆς συντακτικῆς του ἐπιτροπῆς κατά τήν περίοδο 1988-1991. Τό 1988 προσκλήθηκε νά διδάξει Ἁγιολογία στό Φροντιστήριο Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Περιστερίου. Τακτικός ὁμιλητής ἀπό τοῦ βήματος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Περιστερίου κατά τήν περίοδο 1988 1991, ἀπό τό 1995 εἶναι τακτικός ὁμιλητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
Κατά τήν περίοδο 1999 2005 διηύθυνε τό Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, στήν Συντακτική Ἐπιτροπή τῆς ὁποίας συμμετέχει. Τό 2000 ἐπισκέφθηκε τήν Ρουμανία, σέ ἐκτέλεσι ἐκκλησιαστικῆς ἀποστολῆς.
Διοργάνωσε καί ἔφερε σέ ἐπιτυχές πέρας πλεῖστες ὅσες ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως Συνάξεις Ἀντιπροσώπων Ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης (1983-1987), τόν ἑορτασμό τῆς 50ετηρίδος Δ' Ἐμφανίσεως Τιμίου Σταυροῦ (Ἡράκλειο, 1987), τήν Ἡμερίδα τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων 2000 μέ θέμα " Ἡ Γυναῖκα εἰς τήν κοινωνίαν τῆς Ἐκκλησίας " καί τόν Καθαγιασμό Ἁγίου Μύρου τοῦ ἔτους 2006.
Τό 1982 δημιούργησε τό Κέντρο Ἁγιολογικῶν Μελετῶν " Ὅσιος Συμεών ὁ Μεταφραστής ", σέ μία προσπάθεια συστηματοποιήσεως, ὀργανώσεως καί ἐκδόσεως ἁγιολογικῶν μελετῶν τοῦ ἰδίου, ὅσο καί ἄλλων προσώπων, καί τῆς δημιουργίας Ἁγιολογικῆς Βιβλιοθήκης (σταδιακῶς δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη 2.000 περίπου τίτλων), μέ τελική προοπτική τήν σύνταξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἁγιολογίου.
Τό 2001 τό Κέντρο ἐντάχθηκε στίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τό 1990 διαμορφώθηκε στήν Μάνδρα Ἀττικῆς Παρεκ κλήσιο πρός τιμήν τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος.
Τό 2002 μέρος τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Κέντρου δωρήθηκε στήν ὑπό τόν Ἱερομ. π. Ἀμφιλόχιο Ταμπουρᾶ ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων Ραψάνης Λαρίσης καί ἄλλο μέρος του στήν Μυριόβιβλο Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας.
Τό 1987 βραβεύθηκε ἀπό τό Ἵδρυμα FORD γιά ἐργασία του στήν ἀγγλική γλῶσσα μέ θέμα τούς ἐξισλαμισμούς στήν Κρήτη κατά τήν Ἀραβοκρατία.
Τό ἔργο του στόν τομέα τῆς Ἁγιολογίας ἔχει ἐπαινεθεῖ ἀπό ἐκκλησιαστικούς καί ἀκαδημαϊκούς κύκλους (βλ. σχετικῶς).
Τό 2006 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Κήρυκος τοῦ ἀπένειμε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ρήτορος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, " ἐπί τῇ συμπηρώσει 30ετίας τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀπ' ἄμβωνος διακονίας τοῦ θείου λόγου, ὡς καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίας ".

