ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ἱεραποστολικόν, Ἑποικοδομητικόν καί Ἀντιαιρετικόν φυλλάδιον.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 519 –  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ

᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 25-5-2001(π.ἡ.).
᾿Αδελφή …., εὔχομαι ὑγεία καί κάθε ἀγαθόν. ῾Ο Θεός νά σᾶς εὐλογῇ. ᾿Ελάβαμε καί τίς ἐπιστολές σας καί τήν χρηματική σας βοήθεια, ἡ ὁποία διατέθηκε γιά τά ἔργα τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης, καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ. ῾Ο Πανάγαθος Θεός νά σᾶς ἀνταποδίδῃ ὅλα τά καλά. Καί ἡ ῾Αγία Αἰκατερίνη νά σᾶς προστατεύῃ πάντοτε καί νά σᾶς δίνῃ δύναμι σωματική καί πνευματική, καί σέ σᾶς καί σέ ὅλους τούς οίκείους σας. Γιά τά οἰκογενειακά προβλήματα πού γράφετε, μή στενοχωρεῖσθε. Αὐτά δέν λείπουν ποτέ. ῎Ετσι θέλει ὁ Θεός. Νά δοκιμαζώμαστε. ῾Ο ἕνας μέ τόν ἕνα τρόπο, ὁ ἄλλος μέ τόν ἄλλο. Πάντα ἕνας εἶναι ὁ σκοπός τῆς δοκιμασίας. ῾Η ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Γιατί μέ τήν ὑπομονή ὠφελούμαστε. ῾Ο Χριστός μᾶς εἶπε πώς εἰς τόν κόσμο αὐτό θά ἔχουμε πολλές στενοχώριες, θά περνάσουμε πολλές θλίψεις, ἀλλά μᾶς λέει "θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον".
 ῾Η ἐλπίδα μας λοιπόν πρέπει νά εἶναι πάντα στόν Θεό. Διά τοῦτο δέν πρέπει νά θλιβώμεθα ὑπερβολικά, νά στενοχωρούμεθα καί νά ἀνυπομονοῦμε. Καί ἀκόμη δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, πώς μέσα στίς δοκιμασίες καί στούς πειρασμούς πού μᾶς συμβαίνουν, ὅπως μᾶς λένε οἱ Πατέρες, πρέπει πρωτίστως νά χαίρωμε καί νά εὐγνωμονοῦμε τόν Θεόν, διότι μέσα ἀπό αὐτούς, δομικάζωνται οἱ ἀληθινοί ἐργάτες τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ὑφαίνεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας. ῾Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, μᾶς συνιστᾶ σέ αὐτές τίς περιπτώσεις νά κάμνουμε ὑπομονήν, διότι μέσα ἀπό αὐτούς τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες ἡ θεία Πρόνοια κατευθύνει τά πάντα. Καί ἀσφαλῶς νά δοξάζουμε τό ὄνομά του, καί νά ζητᾶμε τήν φώτισί του γιἀ νά βαδίζουμε τόν δρόμο τῆς ἀλήθειας. Δέν γράφω περισσότερα δικά μου, μόνο ἀντιγράφω ἕνα κομμάτι ἀπό ὁμιλία τοῦ ἁγίου ᾿Ιω.  τοῦ Χρυσοστόμου, λόγια πολύ παρηγορητικά γιά ὅλους μας, σ᾿ ὁποιαδήποτε θέσι  κι᾿ ἄν βρισκώμαστε, ὁποιεσδήποτε δοκιμασίες κι᾿ ἄν περνᾶμε.  ᾿Ιδού τί ἀκριβῶς μᾶς συνιστᾶ ὁ ἅγιος:
"῾Υπομείνατε, διότι εἶναι θέλημα Θεοῦ. Ποῖος ἠξεύρει ἐάν αἱ θλίψεις σας δέν ὑπηρετοῦν τά σχέδια Του περί τῆς ἠθικῆς τάξεως τοῦ κόσμου; ῎Η ἐάν ὁ διωγμός, ὁ ὁποῖος σείει κατά τήν στιγμήν αὐτήν τάς ᾿Εκκλησίας μας, δέν εἶναι δι᾿ αὐτάς, εἰς τά βάθη τῶν θείων προβλέψεων, ὅ,τι ἡ θύελλα διά νά καθαρίσῃ τόν ἀέρα τόν μολυσμένον ἐκ τῆς ἀκινησίας, ὅ,τι ὁ χειμών διά νά ὡριμάσῃ τό σπέρμα ὑπό τήν γῆν, ἤ ἡ νύξ διά νά ἀναζωογονήσῃ τά σώματά μας; ῾Υπό τάς διαταγάς καί τήν διακυβέρνησιν τῆς θείας Προνοίας ὁ διώκτης καθίσταται ὄργανον εἰς τάς χεῖρας τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοκιμάζωνται οἱ δίκαιοι καί καταρτίζωνται εἰς ὑπομονήν·  ὁ διωκόμενος δέ ὁμοιάζει πρός τόν ἐργάτην τόν εὐπειθῆ εἰς ἔργον ἄγνωστον, εἰς τό ὀποῖον ἐργάζεται ὑπό τό βάρος τῆς ἡμέρας καί μετά τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὁποίου θά λάβῃ τόν μισθόν του. Πρέπει λοιπόν νά βαδίζωμεν μέ ὠρθωμένον τό μέτωπον εἰς τάς δυσχερείας τῆς ζωῆς καί οὐχί μόνον μετ᾿ αὐταπαρνήσεως, ἀλλά καί μετά φαιδρότητος (χαρᾶς), μετ᾿ εὐγνωμοσύνης πρός τήν θείαν Πρόνοιαν, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ πάντοτε εἰς τήν εὐτυχίαν, ὅταν ἡμεῖς ἀγαπῶμεν τό ἀγαθόν".
Εὔχομαι ὁ Θεός νά δίνει κουράγιο καί δύναμι καί σέ σᾶς, καί στά οἰκιακά σας πρόσωπα καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καί προπάντων ἐλπίδα, ὅτι μετά τόν χειμῶνα τῶν θλίψεων ἔρχεται πάντοτε ἡ ῎Ανοιξι τῆς χαρᾶς.
᾿Ελάχιστος ἐν ᾿Επισκόποις
+ ῾Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
Κήρυκος

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
@ ΓΟΕΕ 2006