ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2007

Τήν Α΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ὡς γνωστόν, ἑορτάζομεν ἐπί τό πανηγυρικώτερον τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τήν ἀναστήλωσιν τῶν ἱερῶν Εἰκόνων, καί Ὁμολογοῦμεν τήν Ὀρθὀδοξον Πίστιν μας καί τό ὀρθόδοξον περί τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων δόγμα. Γενικώτερον ἑορτάζομεν τόν θρίαμβον καί τήν νίκην τῆς Ὀρθοδοξίας κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων.
Ὅπως εἶναι καθιερωμένον, τήν πρωίαν τῆς Κυριακῆς τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία εἰς τούς κατά τόπους Ἱερούς Ναούς, διαβάζεται τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας καί λιτανεύονται αἱ Ἱεραί Εἰκόνες, ἐνῶ τό ἀπόγευμα λαμβάνει χώραν ἡ καθιερωμένη ἑορταστική ἐκδήλωσις, κατά τήν ὁποίαν γίνεται ἀναφορά εἰς τούς ἀγῶνας τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως, δηλώνεται ἀπό τούς ὀρθοδόξους ἡ ἐμμονή εἰς τήν Γνησίαν, ἀκαινοτόμητον καί ἀπαραχάρακτον Πίστιν, καί διακηρύσσεται ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία, ἀλλά καί ἡ συνέχεια καί ἡ συνέπεια πρός αὐτήν.
Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ Ὁμολογία, κατά τόν Ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν, ταυτίζεται μέ τήν Καθολικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ὁμολογίαν. Θά λέγαμε, ὅτι ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν ὁποίαν ἀπαγγέλλεται καί τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ κατ ἐξοχήν ἑορτή τῆς Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καί Αποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Ὁποίας συνέχεια, ταυτιζομένη πρός αὐτήν, εἶναι ἡ οὕτω πως ἀποκληθεῖσα ἀκαινοτόμητος Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ παραμένουμε ἐλάχιστα μέλη. Εἶναι μεγάλη ἡ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, οἱ ὁποῖοι ἔχομεν τήν τιμήν εἰς τούς ἐσχάτους τούτους καιρούς νά ἀνήκωμεν εἰς τό μικρόν ποίμνιον εἰς τό ὁποῖον καί μόνον ἀναπαύεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀρκεῖ ἡμεῖς νά μένωμεν ἐν τῆ Ὁμολογία καί ἡ ζωή μας νά εἶναι σύμφωνος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι σύμφωνα μέ τό ἰδικόν μας θέλημα. 
Ἡ ἐφετεινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς εὑρίσκει εἰς τήν κρισιμωτέραν καμπήν τοῦ Ἀγῶνος. Μᾶς καλεῖ ἡ χειμαζομένη Ἐκκλησία, νά βιώσωμεν περισσότερον τά μηνύματά της, τήν μέν πρωίαν συμμετέχοντες εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τήν ἐκφώνησιν τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν λιτάνευσιν τῶν ἱερῶν Είκόνων, εἰς τούς κατά τόπους ἐλαχίστους Ναούς τῆς Γνησίας Ορθοδόξου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καί ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀπέμειναν μετά τήν ληστρικήν ἐπιδρομήν τῶν πάσης φύσεως καί ἀποχρώσεως οἰκουμενιστῶν (νεοημερολογιτῶν καί παλαιοημερολογιτῶν), ἀλλά καί κατά τήν ἀπογευματινήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία θά λάβη χώραν, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου εἰς Ἀχαρνές, (Μητροπολίτου Χρυσάνθου 10, περιοχή Ἁγίου Αθανασίου, τηλ. 210.2466057). 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἐνημερωθοῦν διά τό ποῦ εὑρισκόμεθα, διά τό τί ζητᾶ ἀπό ἡμᾶς ἡ Ὀρθοδοξία, καί διά τό ποία θά εἶναι ἡ ΣΥΝΕΧΕΙΑ καί ἡ ΣΥΝΕΠΕΙΑ πρός τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὀποίαν ἐσχάτως διά τῆς Μητροπολιτικῆς Συνόδου (6 καί 15 Σεπτ. 2006) διεκηρύξαμεν, καί ποῖαι εἶναι αἱ ἄμεσοι προτεραιότητες τῆς μόνης παραμεινάσης ἐν τῆ Γνησία Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καί ποῖαι αἱ ἐπιβαλλόμεναι ἐνέργειαι,  διά τήν πρόοδον τῆς Ἱεραποστολικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας καί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος κλπ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ νά παρακολουθήσουν αὐτάς τάς ἱεράς ἐκδηλώσεις.
Ἐκλήθη νά ὁμιλήση ὁ ὁμολογητής Ἱερομόναχος π. Ἀμφιλόχιος ἀπό τήν Λάρισα, καί ἐλπίζομεν νά ἔχη τήν δυνατότητα νά εἶναι κοντά μας, νά τόν ἀκούσουμε, ἔτσι ὥστε ὅλοι μαζί νά λάβουμε καί ἐφέτος τά Ὁμολογιακά μηνύματα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διά νά εὕρωμεν καί τήν δύναμιν νά συμμετάσχωμε μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τόν ὑπέρ πάντων ἱερόν ἀγῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2007