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
ἐργασιῶν Ἀντ. Μάρκου

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. " Ἡ ἐν Χριστῷ Σαλότης ", 1991· Ἔκδοσις " Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων ".
2. "Διά Χριστόν Σαλοί ἅγια παραδείγματα ἀσκητικῆς εὐσεβείας ", 1992· Ἔκδοσις Κέντρου Παραδοσιακῶν Ὀρθοδόξων Σπουδῶν Ἔτνας Καλιφορνίας· (στήν Ἀγγλική).
3. " Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' ὁ Ἐθνομάρτυρας ", 1992· Ἔκδοσις ὡς ἄνω· (στήν Ἀγγλική).
4. " Περί τῶν Λειψάνων τοῦ ἁγ. Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων ", 1994· Ἔκδοσις ὡς ἄνω· (στήν Ἀγγλική).
5. " Ὁ ὅσ. Νίκων ὁ Μετανοεῖτε ὁ Μυροβλύτης καί Ἰαματικός ", 1998· Ἔκδοσις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου Ἀττικῆς.
6. " Ὁ ἅγ. Μάρκος ὁ Εὐγενικός φορεύς τοῦ γνησίου Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος ", 1999· Ἔκδοσις ὡς ἄνω.
7. " Ἡ Παναγία τοῦ Καζάν ἡ Προστάτιδα τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν ", 2000· Ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.
8. " Οἱ Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος καί ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ, προπύργιο τοῦ Ἀγῶνος τῶν Γ.Ο.Χ. Κρήτης ", 2000· Ἔκδοσις ὡς ἄνω.
9. " Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ε' ὁ Ἱερομάρτυρας καί Ἐθνομάρτυρας Οἰκουμενικός Πατριάρχης ", 2001· Ἔκδοσις ὡς ἄνω.
10. " Ἡ ὁσ. Ἑλένη τοῦ Καυκάσου (+ 1977) ", 2001· Ἔκδοσις ὡς ἄνω.
11. " Τό Ρωσικό Ἁγιολόγιο ", 2005· Ἔκδοσις Ἱ. Μ. ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. " Ὁ ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ "· Περιοδικό " Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων ", τ. 1984, σελ. 154-156.
2. " Οἱ Ἅγιοι Ὀσβάλδος Βασιλεύς Νορθουμβρίας καί Ἀϊδανός Ἐπίσκοπος Λίντισφαρν "· Περιοδικό " Ἁγιορειτική Μαρτυρία " Μ. Ξηροποτάμου, φ. 7/1989, σελ. 117-124.
3. " Ἡ Εὕρεσις τῶν Λειψάνων τοῦ ὁσ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ "· Περιοδικό " Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων ", τ. 1991, σελ. 115-117.
4. " Ὁσία Ἄννα ἡ Σουηδή (+ 1050), Μεγ. Πριγκίπισσα Νόβγκοροντ καί Κιέβου ". Περιοδικό " Ὁ Ἐφημέριος ", φ. 6/1991, σελ. 104-106.
5. "Ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός, Μητροπολίτης Τομπόλσκ (+ 1715) "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 37/1992, σελ. 47-51.
6. " Ἡ ὁσ. Ἄννα τοῦ Κασίν, Μεγάλη Πριγκίπισσα τοῦ Τβέρ (+ 1368) "· Περιοδικό " Ὁ Ποιμήν» Μυτιλήνης, τ. 1993.
7. " Οἱ ἅγ. Ἀρτέμιος τοῦ Βέρκολα καί Παρασκευή τοῦ Πίνεγκα, οἱ αὐτάδελφοι "· Περιοδικό " Ἅγιος Κυπριανός ", φ. Ἰουλ. Δεκ. 1993, σελ. 189-192.
8. " Ἅγιοι τῆς Γεωργιανῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Παράδοσις ", φ. 2/1993 (στήν Ἀγγλική).
9. " Ὁ ἅγ. Θεόδωρος ὁ Ἕλληνας, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Παράδοσις ", φ. 3/1993, σελ. 30-32 (στήν Ἀγγλική).
10. " Σημείωμα Γεωργιανῆς Ἁγιολογίας "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 41/1993.
11. " Ἡ Ἁγιολογική Παράδοση καί οἱ Ἅγιοι τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 44/1994, σελ. 116-125.
12. " Τά Λείψανα τοῦ ἁγ. Νικολάου ἐπ. Μύρων τῆς Λυκίας καί οἱ ἱστορικές τους περιπέτειες "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 44/1994, σελ. 97-106.
13. " Οἱ πρό τοῦ Σχίσματος Ἅγιοι τοῦ Βελγίου "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Παράδοσις ", φ. 1/1994, σελ. 30 33 & 2/1994, σελ. 12-21· (στήν Ἀγγλική).
14. " Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Ἱ. Λείψανα Θαυματουργές Εἰκόνες "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 47/1995.
15. " Ἅγιοι τοῦ Κιέβου καί τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων (κατά ἀλφαβητική σειρά) Ὑπομνήματα "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 48/1996.
16. " Ἅγιοι τοῦ Κιέβου καί τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων (κατά ἑορτολογική σειρά) "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 49/1996.
17. " Ρωσικές Εἰκόνες τῆς Θεοτόκου "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 56/1998.
18. " Εἰκόνες τῆς Παναγίας στήν Ἁγία Ρωσία "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", τ. 1998.
19. " Ἡ Ὁσία Ἑλένη τοῦ Καυκάσου "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", τ. 11, φ. 101-110, 2001.
20. " Ἡ αἱματηρή μαρτυρία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 117, Ὀκτωβρίου 2001, σελ. 228-231.
21. " Οἱ διά Χριστόν Σαλοί Ἅγιοι τοῦ Ἁγιολογίου "· Περιοδικό " Ὀρθοδοξος Πνοή ", φ. 129, Ὀκτωβρίου 2002, σελ. 391-395.

