ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΤήν 26ην τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ἑώρτασε  μέ  ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός  Ἁγίου  Δημητρίου 'Αχαρνῶν.  Τήν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Κήρυκος,  βοηθούμενος ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π.Θωμᾶ Κοντογιάννη,  π. 'Ανδρέου Σίντνιεβ  καί τοῦ νέου Κληρικοῦ τῆς Γνησίας  'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος π. Μάρκου  SMITH.
Ὁ π. Μάρκος προερχόμενος ἐκ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τοῦ Μητροπολίτου Βιταλίου, ἐγένετο δεκτός εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, κατά τήν Κανονικήν 'Εκκλησιαστικήν Τάξιν, ἀφοῦ προηγουμένως ἀνέγνωσεν ἐνώπιον τοῦ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, τήν ὄντως πεπαρρησιασμένην  Ὁμολογίαν 'Ορθοδόξου Πίστεως, καί τήν ὁποίαν μετέφρασεν ἐκ τῆς 'Αγγλικῆς εἰς τήν Ἑλληνικήν ὁ κ. 'Αντώνιος Μάρκου.
Μετά τοῦ ἐν λόγῳ Κληρικοῦ ὁ Σεβ/τος Κήρυκος εἶχε συναντηθεῖ καί συνομιλήσει ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν τελευταίαν ἐπίσκεψίν του εἰς τό Βανκοῦβερ τοῦ Καναδᾶ.
 Ὁ Σεβ/τος Κήρυκος, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τόν νέον Κληρικόν, καί ὁ κ. Ἀντ. Μάρκου  ὁ ὁποῖος ὡμἰλησε εἰς τό Κοινωνικόν, ἐτόνισαν τήν μεγάλην σημασίαν τοῦ γεγονότος διά τήν γνησἰαν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολήν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς καί διά τόν ἐν γένει Ἱερόν 'Αγῶνα.
Ἡμεῖς ἐκ βάθους καρδίας εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Δημήτριος νά στερεώση καί τόν π. Μάρκο εἰς τήν ἱεραποστολικήν του ἐργασίαν, τήν ὁποίαν ἀναλαμβάνει νά ἐπιτελέση εἰς τόν Καναδᾶ, καί ὅπου ἀλλοῦ τό ἀπαιτήσει ἡ 'Ορθοδοξία, πρός σωτηρίαν ψυχῶν, ἀλλά καί ὅλους μας νά ἐνισχύη εἰς τόν προσωπικόν του ἕκαστον ἀγῶνα. Εἴθε καί ἄλλοι νά μιμηθοῦν τό παράδειγμά του, νά γίνουν μιμηταί του, καί νά εἰσέλθουν εἰς τήν Κιβωτόν τῆς σωτηρίας, τήν μόνην ἀκαινοτόμητον καί γνησίαν Ὀρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ 'Εκκλησίαν.
Παραθέτομεν φωτογραφικόν ρεπορτάζ καί θά ἐπανέλθωμεν διά μίαν λεπτομερεστέραν παρουσίαν τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ γεγονότος.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006