ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
 
ΤΗΝ 12ην/25ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΕΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
 
Τήν 12/25 Νοεμβρίου 2006, θά τελεσθοῦν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου, τῆς Γνησίας ‘Ορθοδόξου Ἐκκλησίας (Γ.Ο.Χ), τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος εἰς τόν Καρέα ‘Αθηνῶν (ὁδός Λεωφόρος Καρέα 56).  Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος ‘Εκκλησία ἑορτάζει καί τιμᾶ μετά τῶν ἁγίων τῆς ἡμέρας ‘Ιωάννου τοῦ ‘Ελεήμονος καί Νείλου ὁσίου καί τό κατά τήν 12ην Νοεμβρίου 1718, φοβερόν θαῦμα τοῦ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, διά τοῦ ὁποίου ἐματαίωσε τά σχέδια τῶν Παπικῶν νά κτίσουν ἀλτάριον, ἤτοι τράπεζαν λατινικήν, εἰς τόν Ναόν του ἐν Κερκύρα. Δι’ αὐτό τό μεγάλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖον σήμερον ἔχει ξεχασθεῖ ἀκόμη καί ἀπό τούς ὀρθοδόξους, ἔχει γράψει ὁ Ἀθανάσιος Πάριος εἰδικήν μελέτην, τήν ὁποίαν εὕρομεν εἰς παλαιόν βιβλίον ὑπό τόν τίτλον «ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ», τό ὁποῖον ἐξεδόθη ἐν Ἀθήναις τό 1883, καί τό ὁποῖον σύν Θεῶ ἐλπίζομεν μέχρι τότε (δηλαδή μέχρι τήν τελετήν τῶν ‘Εγκαινίων τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος) νά τό δημοσιεύσομεν, διότι τό θαῦμα καί ἡ ἐξήγησις τοῦ θαύματος, ὅπως παρουσιάζεται μέ γλαφυρό τρόπο καί μέ φρόνημα γνησίας Ὀρθοδοξίας καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί ἡ Ἀκολουθία, δίνουν πνευματικήν δύναμιν εἰς τούς σημερινούς ‘Ορθοδόξους, διά νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστεως Παπικῶν καί τῶν ὁμοφρόνων των Παπολατρῶν καί Οἰκουμενιστῶν. Τρόπος μεταβάσεως εἰς τόν Ναόν. ‘Από Σταθμό Μετρώ Δάφνης Λεωφ. 212 καί ἀπό ‘Ακαδημίας Λεωφ. 203. Α΄ ΣΤάσις Καρέα. Τηλέφωνα διά περισσοτέρας πληροφορίας: 210. 6020176, 210.6021467, 210.2466057  
 
‘Εκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006