3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. " Ὁδοιπορικόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γ.Ο.Χ. Μεσση νίας ", 1981· Ἔκδοσις Ἱ. Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσσηνίας.
2. " Ἐκκλησία Κατακομβῶν ἐν Ρωσίᾳ "· Περιοδικό " Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων ", τ. 1982 κ. ἑξ.
3. " Ἡ Ἱερά Μονή Βαλαάμ Φιλλανδίας "· Περιοδικό " Ὀρθοδοξία ", Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν Κιάτου Κορινθίας, τ. 1983.
4. " Ἐθνική ἀνάγκη ἡ ἀναστήλωση τοῦ Μυστρᾶ "· Ἐφημερίδα " Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια ", τ. 1989.
5.» Ἡ Βυζαντινή Μονή Παντανάσσης Μυστρᾶ ἀπό τό 1825 ἕως σήμερον "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 25/1989, σελ. 66-80.
6. " Ἡ καταστροφή τῶν μεγάλων Μονῶν Σάρωφ καί Ντιβίγιεβο "· Περιοδικό " Κήρυξ Γνησίων Ὀρθοδόξων ", τ. 1989, σελ. 115-117.
10. " Ὁ τόπος βαπτίσεως τοῦ ἁγ. Βλαδιμήρου τοῦ Μεγάλου "· Περιοδικό " Ἀπόστολος Βαρνάβας" Κύπρου, φ. Ἰαν. 1993, σελ. 14-17.
11. " Ἀναφορά στήν Ὀρθόδοξη Σερβία Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, τά μνημεῖα τῆς εὐσεβείας καί τό σύγχρονο δρᾶμα "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 43/1994, σελ. 66-72.
12. " Ἱστορικό σημείωμα γιά τήν πόλη καί τήν Μητρόπολη Κιέβου"· Περιοδικό "Ὀρθόδοξη Μαρτυρία" Λευκωσίας, φ. 46/1995.
13. " Ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Συκάμινου Ὠρωποῦ ", 1996· Ἔκδοσις ὁμωνύμου Μονῆς.
14. " Θεόθεν Βεβαιώσεις τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῶν ἐτῶν 1925 καί 1937 ", 1998· Ἔκδοσις Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου.
15. " Ἡ Ἱερά Μονή ἁγ. Ἄννας Λυγαριᾶς Λαμίας ", 2000· Ἔκδοσις ὁμωνύμου Μονῆς.
16. " Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Μπέτσης (+ 1971) "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 101, Δεκ. 1999 Ἰαν. 2000, σελ. 3-7.
17. " Ἡ ἐμφάνιση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν στήν ἱστορική σκηνή "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 113, Ἰουνίου 2001, σελ. 98-100.
18. " Ἡ Ὁμολογιακή συνείδησις τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 114, Ἰουλίου 2001, σελ.130-132.
19. " Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας κατά τούς Ὁμολογητές Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 115, Αὐγούστου 2001, σελ. 162-165.
20. " Ἡ ἀναίμακτη μαρτυρία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 116, Σεπτεμβρίου 2001, σελ. 196-200.
21. " Ἡ κακοδοξία τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ ". Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 137, Ἰουνίου 2003, σελ. 236 37.
21. " Ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος ΠΕΤΡΟΣ (Λαντίγκιν, + 1957) "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ. 139, Αὐγούστου 2003, σελ. 325-333.

4. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
1. " Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου Ἁγιορεῖται Ἅγιοι κατά μῆνα "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξη Μαρτυρία " Λευκωσίας, φ. 40/1993, σελ. 34 37.
2. " Ἡ ἁγ. Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου "· Ἔκδοσις ὁμωνύμου Ἡσυχαστηρίου Οἰνόης Βιλλίων Ἀττικῆς, 1999.
3. Ἡμεροδείκτης 2001 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. (Ἁγιολογικά Σημειώματα).
4. "Ἀκολουθία τῆς ἁγ. ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Ὄλγας τῆς Βασι λίσσης τῆς Ρωσίας μετά Ἁγιολογικοῦ Σημειώματος "· Ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ἱδρύματος ἁγ. Αἰκατερίνης Στρογγύλης Κορωπίου Ἀττικῆς, 2001.
5. Ἡμεροδείκτης 2002 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. (Περί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν καί τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ρωσία).
6. Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Π. Γκαμίλη, "
Εἰκονογραφημένον Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 2002.
7. "Ἀσματική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης "· Ἔκδοσις Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Γκαμίλη, 2002.
8. Ἡμεροδείκτης 2003 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. (Περί τῶν κεκοιμημένων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος).
8. Ἡμεροδείκτης 2004 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς. (Περί τῆς φύσεως τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ Ζητήματος).
9. Ἐπισκόπου Γαλακτίωνος Π. Γκαμίλη, " The Illustrated Synaxarion of the Orthodox Church ", 2004.

5. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
1. μ. Ἐπιφανίου Τσέρνωφ, "Ἡ Χιλιετηρίδα τοῦ Ρωσικοῦ Χριστιανισμοῦ "· Περιοδικό " Ὀρθόδοξος Πνοή ", φ.75/1996, σελ. 67-79.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ΓΟΕΕ 2006